slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Even Dagslett
(før 1593 - d. ca. 1653)

Even Dagslett var gift, men konas navn er ukjent. De hadde trolig barna:

1. Mari (Maren) Evensdatter, g.m. Nils Svendsen Myre. (Eier 1 fjerding salt i Dagslett etter Even).
2. N.N. Evensdatter, d. før 1654, g.m. Gullich Sverstad i Sande.
(Eier 1 fjerding salt i Dagslett etter Even).
3. Aase Evensdatter, g.m.
Christopher Trulsen Åsaker. (Eier 1 fjerding mel i Gåserud i Sande etter Even).Even nevnes på Dagslett ved
Bygningsskatten 1593 - 1642/1643.

Even Dagslett er en av lagrettemennene som Peder Kjekstad stevner ang. en kostholdsdom på Lagtinget i Oslo 1611:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 267 - 268. (Protokoll V, 1611).

Thredie søgne effter Sanctj Johannis Baptiste Dagh Paa Laugtingit vdi Osslo Offuerwerindis Erlig och Velbiurdige Mend Anders Grenn thill Sundtzbye, Norgis Rigis Cantzler, och Peder Jffuerßen thill Fredtzøe, Kong. May.tz. befalnings mand Offuer Brunlags Lenn, Nu thillforordnede Befalnings mend Paa Aggershus Vdj Erlige Och Velbiurdige Enuold Kruße Stadtholder hanns fraawerellße.

Laugrettis menndtt Mauridtz Chrestofferßen, Bertell Hellißen, Hans Busk, Jens Holm, Jørgen Sanderßen, Thøger Poellßen, Oluff Lang, Jens Mattißen, Hans Bockholdt, Alff Hanßenn, Hans Pederßenn Och Peder Snedkier..........

Peder Kiegstadt vdj Røgen ßogen haffde ladett Vdj Rette steffne Oluff Broeßetter, Peder Hoff, Baardt Hußby, Kolbiørn Grinj, Effuind Dalßlett, och Siffuordt Hußebye, Laugrettis mend vdj Røgenn ßogen Medt Søffrenn Chrestenßen Thingschriffuer der ßamestedtz for et kost holdtz breff dj haffue dømptt och Affßagtt Emellom Knud Foldstadt i forne ßogenn Paa denn Enne [side] och hannom paa den Anden ßide, Som er Vdgiffuit Paa Hußeby thingstuffue den 4 decemb: Nest forledenn, Vanßeett att Sex mend thillforne haffuer dømptt och affßagtt dom emellom Peder Kiegstadt och Knud Follestadt Samme ßag Anlangendis, Och ßamme ßex mendtz dombs breff Staaer Endnu wid magtt.

Effterdj Att Skriffueren Søffren Chrestenßen haffuer giffuidt forne Peder Kiegstadt ett kost holdt Vnder ßin Egenn forßegling, huilckidt icke kommer Offuer ens med den forßeglede Sex mendtz dom, Bøer der fore Sigridt Kiegstadt Att Verre frij for den ßegtt Otte Ørtugerr Och threttenn marck Och dj Sex mend Att giffue der fore kost och thering, *før den steffning, Och Effterdj Knud Folstadt icke her mødder, Ey heller frem ßender ßin forfald, Er hand der fore thilldømptt, Att giffue Peder Kiegstadt sin kost och thering, Sigrid Kiegstadt møtte i Rette.

Ved Jordeboka 1615 eier han 1/2 skippund salt i Dagslett, 1 fjerding salt i "Ertuig ?" og 1 1/2 lispund mel i "Brarud ?".

Han er oppsitter på Dagslett ved Jordeboka 1616 - 1617.

Ved Jordeboka 1624 og 1626 eier han 1/2 skippund salt i Dagslett og 1/2 pund korn i "Huall" på Modum.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Effuen 6 kyr/kviger og 4 får.

Ved Båtmannsskatten 1641/1642 eier han 1/2 skippund i Dagslett, 7 lispund i Skjeldrum i Skoger og 1 fjerding mel i Gåserud i Sande.

I Koppskatten 1645 nevnes Effuen Dagslett, hans kvinne, en pige og en dreng.

Ved skattematrikkelen for Røyken 1647 eier Effuen Kiegstad i Røgensogen 15 lb. korn med bøxell i gården Dagslett, Till bunden sielff 1/2 pd. salt.

Ved skattematrikkelen for Sande 1647 eier Even fortsatt 7 lispund i gården "Skieldrumb" (Skjeldrum i Skoger).

Even nevnes i Skjærbåtskatten 1653.

Even døde ca. 1653 for i Kontribusjonsskatten 1654 er godset hans delt på arvingene. Se oppsitteren Niels Dagslett.
1)

1)