slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Vear før 1801: Matrikkelnr. 34 under utvikling.

Eiere:

1. 1528, "Suenugg i Vidar" som betaler gjengjerden av Vear i 1528.

2.
Lagrettemann Svend Svenungsen n. 1555 og 1560 eier meget trolig i Vear.

3.
1591 - 1630, Laurits Svendsen Vear eier 18 lispund salt ved Landskatten
1612 - 1614. Ved Jordeboka 1615 og ved Landskatten 1628 eier han 1 skippund 1 fjerding salt med bygsel.
Laurits Vear råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

4.
1612 - 1613, Knud Svendsen Follestad eier 16 lispund salt ved Landskatten 1612 - 1613. Knud var bror av eier. nr. 3. Eier nr. 6 har denne parten i 1624.

5. 1612 - 1615, Peder Villingstad eier 6 lispund salt ved Landskatten 1612 - 1614 og ved jordeboka 1615.

6. 1620 - , Amund Bjørulsen Hallangen g.m. Guri Lauritsdatter Vear eier 1 skippund salt uten bygsel ved La
ndskatten 1620 - 1625 for Follo i Akershus.


Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 viser:
«Aas Prestegieldtt,
...
Amundt Hallangh Wdj
samme Gaard - 1½ pd Salt.
Klemidsrød - 7 lispd Salt.
Weer - 1 pd Salt.
Rudstad - ½ pd Miell.
Hioerdt - 4 lispd Miell.
Blesße - 3 frg Miell.
Gullerudt - 1 Huudtt.
Hoie - ½ pund Miell.
Jørrenrud - 1 lispd Salt.
Huenes - 1 pd 7 lispd Saltt.
Dillerud - ½ pd Miell.
2 pd 9 [lispd] Miell - 4 pd [5 lispd Salt] - 1 Huud[tt]».

Bruker nr. 8 har denne parten senere.


7.
ca. 1631 - 1633, Svend Lauritsen Vear eier i Vear ca. 1631 - 1633. Han står dog oppført i Båtmannsskatten 1635/1636, men her må det være etterslep for hans hustru eier nr. 9 nevnes med godset i Båtmannsskatten 1635/1636 under jordeiende bønder. Hun eier da 1 skippund 11 lispund salt.

8. 1632 - 1660, Guldbrand Olsen Follestad eier 1 skippund salt ved Landskatten 1632 -
1637. Han eier det samme i bl. a. Kontribusjonsskatten 1660. Han var gift med datteren til eier nr. 4, Torre Knudsdatter.

9.
1634 - 1651, Ingeborg Vear eier 1 skippund 11 lispund salt med bygsel ved Landskatten
1634 - 1637. Hun eier 1 skippund 11 lispund salt ved Båtmannsskatten 1635/1636 og det samme 1 1/2 skippund 1 lispund salt med bygsel ved Kontribusjonsskatten 1651.

10.
1647,
Skattematrikklen 1647 for Røggenn Prestegield viser:

Weer
Tillkommer bunden sielff [Ingeborg Vear]
1 pd. (skippund) 6 lb. (lispund) salt.
Till Gulb. Follestad 1 pd. (skippund) salt.
Till Engebret Aas i Sandtzuer 1 fr. (fjerding) salt.
Er tunge 2 pd. 1/2 lb. 1 1/2 remol.
Bunden sielff raader bøxsellen.


11. 1654 - 1682, Jon Svendsen Vear eier 1 skippund 11 lispund salt med bygsel ved Kontribusjonsskatten
1654 - 1660 og ved Jordeboka 1661. Han eide 2 skippund 11 lispund salt med bygsel på skiftet etter ham den 12 og 13 Nov. 1683. Ved Kontribusjonsskatten 1654 ovenfor var Jon skyssskaffer og betalte halv skatt.

12. 1661 - , Guri Lauritsdatter Vear/Hallangen eier 1 skippund salt uten bygsel ved Jordeboka 1661. se også eier nr. 6, 13 og 14.

13. - 1683, Jens Svendsen Grønsand g.m. Astrid Amundsdatter eier 1 skippund salt uten bygsel. Astrid var datter av forrige eier. Se også neste eier.

14. 1682 - 1699, Maren Trygsdatter Vear eier 1 skippund 5 1/2 lispund salt med bygsel ved
skiftet etter Jon den 12 og 13 Nov. 1683. Like mye ble til sammen utlagt til barna. Se også under eier nr. 15.

På tinget i Røyken den 30 Mars 1683 tinglyser Maren salige Joen Vear et skjøte på 1 skippund salt, som Jens Svendsen Grønsand på Hurum har utstedt med sin hustru Astrid Amundsdatters samtykke av dato Grønsand 6 mars 1683. Astrid Amundsdatter var datter av eiere nr. 6. Moren Guri Larsdatter var arving av Torre Knudsdatter som nevnes under eier nr. 5 og 8.

15.
1682 - , Lars Jonsen Vear fikk utlagt 6 lispund 1 1/2 remål salt ved skiftet etter faren. Dette kommer frem ved en arvesak på tinget den 22 Feb. 1689. Se også under bruker nr. 1 på bruk nr. 2.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1528, "Svenugg i Vidar" som betaler gjengjerden av Vear i 1528.

2.
1591 - 1630, Laurits Svendsen, d. ca. 1630, g.m. N.N. Trulsdatter Bølstad.

