slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Fra Ingelstad härads dombok, den 26 Sep. 1670.


Fol. 346a
...........................................................................................................................
Jens Hals Ride fougit til Bolderup, beuiste for Retten præsenteret och beuiste med Kaldzmend Per Laursen och Erland Persen begge til hiembs paa Bolderup, til J dag medh 14 dages Warsel, Louglig hid til tinget At haffue Jnd steffnt Hns Stibmoder, Maren Sal: Anders halses i ydstedt medh Hindes Laug Verge Christen Jensen ibidem, Anlangende en schrifft som hun mueligen will

Fol. 346b Kalde et Skudzmaal eller Attest Som dog i sig selffr effter Lougen och Recessen haffr Sin titel at werre et Benche breff, med Huilchet hun Skal haffue omløbet udj ydstedt Hoes nogle Aff Hindes Sær Synderlige gode Wener, At lade Wnderskriffue, Mueligt udj den Meening Som en Attest for den Høylofl: Kong beff Ret at ville bruge, och er mig fore bragt, Hun wdj samme Skal haffue Ladet forfattedt Huorledes Hun som Meget fin och from haffr forholt sig udj Hindes Echtestand imod min Salig Fader, Huilchet om saa er, och mig iche heller W-Vitterligt, best derom til en deel At Kunde giøre Wnder Retning, omb Jeg det Nødigt Eragted, Medens saasom det iche stort giøres fornøden, Lader Jeg det saaledes forblifue och war iche Alleeneste Hindes egen Æhre, Men hindes Echteschabs pligt och loffue, sig Jmod sin Mand och hosbonde Erbødig och fin at Anstille, Medens ad Hun der hoes Skulle lade Andrage Huorledis Hun haffr forbedret boed och iche for Arget det, Huilchet Hun och end ydermehre for Andre got folch som mig Jgien er komen for Ørene Haffr Spargeret och ladet Sig forlyde boed der Hun der udj Jndtrede at Skulle haffue werret heel Ringe med widre Hindes foregifuende i saa fald, det Eragter Jeg Nøedigt bedre och Sandferdigere At beuisse, Tj boed wahr icke Ringe der Hun enn fattig Thieneste Pige der Jndtrede, Huor Hun, Nest gudh haffr Nøt Ald sin Velferdt, och aff mig Høylig er Ønsched At boed før end Hun derudj gifftes och Jndtrede, hafde bleffuen Rigtig Registeret och worderet och mig min Mødere wdschifft tilforne, hafde det mig wel Veret gaffnligere end som Huis Jeg siden med Skade hafr befunden, det dog J huor Vel mine Morbrødre och Vener der om vdj mine W-myndige Aar haffr giort Ansøgning mit Møderne At ville haffue Vdschifft, som

Fol. 347a dog billigen effter Recessen haffde burt, førend min Stibmoder udj et W-Registeret och W-Skift boe bleff Jndtagen, och i Huor Vel der Omb er giort Ansøgning, Hafr de ej Kunde bragt det Widre end som en gang de hafr veret forsambled paa boepelen til min faders, da de haffde begynt At Registere en Stoer deehl Sølff Som opdrog sig til en Themelig Summa, och der det befantes boed At Vere saa got, och til en Themelig Stoer Quantum, At Kunde haffue Stiget, Er dhe der udj forhindret iche At maatte fuort fahre, som Jeg ydermehre nu Her for Retten Louglig Vill beuiisse, At en huer Erlig mand Skal Kunde See och for Nemme min Salig faders boe Vahr got och Vel beholden der min Stif moder som en Slap och Ledig Thienestepige der Jnd Komb, och ej Sandferdig Skal befindes at hun med sig bragt boed med At forbedre vidre med som Hindes gang Kleder och en Kiedel udj Vognen med sig didført, Saa med billighed ingen Aarsag enten Aff min Stibmoder, eller nogen Anden er till Boed, som offr Meldt er noget hanligen at effter talle. Thill det 3de Skal och min Stibmoder som mig er for Ørene kommen Vdj same Skrift ladet Jndføre, Huorledes Hun Skal haffue Verett mig iche som en Stibmoder, Men som en Moder och werret Aarsag eller den som mig Alld min Welferdt Nest gudh schall haffue for Voldt eller forschaffet der med mueligt At vill giøre sig en Anseende At Jeg hinde Tachnemelig Noch for Saadant Skulle verre i det ieg vill fordre och Kreffue det Lille som gud mig til mine Salige forældre mig til Arffue haffr effterlat, Huilchett Jeg och Jlige maader Langt Anderledes nu her for Retten och vill beuisse, och der om til det første i Rette legger den Skriftlig Kald Zedel,

