slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Follestad før 1801: Matrikkelnr. 43. Under utvikling.

Eiere:


1. 1528, Narfue betaler gjengjerden av Follestad i 1528.

2.
ca. 1600 Jomfru Ingeborg Huitfeldt eier 15 lispund salt.

3. før 1612, Baard Pedersen Næss i Strøm eier 2 skippund salt med bygsel.

4. 1612 - 1626, Knud Svendsen Follestad eier 2 skippund salt med bygsel i Landskatten 1612 - 1614 og i Landskatten 1618 - 1626 og ved Jordeboka 1615 eide han 1 1/2 skippund salt med bygsel (som pantegods fra Baard Pedersen Næss. Han står også oppført som Baard Svendsen Næss i kildene ?).

5. 1620 - , Hartvig Huitfeldt eier 15 lispund salt. Han overdrog senere godset til kongen.

6. 16 Juni 1632 - 1660, Guldbrand Olsen Follestad kjøper 2 lispund salt med bygsel av Svend Baardsen, sønn av Baard Næss ovenfor. Salget viser seg å være ulovlig i en sak på tinget i 1660 årene.

7. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier lensmann Guldbrand Olsen Follestad 2 skippund salt med bygsel, K. May. 15 lispund salt, Røyken prestebol 4 lispund salt.

8. 4 Feb. 1661 - , Tønne Huitfeldt kjøper 2 skippund 1 fjerding salt med bygsel fra Baard Pedersen Næss' barnebarn Live og Anne Svendsdøttre på Helle i Strøm, datert Bragernes 4 Feb. 1661. Han eier 2 skippund med bygsel ved Jordeboka 1661. Guri Hallangen er overstrøket som eier. Det var sak om dette eierforhold på tinget.

9. 1687 - , Iver Huitfeldt, på tinget i Røyken den 4 Apr. 1687 tinglyser Iver Huitfeldt 1 lispund odelsgods i Follestad:

Erlig och velfornemme mand Monseigneur Christian Müller paa velbaarne Jffuer Huidtfelds vegne lod tingliusse jt kiøbebreff aff velbaarne Axssel Rosssenkrands til Ørrup j Schaanne vdgiffuen paa dette jordegods nemlig udj Tronnstads biugning och jnventarium penge - 94 rdr: tre ort sex d: j Folchestad en fiering j Kiossterud solt jt halft schippund j Eggelstad jt halff schipund j Jaren í (1/2) lisspund 1 1/3 bissmermark odelssgods jtem udj Faallestad jt lisspund - 12 pund 1 1/3 bissmermark samptlig med bøgssel udj Hurrum prestegield beligende Endnu udj Øster Ranuig med bøgssel solt femb pund Killingstad salt j (1) lisspund 2 2/3 remaall panttegods som er jndfrelst udj dend gaard Braaten med bøgssel lanndschyld penge - 24 s: udj Semb lanndschyld med bøgssel salt 1 2/3 reemaall, Lildtved med bøgssel 1 1/3 reemaall, vdj forschreffne Hurrums prestegield beligende med vidre aff Ørrup gaard vdj Schaanne dennd - 6 February 1686.

10. 1689 - , frue Sophia Amalie Rosenkrantz

På tinget i Røyken den 2 Des. 1691 tinglyser Christen Hallesen på Follestad og hans gårdmann sin bygselseddel fra frue Sophia Amalie Rosenkrantz på gården Follestad som hun sier er hennes odelsgods, skylder 3 skippund salt, som de 2 ovennevnte Christen og hans gårdmann Johannes Hallesen har bygslet. Datert Tronstad den 1 Mai 1689.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1396 - , Torder og Gro, oppsittere på Follestad, skjenker i 1396 parter i Follestad som gave til St. Andres altare i Asker for at der skulde bedes for Sigmunds sjel. (Erkebiskop Øisteins Røde bog).

2.
1414 - , Brynjulf på Follestad skjenker i 1414, 2 aurabol gods til Røyken kirke. (Erkebiskop Øisteins Røde bog).

3. 1528, Narfue betaler gjengjerden av Follestad i 1528.

4. 1557 - 1558, Kolbjørn var oppsitter ved lensregnskapene 1557/1558.

5. 1560 - 1561, Arne var oppsitter ved lensregnskapene 1560/1561.

