slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Viborg landstings dombog B II 1569:
Avskrift av Bjarne Nørgaard Pedersen

Anders Skriver førte 1569 sag mod Jens Pedersen i Røgelhede Maren Christensdatter og Peder Nielsen sst ang Kærsgård i Hellevad sogn, som Jens og Niels Pedersen for nogen tid siden havde skødet til Gødik Christensen, der straks solgte den til Poul Ræv, som solgte den til Anders Skriver. sagen vedrører, at de har pløjet på Kærsgårds fædrift og opført en bygning

Viborg Landstings Dombog B II (1569)(B24-507)

(150b)

War skickitt erlig och welfornunftig mand Anders
Schriffr wdj Haels

(oc gaff tilkiende
saa at uerd hid
steffnid aff fo
las Jbss j ----
Marin chrsdtr
Jens perss och P
Nielss for noged
egendom som
hand haffr skød
och adkom paa
och wid endelig
landst dom er
tildømmtt)
Oc fremlagde een wdschftt
aff thuind steffng som skull liude thett Laurs
Jbsen ÿ ----- och Marin chrsdtr j røgelhied
paa hindis børns wegne skall haff hid
steffned forne Anders schriffr for en dom
hand thenom till landztg haffr ladit
forhuerffe paa thend egendom the skall ----
tillhør och ickj the skall werd steffned
(151a)
och kallid Thend andend steffning att
Jens Psen j røgilhied och pr Nielss ibm
och hand for samme dom at skal haffr
hid stefn Jens Psen for hand haffr
laditt thenom epd samme dom fordele
och ther huos be(rette)de Anders Schriffr
att forne folck ickj will møde

(och giffr hanom sag
epd samme steffning)

och
j lige maade be(rette)de att tha hand ---- ---
dom liud ---- ---- steffne the arff S
ther gotzit besaad och <giord thenom
forhindring> brugtt <och ÿ> och fremlagde
samme dom S aff lands ting sist for
gang aar løffrdag p s Elisabeth
dag Wdgangen som bemelld Erlig och
wellbørdig mand Henrich guldenstien till
Aagrd lendzmand will Wid skill Kloster paa
forne Anders Schriffrs Wegne att haffr hid
steffnid Jens Pederss och Peder Nielsen for
eend skiøde bref Jens Pederss och Niels Pederss
nogen tiid siden skull haffr giortt giødick
chstenss paa Kiærs Grd med samme gaardz
(151b)
tilligellse saa och fri fedrøfft j Røgilhied
march Tha er thenom epd thet thingsw och windisbørd
samme dom bemelld och med før saa aarsagde
att epterdj Jens Pederss och hanss broder Niels
Perssn epd som skiødenn bemelld thill thets
Hdzting gotzit wdj liger att--- haffr sold
och skiøtt forne giødich chstenss samme
gaard Kiærs Grd m thens tilligelsse och
fri fedrøfft wdj røgillheede march epd som
hans skiøde bref och med før och indholl och forne
Jens perss samme skiøde S thend dag war bestendig och ickj will ell
Kunde mod sige Oc epterdj forne Giødich Chstenss samme
Grd siden till forne S poull Reff haffr aff
hendt och poull Reffs arffuinger ther epd forne Grd
m forne fri fedrøfft till forne Anders Schriffr att haff
sold Tha haffr Wÿ ickj wist epd saadan leÿlighed epd først
skødis liudelse saa och epd the andre skiøder ther epd
Wdgangen er ther om att sige End forne Jens
Psen saa och the andre theris arffuinger som samme
egendom fradelis haffr skøtt och aff hendet
till forne Anders Schriffr Bør uell att holde och samme theris
skiød at giff magt epd sam thets indhold och Wundis
och forne Anders Schriffr forb: Kiærs Grd m thens
tilligelse och forne fedrøfft wdj røgillhiede march
angerløs epd samme skød brefs liudellse atth niude
bruge och beholde, Oc huis eÿ bøgning eller pløff
ning bøgt eller pløfft er som findis att uerd emod
saadan theris skiød bør att nedlege och ickj att Komme
forne Anders Schriffr till hinder eller skade ÿ nogen maade
och ther som thenom findis att nogen haffr forne Jens Psen
---- och wpdriffr eller thend ladit wprd Tha for
følge sag thetz -ill Hdsting och haffr aff hanom ther paa
schreff saa --gitt som log og R kand findis
(152a)
(oc ther wd offr be
klagett Anders Schriffr
nu som tilforn
att forn rett achtt
emod samme skøde
och adkom saa
oc endelig lands
tings dom steffn
oc plaget hanom
oc med kost och thering
besuerer)

<Som dend dom widre bemelld> och satt forne Anders
Schriffr ÿ all R om samme dom ickj findis
loglig och med R att uerd forhuerff om thend
ickj buorde Wid magt att bliff

