slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle Datteren Dorthe Trulsdatter
Til Grafisk Anetavle
Datteren N.N. Trulsdatter


Truls Bølstad ( - ca. 1599)

Truls Bølstad døde omkring 1599 på gården Bølstad. Han var gift, men konas navn er ukjent. De hadde iallefall barna:

1. Dorthe Trulsdatter, d. etter 1626, g.m. Tallak Tollefsen Bølstad.
2. N.N. Trulsdatter, d. før 1599, g.m. Laurits Svendsen Vear.

Truls er nevnt som lensmann i røykenbøndenes fullmaktsbrev i forbindelse med Kong Kristian 4. hyldning i Oslo i 1591.

Truls nevnes i Bygningsskatten 1593 og 1594,

Truls nevnes som salig 1599 i en arvesak på lagtinget i Oslo 1610:

PROTOKOLL IV (Oslo Lagtingsprotokoll IV 1610 s. 223)

Tredie søgne for Winternatthen Paa Osslo Raadstuffue, Offuerwerrindis Erlig och Velbyrdige mand Enuold Kruße thill Hiermedtzløffgard Norgis Rigis Stadtholder Och høffuidtzmand Paa Agerhuus, "War icke thillstede."

Laugrettis mennd Anders Villumßen, Jacob Knudßen, Hans Stampe och Vng Raßmus Hanßenn.

Thallack Bølstadt vdj Røgenßogen haffde Ladett Vdj Rette steffne Lauridz Mortensrød, Rolff Siltinglid, Baard Hußeby, Thorer Nersnes, Peder Biørnestadt och Alff Skidtßetter, Laugrettismend der ßammestedtz, Zambtt Søffren Chrestenßenn thingschriffuer ibid, Och thill thallett denom for Enn dom dj haffue dømbttoch affßagtt denn 31 Januarj nest forledenn Aar 1610 Emellom Suend Lauridßenn boendis paa Skee J forne RøgenSogenn, och Amund Harrang paa ßin høstrues Gury Lauridtz datters Vegne J Froenn ßogen boendis Paa Folloug paa denn Enne [side], och hannom paa denn Anden ßide, Anlangendis Enn Arff Som faltt Effter Throels Bølstadt vdj forne Røgenßogenn J dett Aar 1599, ßom Er Elleffue Aar ßidenn forledenn, ßom war denn thidtt den gamell Laug Var gengße, huilckenn Arff hand Paa ßin høstrues Dorette Throels datters vegne Effter hindis fader forne Throels Bølstadt da Er Louglige thillfaldenn, Och forne Thallack Bølstadt medt hende haffuer Opborritt och Annammidt, Och hid thill haffuer hafft och nøtt vdj Roelig heffdt och Brug, Och forne 6 mend med schriffueren fraa dømmer hannom ßamme Arff Som Er forne Throels Bølstadtz datter bøernn, huilckenn datter Var Lang thid thill forne henn dødt, førind den Arff faltt hindis Søster, hans høstrue thill, Effter hindis fader, Och icke Anßeer att datter Er Ett Leedt Nermer thill at Arffue ßinn fader, End datters Børn och affkomme, dett hand mienne Effter denn gamblle Loug, Som da Var gengße her vdj Norge.

Efferdj de ßex mend medt Skriffueren beraaber sig Paa, Att huis Skifftis breffue ßom war Parternne Emellom gaaenn, icke haffuer Vdaff Parterne Verid dennom forelagtt, huor Effter dj ßig haffde Kundett Vide att Rette, Och der fore mentte dennom ingenn Vrett att haffue giortt, Effterdj de breffue ßom dj Sig Skulle effter Rette, Var dennom fore forholden, Er der fore den ßag hiemfunden for forne Sex mend medt Skriffuerenn, Och de att thage denn ßag for ßeg medt huis breffue dj haffue om dett Skiffte, Och da Att Ligne begge Parternne Emellom om denn Møderne Arff, Menn den Arff Som falden Effter guode faderenn Kommer Thallack Biølstadtzs høstrue Allenne thill medt ßinn mand.

O. Rygh skriver om Bølstad i "Norske Gaardnavne": Gård nr. 85, Bølstad, "at Bølastadom" i 1409 (DN V 462), "a Bølestadum" i 1410 (DN IV 780), "a Bœlœstadom" i 1414 (DN V 507), Bølestad i 1528 (NRJ IV 91), [Bølesta i 1542 (NRJ IV 573)], Bøllestadt i 1578 (OC. 32), Bølstad i 1593, Bøllstad i 1617 og Bølstad i 1723 (2 Opsiddere). 1)

1) Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 317.
A. Killingstad: Røyken Bygd før og nu s. 217.
Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 223-224.
Røyken Historielags årbok 2006.
1. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 10. Bragenes fogderi, folio 570.