slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Nordre Heggum før 1801:

Eiere:

1.
1616 - , Her Thamis i Oslo råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

2.
1647, Ved Skattematrikkelen 1647 eier sognepresten i Christiania 2 pd. salt med bøxsell.

3. 1660, Ved Kontribusjonsskatten 1660 eier Mester Truls i Christiania 2 skippund salt med bygsel.


Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1528. Paul Heggum betaler gjengjerden i 1528.

2. 1573 - 1594, Oluf Korson Heggum,

Oluff Heggen er nevnt i en rettsak 1573 (Nils Stub s. 43).

Oluff Heggem er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har OLVF KORSON i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 7 av 12 lagrettemenn.

Oluf nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594.


3.
1604 - , Mattis Heggum.

Mattis nevnes i Bygningsskatten 1604.


4. 1612 - 1634, Hans Heggum, g.m. Åse Didriksdatter Garder.

Åse var datter av Didrik Garder på Nesodden. Didrik var på Garder før 1609 til han døde i 1631. Han drev også Glenne som underbruk og eide parter i Skuterud, Sør Solberg og Bjastad i Kråkstad. Didrik var gift med Dorthe.

Hans nevnes i en sak ved Oslo Lagting i 1612:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 287 - 288. (Protokoll V, 1612).

Første søgne effter S. Paulj Conuersionis dag paa Laugtinget vdi Osßlo Anno 1612 tha varr Offuerwerindis Erlig och Velbyrdige Mendt Enuold Kruße thill Hiermidtzløffgard, Norgis Rigis Stadtholder och høffuidtzmand Paa Aggershus, Anders Green thill Sundtzbye, Norgis Rigiis Cantzeler, Oluf Galde thill Thomb Och Peder Iffuerßen thill Fredtzøe, Kong. May.tz Befalingsmand Offuer Brunlaug Lænn.

Laugrettis menndtt Peder Lauridßen Skreder, Morten Eskildßenn, Søffrenn Søffrenßen, Hans Pederßen, Thøenis Johansen Och Morten Nielßenn.

Her Thamis Laugeßen Sogen prest vdj Osslo Och her Daniell Laugeßen Sogne prest paa Modum, huorledis dj paa dierris *høstrues Vegne haffuer Michell Nielßenn vdj Lider paa Hußeby och Hans Heggen i Røgenn ßogenn thill att thale for Ett Skippund Skyld Vdj Holter i Neßogenn dj Opberer Aarligen, Som dj miener dennom thillkommer medt Rette, och Er dierris *høstrues Rette Oddall, Och dennom formedelst 12 Laugrettis mendzs Vunderhandling thilholdenn, och der vdj att haffue giortt Vrett, medt miere ßame Steffnings Jndholdt.

Effterdj Att Mickell Nielßen och Hans *Heggem Ere Louglige med Enn Rigins Steffning hid vdj Rette steffndt medt ßine Pantte breffue och Byttisbreffue, Och dett befindis Att Michell och forne Hans følge huer ett halfft pund vdj forne Holter, Som herr Thomis och her Daniels Laugeßønner Paa dierris *høstrues Vegne thillkommer mett Rette, Er der fore ßaa der om affßagtt, att forne Mickell Nielßen och Hans Hegem Skulle forpligtt werre Att affstaa ßame pund Skyld, och forne her Thomis Och her Daniell der thill att wigge medt Ald Landschyld och Rettighedt ßaa møgid dj aff ßamme Landschyld Oppeboridt haffue, ßidenn dj haffue ßame guodtz vdj dierris heffdt Bekommidt, Och ßidenn Michell Nielßenn och Hans att Søge dieris mendt for ßame Pendinge och Landskyld, huis dj der Vdaff Restere.

Hans Heggum nevnes i Fogderegnskapenes sakefaldsliste 1613/1614 fordi han beskyldte sin hustru Aase Dirichsdatter for leirmål med "Oluf Nielssenn Hopmand for det Bragernes Companie".

Hans var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Hans nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1633/1634 og ved Landskatten 1612 - 1634.

Hans Heggum nevnes i Fogderegnskapenes sakefaldsliste 1626/1627 fordi han ikke hadde møtt på tinget.


