slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Stokker før 1801:

Eiere:

1. - 1616, Michel Nielsen på Huseby i Lier,

2.
1616 - 1617, Kong. Maytz. råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617. Her får vi opplyst at kongen har makeskiftet til seg Stokker med Michel Nielsen som fikk Huseby og Gilhus i Lier.

3.
1647,
Ved skattematrikkelen 1647 eier Kongl. Maytz. 1 pd. meel med bøxsell.

4. - 1677,
Claus Tronsen på Bragernes eier 1 skippund mel med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

5. - 1693,
Kirstin Clausdatter på Bragernes eier 1 skippund havre.

6. 1693 - 1739,
Eskild Halvorsen eier 1 skippund havre. På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyste Eskild et skjøte fra Kirstin Clausdatter på Bragernes på ett skippund havre med bygsel i Stokker. Datert Bragernes den 10 Juli 1693. Se også bruker nr. 7.


Kjente brukere:

1.
1573 - 1576, Helge (Helie) Olsen Stokker.

Knud Hegen og Helie Stocker skal hiem for sex mend om rette arffueskiiffthe epther Helie Gundersen oc Ingeborg Tordz och hues andet them emellom er bode om Myre oc Heggen oc alt annet bode løst och fast sancti Thome afften (20. desbr.) tiill en endeligh dom vthen ydermere skodzmoll. (Nils Stub s. 52, 13. okt. 1573).

Then vj mendtz dom som Knud Heggen i Røge(n) lagde i rette skal bliffue vedt macht at beholde den J fr. rente vdj Myre till handt faar sine vdlagde pendinge igen, och siden Helie Olsen at søge then fr. skyld effther logen. (Nils Stub s. 58, 22. jan. 1574)

Knud Hegen fick kostholdt paa Helie Stocker epther som hand hiid (er) inddømpt then anden syckne epter Paulj (22 Janr.) oc koningen 4 .. i domroff (Helie møtte anden dag) (Nils Stub s. 120, 14 Feb. 1576)

Knud Hegenn skall beholle den fg. skyll j Myre effth(e)r thenn første dom her er wdgaat jndtil saa lenge hand faar hans skyl aff Helie Olluffsen och [Helie giffue kongen 4 .. i domroff] (Nils Stub s. 121, 27 mars 1576).


2.
1591 - 1594, Jens Stokker,

Jens Stocker var lagretteman da han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Han skrev under som nr. 1 av 12 lagrettemenn.

Jens nevnes ved Bygningsskatten
1593 - 1594.


3.
1604 - 1624, Helge Stokker, (Muligens samme bruker som nr. 1).

Helge nevnes ved Bygningsskatten 1604 - 1624 og ved Landskatten 1612 - 1622.

Helge nevnes i en sak ved Olso Rådstue 1609:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 92. (Protokoll II, 1609).

Tredie søgne effter Midfaste Paa Osßlo Raadstuffue, Offuerwerendis Erligh och Welbyrdig Mand Anders Gren thill Sundtzby, Norgis Riigis Cantzeler.

Laugrettismendt Lautitz Henrichßønn Wintapperr.

Madtz Spitzmager haffde wdi rette steffndt Helge Stocker, wdi Røgensogen effter ehn handschreffts Liudelse. Hellge bekiende Gielden effter handschrefften. Bøer hand therforre att betalle Inden Monedtz dagh her effter

Helge betaler holding ved Fogderegnskapet 1619/1620.

4. 1623 - 1638, Thøger Stokker,

Ved Fogderegnskapet 1623/1624 har Thøger betalt første tage for Stokker som skylder 1 skippund mel (krongods).

Thøger nevnes ved Bygningsskatten 1625 - 1637/1638 og ved Landskatten 1623 - 1637.

Ved Jordeboka
1624 eier Thøger 1/2 pund salt i Rudstad i Asker og 1 fjerding mel i Aker i Eiker. Han eier det samme ved Jordeboka 1626.

Barn:

1. Niels Thøgersen, neste bruker.

5. 1639 - 1676, Niels Thøgersen Stokker, f. ca. 1606, d. ca. 1676. g.m. Anne Nilsdatter.

Niels nevnes ved Bygningsskatten 1639/1640 - 1642/1643.

I Koppskatten 1645 nevnes Niels Stokker og hans kvinne.

