slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hyggen Mellom før 1801: Matrikkelnr. 46. (Også kalt for Nordre Hyggen).

Eiere:


1.
1616 - 1617, Matias Bundson i Oslo råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

2. 1615 - 1636, Amund Hyggen Østre (Nedregården) eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1615. Han eier 2 skippund salt med bygsel ved Landskatten 1618 - 1630 og ved Offiserskatten 1628/1629. Ved Landskatten 1631 - 1636 eier han 1 skippund 2 lispund salt. Han eier 2 skippund salt ved Jordeboka 1624 og 1626.

3.
1624 - 1638, Gunder Ovnerud eier 1/2 skippund ved
Jordeboka 1624 og 1626 og 7 lispund salt ved Landskatten 1637 og ved Båtmannsskatten 1637/1638.

4.
1615 - 1633, Svend Lauritsen Ski eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1615,
1624 og 1626.

5. 1634 - 1647, Ingeborg Vear eier 13 lispund salt ved Landskatten 1634 - 1636 og ved Båtmannsskatten
1639/1640 - 1641/1642 eier hun 1 skippund salt. Hun var gift med forrige eier. Se også eier nr. 6.

6.
1647 - 1662, Niels Jensen, Ved skattematrikkelen 1647 eier Niels Jensen i Scheen 2 pd. salt og Jngeborre Weer i Røgensogen 1 pd. salt. Niels Jensen i Scheen raader bøxsellen. Ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 1660/1661 eier borgermester Niels Jensen på Bragernes 2 skippund salt med bygsel og det er hans odel. Han eier 3 pund salt med bygsel ved Jordeboka 1661. Borgermester Niels Jensen døde den 12 Jan. 1662 og ble gravlagt den 15 Jan. 1662 i Bragernes kirke.

7. 1648 - 1653, Joen Svendsen Vear eier 1 skippund salt ved odelsskatten 1647/1648.


8. 1662 - 1662, Niels Jensens efterleverske [Maren] eier 2 skippund salt ved Odelsskatten 1662.


9. 1663 - 1684, Byfogden på Bragernes [Christopher Hansen Galschiøt] eier 3 skippund salt ved Odelsskatten 1663.

Nicolaj Hyggen skylder til byfogden på Bragernes 3 skippund salt ved Odelsskatten 1663.

Ved skifte etter Christopher i 1684 nevnes det at hans sønn Johannes Christophersen (neste eier) hadde arvet gården Mellom Hyggen fra sin mor og at hans far hadde vært hans verge. (Se også Christophers bror Christen Hansen Galschøt, bruker nr. 7 nedenfor).


10.
1685 - 1688, Johannes Christophersen Galschiøt eier 3 skippund salt med bygsel.

Ved Skifte etter faren Christopher Hansen Galschøt (forrige eier) får vi bl. a. vite at eier nr. 6 Niels Jensen var Johannes sin morfar og bruker nr. 7 Christen Hansen Galschøt var Johannes sin faderbroder.

Se også eier nr. 9 og 11.


11.
1688 - 1719, Sorenskriver Mathias Pedersen eier 3 skippund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den 21 Juli 1687:

Sorrenschriffueren udj Bragenis fogderj Mathias Pederssen tingluiste jt aff byfogden paa Bragenis Monseigneur Henndrich Blichfelt for Johannis Christopherssen til bemelte Matiss Pederssen vdstede cautions breff paa - 50 rdr: som hannem aff bemelte Johannis Christopherssens arffuelod effter moder och mormoder ved schifftiss endelighed effter hans salige fader schall betalliss, paa dennd maade Johannis Christopherssen selff der paa teingid haffuer nemlig at hand frivillig offuerdrager och affstaar til bemelte - 50 rdr: betalning aff bemelte sin salige moders och mormoders sig tilfalden arff Matis Pederssen at maa tilvige udj løssørre eller udj jordegods som er j blant merre effter hans salige moder tilfalden dend gaard mellum Heggen i Røgen sogen hans faderbroder Christen Hanssen paa boer, Huilchit Matis Pederssen best behager til saa megit forschreffne hanem forstrachte penge och interesse kand opløbe, om betalningen iche med rede penge til schifftiss endelighed erlagt vorder et:, och er Hendrich Blichfelds caution daterit Bragenis dend - 11 Julj - 85 och Johanis Christopherssen schrifft udj Heggenstrand dend - 12 Julj anno 1685.