3. 1631 - 1633, Svend Larsen, d. 1633, g.m. Ingeborg. Svend bodde tidligere på gården Ski.


4.
1634 - 1651, Ingeborg Vear, d. ca. 1652.

Fra ca. 1634 driver hun gården sammen med sin sønn Jon, men det er Ingeborg som står som eier av Vear t.o.m. 1651.


5.
1634 - 1682, Jon Svendsen, f. ca. 1614, d. 1682, g.m. Maren Trygsdatter.

I Koppskatten 1645 nevnes Joen Vear, hans moder, en pige, en husmann og hans kvinne.

Ved befaring av sager den 25 Apr. 1651 nevnes Jon som bruker av Vear sag og betalte 6 riksdaler.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Joen Weehr, 3 hester, 11 kyr, 4 ungfe, 10 sauer, 3 geiter og 4 svin.

Jon var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 3 hester, 8 kyr, 4 ungfe og 6 sauer. Han har skog til noe gran sagtømmer og huggen last. En flomsag som årlig skjærer 1500 bord samt en kvern foss som nå ikke er i bruk.

I Manntallet 1664 nevnes Vear som "fulde gaard" og har oppsitteren Joen 50 år. han har [ste]sønnen Hans Hellesen 13 år og tjenestedrengen Gunder Jensen 24 år. Husmennene Oelle Hallingdøll 44 år og Niels 45 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Vear som "fulde gaard" og har oppsitteren Jon 58 år ??. Han har stesønnen Hans Heljesen 15 år. Husmannen Niels Skredder 50 år bor også på gården.

Joen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681, og gården var da fri Ryttergård.

6. 1682 - 1699, Maren Trygsdatter, d. 1699,

På tinget i Røyken den 28 Aug. 1688 stevner Maren sin sønn Lars fordi han hadde tatt seg til rette på Vears eiendom som hun brukte og pløyet og sådd på en del av Vears jord. Lars møtte og inngav sitt skriftlige innlegg der han mente at ettersom han hadde arvet en part i Vear etter sin salige fader og han som eldste sønn etter loven hadde rett til åsete på gården framfør den yngste sønn så hadde han retten på sin side., datert Villingstad 27 Aug. 1688. Retten mente derimot at Laurits ikke hadde rett til dette forfarende før han hadde søkt om dette. På tinget den 3 Des. 1688 varsler Lars sin moder om at han vil overta halve gården Vear som han som odelsarving og eldste sønn mener han har åseterett til, datert Villingstad 3 Des. 1688. Saken ble berammet til den 22 Feb. 1689 der retten mente at Maren ikke hadde rett til å bruke mer en halve gården på sin livstid og Laurits Vear hadde åseteretten til den andre halvparten.

Maren og sønnen Lars driver altså halve Vear hver fra 1689.


7. 1700 - , Svend Jonsen, f. ca. 1653, gravl. 6 Aug. 1724.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1699 ble det tinglyst et pantebrev fra Svend Jonsen Vear på 6 1/2 lispund salt med bygsel til Truls Hansen på Strømsø, datert 19 Mai 1699.


8. - 1721, Hans Sørensen, f. ca. 1689, gravl. 18 Sep. 1763, g.m. 24 Sep. 1719, Mari Ingebretsdatter Vear


9. 1721 - 1760, Thore Sørensen, f. ca. 1696, gravl. 3 Feb. 1760, g.m.1. 13 Okt. 1720, Ingeborg Larsdatter Vear, g.m.2. 8 Juli 1747, Mari Olsdatter Rustad i Asker, g.m.3. 21 Juli 1753, Martha Thoresdatter Transet.

På tinget i Røyken den 22 Apr. 1721 var det en odelsak vedr. gården Vear mellom Thore Sørensen og Hans Von Campen. Thore vant saken. Her nevnes en del vitner bl. a. husmennene som bodde på gården da.

Thore solgte halvparten av gården Vear til sin svigersønn Hans Gundersen. Se bruker nr. 4 på bruk nr. 2.


10. 1745 - 1771, Anders Christophersen, f. ca. 1709, gravl. 6 Sep. 1789, g.m.1. 16 Okt. 1737, Dorthe Sophia Haagensdatter Storsand, g.m.2. 4 Nov. 1742, enken Mari Thoresdatter Vear.

Mari Thoresdatter arvet en part av dette bruket på skifte etter sin mor Ingeborg Larsdatter Vear i 1745.

Anders Christophersen Vear selger de to husmannsplassene Veardalen (Wearsdahl) til Hans Hansen for 300 riksdaler. Datert 23 Feb. 1754. (Pantebok II, (1725 - 1755), folie 655b).

Anders Paulsen boende på gården Sundland i Jarlsberg grevskap på sin salige hustru Berthe Thoresdatter og Hans Torstensen Hajum på sin hustru Anne Thoresdatters vegne selger sine arveparter i gården Vear til sin svoger Anders Christophersen Vear som deres hustruer arvet etter deres mor Ingeborg Larsdatter Vear den 29 Apr. 1745. Datert gården Sundland 4 Okt. 1758. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 126).

Anders eide nå halve bruk 1 og hele bruk 2.

Ved hovedmanntallet 1765 er Anders Christophersen og hans hustru Mari Thoresdatter oppsittere på gården Vear. Det bor totalt 25 personer over 12 år på gården Vear.

