slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 31-05-1670, 04-04-1671 og 05-10-1671


Ting paa Hussebye i Røgen 31.5.1670

Jens Jensen Huusevig lod lesse ijt pantebreff vdsted af Olle Amundsen, boendis paa Grisseboe paa 48 ¼ Rdl som hand til Jens Jensen er schyldig, huorimod Olle setter til pant 7 lisp 1 remaall och 3 bismer.. salt j Vear i Røgen sogn med bøxsel, og det paa thi aarremaall, same breff dat Hussebye dend 25 8br i 69. Huortill Joen Vear suarede att samme breff er løgnachtig, effter som der udj er indført med bøxsell. Jens Jensen protesterit at hans bemelte Jens Jensens breff er tilforre tingliust i forleden høst, och derforre formener at Joen Vear bør lide epter lougen, formedelst hand tager det udj p… som Jens Jensen tilforn sig haffuer tilpantet som Joen Vear vell viste, och selff haffuer hørt breffuet opplest.

Joen Vear lot lesse jtt pantebreff vdsted aff Jens Suendsen Grønsand paa 80 Rixdaler som Jens er schyldig Joen Vear laante penge, huorimod hand pantsetter till Joen 1 Schipd salt aarlig landschyld foruden bøxsel i bemelte Vear dat Grønsand 10 april 1670.

Jens Jensen fremlagde en Sorrenschriffuer och sexs mands domb, giort paa Hallanger j Froon sogn i Aas prestegjeld paa Follug anno 1664 24 januar, saavelsom paa flere steder, da meldis der at sambtlige Hallanger arffuinger haffuer udj Vear 1 schippund salt med bøxsell; och siden heraff schall verre schiffted Olle Amundssen paaa vdj bemelte Vear 7 lispund 1 remaall 3 bismer: salt, med paaliudende Bøxsel som bemelte Olle Amundsen haffuer pandtset til Jens Jensen Huussevig och dermed at schall haffue beuist, at hans bemelte Jens Jensens breff er sandferdigt och Joen Vears usandferdigt.

Huortill Joen Vear suarede att de haffte aldrig fult bøxsel med schippund salt, …. Joen vear eyer selff i Vear 1 ½ schippund och 1 lisp: sald med bøxsel som han all hans tid haffer fuldt.

På tinget i 1670 framkommer det altså at samtlige Hallanger arvinger har 1 skippund salt i Vear, hvorav 7 lispund etc er skiftet til Olle Amundsen. Samtidig har Jens Svendsen Grønsand lånt penger av Joen Vear mot å pantsette 1 skippund salt i Vear. Retten mener at Joen Vear kan søke regress hos Jens Grønsand for den bygselavgift som Jens Jensen skal ha, da hans pantebrev er ugyldig. Dette tyder på at Jens Grønsand har pantsatt også Olle Amundsens part. Joen Vear må ha vært i god tro, det var vel egentlig Jens Grønsand som var synderen ?

Saken kom opp igjen 4. april 1671. Jens Jensen forlanger at Joen Vear skal betale bygsel av 7 lisp 1 remål 3 bismerpund salt som er Olle Amundsens arvepart i Vear. Det framlegges en dom av 28. mars 1667 i Ås, der Olle Amundsen er tildømt retten til nevnte arvepart med bygsel. Det framgår også at Olle Amundsen har tilbudt sin bror Hans Amundsen arveparten, før han gikk til skrittet å pantsette den (Hallang 24. oktober 1669).

Ting paa Hussebye i Røgen 4.4.1671.

Jens Jensen Hussevig, ved sin fuldmechtig Niels Suendsen, lod udj rette lagde en rigesn steffning, huor udj citeris Joen Suendsen Vear formidelst hand iche godvilligen vill betahle landschyld aff 7 lisp 1 remaall 3 bismer: vdj hans paaboende gaard Vehar, som Jens Jensen haffde i pant aff Olle Amundsen med videre samme steffnings indhold, dat Christiania dend 4 aprill 1671.

Dernest lagde udj rette Jens jensens indleg paa hans fordring och paastand hos Joen Vear, huor udj verre forfatted Jens Jensens fuldmacht till Niels Suendsen, dat Hussevig dend 4 april 1671.

Dessligeste i retten lagde Olle Amundsens vdstede pantebeff paa samme 7 lisp: 1 remaal och 3 bismer: dat 25 october 1669.

Item lagde enn sorenschriffuer och 6 mands domb, huorudinden Olle Amundsen tilldømbt dj ombtalte 7 lisp 1 remaal 3 pnd salt i Vear, med paaljudende bøxell, same domb den 28 martj 67, vdsted paa Ousbye i Aas prestegjeld.

Noch lagde udj rette enn beuissning at Olle haffuer tillforn tillbudet sin broder Hans Amundsen same førnevnte landschyld i Vear, førind hand det till nogen haffr pandtsat, effterdj hand fuldkomeligen beuilger Olle at maae bortpandte hans 7 lisp 1 remaal 3 pnd sallt, same dato Hallang 24 october 69.

Joen Vear møtte tilstede, och suarede, at dersom dj iche haffuer andre breffuer enn som alerede er udj rette lagt, da eyer dj iche saa megit i Vear, som dj haffuer indgiffuit.