På tinget i Røyken den
28 Aug. 1688 tinglyser sorenskriver Mathias Pedersen et kjøpe og skjøtebrev fra Johannes Christophersen Galschiøt med sin kjære faderbroders Christen Hansens råd og samtykke på 3 skippund salt med bygsel som Christen Hansen påbor, som var Johannes sin morsarv m.m. Datert Strømsø 3 Aug. 1688.

Mathias eier fortsatt 3 skippund salt med bygsel ved skifte etter kona i 1696, og ved matrikkelen 1717. Se under bruker nr. 8.

Kjente brukere:


Mellom Hyggen samlet:

1.
1589 - 1614, Halvor Ingebretsen Hyggen,

Halvor Ingebretsen var lagrettemann den
2 Mai 1589 ff. (Diplomsamlingen).

Halluordt Heggen er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har H I S i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 10 av 12 lagrettemenn.

Halvor Hyggen har identisk segl med "Haluor Ingebrichsøn" som var lagrettemann i en sak datert Askestad den
2 Mai 1600. (Ra-dipl. org. på papir).

"Halduord Hegim" er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 7 av 12 lagrettemenn. Han har H I S i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

Halvor nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604 og ved Landskatten
1612 - 1614.

Barn: (Trolig)

1. Ragnhild [Halvorsdatter ?] Hyggen, g.m. Jon [Amundsen ?] Hyggen, neste bruker


2.
1616 - 1628,
Jon [Amundsen ?] Hyggen, d. ca. 1628, g.m. Ragnhild [Halvorsdatter ?] Hyggen (neste bruker)

Jon nevnes ved Landskatten 1618 - 1630 i Bygningsskatten 1617 - 1631/1632. Her er det dog litt etterslep.

Jon var oppsitter på Hyggen Mellom ved Jordeboka 1616/1617.

Jon var oppsitter på Hyggen Mellom ved Jordeboka 1624. Han eide da 1 fjerding mel i Lahell i Lier, 1 fjerding salt i Grette i Røyken og 3 1/2 lispund 1 remål korn i Kopland på Modum.

Jon var oppsitter på Hyggen Mellom ved Jordeboka 1626. Han eide da 1/2 pund mel i Temte på Eiker og 1 fjerding salt i Grette i Røyken.

I et tillegg til Landskatten Martini, Bragernes 1625 kunngjør lagrettemennene Rolf Ølstad, Joen Hyggen, Søren Ølstad, Elling Hekleberg, Bjørn Auvi og Anders Nærsnes at den 15 Feb. 1625 var de på åstedet for sagene på Myre og Bryn i Røyken, med tillatelse av lensmann Peder Villingstad, for å undersøke hvorfor disse sager ikke har betalt noen sagskatt da de er innførte i manntallet. Engebret Myres sag var alldeles ødelagt og Anders Bryns sag er for noen tid siden avbrent og ikke bygd opp igjen.Sagene kunne derfor ikke brukes og skal derfor ikke betale skatt. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Barn:

1.
Jon Jonsen Grette, f. ca. 1604, d. før 1686, g.m. ca. 1624, Guri Rolfsdatter Ølstad.


3.
1628 - 1633, Ragnhild [Halvorsdatter ?] Hyggen g.m. forrige bruker.

Ragnild nevnes i Fogderegnskapenes sakefaldsliste 1628/1629.

Ragnild nevnes også i Landskatten 1631 -
1632 og i Bygningsskatten 1632/1633.


4.
1633 - 1643, Truls Hyggen,

Truls nevnes ved Landskatten
1633 - 1637 og i Bygningsskatten 1642/1643. (etterslep).


5.
1645 - 1647, Asle Hyggen,

I Koppskatten 1645 nevnes Asle Hyggen, hans kvinne og en pige.

