slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Kristoffer Torsteinsen ( - etter 1613)

Kristoffer Torsteinsen ble født på Børøy på Bømlo. Han var sønn av Torstein Olsen Børøy og N.N. Lauritsdatter. Kristoffer flyttet til Sande i Tjugum skipreide i Sogn. Kristoffer var gift og hadde barn, men kona og barna er forløpig ukjente for meg.

Kristoffer Eide var med å rustet ut en soldat i 1612, Kristoffer og enka på Eide (hans mor) er leilendinger i 1614. I 1624 er det bare Kristoffer som er nevnt på Eide. NB ! Denne teksten er hentet fra bygdeboka, men det er noe som skurrer her. Se saken nedenfor da han også var bosatt i Sogn i 1612 - 1613. Han kan vel derfor ikke være identisk med Kristoffer Eide slik bygdeboka nevner ? (Jeg mener at Kristoffer Eide var en dattersønn av Torstein Olsen Børøy og ikke hans sønn. Muligens var han sønn av Brita Torsteinsdatter ettersom søsteren Malene Eide hadde en datter Biritte!!.

Den 22 Feb. 1612: "Christoffer Torsteinssønn på Sande i Tjugum skipreide i Sogn kunngjør, at han har solgt til Kirsten Oluffsdatter på Aurdalen (Østerbø), enke etter Morten Madssønn, 2 laups leie i gården Børøy (Finnås i Sunnhordaland). Tre lagrettemenn i Aurland skipreide har underskrevet skjøte".


Den 3 Okt. 1613: "Christoffer Torsteinssøn på Sande i Leikanger prestegjeld utsteder skjøte på at han har solgt til sin brorsønn Oluff Endressøn på Børøy i Finnås prestegjeld i Sunnhordaland det odelsgods, som ifølge skiftebrevet tilkom ham i de jorder de eiet sammen i Børøy. I betaling får han [...?] (teksten er borte) og en båt i skjøtningsøre. To menn har beseglet skjøte sammen med ham".


I 1624 til 1626 eide Kristoffer Eide fremdeles odelsjord i Flatnes, Rimbareid på Fitjar, og på Børøy og Grutle på Bømlo. Noe av dette er trolig arv etter moren som døde på Eide.

Fra jordeboken for Sunnhordland 1624:

FJÆRE SKIBREDE:
Christopher Sveen:
Hovde 18 m. smör, 1 væt korn

FÖENS SKIBREDE:
Christopher Eide og hans Medarvinger:
Flatnes 1 löb smör (Skjold)
Rimbareid 1 spand smör, 1 gedskind (Fitjar)
Beröen 1 spand smör, 1 gedskind
Grutle 1/2 löb smør

Kristoffer Eide nevnes i en sak fra tingbok NR. 3 for Sunnhordland 1651 - 1653, der hans mor samt hans søster Malene Eide/Voll også nevnes. (NB! Bygdebøkene påstår at Kristoffer Torsteinsen Børøy er identisk med Christopher Eide og Christopher Sveen, men er han det ??):

"Peder Nielsøn paa Loding i Bummellen, haffde med en Slotzsteffning ladet Steffne nogen Proff Anlangendis en Øde plads paa Bremness liggendis bette. Loding kaldet, som thilforne schal haffe ligget vnder En Gaard Wold kaldet, och frembkom først for Retten Rassmus Berie och Proffuit med fuld bogeræed, at det war hanne. wel witterligt at Wolds bosidere haffde settrit i Eidsmarck udj Roelsfiorden, altiid for 30 Aar siden den ene effter den anden, och haffde werit i deris minde derfor, mens hand da haffde giffuet dennem widste hand iche, ellers haffde det werit it Folch som bode paa bode Gaarden, Moderen bode paa Eide och Dateren paa Wolden, och siden Moderen døde hendis Søn, wed naffn Christopher, som Vngefer och 16 Aar siden døde, och hun som Søsteren war hede Malene, huis dater som hede Biritte bode der siden indtil nu for 1 Aar siden, Anlangendis det plads bette. Peder po Bor, Loding kaldit, siger han altiid at haffue werit Woldlaten(?) kaldet, och ligget vnder Wolden indtil bette. Peder Niels Tog det op,Dernest frembkom Jacob Waarland och Proffuit sammeledis med fuld bogeræed, at Woldens besidere haffde Settrit saalenge hand kunde mindes"

At Kristoffer Torsteinsen hadde barn kommer frem av følgende sak fra tingbok NR. 4 for Sunnhordland 1654 - 1655:

Niels Mortensen til Sourdte Olle Berøen Om hand Jche haffde schikket bud till hans frende S: Christoffer Tostensens børn, at de ssschlde komme til ham, at hand Wilde giffue dem Noget meere for deris godz, det Olle benechtet for Retten. 1)

1) Bømlo Bygdebok Bind IV, side 14. Bind III, side 376.
Tingbok
NR. 3 for Sunnhordland 1651 - 1653.
Tingbok
NR. 4 for Sunnhordland 1654 - 1655.