slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 03-12-1680
Lier Røyken Hurum 1680 (nr. )


Anno 1680 denn - 3 /Decem/br/is/ er retten administrerit paa || den anornede tingstue Hegenn i Røgenn offueruer||rendiss K/ongelig/ M/ayestets/ bøidelennssmannd welfornomstige || Erlannd Mogenssen Aaraas med effterschreffne || laugrett, Hans Hygen Trugelss Myrre || Hanns Aassag/e/r, Jens Torssrud, Rassmus || Breholt och Knud Offnerud ||

Sak nr. 54 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680 (nr. )

Nils Hegenn bleff forligt med Augustinis || Anderssen om den plads Broen paa Vangs || eye som dj haff/ue/r omtuisted paa dene || maade at Nils Hegenn schall haffue || aff grøden hand i aar der haffuer aavirchit || och Augustinis Anderssen hereffter for dend || seduanlig aarlig affgifft schall vbehinderlig || maa beboe och bruge v-anchit och v=||paatalt aff Nils Heggenn och hans arffuing/e/r || i alle maader dessligeste er for affschedigit || at Nils Hegem (Heggenn) schall betalle ald det till || rettens betienter schall vdgiffuis som || er til sorrensch/riffue/r/en/ for sin vmage || vdj derris haffte tuistigh/ed/ - 2 rdr: der || hoss for en gienpart angaaende denne || forlig - j (1) rdr: til papir 12 s: som Augu||stinis till sin effterrettning schall haffue || end och til lensmanden for sin vmage || - í (1/2) dr: och til dj 6 mend a - 12 s: er 3 £mark£ || huilchit dj loffuit hueranndre vbrodelj (vbrødeli) || at holde, Huorpaa dj med huerandre || tryg henderbaan festede ||