slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Haug før 1700:

Eiere:

1.
Thore Lauritsen Haug, se under bruker nr. 1.

2.
- 1618, Hans S. Heggedal i Asker eier 1/2 skippund salt ved Landskatten 1618.

3.
1615 - 1626, Jacob Klemmetsrud eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615, 1624 og 1626.

4. 1624 - 1642, Rolf [Andersen] Ølstad eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1624 og 1626 og Båtmannsskatten 1636/1637. Ved Båtmannsskatten 1641/1642 eier Rolf 15 lispund salt i Haug.


5.
1647 - 1677, Ved skattematrikkelen 1647 eier Claus Tronsen på Bragernes 15 lispund salt med bygsel. Ved Odelsskatten 1677 eier han 1 skippund tunge.

6. - 1696, Tron Clausen på Bragernes eier 1 skippund salt.

7. 1696 - , Jens Nielsen, På tinget i Røyken den 22 Juni 1696 tinglyser Jens Nielsen skjøte på 1 skippund salt i Haug fra Tron Clausen.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1591 - 1604, Thore Lauritsen Haug, g.m. Ingeborg Gundersdatter.

Torer Houg er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue).

Thore nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604,

Thor og hans hustru nevnes i en sak ved Lagtinget i Oslo 1612:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 300-301. (Protokoll V, 1612).

Tredie søgnis Sager effterr Midfaste paa Osslo Laugtingh Offuer Verindis Erlig och Velbiurdige mandt Anders Gren thill Sundtzby Norgis Rigis Cantzeler.

Laugretis menndtt Peder Lauridßen, Hans Busk, Jens Niellßenn, Thorckild Alffßenn, Morten Eskildßenn Och Thøger Pouellßenn.

Erich Niellßenn Borger vdj Osslo haffde Ladett vdj Rette steffne Jngeborg Gunders datter, Boendis paa Heenn J Strøm Sogenn, Affgangen Thor Lauridßens Effterleuersche ßom bode paa Houg J Røgen ßogenn, och haffde hannom thill att thalle for ett halfft pund Aarlige Landschyld medt Bøgßell och Aldt Andenn Rettighedt vdj forne gaard Houg, forne Thor haffuer J pandt Satt hans affgangen fader Niels Chrestenßen for ett brugelige Pandt. Effter hindis Pantte breffs Liudellße, huilckidt breff dj icke haffue holdett och Effterkommidtt.

Effterdj Att Joen Aslagßen fuldmectig Paa Jngeborgh Gunders datters Vegnne, her fremlegger Anders Anderßens Och Niels Hellißens Quitantz paa ßame halffue pund Skyld, Erich haffuer hende fore hid steffnd, Att haffuer aff hannom Jndløst, Er hun der fore frij kiendt for forne thill thall, Effterdj Pantte breffuitt vdj Samme quitantz Er kiendt dødt och magteløß, Saa lenge ßame Quitantz Vid magtt star, Och Effterdj Erich Steffner ßame Jngeborg Gunders datter (Vlouglig imodt ßin quitantz), Och icke steffner hindis hoßbunde, Bøer hans der fore Att giffue hende kost och thering effter 6 mends billig kiendellße.

2. 1612 - 1614, Johannes Haug,

Johannes nevnes som leilending ved Landskatten 1612 - 1614,


3.
1616 - 1637, Laurits Haug,

Laurits var oppsitter på Houg ved Jordeboka 1616 - 1617.

Han nevnes som leilending ved Landskatten 1618 - 1637.

4. 1639 - 1643, Halvor Haug,

Halvor nevnes i Bygningsskatten 1639/1640 - 1642/1643.

5. 1645 - 1651, Harald Haug,

I Koppskatten 1645 nevnes Harall Hoeff, hans kvinne, en husmann og hans kvinne.

Harald er oppsitter ved skattematrikkelen 1647.


6.
1652 - 1683, Erik Haug, f. ca. 1614, d. ca. 1683, g.m. Margareta Christensdatter.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Erich Houg, 2 hester, 5 kyr, 2 kviger, 2 svin og 6 sauer.

I Manntallet 1664 nevnes Haug som "fulde gaard" og har oppsitteren Erich 50 år. Han har sønnen Amund (soldat) 16 år. Husmannen Hans skredder 24 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Haug som "fulde gaard" og har oppsitteren Erich 52 år. Han har sønnen Amund 18 år.

Erik var lagrettemann 1666 -

På tinget i Røyken den 29 Sep. 1673 ble Erik Haug stevnet for "ildebrand hand for nogen tid sides haffde udsatt i Villingstad shouges". Han ble også stevnet for hugst i Villingstad- og Jerdalskogen.

På tinget i Røyken den 5 Des. 1676 får vi vite at Erik har pantsatt buskap og alt annet han eier til Claus Tronsen på Bragernes. Datert 21 Juni 1673.

