slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Rigesem før 1700: (Inngikk f.o.m. 1682 i gården Sundby).

Eiere:

1.
1595, Kantor Claus Berg eier 1 fjerding salt ved jordeboka 1595.

2.
1615, Guldbrand Asper i Kråkstad eier 3 lispund 1 remål mel ved knekteskatten 1615.

3.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Marj Prousti 15 lb. salt og Cannonj 1 fr. salt. Marj Prousti raader bøxsellen.

4.
1661, Ved Jordeboka 1661 eier Mari kirkes prosti 15 lispund salt med bygsel og Cannoniet 1 fjerding salt.

5.
1688 - , Fogden Jens Nilsen eier Rigesem. I 1696 kjøper Jens 5 lispund i Rigesem fra Niels Bache på Strømsø.

6.
1699 - 1717, Hans von Campen tinglyser på tinget den 2 Des. 1700 et skjøte på 1 skippund salt i Rigesem fra rådmann Jens Nielsen., datert 4 Okt. 1699.

7.
1717 - 1742, Søren Løchstør. På tinget i Røyken den 8 Juli 1717 selger Hans von Campen 1 skippund salt i Rigesem til Søren Løchstør. Datert Sundby den 17 Mars 1717. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I, 1701-1725, s. 300).

8.
1752 - 1753, Nils Sørensen Løchstør. På tinget i Røyken den 13 Des. 1752 tinglyses frue oberstinne Bertha Magdalena Brockenhuus salige oberst Brockenhuus' enke sitt utgivne skjøte på gården Sundby med underliggende Rigesem og Ammerud, samt Røyken kirke med tilhørende kirkeparter i gårdene Syltingli, Rud, og Søndre Heggum. Videre gården Hoff med underliggende Båtstø og Båtstøstranden og øya Bergholmen i Ås i Follo Nils Løchstør. Datert 17 Nov. 1752.

På tinget i Røyken den 31 Juli 1753 ble det opplyst at den 18 Des. 1852 ble det holdt auksjon på gården Sundby i Røyken. Nils Løchstør selger da 3 gårder:

1. Dragonkvarteret gården Sundby med de to underliggende Frydenlund og Rigesem. På Rigesem var det en sag og kvernefoss, skog og mark som tilsammen skylder 4 skippund salt selveiergods og på saga kunne man skjære 1400 bord årlig og med gårdens hus følger det med 10 jernkakelovner.

2. Ødegården Ammerud med sin tilliggende skog og utmark samt påstående bygninger hvor det finnes en jernkakelovn. Skylder 10 lispund selveiergods.

3. Gården Hoff med sine bygninger og plassene Helgesplassen, Fretnes, Båtstø ødegård og Båtstøstranden, hvor det står 3 stuebygninger og et stabbur, brygge m.m. Skylder 1 skippund 10 lispund salt selveiergods.

Jørgen Pedersen hadde det høyeste budet på 2800 riksdaler.


9. 1753 - 1766, Jørgen Pedersen kjøpmann i Christiania,

På tinget i Røyken den 8 Des. 1766 tinglyser Jørgen Pedersen sitt salg av gårdene Hoff 1 1/2 skippund salt, Rigesem 1 skippund salt med kvernebruk og sag samt Ammerud 1/2 skippund salt til Holger Christian Arctander. Alt med bygsel for 4510 riksdaler. Datert Christiania 3 Okt. 1766.


10.
1766 - 1784, Holger Christian Arctander,

På tinget i Røyken den 2 Juli 1784 tinglyser Holger Christian Arctander sitt salg av gårdene Hoff 1 1/2 skippund salt, Rigesem 1 skippund salt med kvernebruk og sag samt Ammerud 1/2 skippund salt til brødrene Bent Nilsen Ølstad og Abraham Nilsen Bjerke. Alt med bygsel for 4300 riksdaler. Datert Christiania 30 Mars 1784.


11. 1784 - 1791, Abraham Nilsen,

På tinget i Røyken den 2 Juli 1784 tinglyser Holger Christian Arctander sitt salg av gårdene Hoff 1 1/2 skippund salt, Rigesem 1 skippund salt med kvernebruk og sag samt Ammerud 1/2 skippund salt til brødrene Bent Nilsen Ølstad og Abraham Nilsen Bjerke. Alt med bygsel for 4300 riksdaler. Datert Christiania 30 Mars 1784.


