slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 17-09-1686
Lier Røyken Hurum 1686 (nr. )


Anno 1686. dend - 17 Septembr/is/ er || rettenn betient paa Huussebye ting||stue udj Røgen sogen off/ue/rverendiss || K/ongelig/ M/ayestets/ bøidelensmand, Erland || Aaraas och er laugrettid || disse Annders Olstad, Olle Ped/e/rssen || Clemmidsrud, Reer Hoff || Steener Liffuerud, Christen || Faallestad och Haagen Graff ||

Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686 (nr. )

Erlig och velfornomstige mand Gabril || Adambssen paa Villingstad her ib/ide/m || j rette lagde \paa sin werfader Augustinus Anderssen Syltinglis vegne/ en rigens || steffning off/ue/r Siff/ue/r Asslessen || paa Heggen j Røgen sogen sag || giffuendiss hannem for hand nogen || tid forhen schall haffue sig tilhadtt || dend syndre part j Groøen ligende || ved Aaraas udj be/mel/te Røgen sogen || aff hans yngste fad/e/rbrod/e/r Guldbrand || Rolffssen och faster Gyrrj Rolffsdaaters || mand Joen Grette for en hel ringe || penge, hans fad/e/r And/e/rs Rolffss/en/ || och and/e/re tuende farbrød/e/re Gund/e/r || och Haluor Rolffssøner jtem faster || Johanne Rolffssdaater gandsche v?? || aff vidende eller lougbøden som || lougen tilhold/e/r end och steffnis || be/mel/te Siff/ue/r Heggen at fremvisse || huor effter hand sig for/schreff/ne gods tilhold/e/r ||och huad penge hand derpaa schal haffue || vdlagt, Jtem steffnis och proff at paa||hørre och tilsuarre, alt det han/nem/ for || retten bliff/ue/r tilspurt med || vidre aff Agershuus dend || - 13 Junj a/nn/o 1686. || Thil dette steffnemaall at suarre || møtte paa Siff/ue/r Heggens veigne || hans søn Joen Siff/ue/rssen || Rødby paa Hurum, Gunder || Rolffssens daater Sidsel Aschestad, j Røgen || ellers sagde at verre trende sødschinde, || effter s/alige/ Gund/e/r Gyrj Rolffsdaaters børn || Joen Grette och Haluor Biørnestad, || Effuen?? Dagsletz quinde Ragnil Joens||datter Hans Morberg for sin quinde || Karen Jonsdaater, alle sødschinde || Johanne Rolffsdaaters arffuing/e/r || sønen Ped/e/r Haralssen och beretid || at haffue en søster naffnlig Rønne || Haraldsdaater som iche schall verre || steffndt, boende paa Graffdall, || Guldbrand Rolffssens børn, Christen || Guldbrandssen och Ped/e/r Rolffssen || boende j Røgen och Helge Nerssnis || paa sin hustru Rønne Guldbrands||daaterss vegne, || Hernest bleff dj jndsteffntte || prouff fremkaldet da først || fremkomb Halle Faalestad och || effter afflagde eed proffuid, at Rolff || Olstad haffde dend syndre part || i Groøen och holt sig tid at det war || hans, saalenge hand kand mindis || och brugte Joen Grette som haffde || Rolff Olstads daater same part aff be/mel/te || øe, viste ej vidre at proffue, ||2. Olle Houg som sigis at verre tiltalt aff || Christen Clemidsrud och erindre || j dag at møde, møtte iche effter || steffnemaalit mens ||be/mel/te Christen Clemidsrud som nu bor || paa Olstad sagde at hand berettid for || han/nem/ at hand viste iche stort aff || at proffue och derforre iche kunde || møde, || Bøidelensmanden Erland Aar||aas paastod for forschr/eff/ne Olle || Hougs vdebliffuelsse Hans || Kong/elig/ M/ayestets/ sigt, ||3. Michel paa Biørnestad eier || her i Røgen frembkomb och effter || afflagde bogereed proffuid, at hand || mindis at hand saa tømmer lige paa || Groøn synden paa hende, for 28 || aar siden, och sagde at Joen Grette || aatte same tømer huilchen Joen Grette || ved døden schall verre affgangen ||4. Olle Christopherssen Breholt || her ib/ide/m effter afflagde bogereed || prouffuid at for vngeferd 30 aar || siden och merre da gich Joen Grette || som død er omkring Frødtved som || dette proff er fød, och sagde da hans || fad/e/r som bode paa Frøtued nu || gaar Joen vd paa øen som hand || siger var Groøen at hugge, och || ved same tid rode hand fra Sand || da saa hand at der laa tømmer paa || Groøen neder ved stranden || paa sød vestre side, och sagde at hans || fad/e/r som var i baaden med || saa vel som dj andre som hand || nu iche kand erindre at det var || s/alige/ Joen Grettis tømer, ||5. Effter hiemsteffning fremkomb Nilss || Børgessen Heggen och effter afflagde || eed proffuid, at hand er vitterlig || for vngeferd 30. aar och meerre || da hug Joen Grette paa dend || syndre part paa Groøn || last, och ved iche andet end || det var hand øe, merre || viste iche her om, ||Gabriel Adambssen j rette lagde || Amund och Jens Erichssens tilsuar aff || dend 12 Septembr/is/ 1686. ||Endnu jndlagt Thomas Gund/e/rssens || jndsigende aff Sta@omperud dend || - 12 /Septem/br/is/ 1686. ||Vidre jndgaff Gabriell || sin verfad/e/rs forerningsschrifft || til han/nem/ vdgiffuen vdinden sin || anpart udj Groøn aff dato || Syltinglj dend - 12 Julj 1686. ||Siff/ue/r Heggens søn Jon Siff/ue/rssen || suarid paa sin fad/e/rs veigne || at hand formeener hand iche || er schyldig at suarre till || denne søgning her paa denne || sted, mens at bør henhørre || til dend sted jordene lig/e/r || som lougen sig/e/r j rette || tid, da vil hand møde || och visse derris adkomst || breffue udj rette, och paa||stod en billig kost och tering, || Gabril Adambssen formener || effterdj Siff/ue/r Heggen iche || frembvisser udj retten || nogle breff/ue/r som kand || befrie han/nem/ at hand eier || det gods och hand bør att || erstatte en billig kost || och tering och godsid maa || kiendis til sine rette || arffuing/e/r, och udj om||kostning tretten rdr: || paastod huorpaa || hand domb || var begierendiss ||Denne sag optagis til først||komende - 15. /Octo/br/is/ til huilchen || tiid partterne her paa steden || haff/ue/r jgienn vdj rette at || møde med huis dj erachter || sig til paastand da best tienne || kand, saa schall nest || Guds hielp paafølge huad || loug och ret medførrer || Datum vt supra, ||