slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 20-10-1682
Lier Røyken Hurum 1682 (nr. )


Anno 1682 den - 20. Octobr/is/ er rettenn betient || paa Huusseby anornede tingstue i Røgenn || offuerwerrendiss Kong/elig/ M/ayestets/ fougit erlig achtbar || och velfornemme mand S/eigneu/r Jens Nielssen || bøidelenssmannden erlig och velfornomstige || mand Erlannd Mogenssen Aaraas med effter||schreffne laugret, || Christenn Søffrennssen Hyggen, Haluor Biørn||stad Hannss Aassag/e/r, Rassmus Breholt, || Knud Offnerud och Effuen Karlssrud, ||

Sak nr. 51 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682 (nr. )

Erlig och velforneme mand Jens || Vossen K/ongelig/ M/ayestets/ fougid off/ue/r || Hurrum och Røgen och || effter forregaaende hiemsteffning ||haffuer tiltalle til velfornomstige Gabriel Villingstad || i Røgen formedelst hand nest affvigte dend 18 Aug/usty/ || her paa dene tingstue da hand K/ongelig/ M/ayestets/ schatter och || rettigh/ed/ paa sit embeds vegne schulle opberge, || schall verre aff ermelte Gabriel sig tid och sag || giffuit for en ort tiende ostpenge som hand mere || sig schulle haffue bemegtigit aff Gutorm Bøiss schaters || erlegelse end som hand han/nem/ wille quiterre forre, || och huor vel hand hand samme penge for Gabriel || och Gutorm Bøe \jgien/ fremviste och off/ue/rtalde och || ydermerre for samme hans beschyldning sig || at ville befrj schal fougden det nogle gange || ved høyeste eed sig haffue fralagt, bleff det || aff Gabriel Villingstad gandsche vachtid || mens der tuert jmod vdj samptlj almues || neruerelsse confirmerit samme sin som || hand formeener vsandferdige beschyldning || ved mange eeder, och ydermeere beraabte || sig paa proff fougden det at off/ue/rbeuisse, || huilchid hand nu formeener hand nu schyldj || er at effterleffue, Huis jmod for||haabning det ey vorder effterkomit || satte hand i rette och formeener be/mel/te Gabriell || Villingstad pligt er at lide effter norsche || lougs m/andhelge/b/olchen/ 21 cap/itel/ nemlig at bøde || til Hans K/ongelig/ M/ayestet/ 4 £mark£r sølff och till || han/nem/ som sigtid er effter 6 mends dom || och derforuden verre fiolmeelle, || huorpaa hand begierid domb || och der foruden sin tiltalle vidre || at haffue sig forbeholden for vlyd och || hindrre paa tingid som hand same tiid || bleff foraarsagit, || Gabriell Villingstad suarit at det var || en missregning och iche tencher hand fougden || til dend paasteffntte ort at haffue bekommit, || begiertte at fougden effterlade han/nem/ denne || hanss forseelsse och loffuid bedre || effterdags at tage sig varre || at hand ey fougden med nogen vtilbørligh/ed/ || schulle begiegne, Da effter gode veners || tilschøndelsse lod fougden sig paa denne || maade med Gabriell forlige och || han/nem/ sagen effterlod, at hand ey effter || dags sig imod?? han/nem/ vtilbørlig schulle ||forholde, huis jmod forhaabning slig op||settigh/ed/ hos han/nem/ schulle findis da denne || sag och huad vidre kand paakomme at stande || han/nem/ oben forre, efftersom hand i denne sag ved || jngen vinder at førre, mens aff egen tanche || haff/ue/r han/nem/ vretmessigen paaført han/nem/ denne || beschyldning, huorpaa de gaff hueranndre || derris hender Datum vt supra, ||