Asle var oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

Barn: (muligens)

1.
Sivert Aslesen, f. ca. 1636, d. 1718, g.m. Marthe Hansdatter Grini.


6.
1653 - , Nicolaus Petersen Hyggen, g.m. enken Jøran Askestad.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Nicolaus Hyggen 5 hester, 7 kyr, 6 kviger, 8 sauer og 1 svin.

Nicolaj var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 7 kyr, 3 ungfe og 8 sauer. Han er da lensmann og har noe skog til små last.

I Manntallet
1664 nevnes Hyggen Mellom som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Lensmann Niclaus 52 år. Han har tjenestedrengen Siffuert Aslesen 22 år.

I Manntallet 1666 nevnes Hyggen Mellom som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Lensmann Niclaus 54 år. Han har stesønnen Hans 23 år. Husmennene Gunder Olsen 59 år og Oluf Amundsen 23 år bor også på gården.


Nicolaus var oppsitter ved Odelsskatten
1677 og ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Etterslep.

7. 1678 - 1687, Christen Hansen Galschøt, f. ca. 1628, d. etter 1701.

På tinget i Hurum den 2 Sep. 1676 nevnes det at Christen Hansen bodde i Hyggenstrand og han var da tiendeskriver.

Christen Hansen Hyggen var vitne på tinget i Røyken den 15 Mars 1678.

Christen flyttet til Bragernes der han bodde 1788.

Ved manntallet 1701 bor Christen på gården Rømmen i Åfjord i Fosen hos sin sønn lensmann Hans Christensen Galschøt. Christen er da 73 år gammel.

Bygdebok for Åfjord.

Eier nr. 8 var hans brorsønn.

Se også under eier nr. 9.


8. 1688 - 1719, Sorenskriver Mathias Pedersen, f. ca. 1643, gravl. 24 Mars 1719, g.m. enken Kiersten Nielsdatter Hesselberg.

Mathias Pedersen ble sorenskriver over Lier, Hurum og Røyken den 12 Juni 1673. Han sluttet som sorenskriver i året 1700.

I skiftet etter kona Kiersten Nielsdatter Hesselberg den 29 Apr. 1696 nevnes det at Mathias bruker Mellom Hyggen.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Sr. Mathias Pedersen på gården Mellom Hyggen. Han er enkemann og har en tjenestepike. Han nevnes også som oppsitter på Vestre Hyggen.

Han var fortsatt oppsitter på både Mellom Hyggen og Vestre Hyggen ved matrikkelen 1717.

Barn:

1.
Peder Mathiasen Lund. Neste bruker.


9. 1719 - 1722,
Peder Mathiasen Lund, f. ca. 1668, gravl. 4 Mai 1722, g.m. Johanna.


10.
1723 - 1739, Løytnant/Kaptein
August Friderich von Rappe, f. ca. 1691, gravl. 1 Mai 1778, g.m.1. 28 Aug. 1722, Kirsten Pedersdatter Lund, g.m.2. 25 Apr. 1744, Inger Christina Eilertsdatter, g.m.3. 9 Okt. 1754, Maria Magdalena Schuman.

von Rappe var svigersønn av Peder Mathiasen Lund ovenfor.

Løytnant Rappe var oppsitter på Mellom Hyggen ved matrikkelen 1723. Han brukte også gården Vestre Hyggen ved matrikkelen 1723.

Han eide og bodde på Vestre Hyggen i 1724.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1725 tinglyses August Friderick von Rappe, løytnant ved oberst Schlambusch regimente sitt skjøte på hans eiende gård Vestre Hyggen som skylder 3 1/2 skippund salt med påstående hus til sin svåger Johan Nicolav von Freiburg. Datert Vestre Hyggen den 11 Des. 1725.

På tinget i Røyken den 18 Des. 1739 tinglyses kaptein August Friderick von Rappes auksjonsskjøte av gården Nordre Hyggen som skylder 3 skippund salt med bygsel og herlighet til kaptein Christian Petter Leth som hadde det høyeste budet på 920 riksdaler på en auksjon på Strømsø etter skriftelig ordre fra von Rappe. Kjøpet inneholdt også 3 husmannsplasser m.m. von Rappe hadde selv kjøpt gården på auksjon den 24 Apr. 1724. Datert Bragernes 22 Jan. 1740.