Fol. 347b Huormed Vederbørende imod dette mit Sandferdige Suar, Erklering och beuis er Jndsteffnede som daterit Bolderup grd den 12. 7ber (september) 1670. Lest och paaschreffuet saa Meldende. der Nest for Retten frembstoed forbemelte tuende Kaldzmend, hiemblede kaldet Louglig effter KaldZedelen. Widre fore gaff Jens Hals och til den første post at beuise min Salig faders boe Att verre welbeholden der min Stibmoder der Vdj Vden nogen Registering eller Skifte er JndKomen, och Huorledes Widre dermed er omgaaed, da befindes min Salig Moder At Vere Ved døden Afgangen Anno 1653 den 20. 8ber: (oktober) min Stimoder igien der at være indKomen 1654 den 9. 8ber (oktober) da Hindes brølup i Ydsted stoed, och der ieg da, nogen Vdj fremtiden om mit Mødere Arffue giorde Ansøgning, huorledes dermed Var ombgaaed, effter som Jeg intet Rigtig schiffte befant At Vere holden, haffr Jeg derom effter Lougen och Manerlig brug, giort Ansøgning hoes mine Neste Venner som dermed burde At haffue Indseende(!), och da ej Andet derom befundet end Huis som til ydstedz Raadstue Aar 1667 Er passerit och nu her for Retten tilstede en Landztingsdomb vdsted Skaanige Landzting den 25 Aug: 1668. huor Aff begieres Raadmand Hans Persens Jndleg och Suar til ydstedz Raadstue, som begyndes paa follio 3. siden fremb deelis Huis Widre Jndtil follio 7. Huor Christian Persens Suar Endes, her Vdj dene Act maa Jndfattes. disligeste Nest effter at maa Jndføres bemelte Hans och Christian Pedersens Suar och Jndleg i Rettelagt paa Skaanige Landzting forbete 25 Aug: Huilcket begyndes follio 55 och Endtes follio 56. Skal der aff Sees mig effter min faders boe ey At haffue verit saa Ringe der min Stifmoder der JndKomb, som ellers Letteligen aff hinder Kand efftertalles; Thj Min Salig fader Nochsom Kunde haffue Sit boe got och Vel beholdett, effter som Hand på de tider ichun Ringe eller gandsche intet med

Fol. 348a Nogen Vdgiffter och besueringer Var betynget, Men hafde sine gode Bestillinger, hannem aff gud och Øffrigheden betroed, der Aff sine Deputerede Solarium at Leffue Aff, Nemblig Ridefogit til Bieresøe holmb och Herrested gaarder udj 18 Aar desligeste och udj Midlertid, Kong: Maytz: fougit udj firre herredr Vnder Mallmøe hus Lehn, och Raadmand udj ysted i 17 Aar, Huilche fornte: Poster Jeg helst begierede Jndført och til Widre beuis paategned, Lougligen her Jnden tinge nu at werre oplest och paaschrefuet. Huadh sig belanger det foregiffuende som min Stibmoder om hindes Ombgiengelse och finhed imod min Sal: Fader udj deres Echteschab, widre udj Berørte Hindes schrift eller Attest Kand haffue Ladet Jndføre, Lader Jeg saaledes for Aarsag Skyldh W-dispoteret forblifue, Thj Jngen Saae eller Ynsched det heller end som ieg, saaledes sandferdig at werre, Medens belangende Huis som til det 3de schal Were Jndført, At min Stifmoder Skulle haffue for Uolt mig Største deelen eller Ald min Welferdt och der til werrit Aarsage, sampt Weret Jmoed mig som min moder och ej som min Stibmoder, Kand ieg ej wide Huorledes nogen det med en god sampVittighed vill eller Kand sige, Tj Anno 1654 som meldt er, bleff min Stibmoder gifft och Komb i min Sal: faders boe, der effter Var ieg udj Thuende Aar hieme, til min Sal. faders udj Skoelle. Anno 1657 Var min Stibmoders broder WelforNeme Werner Nilsen til min Sal: faders, det hand formedelst Suogerschab och god Wenschab sig Erbød, saa och toeg mig med sig fra Skaanne och til Soerøe vdj Skrifrstuen mig udj min Peen At Skulle Øffue, der Jeg hoes hannem forbleff vngefehr ½ Aars tid, och hannem Jmedler tid som en Thiener med hannem Reiste och i Andre maader opVarttedh. Huorfore och Jmidler tid Jeg hoes Hannem Vahr, Saa och Jmidler tid min Sal: fader Leffuede Hand Aldrig lod sig formerke, langt Mindre det Jeg Nochsom och saa Sandferdig tør Sige, Nogen tid derefter At fordre nogen s:Verd for min Kost eller

