slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle
Barnebarnet Hans Pedersen
Til Grafisk Anetavle Barnebarnet Unn Pedersdatter

Knut Sigurdsson ( - )

Knut Sigurdsson var sønn av Sigurd Torkjellsson og Anne Andersdatter. Knut var gift, men konas navn er ukjent. De hadde iallefall barna:

1. Peder Knutsen, f. ca. 1525, d. ca. 1613.

Den 12 Juni 1558. Vitnesbyrd om at Harald Gardsson og hans hustru Marette var foreldre til Torkjell, som angitt i brev av 5. februar 1464 (nr. 545), og at Torkjell var far til Sigurd, far til Knut, far til Peder på Østre Åros ( i Røyken), som levde da brevet ble utstedt.

Knut eier "halff andet schippund rentte j forschreffne østre Aaraas med groliden"

I en sak i diplomsamlingen den 22 Sep. 1593 står dette:

"Wij Effterne Raßmuis Hoskoldß, Haagen Rolffß, Stener Amundß, Thorstenn Oudenß, oc Peder Knudß, suorne lougrettz Mender ij Røgenßogen oc pa Hudrum, Kiendz oc giøre Witterligt for Alle vdj thette wort obne Breff, Att wij wore paa Hußeby steffnestuffe i forne sogen Thend 22. dag Septembz Aar 1593. Tha paa forne dag Bleff wij aff K: M:\ Lensmand/ sammestetz till kraffder, Att wij skulle Bære Sande Widtnisbyrd paa Peder Aaroßis Wegne, om en Øe, som ligger strax vden foer Aaroß, som kallis Thorffue i forne sogend Liggends Huis Aadall samme Øe skulle være: Da er oß forszne Mender vdj gudtz Sandhed fuld Witterligt, Att samme øe Haffuer, wærith \ oc er/ Knud Siuordßøn paa Aaroß i forne Rogenßogend hans Odall, Saa sagde woris forældre for oß: Att saa i Sandhed er som fore schreffuit staaer, Bestaaer, wij med woris Jndzeigler, hengendz Er Neden paa thette wortt obne Breff, som giort er, Aar oc Dag, som fore siger er".

Mer info kommer........... 1)

1) A. Killingstad: Røyken Bygd før og nu s. 606-608.
Diplomatarium Norvegicum,
RA, Riksarkivets diplomsamling, F02/L0097: Dokumenter, 1593, s. 67.