slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Follestad før 1700:

Eiere:


1. 1528, Narfue betaler gjengjerden av Follestad i 1528.

2.
ca. 1600 Jomfru Ingeborg Huitfeldt eier 15 lispund salt.

3. før 1612, Baard Pedersen Næss i Strøm eier 2 skippund salt med bygsel.

4. 1612 - 1626, Knud Svendsen Follestad eier 2 skippund salt med bygsel i Landskatten 1612 - 1614 og i Landskatten 1618 - 1626 og ved Jordeboka 1615 eide han 1 1/2 skippund salt med bygsel (som pantegods fra Baard Pedersen Næss. Han står også oppført som Baard Svendsen Næss i kildene ?).

5. 1620 - , Hartvig Huitfeldt eier 15 lispund salt. Han overdrog senere godset til kongen.

6. 16 Juni 1632 - 1660, Guldbrand Olsen Follestad kjøper 2 lispund salt med bygsel av Svend Baardsen, sønn av Baard Næss ovenfor. Salget viser seg å være ulovlig i en sak på tinget i 1660 årene.

7. 1647, Guldbrand Olsen Follestad, eier 2 skippund salt med bygsel, K. May. 15 lispund salt, Røyken prestebol 4 lispund salt.

8. 4 Feb. 1661 - , Tønne Huitfeldt kjøper 2 skippund 1 fjerding salt med bygsel fra Baard Pedersen Næss' barnebarn Live og Anne Svendsdøttre på Helle i Strøm, datert Bragernes 4 Feb. 1661. Han eier 2 skippund med bygsel ved Jordeboka 1661. Guri Hallangen er overstrøket som eier. Det var sak om dette eierforhold på tinget.

9. 1687 - , Iver Huitfeldt, på tinget i Røyken den 4 Apr. 1687 tinglyser Iver Huitfeldt 1 lispund odelsgods i Follestad:

Erlig och velfornemme mand Monseigneur Christian Müller paa velbaarne Jffuer Huidtfelds vegne lod tingliusse jt kiøbebreff aff velbaarne Axssel Rosssenkrands til Ørrup j Schaanne vdgiffuen paa dette jordegods nemlig udj Tronnstads biugning och jnventarium penge - 94 rdr: tre ort sex d: j Folchestad en fiering j Kiossterud solt jt halft schippund j Eggelstad jt halff schipund j Jaren í (1/2) lisspund 1 1/3 bissmermark odelssgods jtem udj Faallestad jt lisspund - 12 pund 1 1/3 bissmermark samptlig med bøgssel udj Hurrum prestegield beligende Endnu udj Øster Ranuig med bøgssel solt femb pund Killingstad salt j (1) lisspund 2 2/3 remaall panttegods som er jndfrelst udj dend gaard Braaten med bøgssel lanndschyld penge - 24 s: udj Semb lanndschyld med bøgssel salt 1 2/3 reemaall, Lildtved med bøgssel 1 1/3 reemaall, vdj forschreffne Hurrums prestegield beligende med vidre aff Ørrup gaard vdj Schaanne dennd - 6 February 1686.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1396 - , Torder og Gro, oppsittere på Follestad, skjenker i 1396 parter i Follestad som gave til St. Andres altare i Asker for at der skulde bedes for Sigmunds sjel. (Erkebiskop Øisteins Røde bog).

2.
1414 - , Brynjulf på Follestad skjenker i 1414, 2 aurabol gods til Røyken kirke. (Erkebiskop Øisteins Røde bog).

3. 1528, Narfue betaler gjengjerden av Follestad i 1528.

4. 1557 - 1558, Kolbjørn var oppsitter ved lensregnskapene 1557/1558.

5. 1560 - 1561, Arne var oppsitter ved lensregnskapene 1560/1561.

6. 1560 - ca. 1630,
Knud Svendsen, d. ca. 1630. Knud nevnes på Follestad 1560 - 1638/1639, I en del skattelister er det stort etterslep.

Knud ble bøtelagt ved lensregnskapene 1560/1561 for en sag han ikke skattet av.

Knud er oppsitter ved Jordeboka
1615 og 1616 - 1617.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Knud 12 kyr/kviger og 8 får.

7. 1632 - 1660, Guldbrand Olsen, d. ca. 1670, g.m.
Torre Knudsdatter Follestad.

Gulbrand Follestad nevnes som lensmann i 1643. (Diplomsamlingen).