På tinget i Røyken den 5 Okt. 1786 tinglyser brødrene Bent og Abraham Nilssønner sin fordeling av jordegodset som de kjøpte den 30 Mars 1784. (Se forrige eier). Bent skulle beholde gården Hoff og betale 1750 riksdaler og Abraham skulle beholde resten og betale 2550 riksdaler av kjøpesummen på 4300 riksdaler. Datert Hoff den 4 Okt. 1786.

Se bruker nr. 15 nedenfor.

Kjente brukere:


1.
1587 - 1591 , Veset [Reiersen] Rigesem,

Veset Reiersen var lagrettemann den
17 Juni 1587 ff og den 2 Mai 1589 ff. (Diplomsamlingen). Her finnes også hans segl.

"Vesset Riggisen" skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Han var også lagrettemann den
21 Aug. 1592 ff.


2. 1593, Gunder Rigesem,

Gunder nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594.


3.
1604 - 1631, Anders I. Rigesem,

Anders nevnes i Bygningsskatten 1604 og ved Landskatten 1612 -
1631.

Anne Hallesdatter gir sin svigersønn Johan Pedersen på Baarsrud fullmakt til å pantsette 1/2 pund rente i gården Berger i Enebakk. Datert
31 Mars 1621. Bevitnes av lagrettemennene Svend [Lauritsen] Ski og Anders I. Rigesem. (Deres segl finnes her).

4.
1632 - 1639, Guldbrand Rigesem,


Guldbrand nevnes ved Landskatten
1632 - 1637 og ved Bygningsskatten 1638/1639.


5.
1640 - 1661, Ingebret Svendsen Rigesem,

Engebret nevnes ved Bygningsskatten 1640/1641.

I Koppskatten 1645 nevnes Engebret Rigesem.


Ved Skjærbåtskatten 10 Okt. 1653 har Embret Richesemb og Augustinus Sundbye solgt tømmer og fått betalt. Når de kvitterer for betalingen 1 Okt. 1653 nevnes de som Augustinus Hansen Sundby og Engebret Svendsen "Store Semb" i Røyken.




Ved Kvegskatten 1657 hadde Engebret Rigesem, 3 hester, 7 kyr, 2 kviger, 6 sauer og 1 svin.

Ingebret var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 5 kyr, 2 ungfe og 4 sauer. Han har skog til gjerdefang.


6.
1662 - 1669, Peder Lauritsen Rigesem,
f. ca. 1634,

I Manntallet 1664 er Peder 30 år og oppsitter på Rigesem.

I Manntallet 1666 er Peer 32 år og oppsitter på Rigesem.

Peder er oppsitter ved Leilendingskatten 1668 og ved Tiendemanntallet 1669.

Peder var lagrettemann.



7.
1670 - 1681, Anders Rigesem, f. ca. 1615,

Anders er husmann på Follestad ved manntallet 1664. På tinget i Røyken den 2 Okt. 1665 nevnes at Anders Frøtvedt nå bor på Follestad. Han flyttet senere til Rigesem og var bosatt der 1670.

Anders er oppsitter ved Leilendingskatten
1670 - 1681.

8.
1670, Augustinus Rigesem,

Augustinus er oppsitter ved Leilendingskatten
1670.


9.
1674,
Reer Rigesem,

På tinget i Røyken den 2 Mars 1676 skylder Reer Rigesem skatt for 1674.


10.
1673 - 1675, Christen Rigesem,

Christen skylder skatt i 1673 og 1675.


11.
1679 - 1685, Asle Rigesem,

Asle Rigesem var stevnevitne på tinget i Røyken den 12 Nov. 1679.

Asle var lagrettemann 1684 - 1685.

Barn:

1. Elias Aslesen, f. ca. 1679, gravl. 7 Nov. 1751, g.m. Gonnor Pedersdatter. Bosatt i Holmsbu i Hurum.


12.


13.


14.


15. 1784 - 1791,
Abraham Nilsen, dpt. 16 Nov. 1755, d. 5 Juli 1816, g.m. 16 Okt. 1784, Maria Aslachsdatter Rullesstad.

Abraham flyttet til Drøbak.




Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Veset nevnes som dreng med halv lønn ved Landskatten 1634 - 1636.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 598.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.
Norsk Lokalhistorisk Institutt, Skattematrikkelen 1647 - Bind V, Buskerud