Anders eide hele Vear foruten plassen(e) Veardalen som var solgt tidligere. Anders selger nå halvparten av det han eide i Vear, 3/8 av gården med bygsel til Lars Amundsen Hyggen for 1100 riksdaler. Datert Vear 4 Mars 1771. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756 -1771, s. 710). Se også bruker nr. 5 på bruk nr. 2.

Anders selger det resterende han eide i Vear, 3/8 av gården med bygsel til Jon Ingebretsen Flater for 1050 riksdaler. Datert Vear 26 Okt. 1773. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 121).

Se også bruker nr. 5 på bruk nr. 2.


11. 1771 - 1777, Lars Amundsen, dpt. 23 Des. 1731, gravl. 6 Feb. 1803, g.m. 27 Mai 1769, Mari Christophersdatter Gjellum.

Se også forrige bruker.

Lars bodde tidligere på gården Hyggen.

I 1774 fikk Jon Engebretsen og Lars Amundsen tillatelse til å skjære 600 bord årlig på Vearsaga m.m.

Lars Amundsen Vear selger 3/8 av gården Vear med bygsel til Jon Ingebretsen Flater for 1100 riksdaler. Datert Vear 25 Nov. 1777. (Pantebok IVa (1771 - 1779), Lier, Røyken og Hurum, folie 313).

Lars flyttet til gården Flater.


12.
1777 - 1789, Jon Ingebretsen, dpt. 18 Apr. 1723, gravl. 20 Mars 1808, g.m. 24 Apr. 1757, Ingeborg Christensdatter Grini.


Jon eide 3/8 av gården Vear f.o.m. 1773 (se bruker nr. 10) og 3/4 av gården Vear f.o.m. 1777 (Se bruker nr. 11). Se også bruker nr. 6 på bruk nr. 2.

I 1774 fikk Jon Engebretsen og Lars Amundsen tillatelse til å skjære 600 bord årlig på Vearsaga m.m.


I 1789 ble det holdt skifte etter Jon Ingebretsen Vear og hans avdøde kone Ingeborg Christensdatter mens han levde. Jon eide 19 1/2 lispund salt med bygsel i gården Vear. Dette tilsvarte 3/4 av gården No. 34 Wear. Gården og løsøre ble taksert til 1800 riksdaler og de fire sønnene Lars, Christen, Ingebret og Hans skulle få 400 riksdaler og søsteren live 200 riksdaler. Sønnene Christen og Ingebret skulle få beholde halve gården hver, 9 3/4 lispund salt med bygsel. Christen fikk beholde den østre del av gården og Ingebret den vestre delen mot at de betalte 400 riksdaler til broren Lars og 200 riksdaler til søsteren Live. Broren Hans skulle få sine 400 riksdaler når faren døde. Jon beholdt dog noen jorder og plasser i gården til seg selv som sønnene Christen og Ingebret skulle få når han døde. Samtidig ble det skrevet en kontrakt mellom Jon og sønnene Christen og Ingebret om at de skulle forsørge ham. Datert Vear den 19 Jan. 1789.

Ved folketellingen 1801 bor Jon på gården Vear hos sin sønn Ingebret.

13. 1789 - , Ingebret Jonsen, dpt 30 Aug. 1761, d. 6 Mars 1832, g.m. 13 Juli 1790, Kari Hansdatter Ovnerud.

Se arvesaken under faren ovenfor.

Ved folketellingen 1801 bor Ingebret på gården Vear.


Bruk 2.

1.
1689 - , Lars Jonsen, f. 1651, d. 1726, g.m. Karen Augustinusdatter Syltingli.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1689 tinglyser Christen Evensen Havnevig et pantebrev på 1/2 skippund salt i Vear utstedt av Lars Jonsen, datert 11 Mai 1689.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1695 tinglyser Ingebret Madsen Grimsrud på Ingebret Jonsens vegne en transport på 7 3/4 salt med bygsel i Vear utstedt av sognepresten Peder Kielbeck som etter dom til sognepresten hadde blitt utlagt av Lars Jonsen Vear for gjeld.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1698 stevner Christen Evensen Havnevig, Lars Vear for ikke å ha betalt tilbake pengene for pantebrevet av 11 Mai 1689 og annen gjeld. Lars påstod at han hadde betalt en del, men dette påstod Christen å være løgn. Saken ble utsatt til neste ting den 28 Juni 1698 der Lars sin hustru møtte og sa at Lars hadde blitt hastig syk og ikke kunne møte. Lars ble dømt til å betale.

Usikkert hvor lenge Lars bodde på bruket. Han pantsatte gården i 1703 til Gaute Halvorsen Skogen (Han bodde tidligere på Slemmestad). Gaute solgte senere gården til Hans von Campen på Sundby. Se odelsaken under neste bruker.


2. 1721 - 1742, Thore Sørensen, f. ca. 1696, gravl. 3 Feb. 1760, g.m.1. 13 Okt. 1720, Ingeborg Larsdatter Vear, g.m.2. 8 Juli 1747, Mari Olsdatter Rustad i Asker, g.m.3. 21 Juli 1753, Martha Thoresdatter Transet.

På tinget i Røyken den 22 Apr. 1721 var det en odelsak vedr. gården Vear mellom Thore Sørensen og Hans Von Campen. Thore vant saken. Her nevnes en del vitner bl. a. husmennene som bodde på gården da.