I Koppskatten 1645 nevnes lensmannen Guldbrand Follestad, hans kone, to piger og to drenger. Han hadde også en husmann og hans kone.

Guldbrand Olsen drev mellom 1650 - 1652 både Follestad og nordre
Ølstad, men han bodde på Follestad,

8. 1661 - 1665, Oluf Amundsen, f. ca. 1617,

Oluf var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 3 hester, 10 kyr, 6 ungfe og 10 sauer. Han har skog til bl. a. sagtømmer og bjelker. En sag og en kvern til gården ligger øde.

I Manntallet 1664 nevnes Follestad som "fulde gaard" og oppsitter er Ole Amundsen, 47 år. Han har en tjenestedreng Anders Andersen 12 år gammel. Husmannen Anders, 49 år gammel bor også på gården.

Ole flyttet omkring 1665 til Grisebo på Nesodden. Han var sønn av Amund Bjørulsen Hallangen og Guri Larsdatter Vear.

9. 1666 - ca. 1672, Bent Bentsen og Merete Nilsdatter.

Farsnavnet til Bent og konas navn nevnes i en sak på tinget i Lier den 23 Apr. 1666 hvor Bent stevnet Torsten Bentsen Skjeggerud for ukvemsord mot Bents hustru.

I Manntallet 1666 nevnes Follestad som "fulde gaard" og oppsittere er Hans og Bent.

I 1672, 14 dager før påske, brant hele gården ned. På tinget i Røyken den
8 Juli 1672 opplyses det bl. a. at: "Paa Huseby tingstue 1672 lot Lensherren velbårne Tønne Huitfeldt fremføre i Retten en Fange, Engelbret Saxeen, barnefødt paa Hurum som skal have satt Ild paa Tønne Huitfeldt gaard Follestad i Røgen. Fangen havde tilstaaet for Fogden og Skriveren i Idde og Marker paa Fredrikssten 22 Juni 1672. Han tilspurtes om han med fri Vilje og Forsæth havde tændt Ild paa Gaarden, hvortil han svarede: Ja, uden Tilkyndelse af Nogen. Tønne Huitfeldts tjener, Thord Svendsen, fordrede endelig Dom. Da Engelbret Saxesen ikke benekter at have tændt Ild paa Follestad, skal han efter loven være fredløs og have forgjort hvad han eier; men da han er en blot ung Dreng omtr. 12 Aar gammel og intet eier, kunde man kun tilfinde ham at straffes til Kagen og straks derefter at entvige Agershus og underliggende Lene, med mindre Øvrigheden og hr. Oberst velbaarne Tønne Huitfeldt hannem vil anderledes benaade".

I den samme saken begjerte Bent av den menige almue deres sannferdige tillstand om den fryktelige ildebrann som han hadde vært utsatt for. Han begjerte tingsvitner.

I 1672 er Bent bosatt på Skjeggerud i Lier. Var han bror av Torsten Bentsen Skjeggerud ??. Se ovenfor.

10.
1673 - 1686, Halle Johanssen Follestad,
f. ca. 1616, d. ca. 1686. Han var lagrettemann 1666 - 1683.

På tinget i Røyken den 31 Aug. 1676 ble Halle stevnet fordi han nektet å ro fogden til Christiania. Halle fortalte at han var i Grisebo med en flåte på den tid han ble tilsagt.

Han er også nevnt i 1680, 1683, og
15 Des. 1685,

Halle bodde tidligere på
Bårsrud. Se der for hans foreldre.

Halle Follestads bomerke fra Leilendingsskatten
1679:Barn:

1, Christen Hallesen, bruker nr. 11.
2. Johannes Hallesen, bruker Nr. 3 på bruk Nr. 2.
3. Gunhild Hallesdatter, f. ca. 1654, d. 1727, g.m. Jacob, bosatt på husmannsplassen Dalen under Follestad.
4. Anne Hallesdatter, f. ca. 1656,
d. 1728, g.m. 15 Okt. 1702, Asbjørn Henningsen Guttersrud.11.
1682 - 1707, Christen Hallesen, f. ca. 1652, d. 1707, g.m. Ragnild Amundsdatter.

Christen var lagrettemann i 1685.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1691 tinglyser Christen sitt bygselsbrev på Follestad.

Skifte etter Christen ble holdt den
20 Sep. 1707 på Follestad.

Barn:

1. Siri Christensdatter, f. ca. 1683, g.m.1. 2 Juli 1707, Hans Jacobsen Ovnerud. (Hans g.m.1. Martha Knudsdatter
Ovnerud, de hadde 2 barn), Siri g.m.2 5 Nov. 1719, Lars Andersen.

