slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 30-03-1683
Lier Røyken Hurum 1683 (nr. )


Anno 1683. dennd - 30 Martj er rettenn administrerit || paa dennd anornede tingstue Huussebye i Røgen || offueruerendiss Kong/elig/ Ma/yestets/ fougit erlig, och wel||fornemme mannd Mo/nseigneur/ Jens Nilssen bøide||lennssmandenn welfornomstige mand Erlannd || Mogennssen Aaraas med effterschreffne || laugret, || Lauridz Røe, Peder Mortenssruud, Rassmus Gutissrud || Hannss Vester Heggenn, Lauridz Grimsserud och Knud Offneruud, ||

Sak nr. 15 i tingboka Lier Røyken Hurum 1683 (nr. )

Erlig och gudfrøchtige quinde Marren || s/alige/ Joen Vearss i Røgen lod forkynde || jt schøde och kiøbebreff paa jt schipund || salt aarlig landschyld wden bøgssell ||j Wear som Jens Suendssen Grønndsand || paa Hurrum haff/ue/r vdsted med sin hustrue || Astrid Amudsdaatters fuldbiurd och samtøche || som hun med sin hand wed trende bog||staff/ue/r haff/ue/r confirmerit aff dato Grøn||sannd den 6 Martj 1683. ||