August Frederich var født i Mechlenburg. Dette kommer fram av en legdsrulle fra 1749. Han var da kaptein, 58 år, gift og bodde da i Holmestrand.

Se også bruker nr. 9 på husmannsplassen Kindertangen nedenfor.


11.
1739 - 1741, Kaptein Christian Petter Leth, f. ca. 1694, gravl. 1 Mai 1741.

På tinget i Røyken den 18 Des. 1739 tinglyses kaptein August Friderich von Rappes auksjonsskjøte av gården Nordre Hyggen som skylder 3 skippund salt med bygsel og herlighet til kaptein Christian Petter Leth som hadde det høyeste budet på 920 riksdaler på en auksjon på Strømsø etter skriftelig ordre fra von Rappe. Kjøpet inneholdt også 3 husmannsplasser m.m. von Rappe hadde selv kjøpt gården på auksjon den 24 Apr. 1724. Datert Bragernes 22 Jan. 1740.

Leth nevnes som fadder i kirkebøkene for Røyken f.o.m. 1737, men ikke hvor han da bodde.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1741 nevnes skifte etter kaptein Leth.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1742 tinglyser sognepresten Poul Christian Holst sitt skjøte på 3 skippund salt i gården Mellom Hyggen fra Fredrick Leth til gården Kastrup i Nordre Jylland. Datert 9 Aug. 1741. (Se også under bruker nr. 13 og 14).


12.
1741 - , sognepresten Poul Christian Holst, f. ca. 1698, d. 11 Jan. 1775, g.m. Benedicte (Bente) Mandal.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1742 tinglyser sognepresten Poul Christian Holst sitt skjøte på 3 skippund salt i gården Mellom Hyggen fra Fredrick Leth til gården Kastrup i Nordre Jylland. Datert 9 Aug. 1741. (Se også under bruker nr. 13 og 14). NB! Gården skal nok være Kovstrup.


13. 1756 - , Hans Bersvendsen, dpt. 11 Nov. 1725, gravl. 2 Des. 1798, g.m. 13 Mars 1756, Dorthe Hansdatter Hyggen.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1756 tinglystes Hans Bersvendsens bygsel på 3 Skippund salt i gården Mellom eller Nordre Hyggen for et åremål av sognepresten Poul Christian Holst. Datert Røyken prestegård den 1 Mars 1756.


14. 1757 - 1760, Friderich Otto von Rappe, f. ca. 1725, d. 21 Mai 1808, g.m. ca. 1759, Mette Been. 1801. Død på Lesja.

Løytnant Rappe bodde nok ikke på gården Mellom Hyggen selv. Han var nok bare eier.

På tinget i Røyken den 17 Juni 1757 tinglystes sognepresten Poul Christian Holsts salg av 3 skippund salt med bygsel i gården Mellom Hyggen med påstående husbygninger og husmannsplasser til Premier Løytnant Friderich Otto von Rappe for 1150 riksdaler. Sognepresten hadde kjøpt gården på skifte etter kaptein Christian Petter Leth. Friderich Otto von Rappe hadde dog tatt ut et stevnemål samme året (1757) og krevde sin odelsrett til gården. De ble nå enige om at stevnemålet ble opphevet og sognepresten solgte altså gården til Løytnanten. Datert Røyken prestegård den 7 Mars 1757.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1759 tinglystes Friderich Otto von Rappes salg på auksjon av den østre parten 1 1/2 skippund tunge med bygsel av gården Mellom Hyggen til Nils Evensen Holm som hadde det høyeste budet på 818 riksdaler. Her nevnes også at Rappe hadde solgt den vestre parten av gården Mellom Hyggen ved kjøpekontrakt til Jacob Christophersen og Jørgen Syversen fra Kobbervigstangen den 2 Aug. 1758. Samtig ble gården delt i den østre og vestre part. Datert Stoppen 4 Mai 1759.

