slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Diplomatarium Norvegicum
Bind.VII, brevnr. 792, side 837, datert 11 Mai 1560, Heggen

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)
Forrige brev i trykkrekkefølge(b.7 nr.791) Neste brev i trykkrekkefølge (b.7 nr.793)

b.VII s.837 Sammendrag:
6 Lagrettemænd istandbringe et Forlig mellem Peter Anderssön paa den ene
Side samt Olaf Jonssön og Svein Sveinungssön paa den anden angaaende
1/2 Markebol i Peters Odelsgaard nedre og söndre Heggen i Röken, hvilket
havde tilhört Olaf Amundssön og hans Forfædre og nu dennes Börn, paa
hvis Vegne Olaf Jonssön som deres Stiffader modtog 6 Daler, hvormed
Peter udlöste dem af Gaarden.

Kilde:
Efter Orig. p. Perg. i danske Geheimearkiv (Sehest. Breve, Conv. 13. No. 6). 2det Segl mangler; de övrige 5 vedhænge.

Nummer: 792.

Dato: 11 Mai 1560. Sted: Heggen.

Brevtekst (fra den trykte utgaven):
Vj efther skreffne Gwttorm Nillsson Christhoffer Nillsson Tor-
kiell Bøø lensmand j Røkiensogen Aslag Baardsonn Hellog Trwllsson
oc Herbrand Jonnsson sworne lawgrettis mend worrom vj oppaa Heg-
gienne j neste gaarden oc synste som ligger j Røkyønnesogen lwger-
dagen nest forre Hallwardj anno domini mdlx hørdom oppaa att Per
Andersson talledde tyll Olaff Jonnsson oc Swen Swennvnghson som varr
j fwlle oc lagligge ombode oppaa Olaff Amvnssons barns wegne j
Sannesogen om de wille besta de ord som talledde worre j Oppsloo
j wintter om Paalsmesse denn tyd Peder dem ditt stemth haffde med
rikiens raad stemning for dhet hallwe maarckeboll som Olaff Amvnsson
oc hans forellre lengie fyllt haffde wdj neste Heggenne. Swarrede de
daa iaa att the ville det bestaa, oc samstundis begierrede aff Peder att
hand ville haffue dem den steffning fordragh att the matte endnu ytter-
miere randsage dieris breff om same godz, oc Per lod seg der till fres
med oppaa den tytt, samstund lagde de med Per att the ville møthe
oppaa forne gaard: Heggene lougerdagen nest forre Haluardi vnder vj
mind, holle oc haffue all thett som de dannemind dennom y mellom
giøre, alt thet som lagligtt kand verre, Jtem møthe the tha paa [buode
sider1 same dag oppaa baade sydder som thalit var, samstundis tallede
Per dem till oc adspurde dem y huad beuisningh som the hagde for
thet hallue merkeboll som Oluff oc hans foreldre lengi fylt haffde y
same gaard Heggene, Suarede daa Olaff oc Suend att the ville høre
Peders breff j huad tilltall hand hagde till them, effther thi att Olaff
var vdi heffden med sin quinne oc stibarn, oc tycthe saa att verre att
Peder borde først att leggie sine breff fram, Jtem samstundis lagde
Peder sine breff fram, for os vdj rette saa liudende att thet var hans,
oc hans forelldres rette gammell odell vdaff allerstidtt oc var Per An-

b.VII s.838 derszøn den tridie aff thet naffn som kallede var effther gamle Per Heggene som aatte alle Heggene gaardenom oc var thet gamle Peders
rette odell som breffuene der om formelte, kuade oc kraffde daa Per
deris breff fram vdi rette, och adspurde dem y huorledis the hagde
faaet thett halue markeboll antuge med gyffting eller med erffde lagde
de da fram eth breff saa liudende att thet var kommet jnd till Olaff
Amundszøns folck vdi heimanfyldtt oc siden var dett giffuitt for j barn
j follogzøre en inthet liudde same breff i huarre dhet var kommet j fra
Peders folck, spurde Peder dem att om the hagde flerre breffh om
thett maall eller oc om de venthet seg nokon yttermiere proff breff
eller skill om thet maall. Sagde de da nee att the hagde ingen anden
breff, oc ey heller venthet seg nokon yttermiere beuisning j nokon
maatte. Effther tiltall oc giensaar gaffue de seg da vdj rette for oss
oppaa buode sider giorde vi da dem en venlige forligelse j mellom
*mod beggis dieris gode villi oc samtycke, saa y (matte) att fornemde
Peder skall giffue Olaff oc Suend vj daler oppaa de faderløs barns
vegne, och thet samtyckte Peder effter dhe dannemends tillegelse, oc
samstundis affhende Per Olaff Jonszøn dem, som var stiffader att bar-
nen oc dermed vare de venner oc vell forligcte oppaa buode sider,
oc der med rette de handom sammen saa j matte att Olaff oppaa sin
quinnes vegne, oc Suend paa barnens vegne, oplotte Peder dett halue
markeboll jgien j nedre oc synste Hegenne, som var Peders rette gamle
odall, j fraa forne Olaff(s) quinne oc hennes rette eckthe barn oc sanne
eruinge till euerdelige eyge, oc vnder tyttnemde Per Anderszøn oc hans
rette eckthe barn oc sanne eruinge till euerdelige eyggie, Att saa vdi san-
hedtt er som forschriffuitt staer, henge vy vorre jnsigle neden for thette
vortt opne breff, som schriffuit var aar och dag som forresiiger.2

1 Igjen udslettet.

2 Brevet sees af en senere Paaskrift, at være læst
paa Heggen for 6 Lagrettemænd i Slutningen af Aarhundredet. - Sammesteds findes
et Brev af 15 Juni 1648 angaaende samme Gaard 1)

1) Diplomatarium Norvegicum, brevnr. 792, side 837, datert 11 Mai 1560, Heggen