slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Frøtvedt før 1801: Matrikkelnr. 44. Under utvikling

Eiere:


1.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier
Marj proustigoedtz 1 pd. salt, Hans Aaraas i Røgen sogn 1/2 pd. salt, Kongl. Maytz. 1 fr. salt, Røgen prestebolel 4 lb. salt og Horrumbs presteboel 4 lb. salt. Biuger huer deris anpart.

Hans Pedersen Åros og Hurum prestebols parter ovenfor er i det underliggende bruket Skofterud.

2. 1676, Ved skatteregnskapet
1676 eier Christopher Olsen Frøtvedt, Hans Pedersens part. Se under Skofterud. Christopher døde ca. 1661 så det må være Christophers arvinger som eier parten.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1585 - , Torsten [Olsen, Oudensen] Frøtvedt var lagrettemann den 31 Aug. 1585 ff. og
den 17 Juni 1587 ff. Her finnes også hans segl. (Diplomsamlingen). Han var også lagrettemann den 21 Aug. 1592 ff.

Han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Han skrev under som lagrettemann nr. 4. Samme segl som i 1587 ovenfor.


Torsten nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594,

Torsten nevnes også i en sak på Lagtinget i Oslo 1611:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s.241-242. (Protokoll IV, 1611).

Anden søgne for Midffaste 1611 Paa Osslo Raadstuffue Offueruerendis Erlig och Velbiurdige mand Anders Greenn thill Sundtzby Norgis Rigis Cantzler.

Laugrettis menndtt Peder Johanßenn, Jacob Knudßen, Bertell Hellißen Och Falckor Johanßenn.

Daud Smid haffde vdj Rette steffndt Bergede Myrens i Røgen ßogen for effterstaaendis Landschyld, ett halfft pund ßaltt, Leding iij lißpund miell, itt halfft bißmer pund ßmør och ij s., foring j dr.

Haffde och vdj Rette steffndt Gunrun J Husße Paa Foßum i Røgenßogen for landschyld, femten Lißpund ßaltt, Leding ij lißpund miell, itt halfft bißmer pund ßmør och j s., Foring j daler.

Haffde och vdj Rette steffndt Oluff Frothuedt, Thorsten Frothuedtz Arffuinge for Landschyld Ett pund ßallt, Leding iij lißpund miell, Ett halfft bißmerpund Smør och j s., Foring en halff dr.

Effterdj Dauid ßmid haffuer Kraffuitt dennom for ßame Restandtz, och berette attdj haffue Loffuid Att wille betalle hannom, Bør dj der fore hannom ßame Restandtz Att betale Eller och Louglig affbeuiße, den att Vere Betalid.

2. 1604 - 1643, Oluf [Torstensen ?] Frøtvedt var lensmann (ikke nevnt hos Killingstad). Han var trolig gift med N.N. Pedersdatter (søster av Laurits Pedersen Brøholt). Oluf var trolig sønn av forrige bruker se under neste bruker.

Han nevnes i Bygningsskatten
1604 - 1642/1643 (stort etterslep). Han nevnes i Landskatten 1612 - 1637. I 1637 sies det at Frøtvedt brukes av bondelensmannen. Oluf var oppsitter ved Jordeboka 1616 - 1617.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Oluf 7 kyr/kviger og 4 får.

Barn (trolig):

1. Christopher Olsen, neste bruker.

3. 1640 - 1661, Christopher Olsen Frøtvedt, d. ca. 1661. Christopher var gift med Birgitte Frøtvedt (Se neste bruker).

Christopher var meget trolig sønn av forrige bruker. Se mer under lenken ovenfor.

I Koppskatten 1645 nevnes Christoffer Frøtued, hans kvinne, hans moder og en pige.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Christoffer Frødtved 3 hester, 11 kyr, 5 kviger, 6 sauer og 3 svin.

Christopher nevnes i Rosstjenesteskatten 1644/1645 - 1660/1661 og ved Odelsskatten 1661.


4.
1661 - 1664, Enken Bergete Frøtvedt g.m.1. Christopher Olsen Frøtvedt, g.m.2. Christen Axelsen Frøtvedt.

Hun var oppsitter ved Jordeboka 1661. Hun føder 2 hester, 8 kyr, 5 ungfe og 7 sauer. Hun har skog til små lass. Hun eier også 1/2 pund i Skofterud under Frøtvedt. Se også under Brøholt der hun eier 12 lispund salt, dvs. alt godset etter Christopher.

Ved Odelsskatten 1662 nevnes Christopher Frøtvedts arvinger og ved Odelskatten 1663 - 1664 nevnes Birgitte Frøtvedt (Se under Rasmus Brøholt).


5. 1664 - 1665, Christen Axelsen Frøtvedt, f. ca. 1638, g.m. meget trolig enken Birgitte Frøtvedt, forrige bruker.

I en supplikk datert Christiania 22 Nov. 1664 ber Christen Axelsen Frøtvedt om å bli kvitt en fenrik under Kaptein Rohde..

I Manntallet 1664 nevnes Frøtvedt som "fulde gaard" og har oppsitteren Christen 26 år og [ste]sønnen Peder Christophersen 14 år.

