slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle
Sønnen Sivert
Til Grafisk Anetavle Datteren Maren

Hans Pedersen Åros ( - ca. 1658)

Hans Pedersen døde ca. 1658 på gården Østre Åros, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Peder Knutsen Åros og en ukjent mor. Hans var gift med Maret Bjørulsdatter Oppegård. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1.
Asle Hansen Åros, d. ca. 1660, g.m. Gunhild Clemetsdatter, n. 1661 - 1693.
2.
Sivert Hansen Heggum, f. ca. 1610, d. ca. 1691, g.m. Ingri Trulsdatter.
3. Maren Hansdatter Heggedal, d. ca. 1687, g.m.1.
Knud Hansen Heggedal, g.m.2. ca. 1677, enkemann Erik Andersen Bølstad.

I en arvesak etter Hans Pedersen Åros nevnes hans tre barn ovenfor. Datert
7 Juni 1658, her nevnes Asle som eldste sønn. 9 segl.

Hans Pedersen Åros blir en av bygdens mektigste menn og stor eiendomsbesitter. Han beviser 1603 at han har odelsrett til Beston, og brukeren der Gunder Clemetsøn fraflytter gården. Det er i dette forliksbrevet hans hustru nevnes ”Marett Bierulffs dott(er)”, Kilde: Forliksbrev på papir av 28 Sep. 1603 i Riksarkivet. Saken fortsetter den 22 Juni 1605 6 segl.


I et brev 1607 uten dag: Helga Guttormsdatter paa Ekleberg (Hekleberg) pantsetter til Hans Pedersen paa Aaraas 2 1/2 Lispund i Sødreparten af Groøen i Røken Sogn for 5 daler. (NRA: Orig. på papir. 2 segl påtrykt). (Helgas barnebarn selger dette godset den 22 Nov. 1658, se nedenfor).

Ved det overgivelses skifte Peder Knudsen holder i levende live, deler han 16 Des. 1611 jordegodset mellom sine barn. Sønnen Hans får 15 lispund i Åros, 1 fj. i Syltingli, 1 lispund 1 remål i Thorfue (Torvøya), pantegods i Mykleby. Svigersønnen Gulbrand Anderson Kjekstad, gift med Unne Pedersdatter, får 1/2 pund i Vestre Åros m.m. Datteren Marens barn arver "1 fj. gods i Setter m.m.".
(Killingstad).

Hans nevnes i en sak på Oslo Rådstue 1609:


PROTOKOLL III (Oslo Lagtingsprotokoll III 1609 s. 148 - 149)

Anden søgne effter Winternatten Paa Osslo Raadstuffue Offuerwerendis Erlig och Velbyrdige mand Enneuold Kruße thill Hiermedtzløffgardt Norgis Rigis Stadtholder och høffuidtzmand Paa Aggerßhuus.

Laugrettismendtt Bertill Hellisßønn, Raßmus Hansßønn, Hans Stampe, Falckor Johanßønn, Henrich Thier, Søffren Nielsønn.

Peder AarAß och Peder Villingstadt Vdj Røgensogen, hans sønn Paa hans vegne, Hans Aaraß fuldmectig, haffde wdj Rette Ladet steffne erlig och Velbyrdig Hertuig Huidfeldt till Skelbrett och hannom tilltalledt for Thranderud Paa Hudrum huilckedt dj mene Att hand følger, Och bruger der Vdj domkircken och deßligeste haffde hannom och till Ath talle forr Søndre Settere paa forne Hudrum, som hand følger som forne Velbyrdige Anders Huidtfeldt bleff Aff 12 Laugrettismendt tillsagt Att schulle følge, Jndtill saa Lenge Peder AarAß Kund ydermere Beuisße seg Syndre Settere till end da for dennom bleff vdj Rette førtt, Sammeledis fordj orsager schyldt Peder Aaraß haffde icke alle sine Jordebreffue med sig Paa samme tidt, Ath den 12 mendtz Sigellsße bleff Affsagdt Emellum Anders Huidtfeldt och Peder Aaraß och ey Var helder Peder Aarasis Arffuinge medt hannom till samme maall, Saa och for hand bruger Vdj forne Settre ællff "thou Sauger" dend ehne nedre widt Siøen Och den Anden op widt wandett, dett dj menner dierris rette odell Werre effter deris gammell breffuis Lydelse.

