slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Skryset før 1801: Under utvikling

Eiere:

1. 1400, Olafuer a Bakka eide 3 øirisbol.

2. 1528, Per j Skrystesæte betalte gjengjerden (skatt) av Skryset i 1528.

3. 1595, Korskirken eier 1/2 pund salt ved Jordeboka 1595.

4.
1615 - 1617, Alf Skryset eier 15 lispund salt ved Jordeboka 1615. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

5. 1615, Halvor Jaksland (Jacobsland) eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615.

6.
1620 - 1637, Hans S. Heggedal i Asker eier 15 lispund salt ved Landskatten 1620 og 1622 og ved Landskatten 1623 og 1637 eier han 17 1/2 lispund salt. Det samme eide han ved Unionsskatten 1641. (etterslep, se neste eier).

7.
1640 - 1641, Mari Heggedal eier 17 1/2 lispund ved Unionskatten 1641. Hun var gift med forrige eier.

8.
1641 - 1671, Ole Guttormsen Heggum/Skryset/Linnes eier 15 lispund salt ved Båtmannskatten 1641/1642. Senere eier han 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel
. Se under bruker nr.5.

9. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Olle [Guttormsen] Heggen i Røgen soggen 17 1/2 lb. salt och 1 fr. meel, sognepresten i Christiania 1/2 pd. salt, Sandens presteboel 1 fr. salt, Gurj Tenungen i Sandensogn 2 1/2 lb. salt, Røgen presteboel 3 høns. Olle Heggen i Røggen soggen raader bøxsellen.

10.
1658 - 1660, Peder [Guttormsen ?] Skryset eier 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel
ved Kontribusjonsskatten 1658 - 1660. Se bruker nr. 6.

11.
- 1675, Jacob Olsen søndre Linnes i Lier eier 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel. Sønn av eier nr. 8.

12. 1675, Amund Gilhus eier 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel.

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675 publiserte Amund Gilhus et kjøpebrev av Jacob Olsen Linnes på 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel i Skryset for 200 riksdaler. Datert Linnes den 25 Sep. 1675.

Se også under eier nr. 13.

13. 1675 - 1699, Hans Olsen Skryset.

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675 publiserte Amund Gilhus et makeskiftebrev av Hans Olsen boende på Kjos på halve Kjekstad som skylder 1 1/2 skippund salt med bygsel mot at Hans Olsen får 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel over hele gården Skryset. Datert Kjos 18 Sep. 1675.

Se også under eier nr. 11 og 12 og bruker nr. 6.14. 1693 - 1648, Knud Jonsen Skryset eier 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havre mel med bygsel.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyser Knud Joensen på Skryset et skjøte på 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havre mel med bygsel i halve Skryset fra Hans Olsen Skryset, som skal dekke pantegjelden til Hans på Skryset samt betale det øvrige av kjøpesummen til Hans salige søsters barn, nemlig Gunder Olsen og Anne Olsdatter som har tilgode far, mor og broder arv. (Barn av Ole Gundersen Vang og Martha Olsdatter). Datert Hyggenstrand 6 Nov. 1693.

Se også bruker nr. 7 på bruk nr. 1.

15. 1698 - 1749, Tollef Evensen Skryset eier
1 fjerding salt, 1 lispund og 1 remål mel med bygsel.

Tollef var svigersønn av eier nr. 13 og svåger av eier nr. 14.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1698 nevnes det at Hans Olsen Skryset den 26 Mars 1698 har innløst et pantebrev på 1 fjerding salt, 1 lispund og 1 remål mel med bygsel i Skryset som den salige sønnen Hendrich Hansen hadde utstedt til Od Christophersen på Tangen den 19 Feb. 1695. Samtidig ble det tinglyst et skjøte av Hans som hadde solgt dette godset til Tollef Evensen Skryset den 28 Mars 1698. Tollef pantsatte dette godset den 31 Mars 1698.

Se også bruker nr. 2 på bruk nr. 2.


Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1528, Per j Skrystesæte betalte gjengjerden (skatt) av Skryset i 1528.

2. 1557 - 1558, Engebret Skryset, ble bøtelagt i 1557/1558. "Enngelbrett Skryttesetther for hand belae een pige".

3. 1591 - 1647, Alf Skryset,

Alf Skryset skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Alf nevnes ved Bygningsskatten
1593 - 1642/1643 og ved Landskatten 1612 - 1637.

Alf var oppsitter ved Skattematrikkelen 1647.

4. 1645, Halvor Skryset,

I Koppskatten 1645 nevnes Halvor Skryset, hans kvinne, en pige, en husmann og en huskvinne.


5. 1650 - 1655, Ole Guttormsen, f. ca. 1604, d. ca. 1671.

Ole flyttet til
Søndre Linnes i Lier omkring 1655.

