slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Skryset før 1801: Matrikkelnr. 26. Under utvikling

Eiere:

1. 1400, Olafuer a Bakka eide 3 øirisbol.

2. 1528, P j Skrystesæte betalte gjengjerden (skatt) av Skryset i 1528.

3. 1595, Korskirken eier 1/2 pund salt ved Jordeboka 1595.

4.
1615 - 1617, Alf Skryset eier 15 lispund salt ved Jordeboka 1615. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

5. 1615, Halvor Jaksland (Jacobsland) eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615.

6.
1620 - 1637, Hans S. Heggedal i Asker eier 15 lispund salt ved Landskatten 1620 og 1622 og ved Landskatten 1623 og 1637 eier han 17 1/2 lispund salt. Det samme eide han ved Unionsskatten 1641. (etterslep, se neste eier).

7.
1640 - 1641, Mari Heggedal eier 17 1/2 lispund ved Unionskatten 1641. Hun var gift med forrige eier.

8.
1641 - 1671, Ole Guttormsen Heggum/Skryset/Linnes eier 15 lispund salt ved Båtmannskatten 1641/1642. Senere eier han 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel
. Se under bruker nr.5.

9. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Olle [Guttormsen] Heggen i Røgen soggen 17 1/2 lb. salt och 1 fr. meel, sognepresten i Christiania 1/2 pd. salt, Sandens presteboel 1 fr. salt, Gurj Tenungen i Sandensogn 2 1/2 lb. salt, Røgen presteboel 3 høns. Olle Heggen i Røggen soggen raader bøxsellen.

10.
1658 - 1660, Peder [Guttormsen ?] Skryset eier 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel
ved Kontribusjonsskatten 1658 - 1660. Se bruker nr. 6.

11.
- 1675, Jacob Olsen søndre Linnes i Lier eier 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel. Sønn av eier nr. 8.

12. 1675, Amund Gilhus eier 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel.

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675 publiserte Amund Gilhus et kjøpebrev av Jacob Olsen Linnes på 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel i Skryset for 200 riksdaler. Datert Linnes den 25 Sep. 1675.

Se også under eier nr. 13.

13. 1675 - 1699, Hans Olsen Skryset.

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675 publiserte Amund Gilhus et makeskiftebrev av Hans Olsen boende på Kjos på halve Kjekstad som skylder 1 1/2 skippund salt med bygsel mot at Hans Olsen får 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel over hele gården Skryset. Datert Kjos 18 Sep. 1675.

Se også under eier nr. 11 og 12 og bruker nr. 6.14. 1693 - 1648, Knud Jonsen Skryset eier 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havre mel med bygsel.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyser Knud Joensen på Skryset et skjøte på 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havre mel med bygsel i halve Skryset fra Hans Olsen Skryset, som skal dekke pantegjelden til Hans på Skryset samt betale det øvrige av kjøpesummen til Hans salige søsters barn, nemlig Gunder Olsen og Anne Olsdatter som har tilgode far, mor og broder arv. (Barn av Ole Gundersen Vang og Martha Olsdatter). Datert Hyggenstrand 6 Nov. 1693.

Se også bruker nr. 7 på bruk nr. 1.

15. 1698 - 1749, Tollef Evensen Skryset eier
1 fjerding salt, 1 lispund og 1 remål mel med bygsel.

Tollef var svigersønn av eier nr. 13 og svåger av eier nr. 14.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1698 nevnes det at Hans Olsen Skryset den 26 Mars 1698 har innløst et pantebrev på 1 fjerding salt, 1 lispund og 1 remål mel med bygsel i Skryset som den salige sønnen Hendrich Hansen hadde utstedt til Od Christophersen på Tangen den 19 Feb. 1695. Samtidig ble det tinglyst et skjøte av Hans som hadde solgt dette godset til Tollef Evensen Skryset den 28 Mars 1698. Tollef pantsatte dette godset den 31 Mars 1698.

Se også bruker nr. 2 på bruk nr. 2.


Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1528, Per j Skrystesæte betalte gjengjerden (skatt) av Skryset i 1528.

