slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 20-10-1682
Lier Røyken Hurum 1682 (nr. )


Anno 1682 den - 20. Octobr/is/ er rettenn betient || paa Huusseby anornede tingstue i Røgenn || offuerwerrendiss Kong/elig/ M/ayestets/ fougit erlig achtbar || och velfornemme mand S/eigneu/r Jens Nielssen || bøidelenssmannden erlig och velfornomstige || mand Erlannd Mogenssen Aaraas med effter||schreffne laugret, || Christenn Søffrennssen Hyggen, Haluor Biørn||stad Hannss Aassag/e/r, Rassmus Breholt, || Knud Offnerud och Effuen Karlssrud, ||

Sak nr. 47 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682 (nr. )

Effter opsettelsse fra den 17 Aug/usty/ sistleden til i dag møte || Kong/elig/ M/ayestets/ bøidelenssmannd Erland Mogensen || i rette fremeschende dend sag jmellom Søren || Aug/ustins/ och det besoffuede quindfolch Birgitte || Hanssdaatter till vidre examen och endelig || dombs paafølge, Da er møt quindfolchit || och ligesom tilforn wdlagde Søren Aug/ustins/ || for sin barnnefader erbiudende derpaa || at giørre sin eed, || De proff Sørren Aug/ustins/ seniste || paaraabte jmod hendis beschyldning || at førre komb fremb i rette || och erbød sig til at proffue || sampt derpaa deris eed at giørre || nemlig Larss Ped/e/rssen Aasg/aa/rd och || hans hustru Birgitte Adambsdaatter || at dette besoffuede quindfolch var till || derris i vorris med barnid och || effter samtalle meed hinde hørde de || at hun vdlagde for barnefad/e/r en || søldat i Ascher sogen som hun kaldet || Hendrich, Det besoffuede quindfolch || sagde at Sørrens søster Karren med brod/e/rn || kom til hende i Vangsbroehuussit huor || be/mel/te Karen tilschyndet hende at dette besoffuede || quindfolch schulle gaa aff bøiden och schylde paa || en annden och schulle siden komme igien saa || schulle hun faa sin betalning for hun || schulle schiude paa en annden, || Partterne bleff tilspurt om dj vider dene || sinde haffde at jndgiffue, huortil bleff suarit || nej, || Er affsagt || Efftersom dend jndsteffntte Sørren Aug/ustins/ || ey effter sin giorde paastand førrer nogit || vdj rette som dend jndciterede synd/e/r||jnde Birgitte Hansd/aatter/ stadige sigtelsse || kand til jndtid giørre huor || vdoff/ue/r han/nem/ som den sig med || hende i leiersmaal haff/ue/r jndlat, ||tillige med hende bør bøde effter C/hristian/ 4 recessis || medførende nemlig for en kars person || 12 rdr: och for en quindis person - 6 rdr: sampt || for dette steffnemaals bekostning som med || vnødig vdflogter er prolongerit || - 2 rdr: som de brødige haff/ue/r att || vdrede effter k/iøbe/b/olchen/ 3 cap/itel/ medførende || eller lide derforre som lougen yder||merre forresig/e/r Datum vt supra, ||