( thisligest om forn
tte achtt med Rette
kunde ÿ lige maade ther
om steffne hanom
ÿ lige maade kost och
thering ther paa mig
att giøre Sammeledis
om Jens Psen och P
Nielss ickj er pligtig
saadan Wloflig bøgning
som the haffr ført
paa thend grund hand
ÿ saa maade Køpt
haffr och hand epd
samme Kiøb er tildømpt
at ned brud och
aff før af hans jord
thend pløffning haffr
i samme hans Køpt
Jord att nedlege)

och Ther
nest framlagde eend dombz bref aff Jersleff
thing thette aar torsdagen p s Philippj
Jacobj Wdgich som indholl Anders Schriffr
att haffr laditt liudelig fordele Jens Psen
och P Nielssn ÿ røgilhied for noget pløff
ning som the haffuer pløffued ÿ Kiærs
Grds fedrøfft emod thiers eg skød
breffs liudellse Theslige for nogen bøgning
som dj satt och bøgtt mod forne skød
breff saa och emod Landztings dom S
Som samme dom och dombz breff widre
forklarer och indholld och satt ÿ R
att epdj forne ÿ mend epd samme doms
liudelse er R bleffuen om thenom ickj
findis loglig och R att uerd giortt och
Tha epd saadan leiligh och epdj samme
landstings dom liud endelig Tha
Wiide Wj oss ickj thend at for
(152b)
Wandle eÿ eller anditt at dømme End som
tilforn dømpt och sagde wi och samme
dom m førd och indholld

[och epterdj forntt
och att haffr ÿ
saa maade sold
och skøtt samme
egendom till S
Poull Reff och
forne S poull Reff som
fremdelis att haffr
skøt Anders Schriffr
samme egendom
med fedrøfft ÿ forne
røgilhied march
Siden Anders Schriffr
Till forne egendom med
samme fri fedrøfft angerløs
att unde och beholl ept
sin skøde bref och Landstings
doms liudellse, och
Sammeledis forne
Jens Psen och P
Nielss som haffr
førd bøgning
paa thend grund
hand i saa maade
Køpt haffr och hand ept samme

(pligtig uerd samme bøgning som er førdt paa thend grund Anders Schriffr ÿ saa
maade Køpt haffr och hand epd samme Kiøb er tildømpt saadan Wloflig bøg
ning att ned brød)

och
affør och huis pløffning the wdj samme hans Køpt
Jordt imod hans skød pløfft haffr igien att Lege]

och att forne
Jens Psen och P Nielss epd forne breffs
Liudellse m R bleffenn Tha wide
Wÿ ickj ther aff samme diele att ----
dømme <----> førend the Rter for dennom
som thet sig bør Sammeledis epterdj
the nu haffr steffnet forne Anders
Schriffr offuer samme skiød och dom
och the ickj er møtt och giffr hanom sag
Tha bør the igen att giff hanom sin beuislig
Kost och thering epd recessens liudellse
-------------------------------------------
(150)

** Anders Skriver i Hals fremlagde en udskrift af stævninger, som skulle lyde at Laurids Ibsen i Torup og Maren Christensdatter i Røgelhede på hendes børns vegne skulle have stævnet Anders Skriver for en dom, han her til landstinget skulle have ladet forhverve på den ejendom, dem skulle tilhøre. den anden stævning, at Jens Pedersen i Røgelhede og Peder Nielsen sst og ham for samme dom at skulle have hidstævnet, og desligeste han skulle have ladet dem efter samme dom fordele, og derhos berettede Anders Skriver, at fornævnte folk ikke ville møde og give ham sag. så blev fremlagt samme dom, hvori Anders Skriver havde ladet stævne Jens Pedersen og Peder Nielsen for et skødebrev, Jens Pedersen og hans bror Niels Pedersen nogen tid siden skulle have gjort Gjødik Christensen på Kærsgård med samme gårds tilliggelse og fædrift i Røgelhede mark, og da blev afsagt, da efterdi Gjødik Christensen samme gård siden til hr Poul Ræv har afhændet, og Poul Rævs arvinger derefter fornævnte gård med fædrift til Anders Skriver at have solgt, da har dommerne ikke vidst efter skødernes lydelse andet derom at sige, end Jens Pedersen og de andre deres arvinger, som samme ejendom har skødet til Anders Skriver, bør vel at holde og samme deres skøde at give magt, og Anders Skriver forbenævnte Kærsgård med dens fædrift at nyde, bruge og beholde. dernæst blev fremlagt et delebrev, som indeholder at Anders Skriver har ladet fordele Jens Pedersen og Peder Nielsen i Røgelhede for nogen pløjning, de har gjort i hans fædrift imod deres eget skødes lydelse. derefter blev afsagt, så efterdi samme landstingsdom lyder endelig, da vidste dommerne sig ikke den at forvandle eller andet derom at dømme, end som tilforn dømt er, og at Jens Pedersen og Peder Nielsen efter fornævnte doms lydelse er delt blevet, da vidste dommerne ikke dem af samme dele at kvitdømme, førend de retter for sig.