2. 1557 - 1558, Engebret Skryset, ble bøtelagt i 1557/1558. "Enngelbrett Skryttesetther for hand belae een pige".

3. 1591 - 1647, Alf Skryset,

Alf Skryset skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Alf nevnes ved Bygningsskatten
1593 - 1642/1643 og ved Landskatten 1612 - 1637.

Alf var oppsitter ved Skattematrikkelen 1647.

4. 1645, Halvor Skryset,

I Koppskatten 1645 nevnes Halvor Skryset, hans kvinne, en pige, en husmann og en huskvinne.


5. 1650 - 1655, Ole Guttormsen, f. ca. 1604, d. ca. 1671.

Ole flyttet til
Søndre Linnes i Lier omkring 1655.

Oluf er meget trolig identisk med Oluf Heggen (Heggum) som eier i Skryset ved skattematrikkelen
1647. Ved Kontribusjonsskatten 1654 eier Oluf Skryset 1 skippund salt 1 fjerding mel med bygsel og det samme eier Oluf Linnes ved Odelsskatten 1655/1656 og ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 - 1660/1661 eier Oluf Linnnes det samme og det er hans odelsgods. Han eier det samme ved Odelsskatten 1665. Han er derfor også identisk med Ole Guttormsen Linnes som overtar søndre Linnes i Lier etter sin far omkring 1655. Ole Linnes sin sønn Jacob Olsen eier det samme i 1675. Se eier nr. 8 - 11.


6.
1657 - 1660, Peder [Guttormsen ?] Skryset,

Ved Kvegskatten 1657 hadde Peder Skryset 3 hester, 6 kyr, 1 kirkeku, 3 ungfe, 6 sauer og 6 geiter.

Peder var trolig bror av forrige bruker. Han står oppført som eier i Kontribusjonsskatten
1658 - 1660, men det gjør også forrige bruker i Odelsskatten ?? Se forrige bruker og eiere nr. 8 - 11. Peder eide trolig godset som pantegods av broren, ettersom sønn av bruker nr. 5 senere eier gården.


7.
1661 - 1675,
Lars Botolphsen, f. ca. 1632, d. 1720, g.m. Karen Andersdatter.

Erich og Lars var oppsittere på Skryset ved
Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 10 kyr, 2 ungfe og 8 sauer. De har granskog til "smaa hugen last".

I en suplikk datert Skryset 17 Mars 1662 ber Laurids Bottelsen om å bli fritatt fra militæret for å kunne drive sitt gårdsbruk.

I Manntallet
1664 nevnes Skryset som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Laurs 27 år. Han har tjenestedrengen Olle Guldbrandsen 12 år. Husmannen Svend 40 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Skryset som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Lars 29 år. Husmannen Svend 42 år bor også på gården.

Lars Skryset var lagrettemann 1667 - 1675.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1667 stevnes Lars for å ha tatt høy fra Fossum.

Lars Bottelsen nevnes på tinget i Røyken den 22 Mars 1672 der han var vitne i en sak der presten Peder Hansen og løytnant Adam Berent hadde sloss i et bryllup på gården Bryn en måned før jul i 1671. Se nederst på venstre side.

På tinget i Røyken den 15 Des. 1680 var han lagrettemann og skrives som Lauridz Schryset Røe.

Laurits nevnes som oppsitter ved Leilendingskatten 1679
- 1681. (etterslep).

Laurits Skryset, n. 4 Des. 1679 og 21 Des. 1683, (skyldig gjeld).

Laurits flyttet til gården
Rød ca. 1676.


8.
ca. 1676 - 1699,
Hans Olsen Skryset, f. ca. 1643, d. 1699, g.m.1. Dorthe Olsdatter, g.m.2. Marthe Larsdatter Rød.

Se også under eier nr. 13.


9.
1691 - 1739,
Knud Jonsen Skryset, f. ca. 1661, gravl. 4 Aug. 1748, g.m. Kirsti Evensdatter, f. ca. 1665, gravl. 20 Apr. 1748.

