slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle
Sønnen Hans Pedersen
Til Grafisk Anetavle Datteren Unn Pedersdatter

Peder Knutsen Åros (ca. 1525 - ca. 1613)

Peder Knutsen ble født ca. 1525, trolig på gården Åros, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1613 på gården Østre Åros, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Knut Sigurdsson og en ukjent mor. Peder var gift, men konas navn er ukjent. De hadde iallefall barna:

1. Maren Pedersdatter, d. før 1611, g.m. Gunder. De hadde barna Oluf og Hans Gundersønner og Anna Gundersdatter g.m. Knud Andersen.
2. Hans Pedersen, d. ca. 1658, g.m. Maret Bjørulsdatter Oppegaard.
3. Unn Pedersdatter, g.m. Guldbrand Andersen Kjekstad.

Den 12 Juni 1558. Vitnesbyrd om at Harald Gardsson og hans hustru Marette var foreldre til Torkjell, som angitt i brev av 5 Feb. 1464 (nr. 545), og at Torkjell var far til Sigurd, far til Knut, far til Peder på Østre Åros ( i Røyken), som levde (i 1558) da brevet ble utstedt.

Peder var oppsitter på Åros ved lensregnskapene 1557/1558 og 1560/1561.

Peder nevnes i en rekke diplomer. Her er noen: 26 Juni 1585 ff, 31 Aug. 1585 ff, 11 Jan. 1586 ff, 17 Juni 1587 ff. og den 22 Sep. 1593 står dette:

"Wij Effterne Raßmuis Hoskoldß, Haagen Rolffß, Stener Amundß, Thorstenn Oudenß, oc Peder Knudß, suorne lougrettz Mender ij Røgenßogen oc pa Hudrum, Kiendz oc giøre Witterligt for Alle vdj thette wort obne Breff, Att wij wore paa Hußeby steffnestuffe i forne sogen Thend 22. dag Septembz Aar 1593. Tha paa forne dag Bleff wij aff K: M:\ Lensmand/ sammestetz till kraffder, Att wij skulle Bære Sande Widtnisbyrd paa Peder Aaroßis Wegne, om en Øe, som ligger strax vden foer Aaroß, som kallis Thorffue i forne sogend Liggends Huis Aadall samme Øe skulle være: Da er oß forszne Mender vdj gudtz Sandhed fuld Witterligt, Att samme øe Haffuer, wærith \ oc er/ Knud Siuordßøn paa Aaroß i forne Rogenßogend hans Odall, Saa sagde woris forældre for oß: Att saa i Sandhed er som fore schreffuit staaer, Bestaaer, wij med woris Jndzeigler, hengendz Er Neden paa thette wortt obne Breff, som giort er, Aar oc Dag, som fore siger er".

Videre nevnes han i diplomer den 18 Mars 1599, 5 Mai 1599 7 segl, 22 Mai 1599, 14 Juni 1599 11 segl (5 segl fra Hurum og 6 fra Røyken) og den 4 Okt 1599 13 segl (9 fra Røyken og 4 fra Hurum). Dette gjelder Sætre i Hurum.


Ved det overgivelses skifte Peder Knudsen holder i levende live, deler han 16 Des. 1611 jordegodset mellom sine barn. Sønnen Hans får 15 lispund i Åros, 1 fj. i Syltingli, 1 lispund 1 remål i Thorfue, pantegods i Mykleby. Svigersønnen Gulbrand Anderson Kjekstad, gift med Unn Pedersdatter, får 1/2 pund i Vestre Åros m.m. Datteren Marens barn arver "1 fj. gods i Setter m.m.".

PROTOKOLL III (Oslo Lagtingsprotokoll III 1609 s. 148 - 149)

Anden søgne effter Winternatten Paa Osslo Raadstuffue Offuerwerendis Erlig och Velbyrdige mand Enneuold Kruße thill Hiermedtzløffgardt Norgis Rigis Stadtholder och høffuidtzmand Paa Aggerßhuus.

Laugrettismendtt Bertill Hellisßønn, Raßmus Hansßønn, Hans Stampe, Falckor Johanßønn, Henrich Thier, Søffren Nielsønn.

Peder AarAß och Peder Villingstadt Vdj Røgensogen, hans sønn Paa hans vegne, Hans Aaraß fuldmectig, haffde wdj Rette Ladet steffne erlig och Velbyrdig Hertuig Huidfeldt till Skelbrett och hannom tilltalledt for Thranderud Paa Hudrum huilckedt dj mene Att hand følger, Och bruger der Vdj domkircken och deßligeste haffde hannom och till Ath talle forr Søndre Settere paa forne Hudrum, som hand følger som forne Velbyrdige Anders Huidtfeldt bleff Aff 12 Laugrettismendt tillsagt Att schulle følge, Jndtill saa Lenge Peder AarAß Kund ydermere Beuisße seg Syndre Settere till end da for dennom bleff vdj Rette førtt, Sammeledis fordj orsager schyldt Peder Aaraß haffde icke alle sine Jordebreffue med sig Paa samme tidt, Ath den 12 mendtz Sigellsße bleff Affsagdt Emellum Anders Huidtfeldt och Peder Aaraß och ey Var helder Peder Aarasis Arffuinge medt hannom till samme maall, Saa och for hand bruger Vdj forne Settre ællff "thou Sauger" dend ehne nedre widt Siøen Och den Anden op widt wandett, dett dj menner dierris rette odell Werre effter deris gammell breffuis Lydelse.

Effterdj Ath her befindes Athschellige dommer Och en forligelsße om dend sag Søndre Settre, som her Nu paa steffnis, Er der forre saa der om Affsagdt och Effterdj samme domme och forligelse endnu staar widt sin fuldemagtt Vsteffndt, Bøer Hertuig Huidtfeldt der forr samme Settre Att følge och Nuide, Emeden och All dend stundt dj dome och forligellser Staar Vidt Sinn fuldemagtt Men der som Capiteledt haffuer mere Borttschiffte end som dennom er giffuedt, da forne Hans Aaraß Och Peder Villingstadt att tilltalle Osßlo Capittels herrer der om, och siden Ath gaa der om huis loug och Rett ehre.

Peder nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594 og ved Landskatten 1612 - 1613.

I en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der Augustinus Andersen saksøker Sivert Heggum for en odelspart i Gråøya, nevnes Peder Knutsen i sak 48. Det refereres til følgende dokument i DN, datert 8 juni 1560, i lenken ovenfor (Sak 48). Se også DN, datert 29 juni 1555 (Se DN, datert 29 juni 1555)

Mer info kommer........... 1)

1) Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 120 (RA/EA-5965/F02/L0120), 1611-1611, oppb: Riksarkivet.
Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 148 - 149.

A. Killingstad: Røyken Bygd før og nu s. 606-608.
Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1686.
Diplomatarium Norvegicum, Bind 13, brevnr. 714, datert 8 Juni 1560, Aaros (Röken).
Diplomatarium Norvegicum, Bind 21, brevnr. 1021, datert 29 Juni 1555, Røyken.