slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Knud Svendsen Follestad ( - ca. 1630)

Knud Follestad n. 1591 og 1610, døde omkring 1630 på gården Follestad, Røyken, Buskerud. Han var meget trolig sønn av lagrettemann Svend Svenungsøn n. 1555 og 1560, og barnebarn av "Svenungh i Vidar" som betaler gjengjerden av Vear i 1528. Knud var muligens gift med en datter av Knud Erlandsen [Follestad ?]. De hadde datteren:

1. Torre Knudsdatter, g.m. Guldbrand Olsen.

"Knud Fallestadtt" ble bøtelagt ved lensregnskapene 1560/1561 for en sag han ikke skattet av. NB! Kan dette isteden være Knud Erlandsøn som var lagrettemann i Røyken den 29 Juni 1555 og at Knud Svendsen overtok bygselen senere ??. I så fall er det mye som tyder på at Knud Erlandsøn var svigerfar til Knud Svendsen.

I en tvist om gods i Kjeldås og Jonsrud i Sande datert 23 Apr. 1555 nevnes på den ene side "knut oc torkil erlandsønner". Dette godset i Jonsrud (1/2 skippund korn) eide nemlig Knud Svendsen Follestad iallefall ved Landskatten mellom 1612 - 1626. (Kan også være kjøpe- eller pantegods!!). (Torckelle Erlandson nevnes som lagrettemann i Røyken den 8 Juni 1560).

Knud Follesta er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har KSS i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 5 av 12 lagrettemenn.

Knud Follestad er nevnt på Follestad i Bygningsskatten
1593, 1594 og 1604.

Knudt Follestadt er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 4 av 12 lagrettemenn. Han har KSS i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

Knud nevnes på lagtinget i Oslo 1611 i en sak hvor Peder Kjekstad gis medhold i sin påstand om at en kostholdsdom (for ulovlig fravær ved retten) er ugyldig fordi en eldre seksmannsdom ennå står ved lag:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 267 - 268. (Protokoll V, 1611).

Thredie søgne effter Sanctj Johannis Baptiste Dagh Paa Laugtingit vdi Osslo Offuerwerindis Erlig och Velbiurdige Mend Anders Grenn thill Sundtzbye, Norgis Rigis Cantzler, och Peder Jffuerßen thill Fredtzøe, Kong. May.tz. befalnings mand Offuer Brunlags Lenn, Nu thillforordnede Befalnings mend Paa Aggershus Vdj Erlige Och Velbiurdige Enuold Kruße Stadtholder hanns fraawerellße.

Laugrettis menndtt Mauridtz Chrestofferßen, Bertell Hellißen, Hans Busk, Jens Holm, Jørgen Sanderßen, Thøger Poellßen, Oluff Lang, Jens Mattißen, Hans Bockholdt, Alff Hanßenn, Hans Pederßenn Och Peder Snedkier..........

Peder Kiegstadt vdj Røgen ßogen haffde ladett Vdj Rette steffne Oluff Broeßetter, Peder Hoff, Baardt Hußby, Kolbiørn Grinj, Effuind Dalßlett, och Siffuordt Hußebye, Laugrettis mend vdj Røgenn ßogen Medt Søffrenn Chrestenßen Thingschriffuer der ßamestedtz for et kost holdtz breff dj haffue dømptt och Affßagtt Emellom Knud Foldstadt i forne ßogenn Paa denn Enne [side] och hannom paa den Anden ßide, Som er Vdgiffuit Paa Hußeby thingstuffue den 4 decemb: Nest forledenn, Vanßeett att Sex mend thillforne haffuer dømptt och affßagtt dom emellom Peder Kiegstadt och Knud Follestadt Samme ßag Anlangendis, Och ßamme ßex mendtz dombs breff Staaer Endnu wid magtt.

Effterdj Att Skriffueren Søffren Chrestenßen haffuer giffuidt forne Peder Kiegstadt ett kost holdt Vnder ßin Egenn forßegling, huilckidt icke kommer Offuer ens med den forßeglede Sex mendtz dom, Bøer der fore Sigridt Kiegstadt Att Verre frij for den ßegtt Otte Ørtugerr Och threttenn marck Och dj Sex mend Att giffue der fore kost och thering, *før den steffning, Och Effterdj Knud Folstadt icke her mødder, Ey heller frem ßender ßin forfald, Er hand der fore thilldømptt, Att giffue Peder Kiegstadt sin kost och thering, Sigrid Kiegstadt møtte i Rette.

Knud er oppsitter ved Jordeboka 1615, 1616 - 1617, 1624 og 1626.

I Landskatten
1612 og 1613 eier Knud i følgende gårder: Follestad, Sjulerud, Jonsrud, Vear og Rud.
I Landskatten
1614 eier han i gårdene: Follestad, Sjulerud, Jonsrud og Rud.
I Landskatten
1618 - 1623 eier Knud i følgende gårder: Follestad, Sjulerud, Jonsrud og Rød.
I Landskatten
1624 og 1625 eier Knud i følgende gårder: Follestad, Sjulerud, Jonsrud, Rød og Østre Eik.
I Landskatten pinse
1626 eier Knud i følgende gårder: Follestad, Sjulerud, Jonsrud og Rød. Dette er siste gang han nevnes med jordegods i Landskatten.

Knud nevnes bl. a. også i Bygningsskatten 1637, og i Garnisonsskatten 1627/28 - 1638/39, Galeiskatten 1619 og Bolhusskatten 1626.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Knud 12 kyr/kviger og 8 får.

Gården Follestad hadde Knud som pantegods. Eiendommen skulle være pantsatt til Knud Follestad av Baard Suendssen Næss og Suend Baardsen Helde. Dette kommer frem av en sak på tinget i Røyken 13 Mai 1664. I denne saken sies det også at Knuds svigersønn, Guldbrand Follestad, skal ha kjøpt den samme eiendommen av Svend Bårdsen den 16 Juni 1632, men Svends barn og arvinger sier derimot at Svend aldrig har utstedt noe kjøpebrev på Follestad......... Kan Bård Svendsen Næss være en bror av Knud ?? Les mer om disse sakene under datteren Torre.

Mer info kommer.................. 1)

1) NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 153, 236 og 317.
A. Killingstad: Røyken Bygd før og nu s. 202 - 203, 217 og 594.
Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 267 - 268. (Protokoll V, 1611).
Diverse skattelister: Landskatten,
Bygningsskatten, Garnisonsskatten m.m.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 5 (Fa 0005), 1664-1664, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.