6. - ca. 1630,
Knud Svendsen, d. ca. 1630. Knud nevnes på Follestad t.o.m. 1638/1639, I en del skattelister er det stort etterslep.

"Knud Fallestadtt" ble bøtelagt ved lensregnskapene 1560/1561 for en sag han ikke skattet av. NB! Kan dette isteden være Knud Erlandsøn som var lagrettemann i Røyken den 29 Juni 1555 og at Knud Svendsen overtok bygselen senere ??. I så fall er det mye som tyder på at Knud Erlandsøn var svigerfar til Knud Svendsen.

I en tvist om gods i Kjeldås og Jonsrud i Sande datert 23 Apr. 1555 nevnes på den ene side "knut oc torkil erlandsønner". Dette godset i Jonsrud (1/2 skippund korn) eide nemlig Knud Svendsen Follestad iallefall ved Landskatten mellom 1612 - 1626. (Torckelle Erlandson nevnes som lagrettemann i Røyken den 8 Juni 1560).


Knud Svendsen var iallefall oppsitter på Follestad i 1591 - 1626.

Knud er oppsitter ved Jordeboka
1615 og 1616 - 1617.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Knud 12 kyr/kviger og 8 får.


7.
1632 - 1660, Gulbrand Olsen, d. 1672, g.m.
Torre Knudsdatter Follestad.

Gulbrand var sønn av Ole Toresen Løken søndre i Askim.

Gulbrand bodde først på Katralen i Askim før han flyttet til Follestad i Røyken. Senere flyttet han til Løken søndre i Askim og så til Jaren i Askim der han døde i 1672.

Gulbrand Follestad nevnes som lensmann i Røyken 1643. (Diplomsamlingen).

I Koppskatten 1645 nevnes lensmannen Guldbrand Follestad, hans kone, to piger og to drenger. Han hadde også en husmann og hans kone.

Gulbrand er bondelensmann og oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

Guldbrand Olsen drev mellom 1650 - 1652 både Follestad og Nordre
Ølstad, men han bodde på Follestad,


8.
1661 - 1665, Oluf Amundsen, f. ca. 1617,

Oluf var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 3 hester, 10 kyr, 6 ungfe og 10 sauer. Han har skog til bl. a. sagtømmer og bjelker. En sag og en kvern til gården ligger øde.

I Manntallet 1664 nevnes Follestad som "fulde gaard" og oppsitter er Ole Amundsen, 47 år. Han har en tjenestedreng Anders Andersen 12 år gammel. Husmannen Anders, 49 år gammel bor også på gården.

Ole flyttet omkring 1665 til Grisebo på Nesodden. Han var sønn av Amund Bjørulsen Hallangen og Guri Larsdatter Vear.


9.
1666 - ca. 1672, Bent Bentsen og Merete Nilsdatter.

Farsnavnet til Bent og konas navn nevnes i en sak på tinget i Lier den 23 Apr. 1666 hvor Bent stevnet Torsten Bentsen Skjeggerud for ukvemsord mot Bents hustru.

I Manntallet 1666 nevnes Follestad som "fulde gaard" og oppsittere er Hans og Bent.

I 1672, 14 dager før påske, brant hele gården ned. På tinget i Røyken den
8 Juli 1672 opplyses det bl. a. at: "Paa Huseby tingstue 1672 lot Lensherren velbårne Tønne Huitfeldt fremføre i Retten en Fange, Engelbret Saxesen, barnefødt paa Hurum som skal have satt Ild paa Tønne Huitfeldt gaard Follestad i Røgen. Fangen havde tilstaaet for Fogden og Skriveren i Idde og Marker paa Fredrikssten 22 Juni 1672. Han tilspurtes om han med fri Vilje og Forsæth havde tændt Ild paa Gaarden, hvortil han svarede: Ja, uden Tilkyndelse af Nogen. Tønne Huitfeldts tjener, Thord Svendsen, fordrede endelig Dom. Da Engelbret Saxesen ikke benekter at have tændt Ild paa Follestad, skal han efter loven være fredløs og have forgjort hvad han eier; men da han er en blot ung Dreng omtr. 12 Aar gammel og intet eier, kunde man kun tilfinde ham at straffes til Kagen og straks derefter at entvige Agershus og underliggende Lene, med mindre Øvrigheden og hr. Oberst velbaarne Tønne Huitfeldt hannem vil anderledes benaade".