På tinget i Røyken den 26 Sep. 1656 nevnes "Hans [Pedersen] Hoff ved sin suoger, Niels Stocher". (Dette betyr at Nils Tøgersen Stokker var Hans sin svigersønn og gift med en datter av Hans på dette tidspunktet eller at Hans var gift med en søster av Nils eller en NN Nilsdatter, søster av Nils sin hustru Anne Nilsdatter, nevnt i 1677).

Ved Kvegskatten 1657 hadde Niels Stokker 1 hest, 12 kyr, 1 kvige, 9 sauer og 5 svin.

Niels var lagrettemann 1657 - 1673.

Nils var oppsitter på Stokker ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 7 kyr, 5 ungfe og 7 sauer. Han har skog til gjerdefang og gård. Nils eier en 1/2 kvern og har pant i sagen på Stokker.

I Manntallet
1664 nevnes Stokker som "Halffue Gaarder" og har oppsitteren Niels 58 år. Han har tjenestedrengene Oluf Amundsen 20 år og Niels Rasmussen 12 år.

Nils nevnes med patronym "Niels Tøgersen Stocher" på tinget i Røyken den 16 Mars 1665 i en sak om Grodalssaga.

I Manntallet
1666 nevnes Stokker som "Halfve Gaarder" og har oppsitteren Niels 60 år.

På tinget i Røyken den 2 Mars 1676 stevnes salige Niels Stokkers hustru og arvingen Ingebret Pedersen Stokker for skatt.

På tinget i Røyken den 22 Nov. 1677 stevnes Ingebret Stokker for en kvern. Han sier da at han ikke har bygslet kvernen og at det ikke vedkommer ham, men Anne Nielsdatter salige Niels Stokkers enke.

Niels nevnes som oppsitter ved Leilendingskatten 1679 -
1681, men det må være kona Anne Nielsdatter.


6.
1676 - 1693, Ingebret Pedersen, d. etter 1693,
g.m. Kari Davidsdatter.

Ingebret var lagrettemann 1684.

På tinget i Røyken den 2 Mars 1676 stevnes salige Niels Stokkers hustru og arvingen Ingebret Pedersen Stokker for skatt.

På tinget i Røyken den 31 Aug. 1676 ble Ingebret stevnet fordi han nektet å ro fogden til Christiania.

På tinget i Røyken den 22 Nov. 1677 stevnes Ingebret Stokker for en kvern. Han sier da at han ikke har bygslet kvernen og at det ikke vedkommer ham, men Anne Nielsdatter salige Niels Stokkers enke.

Kona Kari Davidsdatter døde på plassen Bohus (Bahus) under gården Spikkestad.


Barn iallefall:

Mari Ingebretsdatter,
f. ca. 1668, gravl. 29 Mai 1707, g.m. Laurits Trulsen.

Laurits Trulsen, Mari samt sønnen Henrich nevnes på Stokker den
28 Aug. 1688 og 3 Des. 1688 og Laurits i 1693 (se nedenfor). Laurits og Mari flyttet senere til plassen Bohus (Baahus) på gården Spikkestad. Se der.

I en supplikk (nr. 130) datert den 5 Aug. 1693 klager Laurits Trulsen Stokker over at hans "værfader" har bygslet gården av Rangdi salige Claus Trondsen, men at nå har Randies datter Mad. de Places solgt gården til en dreng (Eskild Halvorsen) fra Asker. I Laurits sin fra værelse hadde svigerfaren fått 10 rdl. for bygselseddelen, men svigerfaren var en gammel mann som gikk i barndommen (senil). Han ber derfor om at bygselseddelen fortsatt skal gjelde.


7.
1693 - 1739,
Eskild Halvorsen, f. ca. 1666, Kråkvål, Gjerdrum, Akershus, gravl. 27 Aug. 1739, g.m. ca. 1690, Mari Michelsdatter.

Eskild var sønn av Halvor Olsen, d. ca. 1709, Vøien, Asker, Akershus, g.m. ca. 1669, Ingeborg Hansdatter, f. ca. 1635, Fjelstad, Gjerdrum, Akershus, d. ca. 1712,
Vøien, Asker, Akershus.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyste Eskild et skjøte fra Kirstin Clausdatter på Bragernes på ett skippund havre med bygsel i Stokker. Datert Bragernes den 10 Juli 1693.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 er "Eskild Stocher" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har EHS i seglet sitt.
(Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Eskild på Stokker sammen med sin kone og en sønn. De har en tjenestepike, svak fra barndommen.