Fol. 348b ochsaa Huis Ringe Kleder som Vare Allene en Kiol och et par Støfler, Jeg aff hannem beKomb, den Corte tid ieg Var udj hans tieneste, dog Allige Vell beuiser min Stibmoder en Aff hindes moderlig Affectioner imod mig, der min Sal: fader var dødh, och Jeg Langt fra Theneste paa saadant, opfør hun mig Vdj Hindes Regenschab udj min Arffue at Vil Aff Corte samme Aar 1657 Jeg At Skulle haffue opebaaret och bekommet som Største deelen, Aff hinde er specificeret for min Kost och Kleder och Andet, Medens Jeg Var hoes bemte: hindes broder der for At will Aff Corte mig 132 dr 2 Mark 12 s. der Jeg dog i det Ringeste maatte tient Kleder och føden, Mens Jeg Hindes broder tientte, Er saadant opRigtig och Moderlig hierte imod sit barn Kiender Gudh, Huilckett ieg nu ydermehre medh hindes tilstede Werende Regenschab och opschrifft Will beuisse, som och begieres her for Retten maa blifue paategned, Mens for Vitløfftighed forbiegoes udj denne Act ey At Jndføre. Widre her om da er Jeg Anno 1658 effter Welbemtte: min Stibmoders broders Begiering offrReist til Kiøbenhaffn At Skulle werret udj tieneste med Hannem, och opfuldt til Nørge, der hand Aff Sal: Welbte: Lars Galtung Var Antaget til Kongs fogit offr Lister Lehn, Medens der ieg til Kiøbenhaffn offr Komb, begierde Welbte: Sal: Laurs galtung; mig udj sin Thieneste, som och Skeede, och med hannem fuldtes til Norge, der Jeg hannem udj et Aar for hand schriffuer och Thrende Aar for Kongl. Mayt fogit udj bemelte Lister Leen tiente, Huilchet Jeg ydermere med Rigtig Quitantiarium nu til stede her for Retten Vil beuisse, som begieres Lest och paaschrefuet och her Vdj Acten Jndfatted, Anno 1662, der den Sal: Mandh Velbemte Lars galtung Ved døden Var Affgangen, och Leenet Quiteret, Er Jeg igien NederReist och med Lensmens Regenschaber Ved det Kongl. Rente Camer Vdj Kiøbenhaffn dennem At Clarere, hafft At bestille och Jmidler tid, naar Jeg der til Kunde haffue Leilighed Af och till Er offrReist til Skaane, mine