Effterdj Ath her befindes Athschellige dommer Och en forligelsße om dend sag Søndre Settre, som her Nu paa steffnis, Er der forre saa der om Affsagdt och Effterdj samme domme och forligelse endnu staar widt sin fuldemagtt Vsteffndt, Bøer Hertuig Huidtfeldt der forr samme Settre Att følge och Nuide, Emeden och All dend stundt dj dome och forligellser Staar Vidt Sinn fuldemagtt Men der som Capiteledt haffuer mere Borttschiffte end som dennom er giffuedt, da forne Hans Aaraß Och Peder Villingstadt att tilltalle Osßlo Capittels herrer der om, och siden Ath gaa der om huis loug och Rett ehre.

Hans var oppsitter på Åros ved Jordeboka 1616/1617.

Den 2 Mai 1620 ble det holdt skifte etter Bjørul Oppegård og hans hustru Marine. Hans på Østre Aaraas i Røyken arvet på sin hustrus vegne i følgende gårder etter svigerforeldrene:

Grøtterud på Modum, 1 skippund.
Gundhus, 1/2 skippund med halv bygsel.
Løgen. 3 1/2 lispund odelsgods.
Krogerud, 1 skippund 8 lispund pantegods.

I odelsjordeboka fra 1624 er det kun en part på ½ pund mel i Grøtterud og parten i Krogsrud som kan spores tilbake til skiftet på Oppegaard i 1620.

Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 viser for Bragenes fogderi:
«Røgenn Sogenn.
Jordeigendis Bønder.
Hanns AarAaßis Guods
wdj AarAas - 1½ pund Salt
Schoffterud - ½ pund salt
Groøenn - 7½ Lißpd salt
Myre - 1 færing salt.
Syttinglid - 1 færing salt.
Setter paa Huorumb - 15 lißpd salt.
Gißlerud - 15 Lißpd salt.
Krogsrud - 1½ pund Meell.
Mørklebye - 15 Lißpd meell.
Grøtterud - ½ pund meell».
I et tillegg til Landskatten Jul Bragernes
1626 kunngjør lagrettemennene Hans Sundby, Hans Aaraas, Rolf Ølstad, Asbjørn Gjerdal, Anders Bølstad og Hans Hoff på Huseby stevnestue i Røyken den 28 Mars 1627 at ved sagene på Aaraas, Sundby, Follestad og Mortensrud siden pinsetider da den forrige skatt ble utgitt, ikke har vært noen flom slik at sagene kunne brukes. Her finnes disse lagrettemennenes segl.


Fogden Christen Laugessøn ble den
29 Apr. 1626 dømt til å betale kost og tæring til Hans Åros. (vedr. gården Sætre i Hurum).

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Hans 10 kyr/kviger og 4 får.


Han eide 1630 forøvrig gods i 12-13 gårder, således: Åros Torvø, Gråøya, Killingholmen, Skoffterud, Myhre, Syltingli, Gislerud, Setre, Grøtterud, Krogsrud, Myklebye og Guttehuus.

Hans og hans sønn Asle på den ene side og Augustinus [Hansen] Sundby nevnes i en grensesak mellom Åros og Sundby. Datert 28 Nov. 1643. Dette gjelder en sag og en foss beliggende mellom Åros og Sundby samt et stykke engeland og skog. Dette hadde tidligere blitt brukt av Hans [Pedersen] Åros og salige Hans [Bjørulsen] Sundby. De inngikk et forlik. (Hans Åros var svåger til Hans Sundby).

I Koppskatten 1645 nevnes Hans Aaraas, hans kvinne, og en pige.

Skattematrikklen 1647 for Røggenn Prestegield viser bl. a. følgende:

Fuldegaarder

Asle Aaraas

Till. Kongl. Maytz. 1 pd. (skippund) salt.
Till bunden sielff 1 1/2 pd. (skippund) salt.
Till welb. Jens Bielche 2 1/2 lb. (lispund) salt.
Er tunge 2 pd. 2 1/2 lb.
Bunden sielff raader bøxsellen.

