slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Lars Halvorsen Askestad/Heggedal
(ca. 1658 - 1746)

Lars Halvorsen ble født ca. 1658, trolig på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Han døde 4 Mai 1746 på Heggedal i Asker. Han var sønn av Halvor Gundersen Askestad og Sidsel Gundersdatter. Lars giftet seg ca. 1686 med Mari Knudsdatter Heggedal. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Knud Larsen, f. ca. 1686, d. 29 Juni 1746. forlovet, 5 Des. 1709, Live Andersdatter Brastad.
2. Halvor Larsen, f. ca. 1690, gravl.
25 Juli 1742, g.m. 1726, Mari Nilsdatter.

Lars og hans søsken nevnes på tinget i Røyken den 15 Okt. 1686:

Erlig och velfornomstige mand Amund Erichssen paa Gilhuus vdj Lier lod tingliusse jt mage schifftebreff med Annders Olssen paa Justad udj Lier oprettid huor udj findiss at Anders Olssen Justad for vederleg jmod andet jordegods udj Lier haffuer til maggeloug giffuid bemelte Amud Erichssen jt schippund 2 lisspund salt aarlig land schyld udj Aschestad j Røgen sogen med bøxssel och herlighed offuer ald gaarden med vidre aff Gilhuus dend 4 Maj 1686;

J ligemaader lod bemelte Amund Erichssen tingliusse jt kiøbebreff aff Laurids Guldbranndssen paa Bryn paa sin søster Torre Guldbrands daaters vegne, Jacob Guldbrandssen, Laurids Haluorssen paa Heggedall for sin egen person och sinne sødschinde, Olle Haluorssen, Marren, och Lissabet Haluorss døterre, Peder Jacobssen och Gunder Effuennssen for derris hustruer Karren och Anne Haluorss døtere vdsted huor udj findis jndført at dj haffuer solt til bemelte Amund Erichssen femb lisspund salt med bøxssel udj Vang her udj Røgen med vidre aff dato Huussebye dend 12 Aprilis 1686;

På tinget i Asker den
29 Nov. 1686 var Lars innstevnet til tinget for leirmål med sin hustru. Lars møtte opp på tinget og betalte 9 ort.

På tinget i Asker den
1 Aug. 1687 tinglyser Lars sine to bygselsedler. Den første på halvdelen av gården. Datert Christiania 27 Jan. 1687 og den andre halvdelen som hans avdøde svigermor hadde hatt. Datert 28 Juni 1687.

På tinget i Lier den
5 Juli 1715 tinglyser Svend Askestad bl. a. skjøte på 8 lispund mel i gården nedre Brastad i Lier fra Knud Larsen Heggedal, datert Askestad den 15 juni 1715. Sven Larsen Askestad, solgte disse 8 lp. i 1731 til brukeren Peder Tostensen på bruk II.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1732 tinglyser sønnen Halvor Larsen Heggedal sitt kjøp av 17 lispund 1 remål salt landskyld med bygsel i Askestad for 350 riksdaler, som han hadde kjøpt av enken Marthe Knudsdatter samt hennes salige ektemann Svend Askestads arvinger, datert 20 Sep. 1732. På samme ting pantsetter han dette gods for 206 riksdaler til lensmannen Aslak Kjekstad.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1736 tinglyser Marthe Knudsdatter hennes søstersønn Halvor Larsen sitt utgivne skjøte på 17 lispund 1 remål salt landskyld med bygsel i Askestad for 430 riksdaler, datert 19 Nov. 1736. Dette hadde han hadde kjøpt av enken Marthe Knudsdatter samt hennes salige ektemann Svend Askestads arvinger, datert 20 Sep. 1732. Se ovenfor.


Ved skifte etter svigerinnen Marthe Knudsdatter Askestad den 9 Mars 1737 på gården Askestad, var hennes arvinger kun to sønner av hennes avdøde søster, nemlig Knud Larsen Heggedal og Halvor Larsen.


Mer info. kommer ......
1)

1) Akershus fylke, Asker, Ministerialbok nr. I 2 (1733-1766), Døde og begravede 1746, side 217.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 43 (Fa 0043), 1712-1716, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 46 (Fa 0046), 1729-1733, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 48 (Fa 0048), 1736-1738, oppb: Statsarkivet i Kongsberg
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 (Hc 0003), 1717-1737, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.