På det samme tinget (neste sak) tinglyser broren Bernt Hartwig von Rappe sin pengemangel da han akter å innløse den østre parten av Mellom Hyggen ettersom han ikke hadde blitt informert om dette salg og mente at han var nærmere til å innløse denne parten. Datert Fredrikstad den 12 Juni 1759.

Salget av den vestre parten nevnt ovenfor har det vel ikke blitt noe av ettersom Friderich Otto von Rappe selger den vestre parten den 17 Mars 1760. Se nedenfor.

På tinget i Røyken den 5 Juli 1760 tinglystes Friderich Otto von Rappes salg av den vestre parten av gården Mellom Hyggen foruten husmannplassen Kindertangen som Rappe hadde reservert (til sin fader) for 500 riksdaler til kaptein Henrich Bougisloff von Schrader. Datert Bragernes den 17 Mars 1760.

På tinget i Røyken den 15 Des. 1760 tinglyses Frederick Otto von Rappes salg av husmannsplassen Kindertangen til hans far August Frederick von Rappe, Datert 10 Jan. 1760.


Gården ble altså delt i den Østre og Vestre parten.


Østre Parten:


1. 1759 - 1763, Nils Evensen Holm, f. ca. 1695, gravl. 9 Feb. 1763, g.m. 30 Apr. 1720, Live Hansdatter Svelvik. (f. ca. 1700, gravl. 17 Mars 1756).

På tinget i Røyken den 28 Juni 1759 tinglystes Friderich Otto von Rappes salg på auksjon av den østre parten 1 1/2 skippund tunge med bygsel av gården Mellom Hyggen til Nils Evensen Holm som hadde det høyeste budet på 818 riksdaler. Her nevnes også at Rappe hadde solgt den vestre parten av gården Mellom Hyggen ved kjøpekontrakt til Jacob Christophersen og Jørgen Syversen fra Kobbervigstangen den 2 Aug. 1758. Samtig ble gården delt i den østre og vestre part. Datert Stoppen 4 Mai 1759.

I 1759 fikk Nils Evensen bevillning på å drive kro og vertshus på gården
Mellom Hyggen (Hyggenstranden) i Røyken mot å betale en årlig avgift på 24 skilling. NB! Her står det at gården Hyggenstranden ligger i Lier, men det er feil, gården ligger i Røyken.


2. - 1782, Nils Mogensen Syvertz, g.m. 5 Okt. 1759, enken Ingeborg Nilsdatter Holm

Han var svigersønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 5 Juli 1782 tinglyses Nils Syversen på Kobberviktangen ved Strømsø og hans hustru Ingeborg Nilsdatter Holms salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1495 riksdaler til Hans Evensen boende på Nedre Hyggen. Datert 18 Mars 1782.


3. 1782 - 1792, Hans Evensen, dpt. 29 Apr. 1714, gravl. 10 Mars 1805, g.m.1. 15 Okt. 1741, Kari Andersdatter Hekleberg, g.m.2. 8 Mai 1751, Anne Olsdatter Kastet, g.m.3. 20 Nov. 1760, Dorthe Hansdatter.


På tinget i Røyken den 5 Juli 1782 tinglyses Nils Syversen på Kobberviktangen ved Strømsø og hans hustru Ingeborg Nilsdatter Holms salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1495 riksdaler til Hans Evensen boende på Nedre Hyggen. Datert 18 Mars 1782.

På tinget i Røyken den 11 Juni 1792 tinglyses Hans Evensen Hyggens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1500 riksdaler til Ander Hansen Føyen. Datert Nøste 22 Mars 1792.


4. 1792 - 1795, Anders Hansen Føyen,

På tinget i Røyken den 11 Juni 1792 tinglyses Hans Evensen Hyggens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1500 riksdaler til Ander Hansen Føyen. Datert Nøste 22 Mars 1792.

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyses Anders Hansen Føyens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 2250 riksdaler til Amund Hansen Ovnerud. Datert Hyggen den 26 Mars 1795.