Knud Aaraas
Till. schollen i Christiania 1 1/2 pd. (skippund) salt.
Till Jonn Oppegaard paa Folloug 1/2 pd. (skippund) salt. (Joen var svåger til Hans Aaraas).
Er tunge 1 1/2 pd. 2 lb.
Schollen i Christiania raader bøxsell.

Kiegstad
Tillkommer bunden sielff 2 pd. (skippund), 14 lb. (lispund) salt.
Till Joen Oppegaard paa Folloug 6 lb. (lispund) salt. (Joen var svåger til Hans Aaraas).
Er tunge 2 pd. 8 lb.
Bunden sielff raader bøxsellen.

Gulbrand Clemidtzrudt
Tillkommer Christen bøcher paa Bragerøen 15 lb. (lispund) salt.
Till welb. Jens Bielche 1/2 pd. (skippund) salt.
Till Amund Hallangen paa Folloug 7 lb. (lispund) salt. (Amund var svåger til Hans Aaraas).
Er tunge 1pd. 1 fr. 2 1/2 remol.
Christen bøcher paa Bragerøen raader bøxsellen.

Frøedtuedt
Till. Marj proustigoedtz Kongl. Maytz. 1 pd. (skippund) salt.
Till Hans Aaraas i Røgen sogn 1/2 pd. (skippund) salt.
Till Kongl. Maytz. 1 fr. (fjerding) salt.
Till Røgen presteboel 4 lb. (lispund) salt.
Till Horrumbs presteboel 4 lb. (lispund) salt.
Er tunge 1 1/2 pd. 4 1/2 lb.
Biuger huer deris anpart

Haffuegarder

Gislerøed
Till Hans Aaraas i Røgensogn 15 lb. (lispund) salt.
Er tunge 12 lb.

Ødde gaarder


Thorfføe

Till Hans Aaraas i Røgensogn 1/2 pd. (skippund) salt.
Er tunge 8 lb.


I en sak fra Søndre Heggum 22 Nov. 1658 nevnes Hans og hans hustru som salige. (RA dipl. orig. papir).

Kristoffer Trulsen på Aasaker i Røyken, Gullich Trulsen i Hyggenstrand, Odd Hansen i Hyggenstrand, kunngjør at siden salige Hans Pedersen, fordums boende på Åros i Røyken, for forstrakte penger fikk 2 ½ lispund salt i Søndre Groøya i Røyken i pant, vårt rette odel, og siden vi ikke har klart å innløse godset, selger vi med våre hustruers samtykke, Kristoffers hustru var Åse Evensdatter, Gullichs hustru var Kiersten Kristoffersdatter og Odds hustru var Maren Pedersdatter, denne parten til Hans Åros etterlatte sønn, Syffuert Hansøn på Søndre Heggen i Røyken og hans hustru, Ingri Trulsdatter. (Bakpå: Lest på Heggen tingstue 18 Apr. 1659).

I en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der Augustinus Andersen saksøker Sivert Heggum for en odelspart i Groøen, nevnes Hans Pedersen Aaraas i sak 48. Det refereres til følgende dokument i DN, datert 8 juni 1560, i lenken ovenfor (Sak 48). Se også DN, datert 29 juni 1555. 1)

1) Forliksbrev på papir av 28 Sep. 1603 i Riksarkivet.
Utrykt diplom i Riksarkivet datert Oppegaard 2.3.1620.
Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 148 - 149.
Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 10. Bragenes fogderi, folio 567.

A. Killingstad: Røyken Bygd før og nu s. 606-608.
Røyken Historielags Årbok 1997, side 62 - 70.
Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 223-224.
Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 157 (RA/EA-5965/F02/L0157), 1643-1643, oppb: Riksarkivet.
Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1686.
Diplomatarium Norvegicum, Bind 13, brevnr. 714, datert 8 Juni 1560, Aaros (Röken).
Diplomatarium Norvegicum, Bind 21, brevnr. 1021, datert 29 Juni 1555, Røyken.