slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 19-10-1685
Lier Røyken Hurum 1685 (nr. )


Anno 1685 dend - 19 /Octo/br/is/ er rettenn || betient paa Grette j Røgen søgen med || begge partters samtøche, angaaende || en tuistighed jmellum Bryn och be/mel/te || Grette om derris vdrast offuer||verrendiss Kong/elig/ M/ayestets/ fougit Mo/nseigneur/ || Jens Nils/sen/ och bøidelennssmanden || velfornomstige Erland Mogens/sen/ || Aaraas och er laugrettid || disse, || Laurids Røe, Hans Hussebye, Knud || Offnerud, Rassmus Breholt, Olle || Ped/e/rssen Clemmidsrud, Christen Faallestad || Assle Rigessen Steener Leffnerud || Olle Fossen, Reer Hoff, Hans Olstad, || och Siff/ue/r Gislerud, ||

Sak nr. 43 i tingboka Lier Røyken Hurum 1685 (nr. )

Kong/elig/ M/ayestets/ fougit Mo/nseigneur/ Jens Nilssen || paa K/ongelig/ M/ayestets/ bonde Joen Grettis vegne || som citant j retten jndgaff || en rigens steffning || offuer Gunder och Sørren Bryn || for en schougsspartz bemegtigelsse som || steffningen medførrer til Hans K/ongelig/ M/ayestets/ || gaard Grette schall veerre ligende || jtem proff der om jndsteffnt || som H/err/ oberst/leutenant/ Rode som landherre || til Bryn Gunder paa boer, er och varssel || giffuid at paa hørre och tilsuarre || med vidre aff Agershus den || - 16 Septembr/is/ 1685. || Dernest bleff dj jndsteffnte proff || |: udj rette fordrid udj oberst/leutenant/ Rode || dis fuldmegtigis velachte Ped/e/r Nilsens || och leilendingen paa Bryn Gunder || och Sørren derris offueruerelsse, || Och først fremkom Anne Vinelss || daater tilholdennde paa Heggen || eier och effter afflagde eed || proff at for 40 aar siden || var hun hiemme hoss sin || mod/e/r paa en plads jmellum || Bryn och Grette ved naffn || Gran, Da hug dj aff Grette || och haffuid derris queg til bemelte || huuss Gran som hendis mod/e/r || bode udj, och hørde hun hendis || mod/e/r sige at Gunder Bryn || jagid Joen Grette |: som var fader || til denne Joen som nu paa Grette || boende er :| aff schougen for det || Joen saa langt hug och haffuid || sit qeug, End och sagde be/mel/te proff || at viide aff en helle och deelle||steen jmellum Bryn och Grette, || Vidre viste iche at proffue, 2 Frem kom Anne Anders daatter || paa Grafen (Grav) som afflagde sin || eed ej nogid om deelle jmellum || Bryn och Grette at verre || vitterligt, ||3. Christen Guldbrandsen paa Olstad || i Røgen sogen proffuid effter afflagd || eed, at hand for vngeferd 40 aar siden || hørde dend nu paa Grette boende || Joen Jonssens fad/e/r sige at en || steenhelle som liger udj schougen || jmellum Bryn och Grette || schulle verre schildsmaall || jmellum Bryn och Grette || som schulle gaae fra hellen || och øster i dalen som be/mel/te || helle med sin kandt schulle || henvisse, ||Erlig och velforneme mand Mo/nseigneur/ || Sørren Kinch for sin g/aa/rd Nordre || Bryn i retten ved sin fuld||megtige Pouell Søffrenssen || jndgaff sit schrifftlig jndsigende || aff dato Brag/ernes/ dend - 19 /Octo/br/is/ || 1685. || Kong/elig/ M/ayestets/ fougit effter de førde || proff begierid at aastederne || som omproffuid er maatte || effter compas och ligne affgaais || och dellis huor aff sees || kunde om Hans K/ongelig/ M/ayestets/ g/aa/rd || Grette nogid aff Bryn besidere || er fra tagid, || Gunder och Sørren Bryn aff || fougden tilspurt om dj haffde || nogid i mod jndførtte proff || at sige, huor til dj sig til en || delle steen som liger i aassen || och schiller \nore??/ Hegenn, Bryn och || Grettis eiendomb fra || huer andre, sig forschød, || Haffu/e/r saa effter proffuenis anduissning || begiffuid oss til aasteden som omproffuid er || och da først effter jndførte tuende prouff Anne || Vindelss daaters och Christen Guldbrandsen proffing || och nu giorde anduissning kommen til en steen||helle østen vnder en aas ligende fra Grette || vngeferd udj norden huor der fanttiss || en temelig stor bred tyng och flad steen || paa nogle andre løsse smaa steener || med flad siden ligende, huor Nils Hegenn || møtte och tilstod sin paa boende g/aa/rd Nordre || Heggenn eie sig och ej lenger tilstrecher, || Der fra fult bemelte prouff effter compas || i øster til en dal och fulte dallens rensel || och beeche tisstell j dallen saa langt dalen || løber