På tinget i Røyken den 29 Juni 1691 tinglyser Knut Joensen på Skryset sin bygselseddel på halve gården Skryset fra Hans Skryset. Datert 14 Mars 1691.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyser Knud Joensen på Skryset et skjøte på 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havre mel med bygsel i halve Skryset fra Hans Olsen Skryset, som skal dekke pantegjelden til Hans på Skryset samt betale det øvrige av kjøpesummen til Hans salige søsters barn, nemlig Gunder Olsen og Anne Olsdatter som har tilgode far, mor og broder arv. (Barn av Ole Gundersen Vang og Martha Olsdatter). Datert Hyggenstrand 6 Nov. 1693.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Knud på gården Skryset sammen med sin kone og 1 sønn og 2 døttre.

Knud og Tollef var oppsittere på Skryset ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1739 tinglyses Knud Jonsen Skryset og hans hustru Kirsti Evensdatters salg av halve gården Skryset 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havremel med bygsel til sin eldste sønn Jon Knudsen Haug for 300 riksdaler. Bevitnet av Knuds svåger Tollef [Evensen] Skryset og Hans Sørensen Bryn. Datert Skryset den 10 Des. 1739.

Se også under eier nr. 14.


10.
1739 - 1769,
Jon Knudsen, f. ca. 1694, gravl. 29 Juli 1770, g.m.1. 8 Des. 1720, Ingeborg Olsdatter Rød, g.m.2. 28 Apr. 1741, Berthe Østensdatter.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1739 tinglyses Knud Jonsen Skryset og hans hustru Kirsti Evensdatters salg av halve gården Skryset 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havremel med bygsel til sin eldste sønn Jon Knudsen Haug for 300 riksdaler. Bevitnet av Knuds svåger Tollef [Evensen] Skryset og Hans Sørensen Bryn. Datert Skryset den 10 Des. 1739.

På tinget i Røyken den 13 - 14 Des. 1764 tinglyste Jon Knudsen sitt salg av 1/4 av gården Skryset til sin eldste sønn Knud Jonsen for 150 riksdaler. Datert Skryset den 28 Nov. 1764.

Ved hovedmanntallet 1765 er Jon Knudsen og hans hustru Berthe Østensdatter oppsittere på gården Skryset. Det bor totalt 10 personer over 12 år på gården Skryset.

På tinget i Røyken den 7 Juli 1769 tinglyste Jon Knudsen sitt salg av 1/4 av gården Skryset til sin sønn Østen Jonsen for 150 riksdaler. Det ble samtidig skrevet en levebrødskontrakt. Datert Skryset den 5 Juni 1769.


11. 1769 - , Østen Jonsen, dpt. 26 Des. 1746, gravl. 21 Mars 1813, g.m. 10 Juli 1768, Kirsti Andersdatter Grini.

Østen var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 7 Juli 1769 tinglyste Jon Knudsen sitt salg av 1/4 av gården Skryset til sin sønn Østen Jonsen for 150 riksdaler. Det ble samtidig skrevet en levebrødskontrakt. Datert Skryset den 5 Juni 1769.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Østen Jonsen bonde og betaler skatt.


På tinget i Røyken den 27 Jan. 1800 tinglystes Østen Jonsens salg av 16 lispund salt med bygsel samt bygsel over 2 lispund salt som Lier kirke eier for 599 riksdaler til sønnen Jon Østensen som dog ikke skulle tiltrede gården før om 2 år. Datert Torsrud den 5 Des. 1799.

Ved folketellingen 1801 bor Østen på gården Skryset sammen med sin hustru og barn.


Bruk 1b:
1/4 av gården Skryset.

1. 1764 - 1791, Knud Jonsen, dpt. 6 Jan. 1742, gravl. 10 Apr. 1791, g.m. 29 Des. 1765, Kari Jonsdatter Bleikereie i Asker.

Knud var sønn av bruker nr. 10 på bruk nr. 1 ovenfor.

På tinget i Røyken den 13 - 14 Des. 1764 tinglyste Jon Knudsen sitt salg av 1/4 av gården Skryset til sin eldste sønn Knud Jonsen for 150 riksdaler. Datert Skryset den 28 Nov. 1764.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Knud Jonsen bonde og betaler skatt.


