slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Karlsrud før 1810: Under utvikling

Eiere:


1.
1647 1696, Ved skattematrikkelen 1647 eier Røgen presteboel 15 lispund salt. Prestebolet eier fortsatt 15 lispund salt ved skattemanntallet 1696
.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1593 - 1617, Haagen Karlsrud,

Haagen nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1622 (etterslep) og ved Landskatten 1612 - 1614.

Haagen nevnes i en sak ved Lagtinget i Oslo 1609:

PROTOKOLL II (Oslo Lagtingsprotokoll II 1609. s. 83-84)

Første søgne effter Midfaste paa Osßlo Raadstuffue, Offuerwerendis Erlige och Welbyrdige Mend Enwold Kruse thill Hiermidtzløffgaard Norgis Riigis Stadtholder och høffuitzmand Paa Aggerßhus, Och Anders Green thill Sundzby, Norgis Riigis Cantzeleer.

Laugrettismendt Peder Lauritzønn, Thorckell Alffsønn, Oluff Gundersønn och Hillebrand Melchiorßønn.

Hagen Kalßrød i Røgensogenn haffde wdi rette steffnd effterschreffne sex mend, Amund Herdall, Adam Foßenn Helge Grimßrud, Oluff Braaßett, Christofferr Huall och Rolf Siltinglij Laugrettismendt ther sammestedtz, Med Niels Jørgenßønn Thingschriffuer for ehnn Dom the haffue Dømpt och Affsagt, emellum hannom Paa thend ehne, och Engilbritt Thallackßøn Paa thend anden side, om Aasedet paa forne Kalßrød, huilckedt the haffue hannom fradømpt, effter eth Wrigtigt breff, huorwdi hand Meener thennom Ath haffue Giortt wret, Och therforre Pligtige Were att staa hannom thill rette, Med mehre samme Steffnings Indholldt.

Effterdi Engilbritt Thallackßøn beuiser med Rigthigh bescheed och beuiß breffuidt icke att were Vlougligt, och the sex mend icke att haffue Giortt wdi theris Dom nogen Vret, effterdi thend her Dømpt effter Lougenn, Bøer therforre the sex mend for forne Haagen Kalßrødtz thiltall frj were I thend sag, och Giffue thennom theris Kost och therringh. Menn ther som forne Haagen Kalßrud haffuer Her Niels Nogit thill att thalle, for thend forligelse, thennom emellum Gaaen och giortt ehr, Tha att steffne och Kalde wdi sagenn, Ath sidenn Kand Gaa ther om hues ret ehr. Dog hues Kost och therring the sex mend Bleff thildømpt, haffue strax Affstaaedt for Voris begierings schylldt.

Haagen var oppsitter på Karlsrud ved Jordeboka 1616 - 1617.

2. 1618 - 1649, Anders Karlsrud,

Anders nevnes ved Bygningsskatten 1624 - 1642/1643 og ved Landskatten 1618 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Anders Karlsrud, hans kone og en huspige.

Anders var oppsitter ved Kontribusjonsskatten 1649.


3.
1650 - 1651, Jens Karlsrud,


Jens nevnes ved Kontribusjonsskatten 1650 - 1651.

4. 1652 - 1660, Anders Karlsrud, (muligens samme mann som bruker nr. 2).

Ved Kvegskatten 1657 hadde Anders Karlsrud, 2 hester, 5 kyr, 2 kviger, og 6 sauer.

Anders er oppsitter ved Kontribusjonsskatten 1660.


5.
1661 - 1696, Even Andersen Karlsrud, f. ca. 1630,

Even Andersen Karlsrud nevnes som bondesønn ved Kontribusjonsskatten 1650.

Even var oppsitter på Karlsrud ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 4 kyr, 1 ungfe og 3 sauer. Han har skog til ildebrand og gjerdefangs.

I Manntallet 1664 nevnes Karlsrud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren "Effuind" 34 år.

I Manntallet 1666 nevnes Karlsrud som "Ødegaard" og har oppsitteren "Evind" 36 år.

Even var oppsitter ved Rosstjenesteskatten 1675 - 1677 og ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Even var lagrettemann 1674 - 1695.

I en supplikk datert Karlsrud den 24 Mai 1684 klager Even over at han og en fra (Dauerud ?) i Lier har blitt frastjålet to hester og som etter å ha sporet opp disse ber om assistanse til å få de tilbake fra Stalsberg på Nedre Romerike og Mangset i Odalen.

Samme sak i en supplikk datert den 23 Juni 1684.

Even var fortsatt oppsitter ved skattemanntallet 1696.

Barn (trolig):

1. Christen Evensen, f. ca. 1666, gravl. 21 Des. 1727. Bruker nr. 7.


6. 1693, Sivert Karlsrud,

Sivert var lagrettemann 1693.


