slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 05-12-1682
Lier Røyken Hurum 1682 (nr. )


Anno 1682. denn 5 /Decem/br/is/ er rettenn betient || paa dend anornede tingstue Huusseby || i Røgen off/ue/rwerrendiss K/ongelig/ M/ayestets/ || fogit welfornem mand Mo/nseigneur/ Jens Nilssen || bøidelennssmand welfornomstige Erland || Mogensen Aaraas med efftersch/ref/ne laugret || Olle Høuig, Hanns Hechleberg, Halle Faalestad || Effuen Karlssruud, Hanns Aassager och || Rassmus Breholt, ||

Sak nr. 65 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682 (nr. )

Erlig och velfornomstige mand Hans Schry||set, Nils Børgessen Heggen och Ouden || Lauridsen Broset paa sin fad/e/rs Larss ||Brosetz vegne haffde tilstede steffnewidne nemlig || Erlannd Mogensen och Laurids Røe som tilstod at || de i dag 3 wg/e/r siden warsel gaff Asle Vang til i dag || den/nem/ i rette at møde och talte med hans quinde |: som || quinden for retten tilstod :| angaaende nogit børne||gods som i boid schall werre och de som formynd/e/r || formeener bør folagtigis?? nemlig effter jt || schifftebreff aff dato Vang den 23 /Septem/br/is/ 1681. for den || Hans Schryset paa trennde sinne søst/e/rbørn Effuen || och {...} Gunderssønner och søst/e/ren Anne Olsdatters || wegne aff derris møderne och fæderne arff || som hannd endnu iche haff/ue/r bekommit - 11 fagner || høe a - j (1) dr: er 11 dr: 1 1/2 t/ønde/r rug a - 2 dr: er 3 dr: - j (1) t/ønde/ || bland korn - 1 1/2 dr: och rest/e/r paa en rødsidet koe || - í (1/2) dr: er tilsammen - 16 dr: som quinden || Jngeborg Asle Vang tilstod at verre rigtig || Laurids Braset och Nils Heggen effter samme || schifftebreff som moderen be/mel/te Jngeborg Larsd/aatter/ || er tilschreffuen at verre verge forre saa lenge || hun vel verge vilde och al den stund hun sad || i sin enchestand, fordrid nu hendis børns || nemlig, And/e/rs Tommas, Jørgen och Halduor || Olssønner och søsteren Martha Olsdaatters || fed/e/rne arff som de erre tilschreffuen || at haffue tilsiun med och verge forre || naar hun sig i egteschab jndlod, som || er for den/nem/ alle be/mel/te børnn i penge || beregnit til - 25 dr: j (1) £mark£ 6 s: som ermelte || børns mod/e/r nu tilstod for retten || gierne saa at kunde giørris betalt, || vntagen for j (1) Knaffholt (Knapholt?) saug och j (1) hat for || j (1) dr: j (1) £mark£ som Nils Børgessen tilstod at haffue annamit, || Her foruden tilkomer Hans Schryset paa de || børns vegne hand er verge for aff derris || s/alige/ fad/e/rs gangkleder effter samme schifftebreff || - j (1) £mark£ 19 s: och enchens egne børn - 3 £mark£r {19} 5 s: || giør saa Hans Schrysetz fordring - 16 dr: j (1) £mark£ 19 s: || och for Jngeborg Larsdaatters børn er || resten - 24 dr: 3 £mark£ 11 s: der aff følger Laurids || Broset - 13 dr: 8 s: Nils Børgessen - 11 dr: 3 £mark£ 8 s: || Assle Vang møtte iche her til at suarre || Citanterne var til betaling domb begierendis || Er affsagt, || Efftersom Asle Vanng anngaaennde || jnndførtte børnnegodz er louglig varslet || citanterne j dag i rette at møde be/mel/te børne||godz at fra sig leffuerre och allige||uell vdebliff/ue/r huor med hand giff/ue/r || til kiende det fordrende ||børnnegods at verre schyldig at fra sig giffue || som hans hustrue her for rettenn fuldkommeligen til||staar, nemlig til Hanns Schryset - 16 dr: j (1) £mark£ 19 s: || Laurids Braaset - 13 dr: 8 s: och til Nils Børgessen || Hegen - 11 dr: 3 £mark£ 8 s: saa tilfindiss hand med ald || rette paa errørtte børnnegods til enhuer aff || forschr/effne/ fierdeholdsmænnd vedbørlig leuerands || at giørre jnnden í (1/2) maanids vdgang eller || siden det ved namb aff hans boe at vdgiør|ris, Datum vt supra, ||