slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 15-10 -1686
Lier Røyken Hurum 1686 (nr. )


Anno 1686 dennd 15 /Octo/br/is/ er rettenn || betient paa Hussebye anornede tingstue || vdj Røgen sogen off/ue/r verrendiss || K/ongelig/ M/ayestet/s bøidelennssmannd Erland Mogenss/en/ || Aaraass och er lougrettid disse; || Anders Olstad, Haagen Graff, Reer || Hoff, Christen Faalestad, Steenner || Liffuerud och Olle Pederssen || Clemidsrud ||

Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686 (nr. )

Effter opsettelsse fra nestleden dend || 17 Septembr/is/ til j dag; Er stediget || vdj rette paa citanten Augustinus || Anderssen Syltinges veigne hans || fuldmegtig erlig och velforstandige || mand Gabriel Villingstad her ib/ide/m || och begierid at jt aff hans jndsteffntte || proff Olle Høuig som forgangen || ting ej møtte, nu motte tilstedis || sin sandh/ed/z udj denne sag at frasige || huilchen Olle Høuig effter jndsteffing || bleff paa raabt, som och lod sig || j rette finde och effter afflagde ||eed, prouffuid at før end dend suensche krig anno || 1644. begyntiss mindis hand at Joen Joenssen || som fordomb bode paa Grette och ved || døden er affgangen hug paa Groøen || och haffde lofft aff Olstad folch, Rolff || Olstad, och sagde at han/nem/ bleff dend syndre || part aff Groøen tilbøden til kiøbss dag || kand iche erinder entten det var aff || aff Halvor Rolffssen eller Guldbrand Rolffssen || kand hand iche erindre; || Her jmod och til sagen at suarre møtte || contraparten Siffuer Hanssen Heggene || søn och fuldmegtig Joen Sifferssen och || j retten jndgaff jt beuilgnings || breff aff Hans Ped/e/rssen Aaraas || til Rolff Annderssen paa Olstad vdgiffuid || vnder bekrefftelsse aff tuende lourettiss || mend udj Røgen sogen Christopher Trulssen || och Knud Joenssen, at be/mel/te Rolff Olstad || och Hans Ped/e/rssen Aaraas aff sit odelss || gods settiss och beuilgis at maa sette || til sin suog/e/r, Joen Joenssen jjí (2 1/2) lisspund || salt som Rolff Olstad er aff Hans Ped/e/rssen || Aaraas er forundt j synndre part || j Groøen med vidre aff det aarstal || anno 1624 || Fremdeliss j retten jndgaff Joen || Siffrssen jt pirgamendtz breff angaa||ende huis odelss gods som til arff er || falden effter/schreffne/ Knud Sigurdssen och hans søster Botille Suiguirss daater effter begges || derris fader och mod/e/r huor udj meldis || at Knud Sigurssen effter sin fad/e/r Sigur || Thorchilssen och hans moder Anne Anderss d/aater/ || halff andet schippund rentte j for/schreff/ne østre || Aaraas med groliden och jt halff schipunds rente || j vester Aaraas och í (1/2) schip/un/d rentte j Hofftued || j Røgen, och 8te ørriss bol j nørdre Setres || paa Hurrum och alle de fosser som || liger j for/schreff/ne setter elffuen ||fra strand och til ferschvand, och femb || ørriss bol j syndste?? Setre paa for/schreffne/ Hurrum || och udj setterbold /mark/ken 4 ørrissbol med || vidre etc:, derjmod lutnis Botell || Sigurss daater paa sin anpart effter || hendis for/schreff/ne fader och mod/e/r først || sexten ørrisbol i Schee och jt í (1/2) pund || rente j for/schreff/ne Hofftved, i Røgen, och || tre ørids bol i synderste Settre paa || Hurrum och tredie huer foss j || for/schreff/ne Settre elff, med sin broder || och jt øridsbol i setterbol/mark/ken || som lig/e/r jmellum Gryde bechen || och sclenge Rødsbech, och lig/e/r for/schreff/ne Syndre || Settere och setterbol /mark/ken || til for/schreff/ne østr: Aaraas, alt siden || Konnig Magnusses tid, saa vell || kongens anpart til gode som || bodens anpart, med vidre || aff dato hellig korssdag om høsten || anno 1601; || Endnu fremlagde Joen Sifferssen || jt pergamends breff som om || odelss arff jmellum Peder Knudss/en/ || och Botille sin fad/e/r søst/e/r huor udj || meldis at Bottille haffuer tilstaad || for dannemend at be/mel/te hendes || brod/e/r søn Peder Knuds/en/ fich paa || sin part østr/e/ Aaraas och gro?? || liden for halffandet schipund || som han/nem/ vel ad milldis?? baade || med luttenum och lundumb?? || som der tilligid och ligit haff/ue/r || fra fornøer och nye och fich hand || sexsten ørissbol i Settere baade || j synder och nørdre, lutende ligende || paa Hurrum med schoug och marche vtom || gaards och jnnom etc: daterit || loffuerdagen nedst for St: Botolssdagen || a/nn/o 1560; ||Ydermerre jngaff Joen Siffers/en/ || jt kiøbebreff paa 2 1/2 lissp/un/d = solt jordegods udj syndre Groøen || som Jonn Jonssen fordum boende || paa Grette her i Røgen och hans hustruis brod/e/r Guldbrand Rolffssen || paa Clemidsrud til Siff/ue/r Hansen || Heggen her ib/ide/m med vidre aff || dato Heggen tingstue dend || 22 /Novem/br/is/ 1658; || For det siste fremlagde Joen Siffers/en/ || sit vndreschreffne jndleg || udj faderens naffn eed||sat aff Heggen dend 15 /Octo/br/is/ || 1686 || Citanten Augustinis Anderssens || fuldmegtig och suog/e/r Gabril || Villingstad sagde at effter || hans loulige prouff || som nu er ført och forhørt || beuissis at syndre || partten Groøen følger || til odel de g/am/l/e/ Olstads folch || som hans verfaders || fad/e/r nu s/alige/ Anders || Rolffssen var aff de || folch elstebrod/e/r, der || for stadig paa staas || hans vedepartter || och modsigerre bør || beuisse derris loulig || adkombst om de med || neste be/mel/te Groøendens || partis arffuing/e/r saa || som elstebroder s/alige/ || Anders Rolffssens || villie, eller neste || arffuing/e/r haff/ue/r ||hafft det til odel eller beugelige || pandt, huis iche formeener || hand panttid til rette Olstads || folch at verre henfalden || foruden nogen pengis || erleggelsse och endda || erstatte jmidlertid, dend || vloulig schoughugst effter || dommer och dannemends || kiendelsse, naar der || om paa aastedet bliff/ue/r || effterstet??, serdeliss || effter gamelt bør pant || at schadissløss aff || komme heri, sampt || paa denne paa førtte || trette at giffue hannem || en billig kost och tering || som udj lideligst beregnis || til 14 dr: foruden || sorrenschriffuerens || domb, her paa vil || hand for vortte aff || dommer och dannemend || en erfnørlig?? domb; || Joen Sifferssen paastod || och formeener at Gabril || for sin verfader, med nogen || schrifftlig bogstaffuer bør at || beuisse sin søgning och iche || med nogen løss talle; || Vidre aff partterne || bleff ej vdj rette lagt || eller forregiffuid, ||vden allene aff Haluor Joenssen Biørne||stad s/alige/ Joen Jonssen Grettis søn som forre || gaff och formente at hans s/alige/ fad/e/r ej || haff/ue/r solt merre gods til Siff/ue/r Hegen || end hand vel hinde kunde och || dersom nogen aff hans sødschinde || haffde der ved verrit fornermit || da haffde dj |: som alle da j || liffue schall haffue verrit :| vel || selff effter lougen j rette || tiide der paa omagit; || Hans Morberg, och Effuen Dagslet || som haff/ue/r be/mel/te Haluor Børne||stads søster refererede sig til be/mel/te || Haluor Biørnestads suar, det || samme giorde s/alige/ Guldbrand Rolffssen || tuende søner Christen Guldbrandssen || och Peder Guldbrandsen saa vel som || derris søsters mand Helge Tolluffssen || Nersnis; || Da effter denne søgning och giensigelssis || med førrende beschaffenh/ed/, er der vdinden || paa følgende for ret vorden; || Affsagt; || J huorvel det kiøbebreff som || Guldbrand Rolffssen och hans || syster Gyrrj Rolffss daaters mand || Joen Jonssen Grette til j rette || steffntte Siff/ue/r Hanssen Heggen || dend 22 /Novem/br/is/ 1658 haff/ue/r vdgiffuid || paa 2 1/2 lissp/un/d salt jordegods udj syndre || Groøen, ligende her j Røgen sogen medførrer at samme 2 1/2 lissp/un/d || jordegods schulle verre be/mel/te sel||geriss odel, saa findiss det alliguell || aff j rette bragte arffue || forening vdinden be/mel/te Groøen ||med merre faste och odelss godz aff || rettens midell paa pergament schreffuen || de dato øster Aaraas hellig korss || dag om høsten a/nn/o 1601 at Groliden || med dend eiendomb haff/ue/r verrit || beregnidt som da och tilforn || aff Arilds tiid til østre Aaraas || vnd/e/r en landschyld haff/ue/r henhørt || och der forre iche kand verre || vtrolig at forschr/eff/ne \omtuistende/ part udj Groøen || joe effter det fremførtte document || som udj aar 1624 findis beschreffuen || ved pant aff Hans Pederssen Aaraas || der fra jmod lougen er vorden || siparerit, och saalediss bleffuen || forschr/eff/ne Rolff Olstad och hans || børn for/schreffne/ Jonn Jonnssens || hustru Gyrj Rolffsd/aater/ och Guldbrand || Rolffssen berettigid, huor vdinden || citanten Augustinis Anderssen || ej beuisser at hand entten || ved arff, odell, eller || j andre maad/e/r kand verre || lodtagen, som han/nem/ til dette || laugmaall kunde beuege; || Och derforre hermed for || ret erachter, jche allene || Siff/ue/r Hanssen Heggen for hans || tiltalle at befrie; Medens end och || at paalegge Augustinis Annderssen || Syltinglj for vnødig steffnemaal at || giffue til \hans/ motpart Siff/ue/r Hanssen udj || omkosting 2 rdr: som hand jnden í (1/2) maanids vdgang || haff/ue/r at vdrede eller siden der forre at lide namb och || vordering j hans boe och gods alt efftersom kiøbebolchens 3 || cap/itel/ vdførligen determinerer; Datum vt supra; ||