Fol. 349a forældre och Wener At besøge, Jndtill Aar 1664, da Jeg tillige med Welfornemme Mand Peder Nilsen i Toerp, som med mig partisiperede forpagtede Boldrep gaard, Huorfore bte: min Stibmoders Broder tillige med min Sal: fader for den Wdloffde Arende(!) i 3 Aar paa mine Wegner traaed udj Caution, for Huilchen deres Caution de och effter Aarenes forløb straxen er bleffuen frj, och gud Skee loff Jngen s: Verd der offr er Komen til Skade, Medens min K: Sal: fader SaaVel som Stibmoder Mehre Werred til gaffn, som Var at beuisse och op Regne, om fornøden giordes. Anno 1667 Kaldede Gudh min Sal: fader, och der Jeg da som en Ret och Natturlig Arffuing paafordrede mit Moders och Fæderne Huis mine Kiere Sal: forældre mig til Arffue Kunde haffue effterlat, Haffr Jeg befundet Aff min Stibmoder at Hun iche haffr werret den som haffr Stoed mig udj Moder sted, som foregiffues, Medens J den sted Verret mig en Haar Stibmoder i det hun der offr vitløfftig Thrette och process haffr Anfanget och endnu til dato Continueret der med mig stor Skade och forsømelse tillføyett och Jche det Alleeniste, Mens imod min Arffue nogle W-manerlige Regenschaber och optegnelser giort, ej Alleeneste opfør mig min Kost och fortæring fra de tider Jeg fra Norge er kommen och haffr werret her Vdj Skaane, førend Jeg Bolerup forpagted, och min egen hus Holdning Antoeg, Ja huer Maltid om dagen, lige saa Strigte som Jeg Kunde werret en fremed och daglig Søgt Hindes bord, der Jeg dog mange tider Nød flere Maltider Hoes mine gode Venner end som i min faders Hus, Ja end i huor Ringe det Kunde Werret, At Jeg Aff min faders boe Kunde haffue bekomet saa som paa en och 2 s: Verde, Huilchet Alt sammen nu, med Hindes Regenschab her for Retten Skal beuislig giøres, Ja iche det Alleeneste Medens det som Mehre och W-manerligt

Fol. 349b er, haffr Hun och opført mig et føell til Af Cortning som iche Var født den tid min Kiere Sal: fader Mig hoppen som Var Vdj føel for ærede, brugende den Excysse der Jeg mig Wndschylte iche noget føll, At haffr bekommet Vden det som bte: hoppe var J føel med, der den mig omb effter høsten bleff foræret, och føllet Siden om Sommeren effter paa lagt och fød, Meente min Stibmoder At om min Sal: fader haffde foræhret mig hoppen, saa gaff hand mig iche føllet, Huilchet ydermere, herfor Retten er At see och beuisse, Med Extract och de giorde Liquidations poster Aff min Stibmoders Regenschab med Hindes egen Haand Vndertegnedh, och hinders der om Rette originalle Regenschab Vidre Vd Viser, som, och begieres til Effterretning och beuis At maa paa tegnes, Min Stibmoder, for Vden dette Skal Aldrig med sandhed Kunde Siige, eller beuisse At hun udj dessen forschreffne opregnede Aaringer och Vdj Midlertid Mens Hun haffr Verrit udj min Sal: Faders boe, At hun haffr Vered den, som dog Aff en Moderlig Affection haffde Werret Ringe At Regne och Skattere, At hun (med Gunst at formelle), haffr giffuet mig saa Meget Lerret som til en Skiorte och eller til et par Strømper, langt Mindre Andet som bedre Wahr, Medens Jeg Var V-befried och saadant kunde hafft fornøden, Vden Huis hun Endelig Aff nødVendighed maatte giøre, Mens Jeg Var i mine W-myndig Aar och Hiemme i min faders boe etc. J moed forschrefne Sandferdig foregiffuende beuis och Erklering, Huorledes med dette Lidet som Gudh mig effter Mine Sal: forældre haffr for Vnt er handteret och imod mig ombgaaed gifr Jeg enhuer Erlige och Retschaffenn Mennische At Considerere, om det med billighed Sandhed och nogen goed føye, kand Siges min Stefmoder som udj hindes Medgiffne schrift schal Vere foregiffuen, At hun saa Meget beRømeligen haffr Staaed mig udj Moders och ej som i Stibmoders