5.
1795 - , Amund Hansen, dpt. 10 Aug. 1760, d. 1 Juni 1825, g.m. 25 Okt. 1792, Gulbiør Amundsdatter Gjerdal. (1751-1826).

Amund er sønn av Hans Amundsen Ovnerud.

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyses Anders Hansen Føyens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 2250 riksdaler til Amund Hansen Ovnerud. Datert Hyggen den 26 Mars 1795.

Ved folketellingen 1801 bor Amund på gården Mellom Hyggen sammen med sin hustru og barn. Han er da "Bonde og gaardbeboer samt landværge soldat".Vestre Parten:


1. 1760 - 1766, kaptein Henrich Bougisloff von Schrader,

Henrich Bougislaf von Schrader selger halve gården Mellom Hyggen den vestre parten 1 1/2 skippund salt til Peder Hansen Oddevald for 700 riksdaler. Datert Strømsø den 3 Okt. 1766. (Pantebok III, (1756 - 1771) folie 467b).


2. 1766 - 1789,
Peder Hansen, døpt. 25 Mars 1716. gravl. 9 Juli 1789, g.m.1. 12 Mars 1739, Birthe Jensdatter, g.m.2. 9 Okt. 1764, enken Ingeborg Augustinusdatter Daler.

Henrich Bougislaf von Schrader selger halve gården Mellom Hyggen den vestre parten 1 1/2 skippund salt til Peder Hansen Oddevald for 700 riksdaler. Datert Strømsø den 3 Okt. 1766. (Pantebok III, (1756 - 1771) folie 467b).

Peder bodde tidligere på gården
Oddevald (Askestad).3. 1789 - 1794, Lars Guldbrandsen, f. ca. 1737, gravl.
7 apr. 1803, g.m. 17 Mars 1791, Dorthe Bentsdatter.

Lars Gulbrandsen fra Qrinen i Gran sogn kjøper gården
på auksjon fra arvingene etter Peder Hansen.

https://media.digitalarkivet.no/view/15033/101


På tinget i Røyken den 12 Juni 1794 tinglyses Lars Gulbrandsens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1120 riksdaler til Halvor Jørgensen Hyggen. Datert Strøm 3 apr. 1794.

Ved folketellingen 1801 bor Lars på gården Mellom Hyggen sammen med sin hustru og barn. Han er da "Jordløs huusmand, lever af arbejde og almisser".


4. 1794 - 1795,
Halvor Jørgensen, dpt. 17 Mars 1771, g.m. 31 Okt. 1793, Eli Gulbrandsdatter.

Halvor var svåger til neste eier/bruker Abraham Knudsen.

På tinget i Røyken den 12 Juni 1794 tinglyses Lars Gulbrandsens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1120 riksdaler til Halvor Jørgensen Hyggen. Datert Strøm 3 apr. 1794.

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyses Halvor Jørgensens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1120 riksdaler til Abraham Knudsen. Datert Hyggen 14 Apr. 1794.

Halvor flyttet til Lunner og så til Jevnaker.

Ved folketellingen
1801 bor Halvor på gården Brørby i Jevnaker sammen med sin hustru og barn. Han var da husmann med jord.


5.
1795 - 1799,
Abraham Knudsen, dpt. 18 Okt. 1761, d. 17 Nov. 1830, g.m. 28 Okt. 1790, søskenbarnet Barbro Gulbrandsdatter.

Abraham bodde tidligere på gården Skøyen, Lunner, Oppland. Han er svåger av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyses Halvor Jørgensens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1120 riksdaler til Abraham Knudsen. Datert Hyggen 14 Apr. 1794.

På tinget i Røyken den 1 Apr. 1799 tinglyses Abraham Knudsens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1280 riksdaler til Hans Christophersen. Datert Oddevald den 1 Apr. 1799.

Ved folketellingen 1801 bor Abraham på gården Mellom Hyggen sammen med sin hustru og barn. Han er da "Jordløs huusmand, lever af dagarbejde".

Abraham flyttet senere til husmannsplassen Esperin under gården
Vestre Hyggen.