jndtil en anden tuer dall, || som gaaer fra Grette engen och i øster, || Lenger viste Christen Guldbrandsen om || delit paa dend maade hand tilforn jndført || haff/ue/r omhermit ej at vduisse, Mens || be/mel/te Anne Vindels daater effter sin || proffing vduiste delit der fra och || synden strax ved dend husstompt huor || hendis s/alige/ mod/e/r j fordum tid haff/ue/r || bod och kaldis Gran huor gangen || falder j syd syd ost, til Nordre || Olstads gierdis gaard der ved strax hos || møder, huor jt korss udj en liden || grang hugit bleff, Saa langt hold/e/r || Kong/elig/ M/ayestets/ fougit Mo/nseigneur/ Jens Nils/en/ || for at Grette eiendom sig strecher || Det same giorde och Haluor Biørne||stad som er en lodseier i Grette, || saavelsom Olle Joenssen, som er Joen || Grettis søn paa be/mel/te sin faders || vegne som for sin suaghed || udj øyerenn ej møde kunde, || Dernest haff/ue/r vj och be/mel/te 19 /Octo/br/is/ saavel||som dend 20 dito effter citantens || contraparter Gunder Brynn och || hans hossbondes H/err/ oberst/leutenant/ Mathias || Rodis fuldmegtig velachte Ped/e/r Niels/ens/ || anduissning beeseet en tych alang || steen som liger side langs ved jt \lidet/ berg || jt lidet støche sydvest fra dend forhen || jndførtte flade stenhelle som de jndtagne || proff giorde anduissning til, Paa samme || aass, vnder huilchen steen tuende || smaa steener paa vnnderligende || berg findis, huilchen sten Nils || Heggenn forre gaff ej at verre || en deelle sten tj hand sagde hans eindom || til Nordre Heggen gaar til dend || vej som strax synden och østen || for løber och schall kaldis kirche || stien jndtil dend steenhelle || som de tuende berørte proff || omhermer at Grette eindom || angrendser, och som velbemelte || H/err/ oberst/leutenant/ Rodiss fuldmegtig och || Gunder Bryn vedkiende same || steen for en deellesteen jmellum || Grette, Bryn och Nordre Heggen || som peger med sin spis i sydost || huilchen strechning dj holder at verre || ret deelle jmellum Grette och Bryn || jndtill Nordre Ølstads eiendomb || møder, och fandt dj vngeferd dene strechning strax neden paa aassen || fra be/mel/te steen en anden liden || opreist steen som med sine kantter || vngeferd visser same gang och || strechnig huilchit Gunder Bryn ochsaa || holt for at verre en deelle steen || jmellum omtuistde eiendomb, || Ellers er at achte at for berørtte proff || Ane Vindels daater tilstod at || dend tid hendis moder boede wdj || det hus hun omproffuid haff/ue/r || som kaldis Grand da suarid || hun sin rettighed aff hussid || til Bryns besiderre, huilchit || Haluor Biørnestad och || Joen Grette och tilstod huorpaa || dj ej nogen pretention haffue kunde || Partterne bleff tilspurt om dj haffde || nogen ydermeerre beuisslighed[e]r udinden || enhuer derris paastaaende och anduiste || deelle steeder vdj rette at førre, || Huor til suarid oberst/leutenant/ Rodis fuld||megtige at vdvegs breff/ue/r for Bryn || med andet meerre gods hoss Eua || i Holmen ved dend schadelige jlde||brandt er opbrendt, for nogle || aar siden, || Kong/elig/ Ma/yestets/ fougid Mo/nseigneur/ Jens Nils/en/ || for Grette suarid ej at haffue || nogid ydermerre beuisslighed || udj denne sag at førre end || allerede sched er, huilche beuissliheder || hand formeener, nochsom || forclarrer huor langt eiendomen || til Hans K/ongelig/ M/ayestets/ gaard Grette || sig strecher, och huis begiis || besideerne paa samme schougs || part vlouglj sig haff/ue/r || tilholt, bør derforre effter || landsleiebalchen at stande || til rette, och der foruden at || erstatte och betalle dend w-||nøduendige foraarsagede || bekostning, || Her jmod protesterit H/err/ oberst/leutenant/ || Rodis fuldmegtig, at saa som || disse førtte proff iche stemer || off/ue/r ens endell aff dennem || och besslegtid och bessuogrid || saa formeener hand paa || sin principals vegne at deris || proff iche kand vinde nogen eie||deller fra dend g/aar/d Bryn som || der nu tilliger och j saa mange || aar mand effter mand tiligt || haff/ue/r, huor om hand en ret||messig kiendelsse || sagde sig at verre vndergiffuen || Kong/elig/ M/ayestets/ fougid tilspurde H/err/ || oberst/leutenant/ Rodis fuldmektig om hand denne || hans paastand nu for retten kunde || beuisslig