2. 1791 - 1797, enken Kari Jonsdatter, f.
16 Aug. 1744, d. 28 Feb. 1833, g.m. 29 Des. 1765, Knud Jonsen Skryset.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1796 tinglyste enken Kari Jonsdatter Skryset sitt og øvrige arvinger etter Knud Jonsen sitt salg av 1/4 av gården Skryset til sin eldste sønn Jon Knudsen for 398 riksdaler. Det ble samtidig opprettet en levebrødskontrakt. Datert Foss den 8 Apr. 1796.3. 1797 - 1836,
Jon Knudsen, dpt. 12 Jan. 1772, d. 24 Apr. 1836, g.m. 30 Mars 1797, Ingeborg Kirstine Haagensdatter Rud.

Jon var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1796 tinglyste enken Kari Jonsdatter Skryset sitt og øvrige arvinger etter Knud Jonsen sitt salg av 1/4 av gården Skryset til sin eldste sønn Jon Knudsen for 398 riksdaler. Det ble samtidig opprettet en levebrødskontrakt. Datert Foss den 8 Apr. 1796.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1797 tinglystes det at Jon Knudsen hadde løst ut sine søsken for deres arv i gården Skryset som hans moder hadde solgt til ham. Datert Grini den 28 Jan. 1797.
Ved folketellingen 1801 bor Jon på gården Skryset sammen med sin hustru og barn. Jon er da bonde og gårdbeboer. Jons mor Kari Jonsdatter bor også hos dem og er da enke og har levebrød av gården.Bruk 2:


1. 1661 - , Erich og Lars var oppsittere ved Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 10 kyr, 2 ungfe og 8 sauer. De har granskog til "smaa hugen last".

2. 1698 - 1749, Tollef Evensen Skryset, f. ca. 1672, d. 1749, g.m.1. Mari Hansdatter Skryset, g.m.2. Kari Pedersdatter Sørum.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Tollef på gården Skryset sammen med sin kone. De hadde en tjenestedreng som nå har gått til Jørgen Grini.

Knud og Tollef var oppsittere på Skryset ved matrikkelen 1723.

Se også eier nr. 15.


3. - , Even Tollefsen, dpt. 6 Mai 1723, gravl. 4 Mars 1810, g.m. 7 Juli 1751, Tolline Sørensdatter Asker.

Ved hovedmanntallet 1765 er Even Tollefsen og hans hustru Tolline Sørensdatter oppsittere på gården Skryset. Det bor totalt 10 personer over 12 år på gården Skryset.Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Even Tollefsen bonde og betaler skatt.


Ved folketellingen 1801 bor Even på gården Skryset sammen med sin kone og barn.Husmannsplasser:

Skrysetbakken (Bachen):

Eiere:

1.

Brukere:

1. - , Jens Jørgensen, g.m. Kari Evensdatter.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1734 nevnes det at Tollef Evensen og Knud Joensen, begge boende på den gård Skryset, kunngjør at deres kjære svoger Jens Jørgensen beboer husmansplassen Bachen og for noen år siden for vår regning oppbygde hus på plassen. De selger nå disse hus til Jens Jørgensen og hans hustru Karen Evensdatter for 100 riksdaler. Datert 30 Nov. 1734.


2.
- 1757, Jacob Jensen, f. ca. 1692, Bryn, gravl. 13 Nov. 1757, g.m. 6 Juli 1721, Mari Knudsdatter Skryset.

Jacob var sønn av Jens Nilsen Bryn og Kari Torkildsdatter Nes.


3. 1757 - , enken Mari Knudsdatter,4. - 1802, Jens Hansen, f. ca. 1727, gravl. 8 Nov. 1801, g.m. 15 Apr. 1758, Karine Helmerichsdatter Hekleberg.

Ved folketellingen 1801 bor Jens på plassen Skrysetbakken under gården Skryset sammen med sin hustru og datteren Kirstine.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Ole Guldbrandsen var tjenestedreng 1664.
2.
Svend var husmann 1664 - 1666.
3.
Arne Skryseteie, n. 4 Des. 1679,
4.
Ole Skryseteie, n. 4 Des. 1679,
5. Ingebret var husmann ved Leilendingskatten
1679 - 1681.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 562.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.