Thore solgte halvparten av gården Vear til sin svigersønn Hans Gundersen. Se under datteren bruker nr. 4.


3. ca. 1739 -1742, Hans Gundersen, f. 1707, gravl. 8 Mars 1742, g.m. Mari Thoresdatter Vear.


4. 1742 - 1742, enken Mari Toresdatter, dpt. 13 Jan. 1722, gravl. 7 Feb. 1790, g.m.1 Hans Gundersen Auvi, g.m.2. 4 Nov. 1742, Anders Christophersen Storsand.

Thore Sørensen hadde solgt halvparten av gården Vear til sin svigersønn Hans Gundersen, men han døde før han fikk skjøte. Derfor selger han nå halvparten av gården Vear til sin datter Mari Thoresdatter for 700 riksdaler. Datert Vear 29 Mai 1742. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 343).

5. 1742 - 1773, Anders Christophersen, f. ca. 1709, gravl. 6 Sep. 1789, g.m.1. 16 Okt. 1737, Dorthe Sophia Haagensdatter Storsand, g.m.2. 4 Nov. 1742, enken Mari Thoresdatter Vear.

Anders Christophersen Vear selger de to husmannsplassene Veardalen (Wearsdahl) til Hans Hansen for 300 riksdaler. Datert 23 Feb. 1754. (Pantebok II, (1725 - 1755), folie 655b).

Anders eide hele Vear foruten plassen(e) Veardalen som var solgt tidligere. Anders selger nå halvparten av det han eide i Vear, 3/8 av gården med bygsel til Lars Amundsen Hyggen for 1100 riksdaler. Datert Vear 4 Mars 1771. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 710).

Anders og Lars Amundsen opprettet en kontrakt om hvordan godset skulle fordeles, hvilke husmannsplasser de skulle ha etc. Datert Vear
3 Juli 1771.(SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 710).

Anders selger det resterende han eide i Vear, 3/8 av gården med bygsel til Jon Ingebretsen Flater for 1050 riksdaler. Datert Vear 26 Okt. 1773. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 121).

Se også bruker nr. 10 på bruk nr. 1.6. 1773 - 1789, Jon Ingebretsen, dpt. 18 Apr. 1723, gravl. 20 Mars 1808, g.m. 24 Apr. 1757, Ingeborg Christensdatter Grini.


Jon eide 3/4 av gården Vear f.o.m. 1777. Se under bruker nr. 11 på bruk nr. 1.

I 1774 fikk Jon Engebretsen og Lars Amundsen tillatelse til å skjære 600 bord årlig på Vearsaga m.m.

I 1789 ble det holdt skifte etter Jon Ingebretsen Vear og hans avdøde kone Ingeborg Christensdatter mens han levde. Jon eide 19 1/2 lispund salt med bygsel i gården Vear. Dette tilsvarte 3/4 av gården No. 31 Wear. Gården og løsøre ble taksert til 1800 riksdaler og de fire sønnene Lars, Christen, Ingebret og Hans skulle få 400 riksdaler og søsteren live 200 riksdaler. Sønnene Christen og Ingebret skulle få beholde halve gården hver, 9 3/4 lispund salt med bygsel. Christen fikk beholde den østre del av gården og Ingebret den vestre delen mot at de betalte 400 riksdaler til broren Lars og 200 riksdaler til søsteren Live. Broren Hans skulle få sine 400 riksdaler når faren døde. Jon beholdt dog noen jorder og plasser i gården til seg selv som sønnene Christen og Ingebret skulle få når han døde. Samtidig ble det skrevet en kontrakt mellom Jon og sønnene Christen og Ingebret om at de skulle forsørge ham. Datert Vear den 19 Jan. 1789.

Ved folketellingen 1801 bor Jon på gården Vear hos sin sønn Ingebret.

Se også bruker nr. 12 på bruk nr. 1.

7. 1789 - , Christen Jonsen, dpt. 24 Mai 1759, d. 11 Nov. 1818, g.m. 5 Mars 1789, Marthe Hansdatter Ovnerud.

Se arvesaken under faren ovenfor.

Ved folketellingen 1801 bor Christen på gården Vear.


Bruk 3. Lund
1/4 av gården Vear.

I 1768 kjøpte Andreas Isachsen 1/4 av gården Vear (Se nedenfor). Andreas slo seg ned ved husmannsplassen Lund og bygde opp sin gård der. Derfor ble navnet Lund ble brukt f.o.m. 1768.


1. 1768 - , Andreas Isachsen, dpt. 24 Nov. 1743, d. 7 Juni 1824, g.m.1. 26 Feb. 1769, Dorthe Andersdatter Vear, g.m.2. 28 Des. 1771, Anne Olsdatter Auvi.

Anders Christophersen Vear selger 1/4 av gården Vear (12 lispund, 12 skålpund salt med bygsel) til sin blivende svigersønn Andreas Isachsen for 660 riksdaler. (Dette kjøp inkluderte husmannsplassene Lund, Skojre, Lille ødegården og Berget samt et jordestykke kalt Kione og halve haugen kalt Kolebon). Datert Vear 12 Des. 1768.

Ved folketellingen 1801 bor Andreas på gården Lund sammen med sin hustru Anne Olsdatter og deres barn.Husmannsplasser:


Øvre Veardalen: (Kalles også for Dalebråten)
.

