slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Bølstad før 1801: Matrikkelnr. 32. Under utvikling

Eiere:

1. 1528, P[eder ??] betaler gjengjerden (skatt) av Bølstad i 1528.

2. 1595, Lesemesteren i Oslo, Halvar Gundersen eier 1 1/2 pund salt ved Jordeboka 1595.

3.
1616 - 1617, Mester Abraham råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

4. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier lesemesteren i Christiania 1 1/2 skippund salt med bygsel.

5. 1650 - , Sivert [Hansen] Heggum, eier 1/2 skippund salt ved odelsskatten 1650/1651. Feil for Bolstad i Sande ?

Kjente brukere:

1. 1528, P[eder ??] betaler gjengjerden (skatt) av Bølstad i 1528.

2.
1591 - 1599, Truls Bølstad, d. ca. 1599.

Truls er nevnt som lensmann i røykenbøndenes fullmaktsbrev i forbindelse med Kong Kristian 4. hyldning i Oslo i 1591. Han nevnes i Bygningsskatten 1593 og 1594,

Se ogå lagtingsaken under neste bruker.

3. 1604 - 1622, Tallak Tollefsen, g.m. Dorthe Trulsdatter Bølstad.

Thallack Bøllestadt
er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 3 av 12 lagrettemenn. I hans bumerkesigill kan vi utlese Tala?c?k Tolle[.....]n. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

Tallak nevnes i Bygningsskatten 1604 - 1622, (her er dog et etterslep) og han var bosatt på Bølstad ved Jordeboka 1615 og 1616 - 1617.

Tallak Bølstad stevner en del lagrettemenn fra Røyken på lagtinget i Oslo 1610. Her nevnes bl. a. hans kone Dorthe Trulsdatter, hans svigerfar Truls Bølstad. hans svigerinnes barn Svend Lauritsen [Vear] Ski og Guri Lauritsdatter [Vear] g.m. Amund Hallangen på Follaug:

PROTOKOLL IV (Oslo Lagtingsprotokoll IV 1610 s. 223)

Tredie søgne for Winternatthen Paa Osslo Raadstuffue, Offuerwerrindis Erlig och Velbyrdige mand Enuold Kruße thill Hiermedtzløffgard Norgis Rigis Stadtholder Och høffuidtzmand Paa Agerhuus, "War icke thillstede."

Laugrettis mennd Anders Villumßen, Jacob Knudßen, Hans Stampe och Vng Raßmus Hanßenn.

Thallack Bølstadt vdj Røgenßogen haffde Ladett Vdj Rette steffne Lauridz Mortensrød, Rolff Siltinglid, Baard Hußeby, Thorer Nersnes, Peder Biørnestadt och Alff Skidtßetter, Laugrettismend der ßammestedtz, Zambtt Søffren Chrestenßenn thingschriffuer ibid, Och thill thallett denom for Enn dom dj haffue dømbtt och affßagtt denn 31 Januarj nest forledenn Aar 1610 Emellom Suend Lauridßenn boendis paa Skee J forne RøgenSogenn, och Amund Harrang paa ßin høstrues Gury Lauridtz datters Vegne J Froenn ßogen boendis Paa Folloug paa denn Enne [side], och hannom paa denn Anden ßide, Anlangendis Enn Arff Som faltt Effter Throels Bølstadt vdj forne Røgenßogenn J dett Aar 1599, ßom Er Elleffue Aar ßidenn forledenn, ßom war denn thidtt den gamell Laug Var gengße, huilckenn Arff hand Paa ßin høstrues Dorette Throels datters vegne Effter hindis fader forne Throels Bølstadt da Er Louglige thillfaldenn, Och forne Thallack Bølstadt medt hende haffuer Opborritt och Annammidt, Och hid thill haffuer hafft och nøtt vdj Roelig heffdt och Brug, Och forne 6 mend med schriffueren fraa dømmer hannom ßamme Arff Som Er forne Throels Bølstadtz datter bøernn, huilckenn datter Var Lang thid thill forne henn dødt, førind den Arff faltt hindis Søster, hans høstrue thill, Effter hindis fader, Och icke Anßeer att datter Er Ett Leedt Nermer thill at Arffue ßinn fader, End datters Børn och affkomme, dett hand mienne Effter denn gamblle Loug, Som da Var gengße her vdj Norge.