Endelig kom saken opp 5.oktober 1671. Her legger Joen Vear blant annet fram en seddel fra Guldbrand Olsen i Askim om at det aldri ble betalt bygsel av parten da han og hans quinde bodde på Follestad. Likeledes en dom av 8. februar 1633 angående Gulbrand Follestad og Suend Vear om bygselen av Vear. Han mener også at han er nærmere til å løse inn andre arvinger, og nevner her Hans Hallanger. Men det ender med at Joen Vear blir dømt til å betale bygselavgift av de 7 lispund salt.

Ting paa Hussebye i Røgen 5.10.1671

Jens Jensen Hussebye lagde udj rette enn rigens steffning huor udj citeris Joen Vear vdj Røgen sogn, formiddelst hand iche goedvillig vill betahle 7 lisp: 1 remaal och 3 bismarcher udj Vear Jens jensen sig haffuer tilforpandtet, - med samme steffnings tillhold. Dat Aggershus dend 22 (?) juli 1671. Bleff oplest dj tilforn udj rette lagde document aff Jens Jensen.

Joen Vear lagde udj rette Jens Grønsands vdstede pantebreff paa 1 schippund salt i Vear till bemelte Joen Vear imod 80 Rixdl pandtepenge, dat Grønsand dend 10.4.1670.

Iligemaade lagde Joen Vear udj rette enn forteignelse …….Iffr Huids haand at befindis udj dend 12 (?) april 66 indleffueride jordebog, der Joen Vear schall eye 1 schippd 1 lispd med bøxell og Jens Grønsand 1 skpd. Dat Aggershuus Schriffuerstue den 8 may 71.

Joen och lagde udj rette enn seddel att Guldbrand Ollsen paa Løgen i Aschimb sogn, at imidler hand och hans quinde boede paa Follestad, bekomb da aldrig nogen bøxsell af det pund i Vear, dat Løchen dend 5 aprill 70, vnder hans signet.

Sammeledis lagde Joen Vear udj rette hans schrifftelige ind, af vitterlighed, dat Vear dend 5 8br 71. Joen foregaff , iche videre at proponere eller udj retten legge, mens begierrede endelig domb.

Jens Jensen ..sterer, belangende at Joen Vear holder sig till bøxsell offuer al gaarden, da formhner hand att nyde bøxsell offuer forud førte 7 lisp 1 remaal 3 bismer: saavidt samme landschyld kand beløbe epter udj rette lagde pantebreff, och saa lenge i rette schiffte och dombsbreff staar ved macht och u-…isderet.

Iligemaade formener Jens Jensen at Joen Vear och dj Halanger-folch ey saa langt fra ere besuogret eller beschlekted, at nogen bøxsell kand minschis udj huis dj arffeligen er tilfalden udj oldelsjorder, epter deris salig forelder och forfadrer, som vnder it Edtleg (?) vd af begyndelsen haffr verrit eyendis dend største deel i gaarden med bøxsell, nu er det schifft brøder och andre arffuinger imellomb tid epter anden huilche lodder enn huer bør følge med bøxsell, epter oldelsbalchens 2 Cap.

Joen Vear suarrede, och formehner verre nermere till at løsse godset enn Hans Hallangen, videre bleff iche aff partene procederit eller udj rette lagt.

Da effter tilltalle, giensuar och denne sags erfahrende bescaffenhaed er saaledes for retten dømbt och affsagt, at epter dj Jens Jensen med enn udj retten lagt, enn sorenschriffuer ocgh 6 mands domb och schifftebreff dat Ousby paa Follug dend 28 martj 67 lougligen beuiser at foebemelte 7 lisp 1 remaal 3 bismercher salt j Vear arffeligen at følge sin hjemmelsmand Olle Amundsen, som hannem derpaa giffuet pantebreff dat dend 25 october 69. Och epter oppschrifft at verre forkyndt til tinge dend i5 9br 69, huilchet vi ey rettere derom kiende eller dømme, enn .. forbemlelte Jens Jensen bør følge fra sit breffs dato aarlig landschyld epter drt udj rette lagtschifftebreffs innhold och formelding.

Huad regres Joen Vear derimod kand haffue till sin hiemmel Jens Grønsand som haffuer pandtsat hannem same 7 lisp 1 remaal 3 bismercher beregnit udj it pund, bemelte Jens Grønsand hand haffuer taget pandtepenger paa, haffr tidl ebemelt Joen Vear at søge paa sine steder. Och for bem Joen Vear haffuer taget udj pandt, det som hand tilforn viste at verre bortforpandtet, bør at giffue udj sicht til Kgl Maj 1 pund sølv epter Kiøbebalchens i3 Cap. Erlangende den paafordrede kost och tæring kunde …. iche rettere forefinde end at Joen Vear … bør erstatte till sagsøgeren Jens Jensen for steffnemaall, domspenge och andre omkostninger, udj ligeligste maader 10 Rdl.

Den 4. mars 1673: Joen Vear lod læsse enn Affsicht af forligelse, som er sched paa Christianina laugting dend 3die søgne før Poulsmissen 1673, Jens Jensen Hussevig och hammen omb 7 lisp 1 remaal och 3 bismerpd i Vear.

Siden Jens Svendsen Grønsand selger et skippund til Maren Vear i 1683 må han ha fått hånd om alt Hallangen familien har arvet. 1)

1) Takk til Dagfinn Langsøe for denne informasjonen.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 12 (Fa 0012), 1671-1671, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.