Utdrag fra boken A. Killingstad: Røyken Bygd før og nu, side 286:

....Nogen av de værste anklagepunkter angående røykenpresten Niels Klods ferd anføres her i utdrag efter øvrighetsprotokollenes optegnelser:

1. Med Åse Diederiksdatter Heggen (eller Heggum), nærsøster av Hans Bastiansen Gårder på Nesodden, hadde han sak der falt ugunstig ut for hr. Niels. - Presten hadde formodentlig ved kirken i hele menighetens påhør utskjelt henne for et usedelig kvinnemenneske. Denne grove og ærekrænkende beskyldning hadde han også fremført i hennes egen manns og husbonds Hans Heggen's nærvær. Presten blev da stevnet for retten og måtte for denne stå som en løgner, samt fullt bekjenne at han aldri hadde sett noget lettferdig av bemeldte Åse Diederiksdatter. Han erklærte at han ingen annen grunn hadde for sin skjendige tale enn et løst rykte......


5.
1635 - 1650, Oluf Guttormsen Heggum, f. ca. 1604, d. ca. 1671.

Oluf nevnes i Bygningsskatten 1635/1636 - 1642/1643 og ved Landskatten 1635 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Oleff Hegenn, hans kvinne, en pige og en dreng.

Ole flyttet til
Skryset omkring 1650. Se der.


6. 1655 - 1715,
Niels Børgesen Heggum, f. ca. 1627, gravl. 7 Mars 1715, g.m.1. Tharan Gundersdatter Vang, g.m.2. Anne Olsdatter Jaksland.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Niels Heggen, 3 hester, 7 kyr, 8 kviger, 5 sauer, 2 svin.

I Manntallet 1664 nevnes Heggum som "fulde gaard" og har oppsitteren Niels 37 år. Han har tjenestedrengen Olluff 13 år.

I Manntallet 1666 nevnes Heggum som "fulde gaard" og har oppsitteren Niels 39 år. Husmannen Bjørn 24 år bor også på gården.

Niels var oppsitter ved Tiendemanntallet
1678 - 1682.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Nils på Nordre Heggum sammen med sin kone og tre sønner hvorav 2 er soldater samt en tjenestepike.

Nordre Heggum ble etter Nils sin død delt i 2 bruk på 1 skippund salt hver. Sønnene Ole og Jacob Nilsen bygslet hvert sitt bruk.

7. 1715 - 1753, Ole Nilsen Heggum, f. ca. 1685, gravl. 6 Mai 1753, g.m. 17 Juni 1714, Berthe Steinarsdatter Liverud.

Enken Berthe Steinarsdatter hadde bygselen ca. 1 år. Bruk 1 ble delt i to like parter i 1754. Sønnen Hans Olsen og svigersønnen Ingebret Christensen bygslet hver 1/2 skippund salt.

Bruk 1a

8. 1754 - , Hans Olsen, dpt. 5 Sep. 1717, gravl. 8 Apr. 1765.

Hans var sønn av forrige bruker.

Hans Olsen overtar bygselen av 1/2 skippund salt i gården Nordre Heggum etter sin mor Berthe Steinarsdatter. Datert Christiania
24 Apr. 1754. (Pantebok II, folie 669).

Hans avstår sin bygsel til sin svåger Ingebret Christensen i 1764. Se neste bruker.

Bruk 1b

9. 1754 - 1766, Ingebret Christensen, dpt. 25 Mars 1713, g.m.1. 26 Mars 1737, Anne Sørensdatter Syltingli, g.m.2. 7 Okt. 1753, Gjertrud Olsdatter Heggum. Hun var datter av bruker nr. 6.

Ingebret Christensen overtar bygselen av 1/2 skippund salt i gården Nordre Heggum etter sin svigermor Berthe Steinarsdatter. Datert Christiania
24 Apr. 1754. (Pantebok II, folie 669).

Ingebret Christensen overtar bygselen av 1/2 skippund salt i gården Nordre Heggum etter sin svåger Hans Olsen på sin livstid. Datert Christiania
28 Mars 1764. (Pantebok III, folie 379b). Bruk 1 ble nå samlet igjen.