6. 1799 - ,
Hans Christophersen, dpt. 14 Mars 1761, d. 30 Okt. 1819, g.m. 16 Nov. 1782, enken Marthe Halvorsdatter Bråset.

Hans er sønn av Christopher Sørensen Heggum.

På tinget i Røyken den 1 Apr. 1799 tinglyses Abraham Knudsens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1280 riksdaler til Hans Christophersen. Datert Oddevald den 1 Apr. 1799.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Vestre Hyggen. Han var da enkemann, bonde og gårdbeboer.

Han eide forsatt gården ved skifte etter ham.


Husmannsplasser:

Kindertangen:

Eiere:

1.

2.

3. 1757 - 1760, Friderich Otto von Rappe, f. ca. 1725, d. 21 Mai 1808, g.m. ca. 1759, Mette Been. 1801. Død på Lesja.

På tinget i Røyken den 15 Des. 1760 tinglyses Frederick Otto von Rappes salg av husmannsplassen Kindertangen til hans far August Frederick von Rappe, Datert 10 Jan. 1760.

4. 1760 - 1778, Løytnant/Kaptein August Friderick von Rappe, f. ca. 1691, gravl. 1 Mai 1778, g.m.1. 28 Aug. 1722, Kirsten Pedersdatter Lund, g.m.2. 25 Apr. 1744, Inger Christina Eilertsdatter, g.m.3. 9 Okt. 1754, Maria Magdalena Schuman.

Se bruker også nr. 8 nedenfor.

Brukere:

1. 1693 - 1699, Reer Aslachsen bodde på husmannsplassen Kindertangen den 2 Des. 1693 da han var stevnevitne på tinget. Trolig er det samme mann som nevnes på tinget den 22 Feb. 1699. Han bodde da i Hyggenstranden.

Han nevnes som død på tinget den 28 Juni 1699
.

2. - , Reer barn 1704

3.
- , Nils

Bodde her i 1709 og 1716 da han var fadder.

4.
- , Asbjørn Henningsen, f. ca. 1675, gravl. 25 Nov. 1725, g.m. 15 Okt. 1702, Anne Hallesdatter Follestad.

Asbjørn bodde her i 1719 og 1721. I 1725 bodde han på plassen Høyda under Vestre Hyggen.

5. - , Ole Halvorsen 1706, senere Gunnerudeie

6. 1709 - 1730, Nils Olsen, f. ca. 1683, gravl. 1747, g.m. 1705, Ingri Olsdatter Veareie.

Nils bodde tidligere på gården Haug.

7. 1733 - , Amund Christensen og Ole i 1733, Ole barn i 1745


8. 1746 - 1757, Christen Olsen, f. ca. 1713, gravl. 22 Nov. 1772, g.m. 24 Apr. 1746, Marthe Hansdatter Klokkerstuen.

Christen flyttet til Bråten eller plassen Skrapen under gården Søndre Heggum.


9. 1758 - 1759.
Torbjørn Olsen, g.m. Eggeløf Steinarsdatter.

Torbjørn flyttet til husmannsplassen Kastet. Se nedenfor.


10.
1760 - 1778, Løytnant/Kaptein
August Friderich von Rappe, f. ca. 1690, gravl. 1 Mai 1778, g.m.1. 28 Aug. 1722, Kirsten Pedersdatter Lund, g.m.2. 25 Apr. 1744, Inger Christina Eilertsdatter, g.m.3. 9 Okt. 1754, Maria Magdalena Schuman.

Han bodde tidligere i Holmestrand og Strømsø. Se også bruker nr. 9 ovenfor.


11. 1778 - 1782, Maria Magdalena (Schuman) von Rappe, gravl. 13 Des. 1812, g.m. 9 Okt. 1754, August Friderich von Rappe.

På tinget i Røyken den 1 Nov. 1782 tinglyses

Ved folketellingen 1801 bor Maria Magdalena von Rappe på gården Østre Hyggen samen med hennes stesønn Jens Friderich Schultz (som egentlig var hennes barnebarn og sønn av hennes datter Henricha Agnetha von Rappe. Se nedenfor) og hennes broderdatter Henricha Henrichsdatter. Maria Magdalena levde da av pensjon.


