slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Diplomatarium Norvegicum
Bind 21, brevnr. 1021, datert 29 Juni 1555, Røyken.

b.XXI s.780 Sammendrag: 6 svorne lagrettemenn i Røyken sokn vitner at Eivind Torgeirsson med
sin hustrus samtykke gav og avhendet Per Knutsson 1 punds rente i Østre
Åros og halve Groøya for 15 lispunds skyld i Dagslett i Myrekvarv i Røyken
sokn, odel for odel, og så mange penger som de ble forlikt om, og at Per
hadde gitt full betaling.

Kilde: Original på pergament i Riksarkivet. Huller til 6 seglremmer. Segl nr. 5bevart.

Nummer: 1021.

Dato: 29. juni 1555. Sted: [Røyken.]

Brevtekst (fra den trykte utgaven):
Ollum Mannum thennom Som thette breff Seer helder Høre be-
kendis wi effter skreffne mend Suend suennongszøn, Thord haluords-
zøn, knud Erlandsøn Amund stenorzøn Gottormm kolbiørnsøn Jon
Simonsøn sorne lagrettis mend j Røgen sogen kungiørindis for alle
med thette Vortt obne breff att Wi Vorom Vdi Røgen prestegord paa
sti. peders Dag Anno dnj. 1555 Hørdum oc Saagom wi att the Helde
handom Sammen aff ene halffue Euind Torgerszøn en aff andre
halffue per knudsøn med slig skeelordhe gaff tha samme stund
Euend Torgerszøn per knudszøn itt pundts renthe j østre aaros oc
halff groøenn for xv linspundts skyld j Dagslett liggendis j Røgenn
sogenn j myrehuarff oc saa Mange penning ther tiill som thennom
bode Vell att nøgdis oc Var Vell forligt om oc huer fick siitt frelst
odell saa att huer aff thennom gaff odell for odell oc tackiide huer
anden gott paa beggi sider, Saae Wi Ja och handerband oc Venliige
forligningh oc haffuer forne pether Vdgiffuit bode første oc siste
penning oc saa møgiitt som i kop theriis komm, hørdum wi oc samme
stund att forne Euind Torgersøn med sin høstruis Raad oc samtycke
oc sin egen fri Vilge affhende fra seg oc sine arffuinge oc Vnder per
knudsøn oc hans arffuinge tiill euindelig eige, Att Saa j sandhed
er som forskreffuit stander Vinder Vi forschreffne Mend med Voriis
indzigle Som giortt Var aar oc dag som fore siigher etc. etc.


Tillegg: Bakpå, med forskjellige hender fra 16. h.å.: 1) breff om ett pundts
renthe j østre aaros oc halff groøen - 2) per knudsøn 3) Breff om
østre Aaros. 1)

1) Diplomatarium Norvegicum, Bind 21, brevnr. 1021, datert 29 Juni 1555, Røyken.