Oluf er meget trolig identisk med Oluf Heggen (Heggum) som eier i Skryset ved skattematrikkelen
1647. Ved Kontribusjonsskatten 1654 eier Oluf Skryset 1 skippund salt 1 fjerding mel med bygsel og det samme ved Odelsskatten 1655/1656 og ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 - 1660/1661 eier Oluf Linnnes det samme og det er hans odelsgods. Han eier det samme ved Odelsskatten 1665. Han er derfor også identisk med Ole Guttormsen Linnes som overtar søndre Linnes i Lier etter sin far omkring 1655. Ole Linnes sin sønn Jacob Olsen eier det samme i 1675. Se eier nr. 8 - 11.


6.
1657 - 1660, Peder [Guttormsen ?] Skryset,

Ved Kvegskatten 1657 hadde Peder Skryset 3 hester, 6 kyr, 1 kirkeku, 3 ungfe, 6 sauer og 6 geiter.

Peder var trolig bror av forrige bruker. Han står oppført som eier i Kontribusjonsskatten 1658 - 1660, men det gjør også forrige bruker i Odelsskatten ?? Se forrige bruker og eiere nr. 8 - 11. Peder eide trolig godset som pantegods av broren, ettersom sønn av bruker nr. 5 senere eier gården.


7.
1661 - 1683, Lars Bottelsen, f. ca. 1637,

Erich og Lars var oppsittere ved
Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 10 kyr, 2 ungfe og 8 sauer. De har granskog til "smaa hugen last".

I en suplikk datert Skryset 17 Mars 1662 ber Laurids Bottelsen om å bli fritatt fra militæret for å kunne drive sitt gårdsbruk.

I Manntallet
1664 nevnes Skryset som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Laurs 27 år. Han har tjenestedrengen Olle Guldbrandsen 12 år. Husmannen Svend 40 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Skryset som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Lars 29 år. Husmannen Svend 42 år bor også på gården.

Lars var lagrettemann 1667 - 1675.

Lars Bottelsen nevnes på tinget i Røyken den 22 Mars 1672 der han var vitne i en sak der presten Peder Hansen og løytnant Adam Berent hadde sloss i et bryllup på gården Bryn en måned før jul i 1671. Se nederst på venstre side.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1667 stevnes Lars for å ha tatt høy fra Fossum.

Laurits var oppsitter ved Leilendingskatten 1679
- 1681. (etterslep).

Laurits Skryset, n. 4 Des. 1679 og 21 Des. 1683,


8.
ca. 1676 - 1699,
Hans Olsen Skryset, f. ca. 1643, d. 1699, g.m.1. Dorthe Olsdatter, g.m.2. Marthe Larsdatter Rød.

Se også under eier nr. 13.


9.
1691 - 1739,
Knud Jonsen Skryset, f. ca. 1661, gravl. 4 Aug. 1748, g.m. Kirsti Evensdatter, f. ca. 1665, gravl. 20 Apr. 1748.

På tinget i Røyken den 29 Juni 1691 tinglyser Knut Joensen på Skryset sin bygselseddel på halve gården Skryset fra Hans Skryset. Datert 14 Mars 1691.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyser Knud Joensen på Skryset et skjøte på 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havre mel med bygsel i halve Skryset fra Hans Olsen Skryset, som skal dekke pantegjelden til Hans på Skryset samt betale det øvrige av kjøpesummen til Hans salige søsters barn, nemlig Gunder Olsen og Anne Olsdatter som har tilgode far, mor og broder arv. (Barn av Ole Gundersen Vang og Martha Olsdatter). Datert Hyggenstrand 6 Nov. 1693.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1739 tinglyses Knud Jonsen Skryset og hans hustru Kirsti Evensdatters salg av halve gården Skryset 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havremel med bygsel til sin eldste sønn Jon Knudsen Haug for 300 riksdaler. Bevitnet av Knuds svåger Tollef [Evensen] Skryset og Hans Sørensen Bryn. Datert Skryset den 10 Des. 1739.

Se også under eier nr. 14.


10.
1739 - 1770,
Jon Knudsen, f. ca. 1694, gravl. 29 Juli 1770, g.m.1. 8 Des. 1720, Ingeborg Olsdatter Rød, g.m.2. 28 Apr. 1741, Berthe Østensdatter.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1739 tinglyses Knud Jonsen Skryset og hans hustru Kirsti Evensdatters salg av halve gården Skryset 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havremel med bygsel til sin eldste sønn Jon Knudsen Haug for 300 riksdaler. Bevitnet av Knuds svåger Tollef [Evensen] Skryset og Hans Sørensen Bryn. Datert Skryset den 10 Des. 1739.

Bruk 2:

1. 1661 - , Erich og Lars var oppsittere ved Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 10 kyr, 2 ungfe og 8 sauer. De har granskog til "smaa hugen last".

2. 1698 - 1749, Tollef Evensen Skryset, f. ca. 1672, d. 1749, g.m.1. Mari Hansdatter Skryset, g.m.2. Kari Pedersdatter Sørum.

Se også eier nr. 15.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Ole Guldbrandsen var tjenestedreng 1664.
2.
Svend var husmann 1664 - 1666.
3.
Arne Skryseteie, n. 4 Des. 1679,
4.
Ole Skryseteie, n. 4 Des. 1679,
5. Ingebret var husmann ved Leilendingskatten
1679 - 1681.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 562.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.