slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 17-08-1682
Lier Røyken Hurum 1682 (nr. )


Anno 1682. dennd 17 Augustj er retten || betient paa dennd anurnede tingstue || Husseby i Røgen offueruerennde || Kong/elig/ Ma/yestets/ fougit erlig och welfornemme mand || Mo/nseigneur/ Jens Nielssen bøidelennssmannden vel||fornomstige mannd Erlannd Mogennssen || Aaraass med efftersch/reff/ne laugrett || Olle Høuig Hans Hechleberg || Christen Hyggen, Rassmus Breholt, || Knud Offnerud och Effuen Karlssrud, ||

Sak nr. 42 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682 (nr. )

Erlig och velfornomstige mand Erland Aara[a]s || effter hiemsteffning paa Kong/elig/ M/ayestet/ och sit em||beds vegne søger Søffren Augustins/en/ paa Syltelj || och Birgitte Hansdatter for leyersmall de med || huerandre schall haffue begaaed, huor || til at suarre møtte Søffren Augustinsen ||frembrachte sit schrifftlig tilsuar j den || sag huor vdj hand forschr/effne/ leiyrsmall || aldelis benegter aff dato Syltinglj dend 16 Aug/usty/ || 1682. || Dend jndsteffntte guindfolch beschylte || Søren Augustinsen at verre hendis barne||fad/e/r, och haffde legemlig fellig med hende || femb gange jmidlertid hun tientte hans || fader paa Syltinglj Den første gang var || i en halm schechue, dend anden gang paa || loffuen, dend tredie gang i høegolffuit || fierde gang i stuen paa en kiste dend femb||te gang paa marchen vdj træed en gang || hun lochid Søren i tred, och tilstod at || barnid hun med han/nem/ haff/ue/r aulet er dødt, || Søffren Aug/ustinsen/ sagde her imod at det er iche || jt sant ord hun sagt haff/ue/r, och berober || sig paa at hand kand beuisse at hun haff/ue/r || vdlagt anden for barne fad/e/r, || Kong/elig/ Ma/yestets/ fougit Mo/nseigneur/ Jens Nils/en/ formener || at saadan hans paaschud han/nem/ til nogen || befrielsse ey med billigh/ed/ kand eller bør || ansees mens hand iche, alleniste er || schyldig Hans K/ongelig/ M/ayestets/ sigt for sig selff || medens end och for hende at suare || och betalle helst siden hun iche er aff de || mideller at hun sine bøder selff kand || formaa at vdrede, || Sagen opsatt til neste ting til huilch/en/ || tid de tuende paaklagende personer haff/ue/r || jgien vdj rette at møde och schall Søffren || Augustinsen verre tiltencht de paaraa||bende proff da vdj retten til derris || vindis affleg at fremstille, at dereffter || kand gaaes med sagen huis loug och ret || gemessig er Datum vt supra, ||