Fol. 350a sted, sampt Verret Aarsagen til Ald eller Største deelen aff min Welferdt, Huorfore ieg dog gudh fremedfolch och offr welbte: min Salig welbte: Affdødhe hosbond som første forfremmere, Høyest haffr at Thacke, Begier Endnu som tilforn mine tilstede werende Documenter och beuis maa påtegnes och udj denne Act paa Sine tilbørlige Steder Jndfattes, som tilforn begiert er, der Aff des bedre maa sees, Huor sanddrue samme Min Stifmoders forbemeldte Skrift eller Attest Aff de tilbragte Wndertegnede er Vdgiffuen, Maren Salig Anders Halsses Wed Peder Axelsen i ydstedh lod i Rette legge Sit schriftlig Suar och Jndleg, Jmod, Jens halses Cituation, Huor Vdj foregiffues Hun At Verre opReist til den Høyl: Kongl: hof Ret effter detts widre aff dato ydstedh den 24 7ber: (september) nu for Retten lest och paaschreffuet, der effter er frembstanden for Retten, fornte: Peder Axelsen i ydstedh och Sønnen Anders ibidem, de Begge Soer och Vidned Ved Siels æd effter Lougen, Att Maren Sal: Anders halses forleden Fredag den 24 23 september Reiste fra ydsted paa Vejen ad JenKiøping, til det Kong: Hoff Rett, och saa Louglig forhindret, At hun iche i dag kunde mødhe her Ved tinget, Jtemb Suor forschreffne Personer, At de Wahr Wdschicket Aff hindes Loug Verge Raadmanden Welagte Christen Jensen i ydstedh och saa At giøre hns forfald, at hand iche kunde møde her i dag. Jmod Steffningen formedelst, hand i dag betien Retten til ydstedz byeting Att dømme i en Sag Angaaendes Jens fribonde. Jens hals Vidre Suarede, Att, dette giorde forfald Aff min Stibmoder och Laug Vergen Welagte Christen Jenssøn haffde ej Weret Nødig, Thi først er beuist der Lougligen i dag Aff mig er Jndsteffnt, for det

Fol. 350b Andet Saa begieres ey nogen process at driffue, Alleeniste haffr mig effter Landzlougen och Manerlig brug sampt Recessens C 3 14 Artickel Retted och giffuet Vederbørende Louglig Kald och Warsel, imod huis beuis Jeg haffde At føre och for det 3de, Kand som forfald paa min Stifmoders Vegne imod Lougen iche Eragtes billig, Thj Hun end nu inted er Kaldet for høyre Ret, Mens haffde hafft tid och dilation Noch i dag her at møtt, om Hun haffde Vist noget aff mit foregiffuende at driffue, eller Joe At maa giffue Magt At were Sandferdig, Thil med ehr och nu her Rigtig Copie tilstede Aff de tuende Høylofl: Konglig hoff Retz Citationer Huor med hun mig haffr Jndsteffnt til først Komende 12 och 13. 8ber (oktober) At møde, och Kunde hafft tid Noch som meldt er i dag her At møtt, End derforuden Rets(!) dag Noch til forbemte: tid til JenKiøping, Huor Jeg hinder Nest gudz hielp och Skal møde, at op Reisse, och begierer Jligemaader Samme tuende Copier til Vidnesbiurdh her At haffue Werret til stede maa paategnes, och Will formode mine begierte Documenter och beuis som meldte er maa bliffue paategnedh och en huer paa sine tilbørlige Steder effter førige begier udj denne Act At Jndføres, och siden der Effter mig et W-uilligt Things Vidne med deeles. Huis och iche saadant Jmod forhaabning och min Jndstendig begier schulle Stedes, vil Jeg formode det mig dog paa sin Sted och for den høyl: Kong: Hoff Ret Nådigster Skal Vorde tillatt At frembtee och mig komme till gode, Domeren Afschediget, Effterdj Maren Sal: Anders halsses Ved Neruerende Thuende Personer haffr Effter Recessen Ved Siels æd, Louglig

Fol. 351a Suoret Hindes forfaldh, Att Verre paa Reisen till den Høy Loflig Kongl: hof Rett och forhindret, Saa hun ej i dag Kunde mødhe, nogen Act eller foregiffuende At paa høre, Itemb Laug Vergen, Raadmanden Welagte Christen Jensen, i dag til ydstedzbye ting Lougligen At werre forhindret Torde for den schyldh mig ej wnderstaae nogen Documenter eller Acter At Annamme eller Lade paa schriffue.