slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Niels Andersen Hals (1632 - 1704)

Niels Andersen Hals ble født i 1632 i Slagelse, Danmark. Han døde den 15 Nov. 1704 i Odense og ble gravlagt den 21 Nov. 1704 i St. Knuds kirke. Han var sønn av Anders Jensen Hals og Mette Jensdatter Svaning. Niels giftet seg den 4 Juli 1671 i Haderslev med Amalia Agneta Rehefeldt d. 1 Jan. 1725.

Skrevet til Franeken [' ] den 16 November 1660.

En forbedring i forhold til den flktive talen over Bent Blix er at dette salige liig er utskiftet mod Dette salige Menneske. Når det gjelder datoer og navn er den her angitte innskrivningsdato 21. oktober ikke så langt fra sannheten (ifølge Franekermatrikkelen 18, oktober). Den ovennevnte dato for hans død 9. november er korrekt ifølge et trykk som skal omtales senere, begravelsesdato udi Morgen [17. november] er ellers ikke kjent, og kanskje får vi et lite problem med vellærde unge mand Niels Hals som da skal ha holdt Liig preediken. Jeg har ikke satt meg inn eventuelle reglementer for bruk av universitetskirken i Franeker, men det er forunderlig at rector magnificus måtte innhente øvrighetens bevillning for at Hals kunne holde Liig preediken ... iidi Academiets kirke. I så fall var øvrigheten de lokale kalvinistiske ayatollaer. Hvis Hals i tillegg til sin liktale også skulle forrette begravelsen må vi ta hensyn til at både han og avdøde i egenskap av danske undersåtter var lutheranere, og vi har dessuten ingen opplysninger om at Hals var teolog og presteviet. Etter å ha vendt tilbake til Danmark ble han både rektor og magister, men på grunn av manglende litterær produksjon i sitt hjemland er han ikke representert i Ehrencron-Mullers forfatterleksikon. Han finnes heller ikke i Dansk biografisk leksikon, slik at vi skal presentere den korte omtalen i Danmarks Adels Aarbog 1958-59, Afsnit 2, s. 19 i forbindelse med at han var farbror til den første adelsmann i Slægten Moth:

Sognepræst, provst Anders Jensen Aalborg (Hals') sønner [Niels og Jens] med Mette Jensdatter Svane:
Niels Andersen Hals. f. 1632 i Slagelse, - 15. nov. 1704 i Odense, begr. 21. s.m. i St. Knuds k. - 1651 student (Slagelse), immatr, 3. nov.. reiste to aar senere til Norge og derefter 7 aar udenlands som hovmester. 1661 (febr.) immatr. i Leiden., 1662 konrektor i Odense. indsat 12. juli. s.a. (1. dec.) rektor sst.. indsat 28. marts 1663. s.a. (o. okt.) magister. 1687 afsked. G. 4. juli 1671 i Haderslev m. Amalia Agneta Rehefeldt... + 1. Jan. 1725 i Odense (Descendens).

W. Lassen: Familien Hals (1902) s. 7-8 refererer rettsdokumenter som angår Niels Andersen Hals' virksomhet i Norge. Av Lassens innledningskapittel og Tabel 1 fremgår det at Hals var fetter til sogneprest i Nes på Hedmark Hannibal Knudsen Hammer - farfar til Christopher Hammers svoger, sogneprest i Gran Hannibal (Olsen) Hammer. I Norsk slektshistorisk tidssknft 3 (1932) s. 199-209 meddeler S. H. Finne-Grønn korreksjoner til andre forhold i De ældste led av slægten Hals.

Den københavnske universitetsmatrikkelen viser at Niels Hals ble tildelt magistergraden 21. juli 1663. Dette var en æresbevisning, fortrinnsvis til skolefolk i ledende embeter, og foreløpig uten at vedkommende behøvde å underkaste seg eksaminasjon, disputere eller levere en avhandling. Magistergraden var den høyeste utmerkelse det filosofiske fakultet hadde anledning til å utstede, og det er vel derfor mange egentlige filologer og historikere hadde sikret seg en doktorgrad ved et av de andre fakulteter.

Vi vet at Hals ble immatrikulert i Leiden i 22. februar 1661 og derfor kan ha oppholdt seg i et nærområde som Franeker noen måneder tidligere, om ikke som student da han ikke er innført i matrikkelen, Album studiosorum Academiae Franekerensis. Her er riktignok en Nicolaus Andr[e]ae "Andersonius", Danus angitt som nr. 6075, immatrikulert 9. September 1659 for å studere phil. og med, men denne er nok legen Niels Andersen fra Århus da "Andersonius" må
være redaktørens feilskrift for Arhusius som vedkommende har benyttet som tilnavn da han ble immatrikulert i København 22.juni 1646. Hals har rimeligvis tjent som hovmester (jfr. sitatet fra DAA) for en velstående dansk-norsk studiosus som f. eks. kan ha vært Johannes Martini Schyttius alias Hans Mortensen Sand - eller de to, eller en av de to som har forfattet og utgitt et minneskrift som snart skal omtales. Det er ikke oppklart hvordan Hammer har fått
underretning om Niels Hals' nærvær og deltagelse, som ikke er utenkelig. Av Auditorium Academiae Franekerensis (1995), en bibliografi som både omfatter ordinære akademiske publikasjoner (særlig dispulaser) og leilighetspoesi fremgår det at Hals og to medforfattere, hvorav den ene var hans landsmann Bartholus (Kertel) llerland som ble immatrikulert i København 1645, i Franeker 30/5 1657 som nr. 5770, og det følgende år i Leiden, har forfattet noen latinske vers i et program til Ulrich Hubers inaugurasjon som rektor i Franeker l. Juni 1660. Niels Hals kaller seg da Nicolaus Haels -jfr. Auditorium ... s. 532, lnr. M/1660.4.
1)

1) G. Carlquist: Lunds stifts herdaminne, Ser. II Biografier, bind 5, side 612 ff.
Vegard Elvestrand: Generalkonduktør Christopher Hammer. 2004.
S. H. Finne-Grønn: NST III/1932, side 199 - 209.
Byråsjef W. Lassens arbeid 'Familien Hals' (utg. 1902.)