Efferdj de ßex mend medt Skriffueren beraaber sig Paa, Att huis Skifftis breffue ßom war Parternne Emellom gaaenn, icke haffuer Vdaff Parterne Verid dennom forelagtt, huor Effter dj ßig haffde Kundett Vide att Rette, Och der fore mentte dennom ingenn Vrett att haffue giortt, Effterdj de breffue ßom dj Sig Skulle effter Rette, Var dennom fore forholden, Er der fore den ßag hiemfunden for forne Sex mend medt Skriffuerenn, Och de att thage denn ßag for ßeg medt huis breffue dj haffue om dett Skiffte, Och da Att Ligne begge Parternne Emellom om denn Møderne Arff, Menn den Arff Som falden Effter guode faderenn Kommer Thallack Biølstadtzs høstrue Allenne thill medt ßinn mand.

4. 1624 - 1626, Dorthe Trulsdatter, g.m. Tallak Tollefsen.

Dorthe nevnes på Bølstad i Jordeboka 1624 - 1626.


5.
1618 - 1643, Anders [Tallaksen ?] Bølstad,

Anders var muligens sønn av bruker nr. 3 og 4, da det står AT i seglet hans i tilegget ved Landskatten 1626 nedenfor.

Anders nevnes i Landskatten 1618 og i Bygningsskatten 1624 - 1642/1643.

I et tillegg til Landskatten Jul Bragernes 1626 kunngjør lagrettemennene Hans Sundby, Hans Aaraas, Rolf Ølstad, Asbjørn Gjerdal, Anders Bølstad og Hans Hoff på Huseby stevnestue i Røyken den 28 Mars 1627 at ved sagene på Aaraas, Sundby, Follestad og Mortensrud siden pinsetider da den forrige skatt ble utgitt, ikke har vært noen flom slik at sagene kunne brukes. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Anders 8 kyr/kviger og 5 får.

6. 1645 - 1655, Mathias Bølstad, d. ca. 1655,

I Koppskatten 1645 nevnes Matis Bølstad og hans kvinne, en husmann og hans kvinne.

Mathias nevnes som salig på tinget den 20 Des. 1655 og 19 Jan. 1658.

7. 1655 - ca. 1677,
Erik Andersen Bølstad, f. ca. 1614, d. ca. 1680, g.m.2. ca. 1677, enken Maren Hansdatter Åros/Heggedal, d. ca. 1687.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Erik 4 hester, 7 kyr, 6 kviger, 12 sauer og 2 svin.

Erik var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 3 hester, 9 kyr, 5 ungfe og 8 sauer. Han har skog til "smaa hugen last".

I Manntallet 1664 nevnes Bølstad som "fulde gaard" og oppsitter er Erik 50 år gammel. Han har tjenestedrengene Niels Toersen 17 år og Od Christophersen 16 år. Husmannen Thorer 60 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Bølstad som "fulde gaard" og oppsitter er Erik 52 år gammel. Husmennene Oluf Baardsen 32 år og Niels 60 år bor også på gården.

Erik nevnes som oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Her er dog et stort etterslep.

Erik nevnes som leilending på Heggedal i 1678 - 1679.


8. ca. 1679 - 1719, Thore Jensen, f. ca. 1657, gravlagt 3. Sep. 1719, g.m. Idde Torstensdatter Myre.

Thore nevnes som oppsitter ved Leilendingskatten 1682, men var trolig oppsitter fra slutten av 1679.

Thore var lagrettemann 1684 - 1701.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Tord Boldstad" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har TIS i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Thore på Bølstad sammen med sin kone og 3 barn, hvorav den ene var dragon. De hadde en tjenestepike.


