slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 13-06-1683
Lier Røyken Hurum 1683 (nr. )

Anno 1683. dend 13 Junj er rettenn betient || paa dennd anornede tingstue Huussebye || i Røgen offueruerendiss Kong/elig/ Ma/yestets/ bøide||lennssmannd Erlannd Mogenssen med efftersch/reff/ne || laugret, || Hans Hechleberg, Peder Mortenssruud, Haluor || Biørnestad, Effuen Karlssrud, Hannss Gut||tissrud och Laurids Røe, ||

Sak nr. 31 i tingboka Lier Røyken Hurum 1683 (nr. )

Effter opsettelsse aff dennd - 30 Martj sistleden || er jndsteffnte Laurid Wear paaraabt saa || vel som s/alige/ Hannss Ammerudz arffuinger vdinden || dend jmellom dennem opsatte sag at affvarte || en endelig domb, huortil jngenn lod sig || j rette finde, da som sagen ey lennger huille || kannd er der wdindenn vorden forrefunden || NB: Rasmus Breholt som laugrettismand i || steden for Haluor Biørnnestad, || At Lauridz Wear seeniste vdj sagen begiertte || opsettelsse til neste ting, som hannem och bleff || beuilgid :| suiniss ey til anden ende aff han/nem/ || at verre giort end at søge sagens prolung||gation, j det hannd dend da vdstede opsetelsse || som hand for rettenn beschreffuen begierte || ey endnu haff/ue/r jndløst langt mindre || j dag |: som huer mand j tinglaugit at møde ||er effter bøidelennssmandens tilstand vorden anbefalid :| || sig her paa tingsteden haffuer ladet jndfinde, Da || effterdj de førde proff beuidner Laurids Wear och || Hannss Ammerud at haffue verrit j selschab paa || Villingstad, huor Mo/nseigneur/ leutenant Adam Berent || beuidner Laurids Vear slog Hannss Ammerud ved || ørrit och at de komb omkuld med huerandre paa || gulffuit, da jmidlertid effter Hans Ammeruds || sigtelsse schall hannem endell aff hans schieg || verre affrøgt, som Laurids Vear iche || effter paasteffning haffuer kundet benegte, || Altsaa bør hand for dessen brøde at || vdrede til Hans K/ongelig/ M/ayestet/ vdj sigt en halff || march sølff, och til vedkommende vdj omkostning || - 3 rdr: Datum vt supra, ||