slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hans Olsen Skryset (ca. 1643 - 1699)

Hans Olsen ble født ca. 1643 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Han døde i 1699 på gården Skryset i Røyken. Han var sønn av Ole Guldbrandsen Askestad og Jøran Askestad. Han var første gang gift med Dorthe Olsdatter d. ca. 1689. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Henrich Hansen, d. før 26 Mars 1698.
2. Gunild Hansdatter, f. ca. 1676, gravl. 28 Mai 1713 n. 1690 og 1711. Se nedenfor.
3. Mari Hansdatter, f. ca. 1676, gravl. 6 Mai 1708, n. 1690, g.m. Tollef Evensen Skryset.

Hans giftet seg andre gang omkring 1690 med Marthe Larsdatter Rød.

Hans bodde først på Askestad sammen med sine foreldre, senere med sin stefar, bondelensmann Nicolaus Pettersen og sin mor på Hyggen. Hans flyttet før 1670 til Kjos og før 1677 til Skryset.

På tinget i Lier den 6 Juni 1662 forkynte Michel Haagensen Tranby et kjøpebrev for 30 riksdaler datert Bragernes den 3 Nov. 1661 av Amund Olluffsen på Askestad, Knud Olsen Gjerdal, Hans Olsen Hyggen, Rasmus Rolfsen Brøholt og Olluff Gundersen Vang alle i Røgen sogen, på et halvt skippund korn i gården Hellum i Lier prestegjeld som var deres salige fader Oluff Guldbrandsens arvelige odel og eiendom og der Michels hustru Randi Henrichsdatter var av rett odelgren m.m. Selgerenes far og svigerfar, Ole Guldbrandsen, hadde også i 1660 pantsatt 1/2 skippund korn for 30 dlr. til Christen Bødicher. Dette pantet innløste nå Mikkel for 30 riksdaler. Hans Olsen Hyggen sin stefar bondelensmann Nicolaus Pettersen Hyggen nevnes også i saken. (Nicolaus bodde forøvrig først på Askestad før han flyttet til Hyggen).

Ved manntallet i 1664 bor Hans på Gjerdal. Han er da 21 år og er tjenestedreng for sin bror Knud Olsen 31 år som er oppsitter på gården.

Ved manntallet i 1666 nevnes Hans på Hyggen. Han er da 23 år og stesønn av lensmannen Nicolaus Pettersen.

Hans flyttet til Kjos før 1670. Har kjøpt halve gården Kjekstad av Ole Evensen.

Den 4 Des. 1674 var Hans bosatt på Kjos. Han selger da sin og sine søsteres barns arveparter i gården Rotnes på Nes på Romerike til Audun Jonsen Gullaug. Se også saken den 8 Des. 1684 nedenfor.

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675
publiserte Amund Gilhus et makeskiftebrev av Hans Olsen boende på Kjos på halve Kjekstad som skylder 1 1/2 skippund salt med bygsel mot at Hans Olsen får 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel over hele gården Skryset. Datert Kjos 18 Sep. 1675.

På tinget i Røken den 3 Des. 1680:


Erlig och velfornemme mannd Amund Gilhuus lod lesse och forkynnde jt pannttebreff paa j (1) fiering mell och toe fieringer landschyld salt med bøgssell vdj Schryset som Hans Schryset for forstragte penge - 50 rdr: haffuer pantesat aff dato Gilhus den 28 Martj anno 1680

Hans Aasager kom for retten och bekiende at hand til Hans Olsen Schryset er schyldig sex tønnder haffre som hand tog Hans Schryset i hand for och loffuit hannem i denne vritte (vrette) vden schade at betalle huorpaa Hans Schryset jt schrifftlig tingsvinde var begierrendiss.


Hans Olsen Skryset nevnes ved tingmøte på Røyken den 5 Des. 1682 der Lars Steffensen Bråset, Hans Olsen Skryset og Nils Børgesen Heggum, stevnet avdøde Ole Gundersen Vangs hustru Ingeborg Larsdatter for arv etter Ole Vang.

På tinget i Skedsmo den 27 Juni 1684 pantsetter Ole Nilsen Vilse gården Ullereng til Hans Bjørnsen Sørum i Gjerdrum for et lån på 100 riksdaler. Datert 6 Okt. 1683. Samtidig oppleses Hans [Olsen] Skryset og (søskenbarnet) Ole [Evensen] Kjekstad sitt odelsløsningsbrev til førnevnte Hans Bjørnsen Sørum på samme gård. Datert Kjekstad den 9 Mars 1684. Jens Jensen Asak protesterte mot dette fordi han også hadde kjøpt odelsløsningsrettern til gården Ullereng av Ole [Smedsen] Langsetter og (broren) Reier [Smedsen] Ekeberg i Trøgstad.

Hans Olsen Skryset nevnes ved tingmøte på Røyken den 8 Des. 1684, der Hans og hans slektninger er innblandet i en sak mellom Amund Gilhus og arvinger til gården Rotnes på Nes.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1690 nevnes Hans Skrysets salige kvinne Dorthe Olsdatter samt hennes døttre Gunild- og Mari Hansdatter. Dorthe var søsterbarn av Odd Christophersen på Tangen.

På tinget i Røyken den
2 Des. 1693 tinglyser Knud Joensen på Skryset et skjøte på 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havre mel med bygsel i halve Skryset fra Hans Olsen Skryset, som skal dekke pantegjelden hans på Skryset samt betale det øvrige av kjøpesummen til Hans salige søsters barn, nemlig Gunder Olsen og Anne Olsdatter som har tilgode far, mor og broder arv. (Barn av Ole Gundersen Vang og Martha Olsdatter). Datert Hyggenstrand 6 Nov. 1693.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1698 nevnes det at Hans den 26 Mars 1698 har innløst et pantebrev på 1 fjerding salt, 1 lispund og 1 remål mel med bygsel i Skryset som den salige sønnen Hendrich Hansen hadde utstedt til Od Christophersen på Tangen den 19 Feb. 1695. Samtidig ble det tinglyst et skjøte av Hans som hadde solgt dette godset til Tollef Evensen Skryset den 28 Mars 1698. Tollef pantsatte dette godset den 31 Mars 1698.

Hans Olsen døde trolig mellom 2 Feb. 1699 og 28 Juni 1699 hvor hans enke Marthe Larsdatter ikke har betalt gjeld til sognepresten hr. Peder Kielbech. Dømt til å betale 3 mark 12 s innen 15 dager.

På tinget i Røyken den
28 Juni 1700 er Hans Skryset skyldig 5 daler til avdøde assessor Anders Simensen. Hans er død og hans enke har forlatt bygden.

I et pantebrev av 26 Feb. 1711 selger Gunild Hansdatter sin part i Skryset til Tollef Evensen Skryset, som hun har arvet med henvisning til et skiftebrev av 15 Okt. 1689. Dette er arv etter hennes mor Dorthe Oldatter. På tinget i Røyken den
4 Mars 1711 tinglyser Tollef Evensen Skryset dette kjøp.


Mer info kommer....1)

1) Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 4 (Fa 0004), 1662-1662, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Bragernes prosti, Manntall 9 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0009), 1664-1666, oppb: Riksarkivet.
Tingbokprosjektet: Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.