Eskild var oppsitter på Stokker ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den
9 Juli 1739 tinglyses Eskild Halvorsen og hans hustru på grund av deres alderdom og svaghet, deres avståelse av deres hittil beboende og eiende gård Stokker til deres eldste sønn Ole Eskildsen ved et gavebrev datert Stokker den 20 Feb. 1739, på villkår at foreldrene skulle få beholde et jorde kalt (Kipel ??) jordet på deres livstid m.m. Dater Stokker 27 Feb. 1739.

7. 1739 - 1746, Ole Eskildsen Stokker, f. ca. 1693, gravl. 8 Mai 1746, g.m. Ingeborg Pedersdatter Bø.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1739 tinglyses Eskild Halvorsen og hans hustru på grund av deres alderdom og svaghet, deres avståelse av deres hittil beboende og eiende gård Stokker til deres eldste sønn Ole Eskildsen ved et gavebrev datert Stokker den 20 Feb. 1739, på villkår at foreldrene skulle få beholde et jorde kalt (Kipel ??) jordet på deres livstid m.m. Dater Stokker 27 Feb. 1739.


8. 1747 - 1748, Haagen Olsen, dpt. 25 Sep. 1718, gravl. 21 Juni 1792, g.m.1. 25 Juni 1747, enken Ingeborg Pedersdatter Stokker, g.m.2. 4 Nov. 1753, Kirstina Maria Knudsdatter Ølstad.

Haagen bodde tidligere på gården Bjørnstad.

Haagen flyttet til Bragernes og senere til gården Rud.


8. - , Ole Aslesen, f. ca. 1702, gravl. 25 Mars 1770, g.m. 1 Nov. 1726, Anne Amundsdatter.

Ole var sønn av Asle Nilsen Vang.


I 1746 og 1751 bodde Ole på gården Bjørnstad. Han flyttet til gården Kongsdelen i Hurum.

9. - , Ingebret Stokker,

10. - 1788, Johan Johansen Neumann og Marthe Barch.


11. 1789 - 1789, Procurator Christen Jensen Boalt, f. 7 Nov. 1760, gravl. 14 Des. 1789, g.m. 24 Nov. 1788, Anne Maria Dorothea Neuman.

Christen var sønn av Jens Christensen Boalth og Ingeborg Sophie Rømer. Se Slegten Boalth.

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1789 tinglyser Marthe Barch sitt utgivne skjøte på gården Stokker innklusive 2 husmannsplasser Kollebon og Stokkerskogen der Peder Pedersen bor samt Grodalsfossen med et mølle og kvernehus, til sin svigersønn Procurator Christen Jensen Boalt. Datert Stokkr den 23 Des. 1788.


12. 1789 - 1790, enken Anne Maria Dorothea Neuman, f. 1766, Christiania, g.m.1. 24 Nov. 1788, Procurator Christen Jensen Boalt, g.m.2. Ernst Mikal Rømer.

Anne Maria Dorothea Neuman var datter av kjøpmann i Christiania Johan Johansen Neumann og Marthe Barch. De bodde senere på gården Stokker. Se ovenfor.

I 1790 fikk enken Anne Maria Dorothea Neuman bevillning til å bygge en bygdesag ved Stokker.13. 1790 - 1799, Ole Andersen, f. 1750, gravl. 14 Apr. 1799, g.m. 16 Nov. 1773, Johanne Christophersdatter Grønlund.

Ole kjøpte gården Stokker i 1790.


14. 1799 - , Johanne Christophersdatter, f. 1753, d. 16 Apr. 1831, g.m. 16 Nov. 1773, Ole Andersen To.

Ved folketellingen 1801 bor enken Johanne på gården Stokker sammen med alle sine barn unntatt datteren Anne som bor på Frøtvedt.


Husmannsplasser:


Stokkerskogen:

Eiere:

1.

Brukere:

1. - , Peder Halvorsen, f. ca. 1702, gravl. 22 Mai 1752, trolovet 24 Sep. 1730, Inger Jensdatter.

2. - , Peder Pedersen,


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Christen nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1618 - 1624.
2.
Svend Stokker.
På tinget i Røyken den 26 Sep. 1656 stevnes Svend Stokker av Torsten Myre for å ha tatt noe korn fra ham.
3. Oluf Amundsen var dreng 1664.
4. Niels Rasmussen var dreng 1664.
5. Søren Olsen tjente på Stokker, han
nevnes på tinget 9 Nov. 1686.
6. Siri Knudsdatter Stokker nevnes på tinget 9 Nov. 1686.
7. Kari Stokker
nevnes på tinget 28 Aug. 1688.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 581 - 582.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 153 og 236.