Ingebret avstår bygselen av 1 skippund salt i gården Nordre Heggum i 1766. Se Bruk 1b.

10. 1766 - , Ole Sørensen, dpt. 1735, d. 28 Feb. 1829, g.m. 15 Jan. 1766, Mari Christensdatter Børgeneie.

Ole Sørensen bygsler 1 skippund salt i gården Nordre Heggum på sin livstid som Ingebret Christensen tidligere bygslet. Datert Christiania
11 Nov. 1766. (Pantebok III, folie 468b).

Bruk 2

1. 1715 - 1741, Jacob Nilsen, f. ca. 1688, gravl. 14 Mai 1741, g.m.1. 10 Nov. 1720, enken Berte Evensdatter Ølstad, g.m.2. 9 Des. 1725, Sophie Michelsdatter Auke.

2. 1741 - 1755,
Sophie Michelsdatter, f. ca. 1698, gravl. 1 Juni 1755, g.m. 9 Des. 1725, Jacob Nilsen Heggum (forrige bruker).

Sophia bygslet 1 skippund salt i gården Nordre Heggum. Se neste bruker.

3. 1755 - 1798, Hans Jacobsen, dpt. 12 Sep. 1728, gravl. 4 Mai 1798, g.m.1. 1 Jan. 1759, Kirstine Hansdatter Åsgård.

Hans var sønn av bruker nr. 1 og 2.

Hans Jacobsen bygsler 1 skippund salt i gården Nordre Heggum som hans mor Sophie Michelsdatter hadde bygslet fram til sin død.
Datert Christiania 8 Juni 1755. (Pantebok II, folie 679).

4. 1798 - 1799,
Kirstine Hansdatter, dpt. 11 Juni 1724, gravl. 17 Apr. 1806, g.m. 1 Jan. 1759, Hans Jacobsen Heggum (forrige bruker).

Kirstine bygslet 1 skippund salt i gården etter sin mann. Se neste bruker.

5.
1799 - 1830,
Hans Hansen, dpt. 13 Feb. 1763, d. 18 Mai 1830, g.m. 17 Juni 1804, Marthe Haagensdatter Rud.

Hans var sønn av bruker nr. 3 og 4.

Hans Hansen bygslet 1 skippund salt i gården Nordre Heggum som hans mor tidligere bygslet. Samtidig ble det opprettet en kontrakt med hans mor. Datert Christiania 4 Apr. 1799. (Pantebok V, folie 538b).

Husmannsplasser:

Heggumbråten:

Brukere:

1. 1705 - 1729, Michel Asbjørnsen, g.m. 29 Sep. 1705, Gunnild Eriksdatter.

Gunnild var fadder i 1729.


2. 1728, Knud Alfsen,

Knud bodde på Heggumbråten i 1728 da han fikk datteren Ingeborg.

3. 1731, Knud Olsen,

Knud Olsen Heggumbråten var fadder i 1731.


4. 1737 - 1751, Ole Jonsen, g.m. 1 Aug. 1734, enken Kirsti Knudsdatter Engeland. Ole bodde tidligere på plassen Engeland under gården
Søndre Heggum.

5. 1753, Knud Olsen, g.m.1. Gunnild Andersdatter, g.m.2. 7 Juli 1753, Birthe Jonsdatter.

Knud bodde på Heggumbråten i 1753 da han fikk datteren Gunnild. Både før og etter bodde han på plassen Svarteberg under gården Bjørnstad.

Første kona Gunnild Andersdatter ble f. ca. 1683, gravl. 28 Nov. 1751. Skifte etter første kona Gunnild Andersdatter ble holdt den 3 Feb. 1752 på plassen Svarteberg.

6.
1780, Ole Olsen, g.m. 28 Aug. 1773, Eli Christensdatter Østenstad.

Ole bodde på Heggumbråten i 1780 da han fikk datteren Marthe. Han bodde på Transet i 1773 og på Nordosten i 1778.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Oluf var tjenestedreng ved Manntallet 1664.
2.
Bjørn var husmann ved Manntallet 1666.


Gå til Gårder i Røyken
før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 538 - 539.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 153 og 236.
Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 287 - 288. (Protokoll V, 1612).