I den samme saken begjerte Bent av den menige almue deres sannferdige tillstand om den fryktelige ildebrann som han hadde vært utsatt for. Han begjerte tingsvitner.

I 1672 er Bent bosatt på Skjeggerud i Lier. Var han bror av Torsten Bentsen Skjeggerud ??. Se ovenfor.


10.
1673 - 1689,
Halle Johannesen, f. ca. 1616, d. ca. 1689.

Halle bodde tidligere på gården Bårsrud.

Han var lagrettemann 1666 - 1683. Først på Bårsrud og på Follestad f.o.m. 1673.


Halle Follestads bomerke fra Leilendingsskatten
1679:Halle og sønnen Christen var oppsittere på Follestad ved Tiendemanntallet
1683 - 1689.


11.
1689 - 1738,
Johannes Hallesen, d. ca. 1738, g.m. Margrethe Nilsdatter (Hedemarch).

Johannes var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1691 tinglyser Christen Hallesen på Follestad og hans gårdmann sin bygselseddel fra frue Sophia Amalie Rosenkrantz på gården Follestad som hun sier er hennes odelsgods, skylder 3 skippund salt, som de 2 ovennevnte Christen og hans gårdmann Johannes Hallesen har bygslet. Datert Tronstad den 1 Mai 1689.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Johannes på Follestad sammen med sin kone og 3 barn, hvorav den ene er dragon. De har en tjenestepike.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1721 tinglyste Johannes Follestad sin fornyede bygselseddel på hans boende gård Follestad fra Kirstine Røyer på Tronstad gård. Datert 12 Nov. 1720.

Johannes var oppsitter ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1723 sier Johannes Hallesen og Svend Nilsen at deres gård på dragonkvarteret Follestad den 4 Juni ble nedbrent og at de ikke klarte å redde noe av deres løsøre og derfor søkte lagrettes og almues bekreftelse på dette. De bekrefter at gården er avbrent med deres løsøre og at de knapt har klær til å dekke deres legeme med og at de vil hjelpe dem med underholdning.

Skifte etter Johannes ble holdt den 24 og 25 Apr. 1738. (Tingbok, 1738-1741, s. 174).12. 1738 - ,
trolig enken Margrethe Nilsdatter (Hedemarch).


13. 1751 - 1774,
Peder Arnesen, dpt. 20 Okt. 1709, gravl. 1 Nov. 1777, g.m. 14 Apr. 1732, enken Aase Svendsdatter Follestad.

Peder bodde tidligere på gården
Frøtvedt

Peder Arnesen og Adam Michelsen kjøper gården Follestad som skylder 2 skippund 16 lispund på auksjon for 2210 riksdaler og betaler hver for seg 1105 riksdaler for halve gården hver. Datert Gunnerud i Røyken den 3 Juni 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 552).

På tinget i Røyken den 6 og 7 Juli 1764 tinglystes at fenrik Tønne Huitfeldt tok gården på odel som Adam Michelsen og Peder Arnesen hadde fått tilslaget på auksjon den 17 Okt. 1750 (Se ovenfor). Det ble så tinglyst fenrik Tønne Huitfeldts salg av Adam og Peders påboende gårdeparter tilbake til dem. Datert 20 Des, 1763.

Ved hovedmanntallet 1765 er Peder Arnesen og hans hustru Aase Svendsdatter oppsittere på gården Follestad. Det bor totalt 19 personer over 12 år på gården Follestad.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1766 tinglyste Peder Arnesen sitt salg av 14 lispund salt med bygsel samt 1 lispund benificeret Røyken prestebol uten bygsel for 800 riksdaler til sin eldste sønn Arne Pedersen. Dette tilsvarte 1/4 av gården Follestad. Datert Follestad den 11 Sep. 1766. (11 Des. er feil). Se også bruk nr. 3 nedenfor.

På tinget i Røyken den 24 Feb. 1768 tinglyste Peder Arnesen sitt salg (etter trussel om odelsprosess) av 14 lispund salt med bygsel samt 1 lispund benificeret Røyken prestebol uten bygsel for 990 riksdaler til Johan Blom. Dette tilsvarte 1/4 av gården Follestad. Peder skulle dog få bruke gården inntil Johan Blom eller hans arvinger tok gården i bruk. Datert gården Follestad den 18 Nov. 1767.

Denne parten kjøpte sønnen Svend i 1774. Se nedenfor.