Eiere:

1.

2. - 1754, Anders Christophersen,

Anders Christophersen Vear selger de to husmannsplassene Veardalen (Wearsdahl) til Hans Hansen for 300 riksdaler. Datert 23 Feb. 1754. (Pantebok II, (1725 - 1755), folie 655b). Øvre Veardalen kalles også for Dalebråten i kildene.

Se under bruker nr. 2.

3. 1754 - 1756, Hans Hansen, f. ca. 1712, gravl. 24 Mai 1772, g.m. 19 Aug. 1753, Mari Ingebretsdatter Åroselven.

Hans Hansen solgte plassen Øvre Veardalen under gården Vear til Lars Nilsen for 130 riksdaler. Datert plassen Wearsdahl den 10 Okt. 1756. (Pantebok III, (1756 - 1771), folie 36b).

Se under bruker nr. 3.

4. 1756 - 1759, Lars Nilsen, f. ca. 1727, gravl. 25 Juni 1769, g.m.1. 27 Des. 1754, Juliana Nilsdatter Follestad, g.m.2. 5 Mars 1768, Martha Petersdatter.

Hans Hansen solgte plassen Øvre Veardalen under gården Vear til Lars Nilsen for 130 riksdaler. Datert plassen Wearsdahl den 10 Okt. 1756. (Pantebok III, (1756 - 1771), folie 36b).

Lars Nilsen boende på plassen Øvre Vearsdal selger denne plass til Jon Ingebretsen Åroselven for 136 riksdaler. Lars hadde kjøpt plassen den 1 Okt. 1756. Datert øvre Wearsdahl den 31 Jan. 1759. (Pantebok III, (1756 - 1771) folie 174).

Se under bruker nr. 4.


5. 1759 - 1775, Jon Ingebretsen, dpt. 25 Juli 1728, gravl. 2 Juni 1791, g.m.1. Berthe Povelsdatter, g.m.2. 3 Mars 1775, enken Gjertrud Iversdatter Haug.

Lars Nilsen boende på plassen Øvre Vearsdal selger denne plass til Jon Ingebretsen Åroselven for 136 riksdaler. Lars hadde kjøpt plassen den 1 Okt. 1756. Datert øvre Wearsdahl den 31 Jan. 1759. (Pantebok III, (1756 - 1771) folie 174).

Jon selger plassen Øvre Vearsdal til Ole Nilsen Sundby for 221 riksdaler. Datert Wearsdahl den 17 Feb. 1775. (Pantebok IVa, (1771 - 1779) folie 171).

Se under bruker nr. 5.


6.
1775 - 1789, Ole Nilsen, f. ca. 1731, gravl. 18 Mai 1807, g.m. 2 Des. 1761, Dorthe Eriksdatter Romsås.


Ole selger plassen Øvre Vearsdal til Ole Hansen Ramton for 228 riksdaler. Datert Wearsdahl den 23 Feb. 1789. (Pantebok V, (1788 - 1801) folie 59/60).

Se bruker nr. 6.


7.
1789 - 1790, Ole Hansen, f. ca. 1711, gravl. 2 Mai 1790, g.m. 17 Juli 1740, Else Eriksdatter Hyggenstranden.
Ole Hansen,

Se under bruker nr. 7.


8. 1790 - 1791, enken Else Eriksdatter,


Enken Else Eriksdatter bodde på begge Dalebråten plassene til 30 Sep. 1791, da hun holdt skifte etter seg og hennes avdøde ektemann Ole Hansen Ramton. Else og hennes arvinger ble enige om at sønnen Nils Olsen skulle løse ut sine medarvinger og få skjøte på plassen Øvre Veardalen (Dalebråten) som faren kjøpte i 1789. Samtidig skulle levebrødskontrakten fra 1782 fortsatt gjelde og han skulle også når moren døde, dele hennes klær og løsøre med sine medarvinger. Datert Ramton den 30 Sep. 1791.

9. 1791 - , Nils Olsen, dpt. 30 Juli 1752, d. 4 Aug. 1850, g.m. 10 Okt. 1780 Kari Berntsdatter Gislerud.

Se under moren, forrige eier.

Brukere:

1.

2. - 1754, Anders Christophersen, f. ca. 1709, gravl. 6 Sep. 1789, g.m.1. 16 Okt. 1737, Dorthe Sophia Haagensdatter Storsand, g.m.2. 4 Nov. 1742, enken Mari Thoresdatter Vear.


3.
1754 - 1756, Hans Hansen, f. ca. 1712, gravl. 24 Mai 1772, g.m. 19 Aug. 1753, Mari Ingebretsdatter Åroselven.

4. 1756 - 1759, Lars Nilsen, f. ca. 1727, gravl. 25 Juni 1769, g.m.1. 27 Des. 1754, Juliana Nilsdatter Follestad, g.m.2. 5 Mars 1768, Martha Petersdatter.

Lars bodde tidligere på gården Follestad.

Lars flyttet til husmannsplassen Svingen under gården Follestad.


5.
1759 -
1775, Jon Ingebretsen, dpt. 25 Juli 1728, gravl. 2 Juni 1791, g.m.1. Berthe Povelsdatter, g.m.2. 3 Mars 1775, enken Gjertrud Iversdatter Haug.


Jon flyttet til gården Haug.

