slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle

N.N. Lauritsdatter Børøy ( - )

N.N. Lauritsdatter var gift med Torstein Olson Børøy. De hadde barna:

1. Endre Torsteinson. f. Børøy på Bømlo. d. før 1606, Børøy på Bømlo
2. Kristoffer Torsteinson. f. Børøy på Bømlo.
3. Malene Torsteinsdatter. f. Børøy på Bømlo, kalles "høstrue" ved skifte etter faren.
4. Inger Torsteinsdatter. f. Børøy på Bømlo.
5. Brita Torsteinsdatter. f. Børøy på Bømlo.
6. Alis (Adelus) Torsteinsdatter. f. Børøy på Bømlo. Hun ble første gang gift med Mads Jonson til Sveen, Sveio, av den adelige "Slede" eller "Dall" ætta. Andre gang ble hun gift med Rasmus Pedersen, sogneprest til Torvastad.

Første gang eierene på gården Børøy er nevnt er i 1553, da en Henrik Olson på kona, Dorte Lauritsdatters vegne, selger en "halvgaard" Børøy og en "ødegaard" som lå på Bremnes i Gåsland sogn, til Torstein Olson og kona hans, som var en søster til Dorte. Kjøpebrevet lyder slik:

"Jeg Hendrick Oelsszenn kiendis for alle mett thette mitt obne breff, att ieg mijn godhe wilie oc samtycke haffuer soltt oc affhentt fra oss oc alle wore arffuinge oc indtill erlig oc forstandig mand Torsten Olsszen oc hans hustru, forscreffne Dorrittes ecte søster, en halgord heder Berrø oc ligger y Sundhordeland y Muster sogen, mett en øde gord på Bremnes y Gaaslands sogenn, som myn hustrw forne Doritte haffuer erfft effther siitt folck, frelseligen att nyde, bruge, oc beholle schulle tiill euerdelig eigenn, oc kiendis ieg mig att haffue anamitt oc vpboritt aff forne torstenn fuld werd oc penninge minste oc mieste som y wortt kiøp kom, oc schøtings owre mett. saa ieg hamm for god betaling gansche gierne betacker. Ther fore beplicter ieg mig att frij hiemle, oc fuldkomeligenn tiilstaa, forscreffne Torsten oc hans arffwingge same halgord oc oc ødegord mett alle the laather oc lunder som nu tilligger oc aff gamell tiid tiillegett haffuer, inthet vndertagen y nogen maade, oc kiendis wij oss eller wore arffuinge ingen lød, partt, eller dell, at haffue y forne halgord eller ødegord effther thenne dag y nogen maade. Tiill ydermere wittnisbyrd haffuer ieg kierliigenn tiilbedett erliige oc forstandige mend som er Lauris Perrssen borgermester ij Berg(e)nn Rassmus Hanssen oc Lauris Wog raadmend for mig att besegle effth(e)rty ieg er icke siellf laugrettismand. Datum Berg(e)n søndag cantate anno mdliij."

Det kan ikke ha vært hele gården som Torstein kjøpte, for Børøy er noe større enn en gård i skatteklassen "halvgaard". I 1563 betalte Torstein 1 1/2 riksdaler i skatt av jordegodset sitt, som tilsvarte 3 lauper smør, men det er ikke sagt hvor det lå, og i 1590 og 91 er det sagt at Torstein eide 1 1/2 laup i Børøy. Det er antagelig dette han kjøpte i 1553.

Etter 1591 løste Torstein inn resten av gården, for i skiftet etter han i 1606 eide boet hele gården. Gården ble da utlagt på barna. Sønnen Kristoffer arvet 1 laup smør 1 hud, det samme som sønnesønnen Ola Endreson. De to døtrene Inger og Brita arvet 1/2 laup smør 1/2 hud hver. Det er da sagt at de skiftet odelsgods, og dersom det er rett må hele gården ha vært i ætta sin eie føre 1550. 1)

1) Bømlo Bygdebok Bind IV, side 13 og 14.
Tingbok NR. 3 for Sunnhordland 1651 - 1653.