slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 15-07-1680
Lier Røyken Hurum 1680 (nr. )


Anno 1680. denn 15 Julj er rettenn paa Huussby || i Røgenn sogen administrerit off/ue/ruerendis K/ongelig/ M/ayestets/ fougit || S/eigneu/r Jens Olssen bøidelennsmannden velfornom||stige Erlannd Mogennssen Aaraas med efftersch/reffne/ || laugrettismend, || {Knud Offnerud}, Lauridz Schrysset Røe, Effuen || Karlssrud Peder Mortensrud, Olle Wanng och || Halle Faallestad, i Knud Offneruds sted Rassmus Breeholt, ||

Sak nr. 28 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680 (nr. )

Effter opsetelsse fra d/end/ - 22 Ap/rilis/ sistleden til i dag haff/ue/r || sig udj rette præsenterit K/ongelig/ M/ayestets/ fougit S/eigneu/r Jens || Olssen som vdinden sin jndsteffntte sag off/ue/r Laurids || Vear var dom begierendiss || Jens Olssen fremstillid den pige Ellj || Olssd/aatter/ som tilforn {...} hendis vinissbyrd ||den - 22 Ap/rilis/ ved tuende mend er i rette baarenn || huilchen tilstand hun i alle maad/e/r nu for retten til||stod at haffue hørt och seet saa at verre sandh/ed/ mens || sagde at hun iche huialp?? Laurids hend/e/r, aff fougdens quindis?? || søsters haar mens allene aff be/mel/te sin madmod/e/rs haar || dog saa at Laurids haffde den/nem/ begge i haarit, sagde || och at Laurids var blodig Huorpaa hun giorde || sin eed, || Laurids Vear møtte och suarrid at hand var || ombedit aff Gabrill Villi[n]gstad paa rettenns || vegne at schulle gaa selff anden som steffne||vidne for Gabrill til fougdens, at fougden || schulle møde for krigsretten med Gabrill Villi[n]gstad || effter øffrighedens befall paa Bragenis || med haffde jt breff fra major Meier || til fougden och som hand kom jnd i stuen || leffuerit hand fougdens kierreste breffuit || Da kom fougdens quindis søster Anne Jensd/aatter/ || jndgaaendis i stuen och off/ue/rjllid begge vidner || med v-høfflige ord, och fougdens quinde || lige saae, Saa tog fougdens quindis søst/e/r || Laurids i haarit och bad fougdequinden at hun || schulle tage bissmerrn och slaa han/nem/ som hun || och giorde tog bissmeren slog dørren op der||med slog lige til hans hoffuit och støtte han/nem/ med || den storre ende paa nessen, for det andet || formeener hand at det bør at kiendis for mord || for det tredie formeener hand dj bør at lide || och vndgielde Kongen?? sin sigt for bissmerslag || och stød, effter kong/elig/ bogstaffuer och fororning/e/r || for det fierde formeener hand at verre || frj for fougdenns vloulige søgning || for det femte bør dj at opstaae en billig kaast || och terring, Huorpaa hand eschid dom || Merre aff partterne bleff ey i rette lagt || eller forregiffuit, || Effter denne søgning och giendsigelssis || egentlige medfør erachtis lougs gemess || paafølgende der vdinden att || ordele och affsige ||Endog jndciterit Laurids Vear |: som || hand selff forregiffuer :| effter rettenns gemess || selff anden er kommen til fougdens huuss || saa som steffnevidne, med haffuende jt || breff till fougden fra Hans Kong/elig/ Ma/yestets/ velbe||stalter major till hest veledle Adolff Karl Meier || at møde sin vederpart Gabrill Villingstad || for krigsretten som schall veere beschichit || paa Bragenis dennem jmellom vdinden || derriss tuistigh/ed/ at schulle administreris, saa || haff/ue/r hannd alligeuell jngen billig aarsage || hafft till hans groffue v-forschammede och fast || tilforn aff steffnevidne v-erhørtte begaaede || erachtendis steffnevidne effter lougen bør deris || forrettning for en mannds brofiell edrueligen || och fredeligen at forretage, och derfra jgien || sig at forføie, Huilchit denne Laurids Vear || ey haffuer villet ladet sig verre effterretlig || j det hand iche alleneste haffuer søgt stuenn || |: som ved en christelig begeingelsse vell || kunde tollereris :| medens som proffuene || hermer megit dierffueligen vden nogenn || consins :| vdj haarit tagit och jgiennem stuedør||ren i forstuenn vdslebit och kuldslagit ermelte || Kong/elig/ M/ayestets/ fougid S/eigneu/r Jens Olssenns kierreste ærre||dyderig matrone Anna Jensdaatterr || och hendis søster dydelschennde pige anndenn || Anna Jensd/aatter/ den øngre, vdinden huilchen || gierning jngen loulig ret er hannem medholdig || Tj lad saa verre at bemelte fougdenns kierreste || hafde en bissmer i haannden som Laurids Vears || medhaffuennde steffnewinde siger och tillige med || sin søster haffuer vist han/nem/ dørren da hand ey || |: effter forrettid ærrende :| hafde behag vdj || at verre rolig, dermed kannd Laurids Wear || effter nogen loug \ey/ fornøie det faldsmaall || som hand ved ermelte øffuede voldsverch || haff/ue/r meriterit, j henseende christelige || Kongens allernaadigste dette louglige || kongerige giffuen høy berømmelige loug/e/r || alle och enhuer huus och hiemfred vbrødlige || tilsig/e/r, och derforre han/nem/ hermed || effter lougen m/annhelge/ b/alchen/ 16 cap/itel/ sigelse tilfinder || at vdrede til enhuer aff bemelte || tuende quindispersonner for dend aff ||hannem j egit huus erlidende vdførmelsse || dj aller naadigste paabudne dobbelte bøder som || i lideligst annschreffuis till otte rdr: er 16 dr: || saa vel som at vdrede dem i samme cap/itel/ naadigst || paabudne dobbelte sigt till Hans Kong/elig/ Ma/yestet/ som || er for den/nem/ baade tuende gange øtte ortuger (otte ørtuger) || och 13 £mark£r sølff, dessligste for denne forvollende || procedeur at giffue till cit/anten/ Mo/nseigneur/ Jens Olssen || vdj omkostning sex rdr: Huilche tildøm||te Laurids Vear jnnden í (1/2) maanids vdgang || haff/ue/r till de wedkommende at leffuerre || eller derforre lide namb och vordering i hans || boe och gods huor det er eller findis kand || effter lougen recess: och kong/elig/ fororninger || som vedbør Datum vt supra, ||