6. 1775 - 1789, Ole Nilsen, f. ca. 1731, gravl. 18 Mai 1807, g.m. 2 Des. 1761, Dorthe Eriksdatter Romsås.

Ole bodde tidligere på gården Sundby.

Ole flyttet tilbake til gården Sundby.

7. ca. 1787 - ca. 1798, Christopher Olsen, dpt. 18 Feb. 1759, d. 2 Juni 1831, g.m. 1 Okt. 1783, Else Jensdatter. 1801

Christopher og Else bodde først på Båtstø under gården Hov hos Christophers far Ole Jacobsen der deres eldste sønn Hans ble døpt. Så flyttet de til Dalebråten der de fikk 4 barn. Ca. 1798 flyttet de til gården Holtebrekk i Hurum.


Nedre Veardalen: (Kalles også for Dalebråten).

Eiere:

1.

2. - 1754, Anders Christophersen, f. ca. 1709, gravl. 6 Sep. 1789, g.m.1. 16 Okt. 1737, Dorthe Sophia Haagensdatter Storsand, g.m.2. 4 Nov. 1742, enken Mari Thoresdatter Vear.

Anders Christophersen Vear selger de to husmannsplassene Veardalen (Wearsdahl) til Hans Hansen for 300 riksdaler. Datert 23 Feb. 1754. (Pantebok II, (1725 - 1755), folie 655b). Øvre Veardalen kalles også for Dalebråten i kildene.

3. 1754 - 1756, Hans Hansen, f. ca. 1712, gravl. 24 Mai 1772, g.m. 19 Aug. 1753, Mari Ingebretsdatter Åroselven.

Hans Hansen solgte plassen Nedre Veardalen under gården Vear til Ole Hansen Ramton for 200 riksdaler. Datert plassen Wearsdahl den 18 Juni 1756. (Pantebok III, (1756 - 1771), folie 35b).

Se under bruker nr. 3.

4. 1756 - 1777, Ole Hansen Ramton, f. ca. 1711, gravl. 2 Mai 1790, g.m. 17 Juli 1740, Else Eriksdatter Hyggenstranden.


Se under bruker nr. 6.


5.
1777 - etter 1791, Nils Olsen Ramton, dpt. 30 Juli 1752, d. 4 Aug. 1850, g.m. 10 Okt. 1780 Kari Berntsdatter Gislerud.


Se under bruker nr. 5.

Brukere:


1.
- 1754, Lars Christophersen, g.m. 23 Okt. 1735, Johanna Clausdatter (f. ca. 1698, gravl. 20 Mai 1757), g.m.2. 6 Aug 1758, Jøran Pedersdatter Solli.

Lars bodde tidligere på husmannsplassen Vearbråten. Se nedenfor.2.
1754 - 1756, Hans Hansen, f. ca. 1712, gravl. 24 Mai 1772, g.m. 19 Aug. 1753, Mari Ingebretsdatter Åroselven.

Hans bodde tidligere på gården Haug.


3. - , Aslach Nilsen, dpt. 1724, g.m. 2 Juli 1748, Marthe Hansdatter Nærsnes, dpt. 1726,

1764 - 1766


4.
- ,


5. 1777 - 1782, Nils Olsen, dpt. 30 Juli 1752, d. 4 Aug. 1850, g.m. 10 Okt. 1780 Kari Berntsdatter Gislerud.

Foreløpig usikker om Nils bodde her eller på Ramton.

6. 1782 - 1790, Ole Hansen, f. ca. 1711, gravl. 2 Mai 1790, g.m. 17 Juli 1740, Else Eriksdatter Hyggenstranden.

Ole bodde tidligere på gården Ramton
.

Ole bodde på gården Ramton mellom 1747 - 1782 da han overlot bygselen og bruksretten av Ramton til sønnen Nils Olsen. Samtidig bygslet og festet sønnen Nils Olsen husmannsplassen Dalebråten (Nedre Vearsdal) under gården Vear til foreldrene på deres livstid, uten avgift. Datert Ramton den 31 Okt. 1782.

7. 1790 - , enken Else Eriksdatter,


Gulle:
(I dag heter det Gullaug).

Eiere:

1.

Brukere:

1. - , Nils Skredder, f. ca. 1618, gravl. 6 Mars 1709, g.m. Gunnild Olsdatter.

2. ca. 1704 - 1706, Bent Eriksen, f. ca. 1661, gravl. 22 Mars 1733, g.m. 12 Des. 1706, Ingeborg Larsdatter.

Bent bodde tidligere på Sundbyeie.
Bent flyttet til Villingstadbråten ca. 1707.

3. 1706 - 1711, Peder Nilsen, f. ca. 1659, gravl. 15 Juli 1746, g.m. Mari Andersdatter Ølstad.

Peder nevnes også som Peder skredder i kildene. Han må være sønn av Niels Gulou (se bruker nr. 1) som var f. ca. 1618 og ble gravlagt den 6 Mars 1709. Denne Niels er også meget trolig identisk med Nils skredder som var husmann på Vear ved Jordeboka 1661 og ved Manntallet 1664 - 1666. Det var også en bondeskredder som bodde på Gulle i 1686 og kona hans het Gunnild Olsdatter.

Peder var bror av Thore Nilsen på gården Haug.

Ved Manntallet (skoskatten) 1711 er Peder skredder husmann på gården Vear. Han bor der sammen med sin kone.