Erik er oppsitter ved Odelsskatten 1677 og ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Karen Olsdatter tjente hos Hans Gulllichsen på Vestre Hyggen den 20 Okt. 1682 da hun ble stevnet på tinget i Røyken for leirmål med Jens Eriksen Haug.

På tinget i Røyken den 18 Des. 1686 stevnes salige Joen Vear og salige Erik Haugs etterleversker og arvinger for gjeld. Her nevnes Erik Haugs hustru Margareta Christensdatter samt hans sønner Amund, Jens og Ole Erikssønner. Saken fortsetter på tinget i Røyken den 28 Feb. 1687. Her nevnes det at det var skifte etter Erik Haug den 8 Jan. 1684.

Barn:(rekkefølgen usikker):

1. Amund Eriksen, f. ca. 1648,
2. Jens Eriksen, bosatt på Ovnerud. Gift med en datter av Knut Ovnerud.
3. Ole Eriksen, d. ca. 1700, Neste bruker.

7. 1683 - ca. 1700, Ole Eriksen, d. ca 1700,

Ole brukte Haug en tid sammen med sin mor.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1700 nevnes Ole som død.

8. - ,

9. 1709 - 1731, Sorenskriver Jens Sørensen Hiermind, f. ca. 1674, gravl. 28 Des. 1744, trolovet 1707 med Dorothea Margrethe Hansdatter Kyhn.

Christen Børgesen Ski og hans hustru Kirsten Hansdatter selger gården Haug i Røyken som skylder 1 skippund havre mel med bygsel til sorenskriveren Jens Hiermind. Datert Ski 29 Nov. 1709. (Pantebok I (1701 - 1725), folie 178b ff.).

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor sorenskriveren Jens Hiermind på Haug sammen med sin kjæreste. Vi får også vite at han brukte parykk og hadde 2 tjenestepiker.

Jens var oppsitter ved matrikkelen 1723.


Jens flyttet til gården Gunnerud i 1731.12. 1749 - 1756, Bartholomeus Hansen, dpt. 3 Sep. 1719, g.m. 16 Nov. 1749, Ingeborg Gullichsdatter Auvi.

Bartholomeus var fra Nærsnes.

Anne Nilsdatter Rød selger med sin sønn Hans Olsen Røds samtykke 10 lispund havre mel med bygsel i gården Haug til Bartholomeus Hansen Nærsnes for 350 riksdaler. Datert Rød den 9 Des. 1749. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 522).

Bartholomeus og kona flyttet til Hurum.


13. 1756 - , Christen Hansen, g.m. 13 Mai 1758, enken Marthe Sørensdatter Bråset.

Christen Hansen Haug selger en 1/4 del av sin gård Haug 3 1/2 lispund havremel og 1 1/3 lispund tunge for 240 riksdaler til Ole Johannesen Oddevald. Datert Haug
22 Des. 1758. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 136).


I 1774 bor Christen og kona på gården Huseby i Hurum.

14. - ,

Bruk 2:

1. 1692 - 1710, Thore Nilsen, f. ca. 1657, gravl. 14 Des. 1710.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1692 er Tore skyldig skatt.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1694 tinglyser Tore Nilsen sin bygselseddel på 1/2 skippund salt i Haug fra Tron Clausen på Bragernes. Datert Bragernes den 28 Okt. 1694.

Tore var lagrettemann 1696 og 1701.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Tore Houg" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har TNS i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).


Br
uk 2a:


1. 1732 - 1739, Jon Knudsen, f. ca. 1694, gravl. 29 Juli 1770, g.m.1. 8 Des. 1720, Ingeborg Olsdatter Rød, g.m.2. 28 Apr. 1741, Berthe Østensdatter.


Jon flyttet til gården Skryset.

2. 1740 - , Hans Hansen,

3. - ,

Bruk 2b:

14. 1758 - 1773,
Ole Johannesen, f. ca. 1703, gravl. 29 Aug. 1773, g.m.1. 6 Jan. 1735, Anne Margrethe Andersdatter Huseby, g.m.2. 18 Juli 1756, enken Ambiør Andersdatter Kovestadbakken.

Ole Johannessen var fra Follestad. Han bodde tidligere på gården Oddevald.

Christen Hansen Haug selger en 1/4 del av sin gård Haug 3 1/2 lispund havremel og 1 1/3 lispund tunge for 240 riksdaler til Ole Johannesen Oddevald. Datert Haug 22 Des. 1758. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 136).


Husmannsplasser:


Haugsbråten:

1. - 1767, Jens Guttormsen,
dpt. 1723, gravl. 1767, g.m. 1748, Helene Carlsdatter.

2. 1767 - , Jacob Olsen, f. ca. 1712gravl. 1788, g.m. 1767, enken Helene Carlsdatter Haugsbråten.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Kirsten Haug, n. 28 Aug. 1688.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.