slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 26-11-1680
Lier Røyken Hurum 1680 (nr. )


(/K) Anno 1680 - denn - 26. Novembr/is/ er retten || administrerit paa denn anornede tingstue || Huussebye i Røgen offuerverrendiss K/ongelig/ || M/ayestets/ fougit S/eigneu/r Jenns Ols/en/ bøidelennssmanden || velfornomstige Erlannd Mogenssen || Aaraas sampt effterschreffne laugrett || Olle Høuig, Christenn Hyggen, Hanns Hechleberg, || Effuen Karlsruud, Peder Mortensrud och || Lauridz Jellom ||

Sak nr. 51 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680 (nr. )

Erlig och velfornomstige mannd Augustinus || førige klocher i Røgen ved sin suoger Gabrill || Villingstad |: effter forregaaende varsell :| || haff/ue/r tiltalle till Nils Børressen paa || Heggem (Heggenn) i Røgen for den pladz Broen paa || Vandzeye som Nils haff/ue/r sagt Augustinus || Anderssen aff med i forganngen aar for juull || at giørre han/nem/ huussene rødelig till || fardag, Huorpaa hand i rette || lagde sit jndleg som om alt denne sag || vedkommer ydeligerre forclarer || aff datto Syltinglj den - 25 /Novem/br/is/ 1680 || Nils Hegembs quinde møtte vdj rette och sagde || at {...} henndiss mannd er i sin hossboenndes || errinde och derforre i dag ey kunde || møde || Sagen opsatt til den 3 Decembr/is/ paa||følger och forfløtt till Hyggen || i den g/aa/rd som Christenn Søffrens/en/ paa||boer til huilchen tid och sted bøidelens||mannden med 6: laugrettismennd haff/ue/r || at comparere retten at betienne saa vel som || partterne med huis dj ydermerre sig || till paastannd tienligt erachter || saa faris dermed alt effter lougens || sigelsse Datum vt supra, ||