Peder bodde også på Gulle 1715 - 1717. Se under neste bruker.

4. ca. 1711 - 1727, Ole Larsen, f. ca. 1769, gravl. 2 Nov. 1727, g.m. ca. 1701 enken Martha Larsdatter Vear.

Ole bodde tidligere på husmannsplassen Vearbråten.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1715 tinglyste Hans Von Campen sitt skjøte på 5 lispund 2 19/20 Remål salt i gården Vear fra Ole Larsen, Datert 14 Nov. 1715.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1715 tinglyste Ole Larsen Gulle sin bygselseddel på husmannsplassen Gulle under gården Vear fra Hans Von Campen mot en årlig avgift på 6 riksdaler. Datert Sundby 14 Nov. 1715.

På tinget i Røyken den 22 Apr. 1721 var det en odelsak vedr. gården Vear mellom Thore Sørensen og Hans Von Campen. Thore vant saken. Her nevnes en del vitner bl. a. husmennene som bodde på gården da. Her nevnes det at Ole Larsen har bodd på Gulle i 11 år foruten 2 år da han var i krangel med Hans Von Campen. Det nevnes også at Peder Nilsen bodde på Gulle i 5 år før ham.


5. - 1735,
Peder Engebretsen Blæstad, f. ca. 1682, gravl. 12 Jan. 1755, g.m. Kari Pedersdatter Sålerud.

Peder ble oppsagt til jul 1735 og Peder flyttet til Guttormsplassen i 1736 og senere til husmannsplassen Skrapen under gården Søndre Heggum.

6. ca. 1736 - 1762, Peder Eriksen, f. ca. 1677, gravl. 4 Aug. 1763, , g.m. 7 Nov. 1728, Jøran Povelsdatter.

Peder bodde på Veareie når barna ble født 1731 - 1736.
Anders Christophersen Vear bygsler og fester husmannsplassen Gulle til husmanden Peder Eriksen og hans hustru på deres livstid. Anders skrev samtidig en kontrakt. Datert Wear 23 Juni 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 555).

Etter at kona døde på Gulle i 1762 flyttet Peder til husmannsplassen Solli. Se nedenfor.

7. 1762 - 1792, Paul (Povel) Christophersen, f. ca. 1705, g.m.1. Sibylla Pedersdatter, g.m.2. 7 Okt. 1769, enken Mari Iversdatter.

Anders Christophersen Vear oppretter en kontrakt med sin bror Povel Christophersen Vearsagen slik at Povel og kona får bruke husmannsplassen Gulle og en ås som kalles Gulleåsen på sin livstid. Det første året skal ikke Povel betale noen avgift, men senere skal han betale 10 riksdaler årlig. Povel får også bruke Gulleengen til sine kreatur mot å skjære 2 mål åker på gården Vear. Datert Vear 10 Des. 1762. (Pantebok III, (1756 - 1771) folie 288b).

8. - , Peder Paulsen, f. ca. 1742, gravl. 17 Jan. 1796, g.m. 19 Sep. 1767, Ingeborg Andersdatter Vear. De var søskenbarn.

Peder var sønn av forrige bruker.

De bodde på husmannsplassen Solli i 1796. Se nedenfor.


Vearbråten:

Eiere:

1. Lars Jonsen Vear.


2.

Brukere:

1. 1620 - 1630, Truls i Vearbråten nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1620 - 1628/1629 og under husmenn 1630.

2. 1631 - 1632,
Anders i Vearbråten nevnes under husmenn ved Landskatten 1631 - 1632.


3. ca. 1700 - , Ole Larsen, f. ca. 1669, gravl. 2 Nov. 1727, g.m. ca. 1701 enken Martha Larsdatter Vear.

Ole flyttet til husmannsplassen Gulle ca. 1710. Se ovenfor.


4. - , Jon Aslacksen, (1736), g.m. Kirsti Olsdatter.


5.
- 1741, Lars Christophersen, g.m. 23 Okt. 1735, Johanna Clausdatter (f. ca. 1698, gravl. 20 Mai 1757), g.m.2. 6 Aug 1758, Jøran Pedersdatter Solli.


Lars flyttet til husmannsplassen Dalebråten. Se ovenfor.


Vearsagen:


Eiere:

1.

Brukere:


1.
- , Jens Eriksen,

Barn:

1. Erik Jensen, f. ca. 1684, g.m. 17 Okt. 1706, Gunnild Larsdatter. Hun død 1718.

2.
1716 - , Sivert Iversen,

På tinget i Røyken den 22 Apr. 1721 var det en odelsak vedr. gården Vear mellom Thore Sørensen og Hans Von Campen. Thore vant saken. Her nevnes en del vitner bl. a. husmennene som bodde på gården da. Her nevnes det at Sivert Iversen har bodd på Vearsagen i 5 år.

3. - , Jon Larsen, g.m. Kari Hansdatter.


4. - , g.m. Johanna Clausdatter.


5. 1755 - 1757, Nils Abrahamsen, f. ca. 1717, gravl. 9 Mai 1773, g.m.1. Anna Andersdatter, f. ca.1706-1754, g.m.2. 3 Juni 1754, Anne Iversdatter Moserud, f. ca. 1728-1773.


6.
1758 - 1762, Paul (Povel) Christophersen, f. ca. 1705, g.m.1. Sibylla Pedersdatter, g.m.2. 7 Okt. 1769, enken Mari Iversdatter.