7.
1699 - 1723, Christen Evensen, f. ca. 1666, gravl. 21 Des. 1727.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1699 tinglyser Christen Carlsrud bygsel på Karlsrud.

Bonden (Christen) var oppsitter på Karlsrud ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor der sammen med sin kone.

Christen Evensen var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Christen Evensen som oppsitter på gården Karlsrud. Han er da 59 år gammel. Soldat på 1/4 legd var Gunder Knudsen 25 år gammel, gift og hadde et barn [Se gården Hoff]. Av ungt mannskap 16 - 40 år nevnes Hans Olsen 20 år og Engebret Olsen 26 år , av ungt mannskap 1 - 16 år nevnes Hans Jacobsen 2 år og Hans Jonsen 7 år.


8. 1723 - 1759, Jacob Tollefsen, f. ca. 1692, gravl. 1 Mai 1768, g.m. 8 Nov. 1722, Kari Christensdatter Carlsrud.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1723 tinglyser Jacob Tollefsen sin bygselseddel på Karlsrud prestebolets gods. Datert 22 Des. 1722.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1759 avstår Jacob Tollefsen bygselen av 15 lispund salt i gården Carlsrud til sønnen Even Jacobsen på hans livstid. Det ble samtidig opprettet en kontrakt. Datert Røyken prestegård den 7 Des. 1759.


9. 1759 - 1775, Even Jacobsen, dpt. 27 Aug. 1724, g.m. 25 Sep. 1757, Kari Ingebretsdatter Åroselven.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1759 avstår Jacob Tollefsen bygselen av 15 lispund salt i gården Carlsrud til sønnen Even Jacobsen på hans livstid. Det ble samtidig opprettet en kontrakt. Datert Røyken prestegård den 7 Des. 1759.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1769 kommer det fram at Even hadde avstått bygselen av halve Carlsrud 7 1/2 lispund salt til Svend Svendsen fra Lier den 18 Nov. 1768. Svend var dog ikke fornøyd med avtalen så bygselen av denne part ble igjen bygslet av Even. Datert 30 Nov. 1769.

Even Carlsrud var fadder i Røyken siste gang i 1773 og Kari i 1774.

På tinget i Røyken den 26 Feb. 1776 tinglyste sognepresten Christian Holst sin bygselseddel på 15 lispund salt i ødegården Carlsrud til Peder Pedersen Biten som Even Jacobsen hadde avstått på grunn av fattigdom. Peder fikk bygslet gården f.o.m. 1776 på villkår at hans gamle mor Kari Olsdatter skulle få bo på gården Karlsrud og at Peder forsørget henne m.m.. Datert Røyken prestegård den 10 Des. 1775.


10. 1776 - 1814, Peder Pedersen, dpt. 5 Nov. 1752, d. 8 Mai 1814, g.m. 30 Des. 1775, Kari Hansdatter Lahell.

Peder Pedersen Karlsrud var fadder første gang i 1776.

På tinget i Røyken den 26 Feb. 1776 tinglyste sognepresten Christian Holst sin bygselseddel på 15 lispund salt i ødegården Carlsrud til Peder Pedersen Biten som Even Jacobsen hadde avstått på grunn av fattigdom. Peder fikk bygslet gården f.o.m. 1776 på villkår at hans gamle mor Kari Olsdatter skulle få bo på gården Karlsrud og at Peder forsørget henne m.m.. Datert Røyken prestegård den 10 Des. 1775.


Ved folketellingen 1801 bor Peder på gården Karlsrud sammen med sin hustru og fosterbarnet Hans Pedersen 13 år. Peder er da bonde og gårdbeboer.


Bruk 2:

1. 1768 - 1769, Svend Svendsen,

På tinget i Røyken den 12 Des. 1769 kommer det fram at Even Jacobsen (bruker nr. 9 ovenfor) hadde avstått bygselen av halve Carlsrud 7 1/2 lispund salt til Svend Svendsen fra Lier den 18 Nov. 1768. Svend var dog ikke fornøyd med avtalen så bygselen av denne part ble igjen bygslet av Even. Datert 30 Nov. 1769.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Daniel Carlsruds qvinde Siri nevnes under introduserte den 18 Mars 1703. De kan være identiske med Daniel Pedersen og Siri Nilsdatter som fikk et barn døpt i Botne den 2 pinsedag 1712. "Nok Daniel Pedersens og hans hustrus Sirj Nils D: barn eftter pas fra Røgen dend 15 Maij 1712 barnet kaldet Gunner". Ved introduksjonen i 1712 nevnes det at Daniel var svensk.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 537 - 538.