slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


Til Grafisk Anetavle

Dorthe Trulsdatter Bølstad ( - etter 1626)

Dorthe Trulsdatter ble trolig født på gården Bølstad i Røyken, Buskerud. Hun døde etter 1626, trolig på gården Bølstad i Røyken. Hun var datter av lensmann Truls Bølstad og en ukjent mor. Dorthe var gift med Tallak Tollefsen Bølstad. De hadde iallefall barna:

1. Engebret Tallaksen Myhre,
2. Svend [Tallaksen ?] Myhre, d. ca. 1658. Usikker, se nedenfor.

PROTOKOLL IV (Oslo Lagtingsprotokoll IV 1610 s. 223)

Tredie søgne for Winternatthen Paa Osslo Raadstuffue, Offuerwerrindis Erlig och Velbyrdige mand Enuold Kruße thill Hiermedtzløffgard Norgis Rigis Stadtholder Och høffuidtzmand Paa Agerhuus, "War icke thillstede."

Laugrettis mennd Anders Villumßen, Jacob Knudßen, Hans Stampe och Vng Raßmus Hanßenn.

Thallack Bølstadt vdj Røgenßogen haffde Ladett Vdj Rette steffne Lauridz Mortensrød, Rolff Siltinglid, Baard Hußeby, Thorer Nersnes, Peder Biørnestadt och Alff Skidtßetter, Laugrettismend der ßammestedtz, Zambtt Søffren Chrestenßenn thingschriffuer ibid, Och thill thallett denom for Enn dom dj haffue dømbttoch affßagtt denn 31 Januarj nest forledenn Aar 1610 Emellom Suend Lauridßenn boendis paa Skee J forne RøgenSogenn, och Amund Harrang paa ßin høstrues Gury Lauridtz datters Vegne J Froenn ßogen boendis Paa Folloug paa denn Enne [side], och hannom paa denn Anden ßide, Anlangendis Enn Arff Som faltt Effter Throels Bølstadt vdj forne Røgenßogenn J dett Aar 1599, ßom Er Elleffue Aar ßidenn forledenn, ßom war denn thidtt den gamell Laug Var gengße, huilckenn Arff hand Paa ßin høstrues Dorette Throels datters vegne Effter hindis fader forne Throels Bølstadt da Er Louglige thillfaldenn, Och forne Thallack Bølstadt medt hende haffuer Opborritt och Annammidt, Och hid thill haffuer hafft och nøtt vdj Roelig heffdt och Brug, Och forne 6 mend med schriffueren fraa dømmer hannom ßamme Arff Som Er forne Throels Bølstadtz datter bøernn, huilckenn datter Var Lang thid thill forne henn dødt, førind den Arff faltt hindis Søster, hans høstrue thill, Effter hindis fader, Och icke Anßeer att datter Er Ett Leedt Nermer thill at Arffue ßinn fader, End datters Børn och affkomme, dett hand mienne Effter denn gamblle Loug, Som da Var gengße her vdj Norge.

Efferdj de ßex mend medt Skriffueren beraaber sig Paa, Att huis Skifftis breffue ßom war Parternne Emellom gaaenn, icke haffuer Vdaff Parterne Verid dennom forelagtt, huor Effter dj ßig haffde Kundett Vide att Rette, Och der fore mentte dennom ingenn Vrett att haffue giortt, Effterdj de breffue ßom dj Sig Skulle effter Rette, Var dennom fore forholden, Er der fore den ßag hiemfunden for forne Sex mend medt Skriffuerenn, Och de att thage denn ßag for ßeg medt huis breffue dj haffue om dett Skiffte, Och da Att Ligne begge Parternne Emellom om denn Møderne Arff, Menn den Arff Som falden Effter guode faderenn Kommer Thallack Biølstadtzs høstrue Allenne thill medt ßinn mand.

Dorthe og Tallak bodde altså på Bølstad. I 1615 står Tallak Bølstad som eier av
6 lispund korn i Landfald i Lier, og i
1624 eide Dorthe disse 6 lispund korn i Landfald i Lier, se nedenfor. Dette kan tyde på at Tallak døde ca. 1624. NB! I artikkelen om Myre i Spikkestad i Røyken Historielags årbok 2006 står det at han het Tallak Engebretsen Myhre og at de bodde på Bølstad før de overtok Myhre etter hans far, men her foreligger det nok trolig en sammenblanding av forfatteren. Fordi at i boken fra Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 317, er navnet hans i brevet fra allmuen i Røyken til prinsehyllningen i 1610 skrevet som Thallack Bøllestadt og av seglet hans kommer det frem at han het Tallak Tollefsen.

NB! På tinget i Røyken den 15 Nov. 1669 lot Ouden Joensen Gullaug i Lier tinglyse et pantebrev utstedt av Jon Hansen Lahell og Tore Tordsen Torsrud boende i Røyken på 1/2 skippund salt. Datert Lahell 8 Juli 1648. Her finnes deres segl samt seglene til vitnene Ingebret og Svend Myhre. Ingebret og Svend har identiske segl og det er også identisk med seglet til Tallak Tollefsen Bølstad i 1610. Dette kan tyde på at Svend Myhre også var sønn av Tallak Tollefsen Bølstad og Dorthe Trulsdatter samt bror av Engebret Tallaksen Myhre.

Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 viser for Bragernes fogderi:
Røgenn Sogenn.
Jordeigendis Bønder.

Doreth Bøelstads Guods
wdi Landfald i Lier - 6 lißpd Kornn.

Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1626 viser for Bragernes fogderi:
«Røggen Souggen.
Jordeigendis Bønder.
....
Doreett Thrugalsdaatter tilhollendes paa
Bølstad; Wdj Landfald - 6 Lißpund Kornn,
Deraff til Roeßtieniste 5½ ort 8½ sh.
Och Aarigtt geltt - 3 Sh.».
1)

1) Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 10a. Bragenes fogderi 1624, folio 570; 10b. Braggenes fogderi 1626, folio 604.
Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 317.
Røyken Historielags årbok 2006.

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 223-224.

http://www.lier.kommune.no/liers-historie/store_landfall.htm (Se under eiere).