12. 1782 - , Løytnant Johannes Olaus Bache og broren studiosis Thomas Gris Bache.13. - , Peder Abrahamsen barn i 1784


14. 1783 - 1785,
Henricha Agnetha von Rappe, dpt. 10 Mai 1755, gravl. 17 Jan. 1785, g.m. 26 Mars 1777, Jens Gregersen Schultz.

På tinget i Røyken den 6 Des. 1784 tinglystes ........Datert den 8 Okt. 1783.Kastet:


Eiere:

1.

Brukere:

1. 1751 - , Ole Povelsen, f. ca. 1703, gravl. 19 Okt. 1766, g.m. Marthe Olsdatter.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 tinglyses sognepresten Povel Christian Holst sin bygselseddel på husmannsplassen Kastet under hans eiende gård Mellom Hyggen til Ole Povelsen og hans hustru Marthe Olsdatter på deres livstid. Datert Røyken Prestegård den 25 Aug. 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 575).

2. 1760 - , Torbjørn Olsen, g.m. Eggeløf Steinarsdatter.

Torbjørn bodde tidligere på husmannsplassen Kindertangen. Se ovenfor.

3. 1766 - 1793,
Jon Asbjørnsen, dpt. 23 Des. 1731, gravl. 20 Jan. 1793, g.m. 11 Juni 1761, Mari Gundersdatter på Grini.

4. - , Peder Hansen, f. ca. 1774, d. 1822, g.m. 1793, Anne Jonsdatter Kastet.

Ved folketellingen
1801 bor Peder på husmannplassen Kastet sammen med sin kone og barn.


Allergot:


Eiere:

1. Se under brukerne.

Brukere:

1. - ,

2. - 1765, Gullich Steinarsen
, f. ca. 1691, gravl. 8 Des. 1765, g.m.1. 14 Juni 1722, Anne Sørensdatter, g.m.2. 17 Des. 1741, Mari Sørensdatter, g.m.3. 24 Nov. 1743, Mari Jacobsdatter Jaksland.


3.
1766 - 1767,
Ingebret Pedersen, f. ca. 1719, gravl. 23 Juni 1799, g.m. 27 Des. 1747, Gunborg Hansdatter.

På tinget i Røyken den 7 Des. 1767 tinglyser Ingebret Pedersen boende på gården Nordre Hyggen sitt salg av de hus stående på husmannsplassen Allergot under hans gård som han hadde kjøpt den 4 Juni 1766 på auksjon etter salige Gullick Stenersen til Ole Thomassen for 31 riksdaler. Datert Nordre Hyggen den 21 Juli 1767. Samtidig ble det bestemt at så lenge Ingebret og hans hustru var bosatt på Nordre Hyggen skulle Ole Thomassen få bruke husmannsplassen Allergot for en årlig avgift på 5 riksdaler og Ole skulle samtidig arbeide for Ingebret.


4.
1767 - , Ole Thomassen, f. ca. 1731, gravl. 1795, g.m. 1765, Mari Jonsdatter Grav.

Ole bodde tidligere på gården Gjerdal

Ole flyttet til gården Guttersrud.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

2.
Siver [Aslesen] Grini, På tinget i Røyken den
4 Mai 1706 får vi vite at Siver Grini tjente på Mellom Hyggen for ca. 38 år siden.
3. Reier Guttormsen, 44 år bodde på Mellom Hyggen eie den 4 Mai 1706,
4. Amund Eriksen, 50 år bodde på Mellom Hyggen eie den 4 Mai 1706,
5. Peder Jonsen, død 4 Mai 1706, bodde på Mellom Hyggen eie i 1688 da Christen Hansen brukte gården.
6. Niels Jonsen Hyggenstrand 82 år tjente på Mellom Hyggen når Nicolai Pedersen bodde der for 40 år siden. (ca. 1666)
7. Niels Pedersen Vangsbroen 71 år, tjente for Christen Hansen for ca. 20 år siden.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 586 - 587.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 154, 236 og 425.