14.
1774 - 1783, Svend Pedersen, dpt. 24 Mai 1739, d. 6 Sep. 1816, g.m.1. 16 Nov. 1767, Johanne Guttormsdatter Sebjørnsrud, g.m.2. 21 Aug. 1788, Eli Larsdatter.

Svend var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 21 Feb. 1774 tinglyste Johan Blom sitt skjøte til Svend Pedersen og hans hustru Johanne Guttormsdatter på 14 lispund salt med bygsel samt 1 lispund benificeret Røyken prestebol uten bygsel. for 1150 riksdaler. Dette tilsvarte 1/4 av gården Follestad. Datert gården Hoff den 12 Jan. 1774.

På tinget i Røyken den
9 Des. 1783 tinglyste Svend Pedersen sitt skjøte til sin svåger Peder Nilsen Ølstad på hans eiende 1/4 (se ovenfor) av gården Follestad foruten de 2 jordestykkene Volden og søndre Bråten som hver for seg er inngjerdet samt jordestykket kalt Lindløkken m.m. for 735 riksdaler. På skifte etter sin hustru Johanne Guttormsdatter hadde Svend fått utlagt 1/4 av gården Follestad, men han ble pålagt å innfri pantet i gården og derfor så han seg nødt til å selge. Datert Follestad den 13 Sep. 1783. En skylddelingsforretning ble holdt den 20 Sep. 1783 og de 3 ovennevnte plassene ble skyldsatt til 2 lispund 5 skålpund.

Svend flyttet til husmannsplassen Volden. Se nedenfor.


15. - 1809, Nils Pedersen, dpt. 26 Mai 1760, gravl. 14 Mai 1809, g.m.1. 26 Sep. 1794, Marthe Pedersdatter Villingstad, g.m.2. 28 Mai 1801, enken Ellen Kirstine Nilsdatter.

Nils var sønn av Peder Nilsen Ølstad og Jøran Pedersdatter Follestad.

Ved folketellingen 1801 bodde Nils på gården Follestad. Han var da enkemann.


Bruk 2:

1.1666 - 1670, Hans Jensen,


2. 1672 - 1683, Gunder Svendsen,

3. 1683 - 1707, Christen Hallesen, f. ca. 1652, d. 1707, g.m. Ragnild Amundsdatter.

Christen var sønn av bruker nr. 10 på bruk nr. 1 ovenfor.

Ved Tiendemanntallet
1683 - 1689 er Halle og sønnen Christen oppsittere på Follestad.

Christen var lagrettemann i 1684 - 1702.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1691 tinglyser Christen Hallesen på Follestad og hans gårdmann sin bygselseddel fra frue Sophia Amalie Rosenkrantz på gården Follestad som hun sier er hennes odelsgods, skylder 3 skippund salt, som de 2 ovennevnte Christen og hans gårdmann Johannes Hallesen har bygslet. Datert Tronstad den 1 Mai 1689.


4.
1707 - 1712,
enken Ragnild Amundsdatter, f. ca. 1638, gravl. 5 Juni 1712, g.m. Christen Hallesen Follestad.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor enken (Ragnild) på Follestad sammen med 3 barn, hvorav en sønn er reservedragon og hans kone. Sønnen må være Amund Christensen.


5
. 1713 - 1738,
Svend Nilsen, f. ca. 1668, gravl. 16 Des. 1744, g.m. 5 Juni 1695, Jøran Reinholtsdatter.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1713 tinglyser Svend Nilsen sin bygselseddel på halve gården Follestad av Frue Kirsten Røyer. Datert Trondstad den 5 Juli 1713.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1722 tinglyser Svend Follestad sin bygselseddel på gården Follestad. Datert 24 Okt. 1720.

Svend var oppsitter ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1723 sier Johannes Hallesen og Svend Nilsen at deres gård på dragonkvarteret Follestad den 4 Juni ble nedbrent og at de ikke klarte å redde noe av deres løsøre og derfor søkte lagrettes og almues bekreftelse på dette. De bekrefter at gården er avbrent med deres løsøre og at de knapt har klær til å dekke deres legeme med og at de vil hjelpe dem med underholdning.6
. 1738 - 1741, Engebret Olsen, dpt. 16 Mars 1710(Nr. 27), gravl. 11 Mai 1741, g.m. 7 Okt. 1737, Kari Svendsdatter Follestad.