Paul bodde tidligere på gården Nordre Ottersrud i frogn Akershus.

Paul flyttet til husmannsplassen Gulle. Se ovenfor.


7.
1767 - 1771, Nils Abrahamsen,
f. ca. 1717, gravl. 9 Mai 1773, g.m.1. Anna Andersdatter, f. ca.1706-1754, g.m.2. 3 Juni 1754, Anne Iversdatter Moserud, f. ca. 1728-1773.

Nils var sagmester.

Nils flyttet til Lingsom under gården Sundby. Skifte

8. - , Jens Hansen, g.m. Anna Dorothea Andersdatter. Hun døde 35 år gammel i 1773.


9.
ca. 1777 - ca. 1778, Abraham Nilsen, d. ca. 1778, g.m. 31 Mars 1775, Pernille Iversdatter.

Abraham bodde tidligere på Lingsom. Han var sønn av bruker Nr. 5 og 7.

10. 1779 - 1786, Ole Gundersen, dpt. 14 Mars 1756, gravl. 21 Nov. 1808, trolovet 2 Jan. 1779, enken Pernille Iversdatter Vearsagen.

Ole bodde tidligere på gården Syltingli.

Ole flyttet til gården Selvig i Hurum.

11. 1787 - , Hans Tollefsen, f. 8 Nov. 1744, d. 1 Sep. 1828, g.m. 3 Jan. 1775, Ingeborg Svendsdatter Gui.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på husmannsplassen Vearsagen sammen med sin hustru og barn

Hans var møller og sagmester.
Nygård:

Eiere:

1.

Brukere:

1.


2.
1740 - 1766, Jon Andersen, f. ca. 1704, gravl. 24 Mai 1766, g.m. 13 Sep. 1739, Mari Arnesdatter Grav.

Anders Christophersen Vear bygsler og fester husmannsplassen Nygård til husmannen Jon Andersen og hans hustru på deres livstid. Anders skrev samtidig en kontrakt. Datert Wear 23 Juni 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 555).

3. 1771 - 1809, Arne Jonsen, dpt. 21 Juni 1744, gravl. 8 Jan. 1809, g.m. 24 Juli 1773, Kari Toresdatter.

Anders Christophersen Vear bygsler og fester bort plassen Nygård til Arne Jonsen. Datert Vear 3 Juli 1771.(SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 709).

Ved folketellingen 1801 bor Arne på husmannsplassen Nygård sammen med sin kone og barna Jon og Olina.

 

Lund/Lunden:

Eiere:

1.

Brukere:

1.

2.
- , Erik Bentsen, dpt. 1 Apr. 1706, gravl. 17 Juni 1781, trolovet 26 Nov. 1730, Ragnild Eriksdatter. Til Lunden under Vear. Senere til Tangen (Skoger prestgjeld der begge døde. Gravl. 12 Apr. 1778 og 17 Juni 1781).


Vangsbråten:

Eiere:

1.

Brukere:

1.

2. - , Anders Jonsen,

3. - 1768, Ole Nilsen, f. ca. 1723, gravl. 18 Sep. 1768, g.m. 13 Okt. 1748, Mari Jonsdatter. Skifte.

Ole bodde tidligere på plassen Kielaas under gården Bø.

De hadde barna:

1. Nils Olsen, f. 8 Juni 1749, Kielaas.
2. Jon Olsen, f. 23 Mai 1751, Kielaas.
3. Anders Olsen, f.


4. - , Ole Paulsen, dpt. 6 Apr. 1766, d. 15 Sep. 1836, g.m.1. 18 Apr. 1793, Anne Hansdatter Grette, g.m.2. 11 Sep. 1805, Bente Andersdatter.

Ved folketellingen 1801 bor Ole på husmannsplassen Vangsbråten sammen med sin kone og barna Maren og Marthe.

Ole og familien flyttet til gården Auke.


Solli:


Eiere:

1.

Brukere:

1. - ,

2. 1762 - 1763, Peder Eriksen, f. ca. 1677, gravl. 4 Aug. 1763, , g.m. 7 Nov. 1728, Jøran Povelsdatter.

Peder bodde tidligere på husmannsplassen Gulle. Se ovenfor.


3.
- 1796, Peder Paulsen, f. ca. 1742, gravl. 17 Jan. 1796, g.m. 19 Sep. 1767, Ingeborg Andersdatter Vear. De var søskenbarn.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Truls i Vearbråten nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1620 - 1628/1629 og under husmenn 1630.
2. Thore/Tord nevnes som tjenestedreng ved Landskatten 1624 - 1628.
3.
Anders i Vearbråten
nevnes under husmenn ved Landskatten 1631 - 1632.
4.
Johanne Torgersdatter Vearsaugen var vitne på tinget den 29 Mars 1682.
5.
Niels Jensen
6. Anders Michelsen var tjenestedreng, nevnes som vitne på tinget 9 Nov. 1686.
7. Anne Andersdatter var tjenestepige, nevnes som vitne på tinget den 9 Nov. 1686.
8. Guri Halvorsdatter, nevnes som vitne på tinget den 26 Juli 1692.
9. Hendrich Olsen Vearsaugen, nevnes som vitne på tinget den 26 Juli 1692.


Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 594 - 596.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237 og 425.