slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 03-12-1680
Lier Røyken Hurum 1680 (nr. )


Anno 1680 denn - 3 /Decem/br/is/ er retten administrerit paa || den anornede tingstue Hegenn i Røgenn offueruer||rendiss K/ongelig/ M/ayestets/ bøidelennssmannd welfornomstige || Erlannd Mogenssen Aaraas med effterschreffne || laugrett, Hans Hygen Trugelss Myrre || Hanns Aassag/e/r, Jens Torssrud, Rassmus || Breholt och Knud Offnerud ||

Sak nr. 52 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680 (nr. )

Erlig och velfornomstige Augustius ||Annderssen effter opsetelsse fra den 3 Decembr/is/ || sistleden til i dag møtte vdj rette och ydermerre || till sim sags bestyrchelsse i retten jndgaff en || quitering for omtuistede pladzis arlig affgifft || nemlig Siuff £mark£r som Olle Vang der udj bekiender || aff cit/anten/ at haffue annamid saa lenge som || hand haff/ue/r bod paa Wang aff dato Vang || den - 24 /Novem/br/is/ 1680. || Her jmod møtte welfornomstige mand Nilss || Børgessen och fremfordrid i rette prouff vdinden || dene sag da fremkom i rette Erich Kiioss || i Røgen vant ved eed effter lougen at paa || dene omtuistede plads ved broen var bygt en || liden lade som s/alige/ Gunder Wang lagde sit høe || i der paa steden bleff aufflid som var førind Haluor || saa och Anderss Rolffssen och Augustius kom der att || boe, || Rassmus Guttissrud ved eed effter lougen || proffuit at førind Annderss Rolffssen och Augu||stinis kom at boe paa pladzen da boede der || en mannd huis naffn var Haluor Haagenssen || Torre i Heggenstrannd vant ved eed effter || lougen lige som Rassmus Gutissrud om||vondit haff/ue/r || Joen Siffuers/en/ paa Hegen i Røgen vdenn || æed tilstod sin faders ord at verre i denne || sag lige som ermelte Rassmus Gutissrud || omvondet haff/ue/r || Gabrill Villingstad |: som tillige med citanten || Augustinus Annderssen møtte vdj rette, och for||meener at proffuen bør aff jngen gyldigh/ed/ || at annsees siden dj iche louligen er jnd||steffnt, for det anndet formeener || hand paa sin principal Augustinis vegne || at Augustiins sig jntid entten med ord eller || gierninger jmod Nils Hegenn att || haffue pexserit 3. formeener || hand Nils Hegenn der tuert ||jmod, vden nogen giffuen aarsage || mens aff had och affuind |: for Gud haffuer || vnt Augustinis daglig brød :| haffuer søgt || onnde raadgiffuere som sig haffuer jndste||gerit Augustins til aller største schade och omkostning || 4 Formeener at Nils Heggenn sig storligen || jmod lougen at haffue forseet, och bør der||forre lide och vnngielde effter lougens || jnndhold, och erstatte Augustinis ald den || schade och schadiss lidelsse som hand jmod for||haabning vdaff Nils Heggem (Heggenn) er paaført, || och den retvisse dommere med laugrettid || och rettens betienter \for dommen/ at erstatte, herpaa begiertis || dom, || Nilss Heggenn i rette lagde sit schrifftlig || jnndleg aff dato Nordre Heggen den || - 3 Decembr/is/ 1680. || Parttene tilstod at paa den omtuistede pladz || kannd i høyeste saass haffre en tønnde och || vngefer auflis tre lass høe, och sagde Nils Hegen || at haffue saad der i aar - 3 q/uar/ter blannd korn || Er vdinden denne sag paa følgende || affsagt || Endog citanten Augustinis Annderssen || ey fremleger nogen bøgssellsedell || eller i anndre maad/e/r nøjachtig beuisser || den omtuistende eyendom at haffue sted || och fest och ey aff hans fader eller selff || siden dj er kommen till bolligen nogen || aff desssen eyendom til brugeligh/ed/ aff || øde£mark£r at verre opryddet i huor vell || hand i sit jndleg sig paaberaaber || det meenigheden at verre beuist, huilchit || at gestenndige ey en aff dennem i || rette er møtt eller paafordrit, derforre || vorden vnødig sligt i sit jndleg att || jntage i hensseende dend || mand sig til refererer ||maa til sagens bestyrchelsse endelig udj || rette førris, Saa alligeuell hand i er||melte tilfelde ey haffuer fremschafit den || rigtigh/ed/ som er burtis, sees dog aff || i rette lagde quitansiarum at Olle Vanng || som g/aa/rden Vang brug/e/r |: til huis eyen om||rørtte plads henhørrer :| den affgaaende || rettigh/ed/ aarligen aff citanten Augustins || Annderssen haff/ue/r annamit, Huor aff w-||tuillachteligen er at schiønne be/mel/te pladz || at beboe och bruge er han/nem/ louligenn || vorden beuilgit, daag paa huad maade enntten || liffstidz besidelsse eller vissse aaremaall || er ey vdj rette stillid, Jche diss mindre saa || haffuer Nils Heggen jngen loug for |: om || hand endschiønt endell vdj bemelte Vang || er berettigit och sin wederpart for juull || i forgangen aar haff/ue/r affsagt :| vden || dom eller den paaboendis louglig aff||minder sig forsch/reff/ne pladz til brugs || at bemegtige, annsennde lougen megitt || høyprissligen befaller at mand udj alt stridigt || schall delle sig til rette och iche tage sig selff || ret, Da aff berørtte motiuer er||achtiss billigt som her med for ret och dom || affsigiss det citanten Augustinis Anderssen || dessen omtuistede affgrøde som aff Nils Heggenn || i cit/antens/ egne huusser er vorden jndlagt och o??y || annden stedz affført, |: och derfor udinden || den paastaaende sigt ey brødig kand || kiendis :| frj och frelss tiltrede || och sig saa nøttig at giørre som || hannd best vill och kand, medens || fordj ey befindiss cit/anten/ effter lougens || sigende da hans vederpartt || Nilss Heggenn sig tiltog jorden?? ||at aavirche i vedbørlige tid med loug || och rett saadan jnpas haffuer paaklagit || bør hannd sede kornnit |: som bege partter || tilstaar at schall verre 3 q/uar/ter bland kornn || eller derforre - en rdr: med den paa || auflingen i anwentte bekostning \som effter beste tøche?? settis for/ - 2 1/2 dr: sin || contrapart |: førind hand sig med affgrøden || befatter :| oprigtigen betalle, och derfor || inden med den vanlige affgaaen?? grund||leien for jdsige aar i alle maad/e/r effter || lougen forholde, Huad odelssretten || er anngaaende som Augustinis Annderssen || denne sag v-vedkommende j sit || jndleg lader sig med forliude at haffue || till Vang |: som vederpartt i sit jndleg || formeener forlengst ved louglig adferd || burde verrit paatalt :| da dersom citanten || seer sig derudinden præjudicerit verre || bør hand det serligen lougs gemess at || paatalle, Jlige maad/e/r om Nils || Heggenn |: effter hans vdj sit jndleg for||fattede paastand :| med føie kand haffue || nogit vdinden be/mel/te pladsis besidelsse ?? (hull i protokollen) || och derpaa staaende huusse med vidre hoss || citanten at prætendere, da naar dette || louligen effter rettens naade scheer || saa gaass derom som lougen med||holdig er, och effterdj ey nogitt || vdinden den paastaaende omkostning aff || cit/anten/ vdj rette er lagt, remiteris dett || till jt nyt steffnemaall Datum vt supra ||