slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 24-10-1684
Lier Røyken Hurum 1684 (nr. )


Anno 1684 dennd - 24 /Octo/br/is/ er rettenn betient || paa Willingstad udj Røgen offueruerendiss K/ongelig/ || M/ayestets/ fougit S/eigneu/r Jens Nilssen bøidelennssmanden || Erlannd Mogenssen Aaraas och effterschreffne || laugrettissmend, Haluor Biørnnestad, Peder || Mortenssrud, Hannss Huusseby, Laurids Røe, || Hannss Olstad, och Annderss Olstad, ||

Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1684 (nr. )

Erlig och velforstanndige karl Jens Cortssen j retten || jnndgaff en dennd høyøffrigheds steffning off/ue/r || sin stibfader Gabril Villingstad, formedelst || hand schall beside v=louglig arff som s/alige/ affgangen H/err/ Cort/sen/ || och sin effterleuersche som Gabril siden schall haffue til || egte och ved døden affgangen med formeening hand || bør at lide och vndgielde effter lougen saa som for || rann med vidre aff Agersshuus d/end/ - 19 : /Septem/br/is/ 84: || Hernest bleff jndgiffuen en begierring til || Kong/elig/ M/ayestets/ fougid S/eigneu/r Jens Nilssen ||om arrest och forbud paa hans affgrøde, || creatur och boehaffue jrettesteffnte Gabril || Adamssen tilhørrer, at det ej fra Willingstad || forrychis aff dato Mos dend 18 /Septem/br/is/ 1684 || Dennd jndsteffnte Gabriel Villingstad jmod || dette steffnemaal och søgning j rettenn jnd||gaff sit schrifftlig jndleg, huor udj er || jndført huad Gabriel aff citanternis || foreldris gield haff/ue/r betalt och endnu || schyldig er aff dato Bragenis dend || - 15 : /Octo/br/is/ 1684. || Jrettesteffnte Madz Hannssen och førrige fougit || udj Røgen och Hurrum Mo/nseigneur/ Jens Olssen iche || møtte eller nogen paa derriss vegne til eller || jmod dette steffnemaal at suarre, || Effter Jens Cortssenns och Annders Cortssens begier || paa egne och samfed[r]e søsterris vegne, som och || derris stibfader Gabriel Villingstad frj||villigen consenterit, haff/ue/r vj dend til||fornn aff bøidelennssmanden opteignede och || arresterede Gabriel Villingstads formue med || huiss viderre denne sinde er fremkommen || nu ved derpaa forfattede opschrifftis for||meld vorderit som foruden cit/anten/ s/alige/ fad/e/rs || fremkomen bøger som tilsammen findis at verre || - 20 stycher, beløber til penge - 131 dr: 2 £mark£ 14 s: || Annders Cortssen paastod at det gods motte fremkom/m/e || som aff hans stibfader Gabriel Villingstad er vdsat || aff hans s/alige/ faderss mideller, och berettid Gabriel || at verre sat j pant hoss hannss broder Thomas Adams/en/ || Aassg/aa/rd i Røgen j (1) liden brøgekiedel, 3. stycher || brogid sperlagen, 10 tindtallerchener och toe || tindfader for forstrachte penge - 17 rdr: huilchit || gods Tommass Aassg/aa/rd och tilstod udj pant at haffue || for 14 dr: - 8 s: och haff/ue/r bekommid de øffrige penge || som godsid vidre stod i pant forre, endnu til||stod Gabril at Laurids Vear haff/ue/r i pant en benche||dynne, en g/ammel/ bolester underdynne, 2 hønnder, och || jt beslagen sledeschrin, for - 15 dr: j (1) £mark£ 12 s: som och || Laurids Vear tilstod, And/e/rs Cortssen || formeener at det i sterboid jgien bør leffueris || efftersom hand siger det at verre vloulig || vdssat, Gabriel sagde at haffue laant ||pengene til at betalle, Annders Kortssens s/alige/ fad/e/rs || gield med, || And/e/rs Cortssen paastod at niude domb effter steff||ningens formeld, || Er paa denne tid vorden for affschedigit, at saa || som Gabriel Adamssen ved sin j retten fremlagde || jndleg forregiffuer at haffue betalt, endeel aff sin || formand s/alige/ H/err/ Cort Jenssens och sin s/alige/ hustruis || bortschyldig gield, saa vel och at boid endnu en || temmelig summa penge til adschillige || naffngiffuen creditorer schall verre || bortschyldig, Da som jngen \foruden sorensch/riffuer/en/ aff de paaraa||bende creditorer nu er møt selff derris ford||dring at andsige och forclarre, huor udj gielden || bestaar tilmed findis och sagen aff saadan || beschafenh/ed/ at der udinden denne sinde ej kand bliffue || ordelit, mens for retmessigt erachter sagen til først||kommendis - 7 /Novem/br/is/ at optage, til huilchen tiid Gabril || Adamssen haffuer at aduarre de aff hannem selff opteignede || creditorer her paa arffuetompten at møde med huis || beuisslighed de sig paa gielden haffuer med forsiunid, || och dersom partterne kand erachte meerre til derris paa||stand at behøffue maa de och det til tiid och sted som || melt er udj rettenn at jnndgifue, at da udj sagen || kand endis den deell loug och ret medholdig er, Her foruden || haff/ue/r Gabriell Adambssen at haffue forsuarlig tilsiun || med det vorderede gods at iche nogid deraff bliff/ue/r for||minschid eller forrøchid saa frembt hand der||forre iche vill stande til rette och suarre som vedbor Datum vt s/upra/ ||