slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Jens Andersen Kjærulf ( - )

Jens Andersen Kjærulf ble født på Vadum, Kær, Jylland, Danmark. Han døde på Kornumgaard, Hals, Jylland. Han var sønn av Anders Andersen Kjærulf og en ukjent mor. Jens giftet seg med N.N. Hansdatter Bonde.

Jens skal i følge Dyrskjøt ha eid et stort gods i Jerslev herred i vestre Brønderslev (Jersleff Herridt I wester Brøndersleff) og i flere sogn . Det er nærmere omtalt i innledningen til slektens historie, at Dyrskjøt anså Kjærulfene for adelige, (af Edelstand); han bemerker også dette om den her nevnte Jens Andersen, som var sønn av herredsfogden, Anders Andersen Kjærulf i Kjær Herred (Fogdegård i Vadum), men Dyrskjøt har som nevnt en noe anderledes oppfattelse av begrepet adelstand enn nåtidens genealoger, idet han f. eks. regnet avkom av ufri mann med adelig kvinne for at være "af Edelstand".

En Jens Kjærulf i Halne (Vadum S.) nevnes 1532 som "Rebsmand" til Lendum Mark sammen med Peder Hansen i Kornum m. fl. , men det er dog neppe den her omhandlede Jens Andersen Kjærulf, skjønt denne må antas å ha vært gift med nevnte Peder Hansens søster. Om Jens Kjærulfs hustru sier Dyrskjøt: (Hans Hustrus Naffn weed jeg icke, dog vaar hun Edelstand och beholdt deris Gods frij), nemlig etter Klementsfeiden. Da det godset som omtales, bl. a. var en del av selveiergården Kornumgaard i V. Brønderslev Sogn, må det antas, at Jens Kjærulfs hustru var datter av Hans Andersen, som i 1506 besatte Kornumgaard, og som vel var sønn av Anders Bonde eller Anders Eg ( jydsk Ieg), som i 1446 og 1459 var herredsfogde i Jerslev herred og i 1470 nevnes som boende i Kornumgaard.

 


Kjærulfs våpenskjold

Peder Dyrskjøt sier også om Anders Eg, at han var av adelstand, men etter betegnelsen bonde må han antas å ha vært selveierbonde, og det er således god samklang mellom Dyrskjøts utsagn, at Jens Kjærulfs hustru var av adelstand, og den antagelse, at hun var datter av Anders Bondes sønn, Hans Andersen i Kornumgaard. Sannsynligvis har hun sittet som enke på Grevefeidens tid, og dette kan være en naturlig årsak til, at familiens besittelser ikke kom til å dele skjebne med så meget annet bondegods å bli "forbrudt til Kronen efter Klementsfejden".

Jens Kjærulf og hustru hadde i f ølge Dyrskjøt mange barn, (mens jeg finder Icke fliere neffnet vden 2 Sønner 1 Doter) , men jeg mener dog å kjenne til 3 sønner og 1 datter, nemlig:

1. Vogn Jensen Kjærulf, om ham vites kun at han hadde barn (Dyrskjøt).

2. Hans Kjærulf, som i 1568 nevnes som eier av en bondegård i V. Brønderslev Sogn.

3 N. N. Jensdatter Kjærulf, som ble gift i Hundslund (Dronninglund) og etterlot seg et stort og ansett avkom, hvoriblandt er (nepotis sive pronepotis Laurids Pedersen i Ø. Halne, Herritsfoged i Kierherrit, Søren Pedersen i Holtte och fliere) (Dyrskjøt). Det her nevnte Holtet ligger i Dronninglund Sogn.

4. Anders Jensen Kjærulf. 1)

1) Carl Klitgaard, Kjærulffske studier (1914 P. Hansens bogtrykkeri Aalborg).