slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Malene Eide ( - )

Malene ble trolig født på født på gården Eide på Bømlo. Hun døde trolig på gården Voll på Bømlo. Hun var gift med en Villum fra gården Voll på Bømlo. ( - 1613). De fikk barna:

1. Marta (Maritte) Villumsdatter, f. Voll på Bømlo. d. 1684, Meling på Bømlo.
2. Biritte Villumsdatter,

Malene nevnes i en sak fra tingbok NR. 3 for Sunnhordland 1651 - 1653, der hennes mor samt bror Kristoffer Eide også nevnes. (NB! I bygdebøkene sies det at Kristoffer Eide og Kristoffer Sveen er identisk med Kristoffer Torsteinson Børøy, men er han det ??, Se under Kristoffer).

"Peder Nielsøn paa Loding i Bummellen, haffde med en Slotzsteffning ladet Steffne nogen Proff Anlangendis en Øde plads paa Bremness liggendis bette. Loding kaldet, som thilforne schal haffe ligget vnder En Gaard Wold kaldet, och frembkom først for Retten Rassmus Berie och Proffuit med fuld bogeræed, at det war hanne. wel witterligt at Wolds bosidere haffde settrit i Eidsmarck udj Roelsfiorden, altiid for 30 Aar siden den ene effter den anden, och haffde werit i deris minde derfor, mens hand da haffde giffuet dennem widste hand iche, ellers haffde det werit it Folch som bode paa bode Gaarden, Moderen bode paa Eide och Dateren paa Wolden, och siden Moderen døde hendis Søn, wed naffn Christopher, som Vngefer och 16 Aar siden døde, och hun som Søsteren war hede Malene, huis dater som hede Biritte bode der siden indtil nu for 1 Aar siden, Anlangendis det plads bette. Peder po Bor, Loding kaldit, siger han altiid at haffue werit Woldlaten(?) kaldet, och ligget vnder Wolden indtil bette. Peder Niels Tog det op,Dernest frembkom Jacob Waarland och Proffuit sammeledis med fuld bogeræed, at Woldens besidere haffde Settrit saalenge hand kunde mindes,

Vngefer 20 Aar i bette Roelsfiorden, och hafft det for betaling, saa haffde det och werit it Folch som bode paa begge Jorder, och om det plads Loding war hanne. witterligt lig som Rassmus wandt, Jligemaade fremkom Aamund Wigge och Proffit om det samme at kunde mindes i 16 Aar, huorpo hand saauel som de andre giorde deris æd, Dereffter frembfordrit hand Jffr Knudsøn som wandt at den thiid hand war der effter Welb. Fru Karen Mouats befaling, Anno 1640 den 11 Juny udj Schriffuerns frauerelsse, med Sex med da gaff hand det beschreffuen fra sig, aff huilchen beschriffuelsse Peder Nielsøn nu frembuiste en Copii, som Jffuer Knudsøn wedstod,

Anlangendis de Andre widnesbiurd hand søgte, som war paa Klostergods, haffr hand thil deris werneting at søge, och om hand schader noget paa de Sex mends gier, da haffr hand dennem med Bendix Michelsøn for deris dommere at søge, Noch frembkom Niels Helletued, och Prouit lige samme ord som Rassmus Berie, huorom hand kunde mindes 30 Aar,"

Villum er nevnt som leilending på Voll på Bømlo i 1605.

Villum Voll var med og rusta ut soldater til Svinesund i 1611 og 1612. Han døde trolig i 1613, for i 1614 satt enka som leilending, og det gjorde hun også i 1624. Skattemanntallet i 1646 forteller også "Enchen bruger det. Er gandske for Armmett" hun var da den eneste på Bømlo som ikke betalte skatt. Året etter er det "Enchen og Torchild" som er lignet for kontribusjonsskatt. 1)

1) Bømlo Bygdebok Bind III, side 317.