Engebret kom fra gården Grøsland i Eiker.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyses en kontrakt mellom Svend Nilsen Follestad og hans svoger (svigersønn) Engebret Olsen om at Engebret skulle få overta Svends bygselseddel på gården Follestad mot å forsyne Svend og hans hustru med "nødtørftig" underholdning til deres død, betale deres gjeld og ved deres død gi dem en hederlig begravelse. Datert 5 Des. 1738.


7
. 1743 - 1790,
Adam Michelsen, dpt. 4 Des. 1707, gravl. 19 Sep. 1790, g.m.1. 1 Jan. 1743, enken Kari Svendsdatter Follestad, g.m.2. 23 Sep. 1784, Sørine Christensdatter.

Peder Arnesen og Adam Michelsen kjøper gården Follestad som skylder 2 skippund 16 lispund på auksjon for 2210 riksdaler og betaler hver for seg 1105 riksdaler for halve gården hver. Datert Gunnerud i Røyken den 3 Juni 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 552).

På tinget i Røyken den 6 og 7 Juli 1764 tinglystes at fenrik Tønne Huitfeldt tok gården på odel som Adam Michelsen og Peder Arnesen hadde fått tilslaget på auksjon den 17 Okt. 1750 (Se ovenfor). Det ble så tinglyst fenrik Tønne Huitfeldts salg av Adam og Peders påboende gårdeparter tilbake til dem. Datert 20 Des, 1763.

Ved hovedmanntallet 1765 er Adam Michelsen og hans hustru Kari Svendsdatter oppsittere på gården Follestad. Det bor totalt 19 personer over 12 år på gården Follestad.

På tinget i Røyken den 24 Feb. 1768 tinglyste Adam Michelsen sitt salg (etter trussel om odelsprosess) av halve gården Follestad 1 skippund 8 lispund salt med bygsel samt 2 lispund salt benificeret til Røyken prestebol uten bygsel for 2000 riksdaler til Johan Blom. Adam skulle dog få bruke gården inntil Johan Blom eller hans arvinger tok gården i bruk. Datert gården Follestad den 18 Nov. 1767.


På tinget i Røyken den 21 Feb. 1774 tinglyste Johan Blom sitt skjøte til Adam Michelsen og hans hustru Karen Svendsdatter på 1 skippund 8 lispund salt med bygsel samt 2 lispund benificeret Røyken prestebol uten bygsel. for 2600 riksdaler. Dette tilsvarte 1/2 gården Follestad. Datert gården Hoff den 12 Jan. 1774.

På vårtinget i Røyken den 20 Feb. 1784 tinglyste Adam Michelsen sin utgivne bygselseddel på plassen Hagen under gården Follestad til Bent Amundsen på hans livstid. Datert 19 Feb. 1784. (Se nedenfor).

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Adam oppsitter på gården Follestad.

8. 1791 - , Broder Pedersen, dpt. 3 Apr. 1767, d. 15 Mars 1849, g.m. 11 Sep. 1791, enken Sørine Christensdatter Follestad.

Broder Pedersen i 1801 tellingen. Her har datteren Karine blitt til Pernille!! Hans mor Helene Brodersdatter bor også hos ham.


Bruk 3:


1.
1766 - 1804,
Arne Pedersen, dpt. 2 Juni 1737, gravl. 2 Des. 1804, g.m. 9 Jan. 1762, Kirsti Hallesdatter, g.m.2. Anne Jacobsdatter.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1766 tinglyste Peder Arnesen sitt salg av 14 lispund salt med bygsel samt 1 lispund benificeret Røyken prestebol uten bygsel for 800 riksdaler til sin eldste sønn Arne Pedersen. Dette tilsvarte 1/4 av gården Follestad. Datert Follestad den 11 Sep. 1766(11 Des. er feil).

På tinget i Røyken den 24 Feb. 1768 tinglyste Arne Pedersen sitt salg (etter trussel om odelsprosess) av 14 lispund salt med bygsel samt 1 lispund benificeret Røyken prestebol uten bygsel for 990 riksdaler til Johan Blom. Arne skulle dog få bruke gården inntil Johan Blom eller hans arvinger tok gården i bruk. Datert gården Follestad den 18 Nov. 1767.


