slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle
Sønnen Lars Halvorsen
Til Grafisk Anetavle
Datteren Mari Halvorsdatter
Til Grafisk Anetavle Datteren Anne Halvorsdatter

Sidsel Gundersdatter Askestad ( - etter 1686)

Sidsel ble muligens født på gården Ølstad, Røyken, Buskerud. Hun døde etter 1686 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Gunder Rolfsen og en ukjent mor. Sidsel var første gang meget trolig gift med en Lars Christophersen. De hadde iallefall sønnen:

1. Anders Larsen, f. ca. 1652,

I Manntallet 1664 nevnes Askestad som "fulde gaard" og har to oppsittere Halvor 32 år og Amund [Olsen] 34 år. Halvor har stesønnen Anders Larsen 14 år. Husmannen Oelle 50 år gammel bor også på gården.

Det er trolig sønnen Anders Larsen som nevnes som Christopher [Trulsen] Åsakers sønnesønn i Manntallet 1666.

Sidsel var gift andre gang med Halvor Gundersen Askestad. De hadde iallefall barna:

1. Lars Halvorsen Heggedal, f. ca. 1658, d. 1746, g.m. Mari Knudsdatter Heggedal.
2.
Ole Halvorsen Askestad, d. ca. 1699, g.m. Marthe Knudsdatter Heggedal.
3.
Mari Halvorsdatter Gjellum, f. ca. 1658, d. 1740, g.m. Ambrosius Christophersen Gjellum.
4. Lisabeth Halvorsdatter,
5. Kari Halvorsdatter Hyggen, g.m.1. Peder Jacobsen Hyggen, g.m.2. Even Evensen Eriksrud.
6. Anne Halvorsdatter Askestad, f. ca. 1653, begr. 30 Juni 1709, g.m. Gunder Evensen Askestad, d. 1709.


Det er meget sannsynlig at Halvor var sønn av Gunder Vang ettersom barna hans selger en brorpart av godset etter Gunder Vang i 1686. Se nedenfor.

Sidsel Gundersdatter er skyldig 1 daler 2 mark i skatt for Askestad 1683 på tinget den 3 Mars 1684 og på tinget i Røyken den 17 Sep. 1686 nevnes hun som datter av Gunder Rolfsen.


På tinget i Røyken den
15 Okt. 1686 nevnes barna ovenfor:

Erlig och velfornomstige mand Amund Erichssen paa Gilhuus vdj Lier lod tingliusse jt mage schifftebreff med Annders Olssen paa Justad udj Lier oprettid huor udj findiss at Anders Olssen Justad for vederleg jmod andet jordegods udj Lier haffuer til maggeloug giffuid bemelte Amud Erichssen jt schippund 2 lisspund salt aarlig land schyld udj Aschestad j Røgen sogen med bøxssel och herlighed offuer ald gaarden med vidre aff Gilhuus dend 4 Maj 1686;

J ligemaader lod bemelte Amund Erichssen tingliusse jt kiøbebreff aff Laurids Guldbranndssen paa Bryn paa sin søster Torre Guldbrands daaters vegne, Jacob Guldbrandssen, Laurids Haluorssen paa Heggedall for sin egen person och sinne sødschinde, Olle Haluorssen, Marren, och Lissabet Haluorss døterre, Peder Jacobssen och Gunder Effuennssen for derris hustruer Karren och Anne Haluorss døtere vdsted huor udj findis jndført at dj haffuer solt til bemelte Amund Erichssen femb lisspund salt med bøxssel udj Vang her udj Røgen med vidre aff dato Huussebye dend 12 Aprilis 1686;

(Laurits Guldbrandsen, Torre Guldbrandsdatter og Jacob Guldbrandsen var barn av
Guldbrand Gundersen Bryn og Guldbrand er meget trolig bror av Halvor).


På skiftet den 26 Mars 1708 etter Karen Halvorsdatter, Even Evensen Hyggens hustru, var Ambrosius Gjellum verge for barna på moderens side. Det vil si at Ambrosius sannsynligvis var gift med søster av Karen Halvorsdatter, som igjen vil si at Mari var en Halvorsdatter og identisk med den Mari Halvorsdatter Gjellum som døde i 1740 82 år gammel. Karens bror Lars Halvorsen Heggedal nevnes også som verge.

På skiftet den 22 Juli 1709 etter Gunder Evensen Askestad og kona Anne Halvorsdatter ble Ambrosius Gjellum verge. Det betyr at Mari sannsynligvis var søster av Anne Askestad. De var trolig barn av Halvor Askestad. Annes bror Lars Halvorsen Heggedal nevnes også som verge.


Mer info. kommer ......
1)

1) Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (Hc 0001), 1701-1708, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.