slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 07-11-1684
Lier Røyken Hurum 1684 (nr. )


Anno 1684 dend - 7 /Novem/br/is/ er rettenn betienit paa || Villingstad tilsteffnte arffuetombt udj Røgen || offueruerendiss K/ongelig/ M/ayestets/ fougid S/eigneu/r Jens Nils/en/ || och bøidelennssmannden velforstandige mand || Erlannd Mogenssen med effterschreffne || laugret, Laurids Røe, Ped/e/r Mortenssruud || Hans Schryset, Hans Olstad, And/e/rs Olstad, || och Haagen {Røe} Graff, ||

Sak nr. 58 i tingboka Lier Røyken Hurum 1684 (nr. )

Effter opssetelsse fra nestleden 24: /Octo/br/is/ er rettenn || betient paa Villingstad udj Røgen sogen huor || da møtte Jens och Anderss Kortssønner och jndgaff || derriss schrifftlig forset aff dato Moss dend 5 /Novem/br/is/ || 1684 och dereffter domb och rettenns kiendelsse || paa eschid, || Gabriel Adamssen j rettenn jndgaff førrige || fougid S/eigneu/r Jens Olssens tilstand om dene sag || aff dato Aggerhuus dend 29 /Octo/br/is /1684. || Gabriel Adamssen j rettenn jndgaff Christen Hanssen aff || Hyggenstrands sedel at Gabril haff/ue/r betalt til hannem || paa sin broder Christopher Hannssens gield som \s/alige// H/err/ Kort til hannem || schyldig schal haffue werrit aff dato Nedre Hegen dend 24 /Septem/br/is/ 84. || tuende sedeller aff schiper Petter Jonnssen til han/nem/ || vdgiffuid at haffue betalt paa s/alige/ H/err/ Kortis gield - 10 d: j (1) £mark£ 4 s: aff || 13?? Julj 74. och 14 Julj anno - 1675 ||