Ved skatteregnskapet
1676 eier Christopher Frøtvedt 1/2 skippund salt (i Skofterud), men Christopher døde ca. 1661 så det må være Christophers arvinger som eier parten. Dette er ytterligere en indikasjon på at Christen var gift med enken Birgitte Frøtvedt.


6.
1666 - 1676, Fredrik Jochum Golbeck,

I Manntallet 1666 nevnes Frøtvedt som "fulde gaard" og har oppsitteren Capt. Rodes fenrik.

Han nevnes ved skatteregnskapet
1676.


7.
1680, Peder Christophersen, Peder var trolig sønn av bruker nr. 3.


8.
1679 - , Fenrik Ole Olsen har Frøtvedt som frigård.

Ole var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.


9.
1696 - 1719, Jon Hansen, f. ca. 1669, d. 1719, g.m. Kari Krogsdatter Åroselven.

Jon var oppsitter ved skattemanntallet 1696.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1701 tinglyser Joen sitt bygselbrev på gården Frøtvedt av fenrik Glanse. Datert 9 Des. 1700.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Jon på Frøtvedt sammen med sin kone og en sønn.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1718 tinglyser Joen Hansen sin bygsel på gården Frøtvedt. Datert 8 Nov. 1718.

10. 1719 - 1732, Arne Nilsen, d. ca. 1737, g.m.1. 6 Juni 1713, Margrethe Iversdatter Halden, g.m.2. 18 Feb. 1720, enken Kari Krogsdatter Frøtvedt.


På tinget i Røyken den 4 Mars 1720 tinglyser Arne Nielsen sin bygselseddel på 1 skippund 5 lispund salt med bygsel i gården Frøtvedt. Datert 20 Des. 1719.

Arne Nilsen var oppsitter ved Matrikkelen 1723.


Arne og Kari flyttet til gården Lille Glosli i Frogn, Akershus.

11. 1732 - 1751, Peder Arnesen, dpt. 20 Okt. 1709, gravl. 1 Nov. 1777, g.m. 14 Apr. 1732, enken Aase Svendsdatter Folestad.

På tinget i Røyken den 3 Mars 1732 tinglyste soldat Peder Arnesen sin bygselseddel på gården Frøtvedt kongelig majestet tilhørende fra fogden Hans Nilsen. Datert 25 Feb. 1732.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1732 tinglyste Peder sin bygselseddel på 7 lispund 1 Remål og 1/7 bismerpund salt i et jordestykke kalt Skofterud under gården Frøtvedt av Hans Olsen Åros. Datert 8 Juli 1732.

Peder Arnesen avstår bygselen av gården Frøtvedt til sin stesønn Nils Nilsen. Datert 12 Juni 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 553).

Peder og Aase flyttet til gården Follestad.


12.
1751 - 1756, Nils Nilsen, f. ca. 1724, gravl. 4 Apr. 1756, g.m. 12 Okt. 1755, Anne Hansdatter Oppegård.

Peder Arnesen ovenfor avstår bygselen av gården Frøtvedt til sin stesønn Nils Nilsen. Datert 12 Juni 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 553).


13.
1758 - 1767, Jon Augustinussen, dpt. 2 Juli 1714, gravl. 19 Nov. 1767, g.m.1. 27 Des. 1745, enken Berthe Jensdatter Knem, g.m.2. 18 Feb. 1758, enken Anne Hansdatter Frøtvedt.

På tinget i Røyken den 27 Feb. 1758 tinglyses Jon Augustinussens bygselseddel på gården Frøtvedt fra fogden Fischer. Datert 12 Jan. 1758.

Ved hovedmanntallet 1765 er Jon Augustinussen og hans hustru Anne Hansdatter oppsittere på gården Frøtvedt. Det bor totalt 8 personer over 12 år på gården Frøtvedt.


14. 1770 - , Hans Jonsen, f. ca. 1725, gravl. 30 Des. 1810, g.m.1. 14 Jan. 1758, Gunnild Ellevsdatter Øyerud, g.m.2. 27 Sep. 1770, enken Anne Hansdatter Frøtvedt.

Hans Jonsen som er forlovet med enken Anne Hansdatter salige Jon Augustinussen overtar bygselen av gården Frøtvedt. Datert Strøm 22 Aug. 1770. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 694).


Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Hans Jonsen leilending og betaler skatt.


Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Frøtvedt
som enkemann etter det andre ekteskapet. Han har levebrød av gården.


15.
- , Johannes Larsen, dpt. 28 Nov. 1762, d. 23 Aug. 1849, g.m. 19 Apr. 1798, Anne Olsdatter Stokker.

Ved folketellingen 1801 bor Johannes på gården Frøtvedt sammen med sin hustru og sønnen Andreas.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Colbjørn nevnes under husmenn og håndtverkere ved Landskatten 1622.
2.
Lars Frøtvedt n. på tinget 31 Mars 1676.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 600 - 602.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.
Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 168 (RA/EA-5965/F02/L0168), 1658-1660, oppb: Riksarkivet.