slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Tingmøte Røyken, 11-04-1687
Lier Røyken Hurum 1687 (nr. )


Anno 1687 dennd - 11 Ap/rilis/ er retten betient || paa dennd anornede tingstue Huussebye || udj Røgen sogen offueruerendiss Kong/elig/ M/ayestets/ || fogit Mo/nseigneur/ Jens Nielssen och bøidelenssmannden || Erlannd Mogenssen Aaraas och efftersch/reff/ne || laugrettissmennd, || Hans Aassag/e/r, Peder Grinj, Ped/e/r Vang, || Haagen Rød, Thørre Rød, Olle Fosssen, || Annders Olstad, Siffuer Grinj, Haagen || Graff, Siff/ue/r Gisslerud, och Thorre Bølstad, || och Olle Breholt, ||

Sak nr. 21 i tingboka Lier Røyken Hurum 1687 (nr. )

Effter opssettelsse fra dennd - 28 Febr/uary/ nestleden || och til j dag eschid fogden Jens Nilssen dend sag || j rette jgien som hand haff/ue/r til Laurids Vear och || Gabriell Adamssen och effter sin førrige paastand || var domb begierrenndiss, || Gabriell Adambssen fremkomb for retten och || jnndgaff sin fad/e/rs benaadnings breff aff hans || høye excell/ence/s vdsted til at niude Villingstad som || schylder - 2 schip/un/d salt frj for schat och ald annden || affgifft eller och diss verdj, huilchit breff || Kong/elig/ M/ayestets/ fogid saa som en copie haff/ue/r verificerit || breffuid aff Ag/e/rshuus dend 4 /Septem/br/is/ 1683. || Mo/nseigneur/ Jens Nilssen paastod anlangende Laurids Vear || effter sin førrige j rette settelsse at haffue sin || haffuende løsse och faste midel forbrut til Hans || Kong/elig/ M/ayestet/ och derforuden vdstaa kirchens || disiplin och forvissis stifftid huor hand || dend forargelsse haff/ue/r begaaed och var || derpaa domb begierendiss, || Da effter denne søgning och giensigelssis || med forrende beschaffenh/ed/ er der vdinden || paa følgende for ret vorden || affsagt, || Efftersom aff j rettebrachte tingssvidne || vdsted Huussebye tingstue dend 9 /Novem/br/is/ || 1686. fornemmis kannd, at Gabriell || Adamssen ej med nogid oplagt || raad haff/ue/r sig til dennd g/aa/rd Vear be||giffuid til dend ende entten dend || der boende enche Marren Vear || hendiss børn, eller nogen anden || der j g/aa/rden at vdførmme, j det at || bemelte Marren Vear selff ej annderle||diss for retten haff/ue/r kundet tilstaa, eller || aff hendiss søn Suend Jonssens vidnissbiurd || kand befindis, som aff dj anndre proff || iche jmod sigis, end at Gabriel Adamssen || paa bemelte Marren Vears elste søns Laurids || Jonnssens vegne joe fredeligen || och schicheligen er kommen til || Vear, at bede be/mel/te Laurids Jonssens || moder och hans sødschinde til sit || brøllup, huor hand aff Laurids ||Jonssens brod/e/r berørte Suend Jonssen || er vorden jndbøden j dend nystue at for||tøffue dend anden brod/e/r Jngbridt Jonssens || hiemkombst som da schall haffue verrit || udj marchen, huilchen hand til brude||suend at verre ville andmode, och som || bemelte Jngbridt Joenssen effter hans || hiemkombst aff marchen forschreffne || begiering nechtid haff/ue/r, Er hans brod/e/r || Laurids Jonssen |: som och samme tid paa || Vear tilstede var :| der off/ue/r bleffuen || til graad beueged, och effter nogen sam||talle, sig/e/r Suend Jonssen at hans brod/e/r || Jngbridt j steden for at ønnsche sin || brod/e/r Larss Jonssen løche til sit egteschab || haff/ue/r ladet vdfalde de ord at hand gaff || diefflen verre hans brudesuend || som vel kunde giffue aarsage at || disse tuende brødre sig med huer||andre udj det klammerj och slagssmal || haff/ue/r jndladt, som dj eedtagne prouff || Jngeborg Jonssdaater, Anne And/e/rs || daater och Tomis Aasg/aa/rd om vondet || haff/ue/r, Huilchit klamerj och slagss||maall som j stuen er sig