På tinget i Røyken den 21 Feb. 1774 tinglyste Johan Blom sitt skjøte til Arne Pedersen og hans hustru Kirsti Hallesdatter på 14 lispund salt med bygsel samt 1 lispund benificeret Røyken prestebol uten bygsel. for 1150 riksdaler. Dette tilsvarte 1/4 av gården Follestad. Datert gården Hoff den 12 Jan. 1774.

Ved folketellingen
1801 bor Arne på gården Follestad sammen med sin andre hustru. Begge er i sitt andre ekteskap. Arne er da bonde og gaardbeboer.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1804 tinglyser Arne sitt salg av sin part av Follestad som Arne kjøpte i 1774 til sin svigersønn Johannes Hansen g.m. Ingeborg Arnesdatter. Her får vi bl. a. vite at Johannes Hansen var sønn av Arnes andre hustru Anne Jacobsdatter i hennes første ekteskap og at Ingeborg Arnesdatter var Arnes eldste datter i hans første ekteskap. Arne og hans hustru hadde også en fordring (forskudd på arv) på 150 riksdaler hos svigersønnen "Abraham Gundersen Werpen" g.m. Arnes yngste datter Aase Arnesdatter (De bodde i Drøbak i 1801, Abraham var skipper). Datert 1 Sep. 1804.


2. 1804 - 1811, Johannes Hansen, f. ca. 1760, gravl. 10 Jan. 1811, g.m.
22 Des. 1789, Ingeborg Arnesdatter Follestad.


Husmannsplasser:

Svingen:

Eiere:

1.

Brukere:

1. - ,

2. 1759 - 1769, Lars Nilsen, f. ca. 1727, gravl.
25 Juni 1769, g.m.1. 27 Des. 1754, Juliana Nilsdatter Follestad, g.m.2. 5 Mars 1768, Martha Petersdatter.

Lars bodde tidligere på husmannsplassen Øvre Vearsdal (også kalt Dalebråten) under gården Vear.


Dalen (Follestaddalen):

Eiere:

1.

Brukere:

1. - 1728, Jacob, f. ca. 1647, gravl. 18 Mai 1728, g.m. Gunhild Hallesdatter, (f. ca. 1654, gravl. 10 Apr. 1727.


2.
ca. 1730 - etter 1736, Anders Halvorsen, f. ca. 1695, gravl. 17 Des. 1747, g.m. Mari Eriksdatter (f. ca. 1701, gravl. 26 Nov. 1747).

Anders bodde tidligere på Stokkereie.

Anders flyttet til Klemmetsrudeie.


3.
1796 - , Jon Olsen, g.m. 26 Aug. 1790, Ingeborg Nilsdatter,

Ved folketellingen
1801 bor Jon på husmannsplassen Dalen under gården Follestad sammen med sin hustru og barn.


Volden:

Eiere:

1.

Brukere:

1. 1739 - , Thomas Jonasen, dpt. 2 Okt. 1707, gravl. 26 Sep. 1773, trolovet 16 Juli 1730, Kari Toresdatter (f. ca. 1701, gravl. 1734), g.m.2. 18 Okt. 1735, Anne Olsdatter.


2.
- 1772, Hans Torgersen, f. ca. 1709, gravl. 1 Mars 1772, g.m. 11 Okt. 1750, Ingeborg Hansdatter Klemmetsrud.


3.
1783 - 1816, Svend Pedersen, dpt.
24 Mai 1739, d. 6 Sep. 1816, g.m.1. 16 Nov. 1767, Johanne Guttormsdatter Sebjørnsrud, g.m.2. 21 Aug. 1788, Eli Larsdatter.

Svend bodde tidligere på bruk nr. 1 ovenfor. Se der.

På tinget i Røyken den 9 Des. 1783 tinglyste Svend Pedersen sitt skjøte til sin svåger Peder Nilsen Ølstad på hans eiende 1/4 (se ovenfor) av gården Follestad foruten de 2 jordestykkene Volden og søndre Bråten som hver for seg er inngjerdet samt jordestykket kalt Lindløkken m.m. for 735 riksdaler. På skifte etter sin hustru Johanne Guttormsdatter hadde Svend fått utlagt 1/4 av gården Follestad, men han ble pålagt å innfri pantet i gården og derfor så han seg nødt til å selge. Datert Follestad den 13 Sep. 1783. En skylddelingsforretning ble holdt den 20 Sep. 1783 og de 3 ovennevnte plassene ble skyldsatt til 2 lispund 5 skålpund.