2. Kirsten
Christensdatter, f. ca. 1685, g.m. Tore Christensen Nordby i Strøms sogn.
3. Amund Christensen, f. ca. 1687. g.m. 27 Des. 1707, Anne Olsdatter Skytt.
4. Karen Christensdatter, f. ca. 1691.
5. Gabriel Christensen, f. ca. 1694. g.m. 20 Okt. 1715, Kirstine Olsdatter.


12.
1707 - 1712,
Ragnild Amundsdatter, f. ca. 1638, gravl. 5 Juni 1712, g.m. Christen Hallesen Follestad.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor enken (Ragnild) på Follestad sammen med 3 barn, hvorav en sønn er reservedragon og hans kone. Sønnen må være Amund Christensen.

13
. - 1744,
Svend Nilsen, f. ca. 1638, gravl. 16 Des. 1744, g.m. 5 Juni 1695, Jøran Reinholtsdatter.

Svend var oppsitter ved matrikkelen 1723.


Bruk 2:

1.
1666 - 1670, Hans Jensen,


2. 1672 - 1683, Gunder Svendsen,

3. 1686 - , Johannes Hallesen, f. ca. 1655, d. etter 1723, g.m. Margrethe Nilsdatter (Hedemarch), f. ca. 1664, gravl. 12 Mars 1752.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Johannes på Follestad sammen med sin kone og 3 barn, hvorav den ene er dragon. De har en tjenestepike.

Johannes var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Barn:

1.
Nils Johannesen, f. ca. 1694, d. 1723, g.m. 29 Des. 1720, Aase Svendsdatter, f. 1696, d. 1766. Aase var datter av Svend Nilsen Follestad.
2.
Halle Johannesen. f. ca. 1696, d. 1780, g.m. 23 Jan. 1729, Engel Svendsdatter Follestad, f. 1701, d. 1776. Til Inglingstad i Hurum, senere Jaren og Holmsbo. Engel var datter av Svend Nilsen Follestad.
3. Anne Johannesdatter, f. ca. 1700, g.m. 28 Nov. 1723, Poul Pedersen.
4. Ole Johannesen, f. ca. 1703, gravl. 29 Aug. 1773, g.m.1. 6 Jan. 1735, Anne Margrethe Andersdatter Huseby, g.m.2. 18 Juli 1756, enken Ambiør Andersdatter.
5. Malene Johannesdatter, f. 1704, gravl. 10 Aug. 1738, g.m.1. 24 Juni 1731, Ole Eriksen Ramvig i Hurum, g.m.2. 1737, Christen Christensen.
6. Margrethe Johannesdatter, f. 1706, g.m.1. 11 Apr. 1734, Hans Olsen, g.m.2. 6 Jan. 1746, Erik Eriksen fra Skedsmo.
7. Hans Johannesen, f. 1708, d. 1708.
8. Jens Johannesen, f. 1710, d. 1711.
9. Juliana Johannesdatter, f. 1710, d. 1711.
10. Hans Johannesen, f. 1712, g.m. 15 Mars 1739, Kirstine Olsdatter.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Colbjørn var tjenestedreng med full lønn på Follestad ved Landskatten 1618.
2. Asbjørn var tjenestedreng med full lønn på Follestad ved Landskatten 1618.
3. Anders var tjenestedreng med halv lønn på Follestad ved Landskatten 1618.
4. Sivert hos Knud Follestad nevnes under tjenestedrenger med halv lønn ved Landskatten 1623.
5. Arne nevnes under tjenestedrenger med halv lønn ved Landskatten 1631 - 1632.
6. Halvor nevnes under tjenestedrenger med full lønn ved Landskatten 1633 - 1635.
7. Christen nevnes under tjenestedrenger med halv lønn ved Landskatten 1636.
8. Knud er husmann på Follestad 1658 - 1660. (Kontribusjonsskatten)
9. Anders er husmann på Follestad ved manntallet 1664. På tinget i Røyken den
2 Okt. 1665 nevnes at Anders Frøtvedt nå bor på Follestad. Han flyttet til Rigesem og var bosatt der 1670.
10. Anders Andersen er dreng på Follestad ved manntallet 1664.
11. Hans var husmann i Dalen ved Tiendemanntallet 1676.
12. Martha Nilsdatter, nevnes på tinget i Røyken den 22 Apr. 1680.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 602 - 605.