tildragen || at stille kand fornemmis Gabriell || Adambssen haff/ue/r ladet sig verre || angelegen, Thj foruden Elline || Jons daaters berettning som vden || eed er fremsagt, medførrer Anne And/e/rs || daaters eedsorne vidne, at Gabrill || Adambssen haff/ue/r tagid udj Jngbrit || Jonssens trøiekraffue och holt saa || at Laurids Jonssen dereffter fra Jngbrit || aff stuen er vdkommen, Huor vdinden || Gabriel ej med nogen billighed || kand kiendis straffverdig, ||och ej heller for det klammerj, som Jngeborig || Jonnssdaater sig/e/r dereffter jmellum Jngbrit || och Gabriell sig schall haffue reist, Helst effterdj || jngen aff de andre prouff haff/ue/r vist derom || nogen forclaring at giørre, som kunde komme || be/mel/te Jngeborig Jons daaters proffning || der vdinden til bestyrchelsse vndtagen || at Jngeborig Jonsdaater sig/e/r at schall || haffue seedt at Jngbridt hendis brod/e/r || komb vd jgiennem vinduet med en fille || j haanden och siden jgien med en støff/ue/r || i haanden och dermed Gabriell och Larss || til sig eschid, som med And/e/rs Michelssens || vidne findis at off/ue/renskomme, Vden || det at hand taller ichon om en gang Jng||brit gich jgiennem vinduet och at det || var jt boerstyche som Jngbridt haffde || j haanden saa taller hand och vel om || en støff/ue/r som hand sig/e/r Jngbrit haffde || j haanden och var siden j g/aa/rden med || mens derom jngen nermeerre for||klaring ved at giørre, Saa allige||vell saadan Jngbridt Jonsens adferd || vell er verd at laste, Dog effterdj be/mel/te || And/e/rs Michelssens proffning vduisser || at dj dog dend tid ej komb i slaugssmaal || sammen eller giorde hueranndre nogen || schade, j huorvell udj Anne And/e/rs || daaters vidne staar jndført at || Jngbridt och Gabrill fechtid och udj || Jngeboriges vidne dj stach jmod huer||andre, Saa haff/ue/r endten dennem sig || och ej heller nogen brøde der ved kundet || paaførre, Och effterdj Gabrill || Adambssen med nogen aff dj førde || eedtagne vidnisbiurd ej beuissis off/ue/r || at hand haff/ue/r leffueridt Laurids Vear || dend paaklagende stang folchene || j hussed dermed at vdførme, saa || haff/ue/r hand och ej i saa maad/e/r nogen || faldsmaall meriterit, Mens ||som Jngeborig Jons daater och Anne || Anders daater ens stemmende omhermer || at Gabriell Adambssen haff/ue/r slagit Ellj || Jons daater som Jngeborig forclarrer at || verre sched med hans krøche, och effter || Anne And/e/rsdaaters ord schall slaugit || haffue ramidt bemelte Elline Jonsdaater || paa neffuen, Thil huilchid slaug ej be||findis, hun hannem nogen aarsag || giffuid haff/ue/r, Thj j det at hun hindrit || sinne brødris forset, da dj med huer||and/e/r slaugssmaal udj g/aa/rden øffue || vilde, Derfor var hun meerre at || berømme end at straffe, och fordj || erachter at verre billigt at Gabriell || Adambssen vdreder til hende || for samme slaug - í (1/2) dr: och til Kong/elig/ || M/ayestet/ udj faldsmaall effter lougen || j (1) £mark£r sølff, Huad sig angaar || Laurids Jonssen och sin brod/e/r || Jngbridt Jonssens forberørtte || tid och sted tilsammen øffuede klamerj || och slagssmaall, Da er fornemelig || aarsagen til dessen andfang || effter de derom førde vinissbuirds || tilstand forhen forclarridt, och || kand der aff letteligen vdfindis || at Jngbridt Jonssen der udinden || iche meerre end hans paaklagende || brod/e/r Laurids Jonssen er at vndschylde || j henseende at Jngbridt som aff || marchen edrueligen er hiemkommen || sin elste brod/e/rs Laurids Jonssens || christelig och nødvendig begierinng || som aff Gabriell Adambssen paa hans || vegne och udj hans neruerelsse schall || verre