På tinget i Røyken den 9 Des. 1783 tinglyste Svend Pedersen sitt lån fra lensmann Hans Fritz på 300 riksdaler. Som sikkerhet pantsatte Svend de 3 plassene Volden, Søndre Bråten og Lindløkken. Datert Follestad den 13 Sep. 1783.


Ved folketellingen
1801 bor Svend på husmannsplassen Volden under gården Follestad sammen med sin hustru Eli Larsdatter. Svigersønnen Guttorm Syversen, hans hustru og barn bor også hos dem.

På tinget i Røyken den 1802 selger Svend husmannsplassene Volden,
søndre Bråten og Lindløkken til sin svigersønn Guttorm Syversen. Det ble dog opprettet en kontrakt der Svend skulle beholde halve Volden og hele Lindløkken til han og kona var døde.


4.
1802 - 1809, Guttorm Syversen, f. ca. 1767, gravl. 15 Jan. 1809, g.m. 23 Nov. 1790, Aase Magrethe Svendsdatter.

Guttorm var svigersønn av forrige bruker.

https://media.digitalarkivet.no/view/15034/102
Hagen: (også kalt skredderplassen og Follestadhagen).

Eiere:

1.

Brukere:

1. 1784 - 1811, Bent Amundsen, f. ca. 1731, gravl. 9 Juni 1811, g.m. 22 Sep. 1754, Kari Jonsdatter Brøholtstranden.

På vårtinget i Røyken den 20 Feb. 1784 tinglyste Adam Michelsen sin utgivne bygselseddel på plassen Hagen under gården Follestad til Bent Amundsen på hans livstid. Datert 19 Feb. 1784.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Bent nevnt som skredder. Han var fattig og hadde ingenting å skatte av.

Ved folketellingen
1801 bor Bent på husmannsplassen Hagen (skredderplassen) under gården Follestad sammen med sin hustru og sønnen Hans. Bents datterdatter Karine Jonsdatter bor også hos dem.


Sagbakken:

Eiere:

1.

Brukere:

1. - 1775, Ole Iversen, g.m 1773, Siri Hansdatter Volden.

2. - 1794, Christen Thorsen, dpt. 24 Jan. 1745, gravl. 21 Des. 1794, g.m. 6 Juni 1775, Anne Gullichsdatter Auvi.

Christen var sønn av Thor Christensen Berget og Anne Pedersdatter Jordbrekke.

3. - , Hans Pedersen, f. ca. 1755, g.m. 23 Apr. 1797, Kirsti Svendsdatter Follestad.

Ved folketellingen
1801 bor Hans på husmannsplassen Sagbakken under gården Follestad sammen med sin kone og datteren Petronelle. Forrige brukers enke og hennes sønn bor også på plassen. Hans er da husmann og landverge soldat.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Colbjørn var tjenestedreng med full lønn på Follestad ved Landskatten 1618.
2. Asbjørn var tjenestedreng med full lønn på Follestad ved Landskatten 1618.
3. Anders var tjenestedreng med halv lønn på Follestad ved Landskatten 1618.
4. Sivert hos Knud Follestad nevnes under tjenestedrenger med halv lønn ved Landskatten 1623.
5. Arne nevnes under tjenestedrenger med halv lønn ved Landskatten 1631 - 1632.
6. Halvor nevnes under tjenestedrenger med full lønn ved Landskatten 1633 - 1635.
7. Christen nevnes under tjenestedrenger med halv lønn ved Landskatten 1636.
8. Knud er husmann på Follestad 1658 - 1660. (Kontribusjonsskatten)
9. Anders er husmann på Follestad ved manntallet 1664. På tinget i Røyken den
2 Okt. 1665 nevnes at Anders Frøtvedt nå bor på Follestad. Han flyttet til Rigesem og var bosatt der 1670.
10. Anders Andersen er dreng på Follestad ved manntallet 1664.
11. Hans var husmann i Dalen ved Tiendemanntallet 1676.
12. Martha Nilsdatter, nevnes på tinget i Røyken den 22 Apr. 1680.
13. Jens Follestad var fadder den 9 Juli 1702.
14. Ingeborg Christensdatter Follestad, f. ca. 1619, gravl. 9 Mai 1706.
15. Siri Follestad, f. ca. 1635, gravl. 6 Mars 1707.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 602 - 605.