9.
1719 - 1743,
Jens Thoresen, f. ca. 1683, gravl. 26 Mai 1743. g.m.1. 25 Okt. 1716, Ingeborg Tronsdatter Lahell, g.m.2. 23 Okt. 1735, Gunnild Tollefsdatter Skryset.

På tinget i Røyken den
4 Mars 1720 tinglyser Jens Toresen sin bygselseddel på 3 fjerdinger salt i gården Bølstad. Datert 4 Feb. 1720.

Jens var oppsitter ved Matrikkelen 1723.

10. 1744 - 1787, Jørgen Jørgensen, dpt. 17 Sep. 1713, gravl. 14 Juni 1787, g.m. 10 Jan. 1744 , enken Gunnild Tollefsdatter Skryset.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1744 tinglyses Jørgen Jørgensen sin bygselseddel på 1 1/2 skippund salt med bygsel i gården Bølstad fra Petter Hersleps i Christiania. Datert den 26 Okt. 1744.

Ved hovedmanntallet 1765 er Jørgen Jørgensen og hans hustru Gunnild Tollefsdatter oppsittere på gården Bølstad. Det bor totalt 12 personer over 12 år på gården Bølstad.


11. 1787 - 1831, Jens Jørgensen, dpt. 29 Aug. 1745, d. 10 Mai 1831, g.m. 9 Juni 1772, Ingeborg Olsdatter Ramton.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Jens oppsitter på gården Bølstad, han er da leilending.

Ved folketellingen 1801 bor Jens på gården Bølstad sammen med sin hustru Ingeborg Olsdatter og deres barn.


Bruk 2:

1. 1720 - 1753, Lars Thoresen
, f. ca. 1693, gravl. 1 Des. 1765, g.m. 16 Juni 1720. Kirsti Gulbrandsdatter Spikkestad.

Lars var sønn av bruker nr. 8 på bruk nr. 1.

På tinget i Røyken den
4 Mars 1720 tinglyser Lars Toresen sin bygselseddel på 3 fjerdinger salt med bygsel i gården Brøholt. Datert 4 Feb. 1720.

Lars var oppsitter ved Matrikkelen 1723.


2.
1753 - ,
Nils Larsen, dpt. 9 Feb. 1721, gravl. 19 Mai 1799, g.m.1. 28 Aug. 1751, Malene Berntsdatter Åsaker, g.m.2. 9 Juli 1774, enken Martha Jonsdatter Auvi.

Nils var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 31 Juli 1753 tinglyses Jacob Peder Hersleb m. fl. utgivne bygselseddel på 3 fjerdinger salt i gården Bølstad til Nils Larsen som hans fader nå hadde avstått. Nils måtte dog sørge for opphold på gården til faderen. Datert Christiania den 1 Juni 1753. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 621).

Ved hovedmanntallet 1765 er Nils Larsen og hans hustru Malene Berntsdatter oppsittere på gården Bølstad. Det bor totalt 12 personer over 12 år på gården Bølstad.3. - 1821,
Johannes Nilsen, dpt. 12 Apr. 1761, d. 13 Juni 1821, g.m.1. 17 Nov. 1784, Abigael Johannesdatter Høvik, g.m.2. 9 Des. 1785, enken Boel Christophersdatter Lindum, g.m.3. 8 Okt. 1799, Anne Olsdatter Grini.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Johannes oppsitter på gården Bølstad, han er da dragon og ble utkommendert i 1788.

Ved folketellingen 1801 bor Johannes på gården Bølstad sammen med sin tredje hustru Anne Olsdatter og pleiebarnet Rasmus Nilsen 11 år.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Hans var tjenestedreng med full lønn ved Landskatten 1630.
2.
Simen Bølstad, På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 ble salige Børge Mortensruds arvinger nemlig Thord Ølstad og Simen Bølstad stevnet for Børges gjeld.
3. Ole Bølstad, n. 1675 - 1681. Han var muligens sønn av bruker nr. 7. Oppsitter iallefall 1680 - 1681.


Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 536 - 537.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237 og 317.
Røyken Historielags Årbok 2006: Jørn Jensen: "Myre på Spikkestad".