giøre hand samme eiendom || vpaakiert eller klage haff/ue/r nøt || hand det da ville beuisslig giørre || huis iche formener hand sine || førtte prouff nochsom gyldig || at verre, || H/err/ oberst/leutenant/ Rodis fuldmegtig re||fererit sig til sit førrige j || rette settelsse, || Opsiderene paa \Syndre/ Brynn Gunder och Søren || saavelsom leilendingen paa Grette || Joen Jons/en/ bleff tilspurt huor || megen landschyld aff derris || brugende gaards partter || aarligen affgaar, huor || til Gunder och Søren Brynn suarid || at dj giff/ue/r aff Syndre Brynn j || landschyld som er en halff g/aa/rd || - jt schip/un/d salt, och Joen Grette || tilstod at aff hans paaboende g/aa/rd || Grette som er í (1/2) g/aa/rd giffuis aarlig || landschyld - j (1) schip/und/ och 2 1/2 lissp/un/d || salt, som Joen med sin schattebog beuiste, || Vidre bleff aff enttenn parterne \ej/ udj rette||lagt eller forregiffuit, || Da efftersom ej med nogen document || eller vinnissbiurd beuissis at dj aff Gunder || Bryn wduiste steener for nogit ret || marrcheschiel jmellum Synndre Bryn || och Grettisss eienndom er worden holt, || och Christen Guldbranndsen jt aff dj tuende || prouff som til Hans Kong/elig/ Ma/yestets/ g/aa/rd || be/mel/te Gretiss ejendombss forsuar aff dend || paaboennde leilending Joen Joenssen || er ført, iche aff egen widenschab || ved at giørre nogen nøjachtig || wnnderretning om det aff Kong/elig/ Ma/yestets/ fougid Jens || Nielsens for Grette paastaaende marcheschiel || saa som det anndet prouff Anne Vindelss daater || haffuer giort, Saa haffuer vj derforre forschr/eff/ne || tuende halffue gaarderss Synndre Brynns och || Grettiss tilligende schouge och vdrast off/ue/r || alt med flid sumit och begranndschit, och der||af til en ret ligning gaarderne jmellum || enndelig befunden, at Grette effter dessen || affgaaennde landschyld och rettighed ej mindre || wdrast kannd tillegiss end Kong/elig/ Ma/yestets/ fougit || ermelte Jens Nilssen tillige med opsideren || Joen Joennssen och Haluor Biørnestad || som lods eierre sig haff/ue/r tilholt och ved || bemelte tuennde førde prouff wduist, huor || deelit aff oss jmellum forschreffne Grette || och Syndre Brynns ejendomb saalediss er || oprettid, at det fra dend omprouffuede || flade steennhelde som paa aassen norden || for Grette var ligende och aff oss til jt deeliss || teigen bleff opreist schall haffue sin || strechning effter compas wissning j øster til || enden udj dennd nest hossligende dal, Och || schall deelit fremdeliss følge dalennss || rendsel och bechetissle saa langt dahlen || sig strecher och tuert offuer en \anden ved enden/ hossligende || tuerdal j syd sydost paa en bache wed || dalen huor en høy afflang deelesteen aff || oss bleff neder sat, Derfra schall deelit || ydermeere haffue sin strechning j syd syd||ost til Nordre Ølstads gierdiss gaard || strax synnden ved den omprouffuede || grandhuus tompt, huor udj samme berørte || strechning tuende steenner er opreist, aff || huilche dend enne ved bemelte Nordre || Ølstads gierdiss g/aa/rd och eiendom findiss, || Och som vj dette deelle effter aller beste || schiøn haff/ue/r wdsøgt, och derudinden || paa dessen omtuistede || eiendomb giort dend retteste || och beste lignings || oss mugligt var, saa bøer derforre || partterne och derris effterkommerre || som Synndre Brynn och Grette nu || bessider eller her effter besidenndis || och brugendiss vorder, sig der || effter fuldkommeligen rette || och forholde, och huer anndre vnd/e/r || lougens brøde der offuer ej nogen || schade at tilføie eller jndpass at || giørre j nogen maader, Kand || ellers Joen Grette effter paastaaende || haffue nogen føie til dj Brynns || besiderre for vlouglig schoughugst || at søge, som nu iche for oss er vorden || vduist eller forclarrit, da || haff/ue/r hand det ved nyt steffnemaall || jmod dennem at vdførre, och effter||dj dette deelle til begge parternis nøtte || er vorden oprettid, saa bøer de || Bryns bessiderre dend halffue om||kostning med citanten at vdstaae och || tilsuarre som j lideligste annssettiss || for - 4 dr: huilche de jnnden halff || maanids vdgang haffuer at erlegge || vnnder excecution som lougen kiøbe||balchens - 3 capitel determinerer, Datum || vt supra, ||