fremført sig iche haff/ue/r villet || ladet vel befalde, och alligeuell || at Laurids Jonssen ved for omrørte || sin brod/e/r Jngbrit Jonssens ||vbesindige giendsuar muglig til vrede || kand haffue ladet sig beuege, helst siden || Larss Jonssen effter sin mod/e/rs och || Jngbridt Jonssens egen for retten || giorde tilstand, haff/ue/r verrit saa got || som sandseløss aff det v-maadelig || brendeuin som aff hans brod/e/r || Suend Jonssen til at forterre || paa Vear samme tiid er vorden || frembaaren, Saa kand dog || iche entten aff Marren Vears || och sin daaters Ellj Jons daaters be||retning eller nogen dj eedtagne vidnes||biurds tilstand befindis, at Larss Jonssen || slaugsmaallid begynntte, Mens || Thomis Aasg/aa/rds proffning som saa || vidt med Anne And/e/rs daaters eed||sorne tilstand off/ue/renskommer :| vd||uisser at Jngbridt først til slagss||maallid at i verchstille søgte jnd || j dend stue som Laurids Jonssen || var och tog hannem j haaridt, huor || dj saa haff/ue/r haardragis tilsammen || jndtil Laurids effter hans søsters || Ellj Jons daaters berettning aff || hende och moderen vd aff dørren || er vorden vddragit, Som ej fornemis || andet end hand joe effter hans plicht || jmod moderen haff/ue/r ladet || sig vel befalde, huilchit slagssmaal || aff proffuenis tilstand vel kand slutis || at maa endelig haffue verridt || det første som da jmellum be/mel/te tuende || brødre passerit, och det siste udj g/aa/rden || huor dj som Jngborig Jons daater || och Anne And/e/rs daater vidne for||kynder schall haffue verrit om||kull, Och effter Jngeborig Jons || daaters tilstand hafft huerandre j || haarid som aff Anne And/e/rs daaters || proffning lader sig ansee Larss ||forvolte, J det bemelte prouff sig/e/r at || Larss sprang samme tiid aff suallen och vd paa || g/aa/rden til Jngbridt, Saa her aff v-forgri||belig erfarris kand, at dj begge |: som schall || haffue hafft derris tilhold hoss moderen paa || steden til forberørte slaugsmaall haff/ue/r giffuit || aarsag, och derforre enhuer aff dennem || schyldig verre at bøde til Kong/elig/ M/ayestet/ effter || lougen for haard ret - í (1/2) £mark£ sølff och for || kuldkastelsse enhuer - 2 ørre sølff || och effterdj Jens Nilssen ej nogid || udj rette ført haff/ue/r, huor aff sees || kunde, at Marren Vear sig for han/nem/ || off/ue/r sin søn Laurids Vear haff/ue/r besuergit || langt mindre begiert hand nogen sag || jmod han/nem/ schulle vdførrre entten || hendis egen person eller dj vinduer angaaende || som de aff Jngbridt Jonssen tilkallende || siunssmend haff/ue/r befunden udj dend nystue || paa hendis jboende g/aa/rd be/mel/te Vear || at verre beschadigid, Huilche vinduer || findis vdj det vdstede proffs breff || jndført at Laurids och Jngbridt Jons || sønner schall haffue {jndslag} jnd||slagid saa och begge dj beseedte stød || udj nystuedøren at haffue begaaed, || Saa bliff/ue/r Laurids Vear saa vidt hans || moders egen sag derudinden kunde || falde frj, Mens som hans mod/e/r || dog er kommen v-forvarrendis || effter hendis egen beretning vnder jt || slaug som Laurids haff/ue/r slagit effter || sin søster och det iche kand regnis || for vaadis gierning at mand || slaar til en och rammer en anden || saa bør Laurids Vear derforre || at bøde til Hans Kong/elig/ M/ayestet/ udj sigt saa || som en fremmid for slagid || kommen var nemlig - 2 £mark£ sølff ||belangennde at Jens Nielssen effter frembrachte || tingssvidne de dato Røgen ting dend 18 Decembr/is/ 86: || Serligen søg/e/r Gabriell Adambssen til strafflidelsse || fordj hand udj g/aa/rden paa Husseby ib/ide/m da tienden samme steds dend - 23 /Septem/br/is/ J nestaff vigte || aar bleff andgiffuen, haff/ue/r giort spørssmaall || til nogle aff almuen, om dj vilde jndeholde || derris tiende ostpenge jndtil dj fich hørre øffrigh/eden/s || ordre derforre et: Da som det ej var dend || første gang tiende ostpenge er vorden vdgiffuid || mens aarligen oppebergiss och derforre lad/e/r || sig annsee at dessen vdgiffuelsse och annamelsse || scheer iche vden vedbørlig tilladelsse || saa kunde det vell haffue verrit || sømmeligt at Gabriell Adambssen sig samme || spørssmaall ej haffde forretagid till || nogen aff almuen at fremberre, Dog || efftersom aff Hans Olstads, Reer Vesselssens || och Suend Vears vidnissbiurds tilstand som || best aff de førde proff off/ue/renskommer, vel || kand befindis, at Gabriell Adambssen ved forsch/reff/ne || sin samtalle med sinne naboer om berørtte || tiende ostpengis vdgiffuelsse |: huor udj hand || for sin beboende g/aa/rd er interesserit :| haff/ue/r || alleniste hafft henseende til at ville vide || huad øffrighedens ordre om tiende ostpenge || naadigst medførrer, Huilchid jngenlunde || effter Jens Nilssens formeening kand hentydiss || til nogen modsigelsse vdinden det hand || entten hoss be/mel/te Gabrill Adambssen eller nogen || annden aff almuen paa sit embedis vegne || haff/ue/r at søge, som hand och vel selff || vden ald tuill haff/ue/r befundet j det || ej anndet fornemmis end joe almuen siden || dessen paaklagende samtalle er passerit || lige saa veluillig som tilforn effter sedvanne || dj fordrende tiende ostpenge haff/ue/r vdgiffuid, || Saa det siunis iche at Jens Nilssen haffde || hafft fornøden om forberørte bønders || samtalle |: som hand ej paahørde :| sig nogen || tanche at giørre, langt mindre sig || derudinden nogid laugmaal at forre||tage, och derfor iche heller kand || verre ansuarlig hans fremsagte ||paastand at effterfølge mens for reten sig/e/r || erachter iche alleniste Gabriell Adambssen || der vdinden at frjkiende, Medens end || och for dend paaklage Jens Nilssen || haff/ue/r til berørtte Gabriell Adambssen || annlangende dend stridighed dj penge dennem || jmellum foraarsagit haff/ue/r som Gabriell || Adambssen paa Gudtorm Bøis vegne || til Jens Nilssen effter fremviste tingss||vidne hub dato Røgen ting dend - 20: /Octo/br/is/ || a/nn/o 1682. schall haffue erlagt, Serdeliss || efftersom dessen tingssvidne medførrer || at Jens Nilssen sig med Gabriell vdinden || samme tuistighed haff/ue/r ladet forlige, || och ej beuissis nogid siden Jens Nilssen || och Gabriell Adambssens personner at || verre jmellum løbet, huor effter || Jens Nilssen forligelssen j nogen || maade kunde opheffue, och effter merre || end 4 aars forløb jgien til paakiendelsse || udj rette førre, Och som Gabriell Adambssen || vell var schyldig vdinden dend søgning || angaaende det klamerj paa Vear nogen || omkostning til Jens Nilssen som sagsøg/e/r || at vdgiffue, dog effterdj hand der j || mod jngen aarsag haff/ue/r giffuid Jens || Nilssen til dend søgning angaaende dj || paaklagende tiende ostpenge || saa bliff/ue/r hand saaledis for || omkostning udj alt forschaanid, || Belangende dend pretenderende omkostning || hoss Laurids Vear da betaller hand || derudinden for sin person - en rdr: || Det øffrige \som {...}/ forsch/reff/ne clameries paatalle || fogden Jens Nilssen kost haff/ue/r at vdførre || haff/ue/r hand hoes Jngbridt Vear || at søge som \Jens Nilssen til sagen at vdførre begiert haff/ue/r och/ vel saa megen aarsage || til dessen klamerj giffuid haff/ue/r som hans || brod/e/r vdinden forsch/reff/ne clamerj den/nem/ || selff jndbuirdiss jmellum || falden er datum vt supra, ||