slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Søndre Heggum før 1801: Matrikkelnr. 5. Under utvikling.

Eiere:

1. 1615, Marete Søndre Heggum eier 1 fjerding salt ved jordeboka 1615. Se bruker nr. 3 på bruk nr. 1.

2.
1616 - 1736, Hospitalet i Oslo råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

3.
1647, Ved Skattematrikkelen 1647 eier Hospitallit i Christiania 18 lb. mel. Till Peder Meeren i Lier 1/2 pd. salt. Till Røgens presteboel 1 fr. salt. Till Røgens kirche 4 s(killing). Hospitallit i Christiania raader bøxsellen.

4. 1660, Sivert Sem, Ved Kontribusjonsskatten
1660 eier Oslo Hospital 18 lispund mel med bygsel, Røgen presteboel 1 fjerding salt og Siffuer Semb på Hurum 1/2 skippund salt. Sivert eier det samme ved Odelsskatten 1684. F.o.m. Odelsskatten 1685 eier Sivert Holtebrekk det samme. (Er Sivert Sem og Sivert Holtebrekk den samme mann ?).

5. - 1707, Bent Bentsen Inglingstad på Hurum eier 10 lispund salt som var hans hustru Inger Pedersdatters arvegods.

6. 1707 - 1709, Ole Olsen, kjøper 5 lispund salt fra Bent Bentsen Inglingstad. Datert Inglingstad 3 Jan. 1707. Se bruker nr. 1 på bruk nr. 2.

7. 1707 - 1737, Hans Sivertsen, kjøper 5 lispund salt fra Bent Bentsen Inglingstad. Datert Inglingstad 22 Feb. 1707. Se bruker nr. 6 på bruk nr. 1.

8. 1711 - 1730, Hans Pettersen, eier 5 lispund salt etter eier nr. 6. Se bruker nr. 2 på bruk 2.

9. 1730 - 1756, Sivert Hansen, se bruker nr. 7 på bruk nr. 1.

10. 1737 - 1754, Jens Rasmussen Søndergaard,
se bruker nr. 4 på bruk nr. 2.

11. 1754 - 1756, enken Marichen Eriksdatter, se bruker nr. 5. på bruk nr. 2.

12. 1756 - 1765, Even Amundsen,
se bruker nr. 8 på bruk nr. 1.

13. 1756 - 1773, Christopher Sørensen, kjøpte bruker nr. 10 sin part, se bruker nr. 6 på bruk nr. 2.

14. 1765 - 1793, Ole Andersen Kjekstad kjøper eier nr. 12 sin part. Senere kjøper Ole av Niels Løchstør, Røyken hovedkirke med tilhørende kirkegods, bl. a. 4 skilling i Søndre Heggum. Datert Bragernes den
30 Mars 1774.

15. 1774 - ,
Augustinus Christophersen Hyggen/Heggum, overtar parten etter eier nr. 13. se bruker nr. 7 på bruk nr. 2.

16. 1793 - , Anders Olsen Kjekstad arver sin fars part, eier nr. 14.
(Pantebok V, Lier, Røyken og Hurum, folie 203).


Kjente brukere:


Bruk 1:

1.
1573 - 1576, Knut Heggum.

Knud Hegen og Helie Stocker skal hiem for sex mend om rette arffueskiiffthe epther Helie Gundersen oc Ingeborg Tordz och hues andet them emellom er bode om Myre oc Heggen oc alt annet bode løst och fast sancti Thome afften (20. desbr.) tiill en endeligh dom vthen ydermere skodzmoll. (Nils Stub s. 52, 13. okt. 1573).

Then vj mendtz dom som Knud Heggen i Røge(n) lagde i rette skal bliffue vedt macht at beholde den J fr. rente vdj Myre till handt faar sine vdlagde pendinge igen, och siden Helie Olsen at søge then fr. skyld effther logen. (Nils Stub s. 58, 22. jan. 1574)

Knud Hegen fick kostholdt paa Helie Stocker epther som hand hiid (er) inddømpt then anden syckne epter Paulj (22 Janr.) oc koningen 4 .. i domroff (Helie møtte anden dag) (Nils Stub s. 120, 14 Feb. 1576)

Knud Hegenn skall beholle den fg. skyll j Myre effth(e)r thenn første dom her er wdgaat jndtil saa lenge hand faar hans skyl aff Helie Olluffsen och [Helie giffue kongen 4 .. i domroff] (Nils Stub s. 121, 27 mars 1576).

2.
1589 - 1614, Peder Knutsen, trolig g.m. Marete, neste bruker.

Peder er trolig sønn av forrige bruker.

Peder Knutsen var lagrettemann den
2 Mai 1589 ff. (Diplomsamlingen).

Pider Hegem er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har PE[.....] KNVTSEN i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 6 av 12 lagrettemenn.

Han nevnes også i Diplomsamlingen, utrykt diplom orig. på papir datert Askestad i Røyken 2 Mai 1600. Han har samme segl som i 1591.

Peder nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604 og ved Landskatten 1612 - 1614.

3. 1615, Marete Heggum, trolig g.m. Peder Knutsen, bruker nr. 2.

Marete Søndre Heggum eier 1 fjerding salt ved jordeboka 1615. Se eier nr. 1.

4. 1617 - 1640, Hans Gundersen,

Hans var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Hans nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1642/1643 (stort etterslep) og ved Landskatten 1618 - 1637.

Hans Gundersen Heggum nevnes i Fogderegnskapenes sakefaldsliste 1628/1629.

Hans Søndre Heggum nevnes i Fogderegnskapenes sakefaldsliste 1632/1633 ang. en forligelse mellom Hans og hans halvbroder Siffuer Gundersen.


5.
1641 - 1684, Sivert Hansen, f. ca. 1610, d. ca. 1691, g.m. Ingri Trulsdatter.

Sivert var sønn av Hans Pedersen Åros og Marte Bjørulsdatter Oppegård.

I Koppskatten 1645 nevnes Siffer Hegenn, hans kvinne og en pige.

Sivert var oppsitter ved
Skattematrikkelen 1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Siffuer Hegenn, 2 hester, 9 kyr, 9 ungfe, 9 sauer, 5 svin og 2 bukker.

Sivert var oppsitter på Søndre Heggum ved Jordeboka 1661. Han føder 3 hester, 10 kyr, 5 ungfe og 9 sauer. Han har skog til noe sagtømmer, huggen last, bjelker m.m.

I Manntallet 1664 nevnes Heggum som "fulde gaard" og har oppsitteren Siffuer 53 år. Han har sønnen Joen 23 år og tjenestedrengen Cornelius 16 år. Husmannen Peder Joensen (Jensen?) 32 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Heggum som "fulde gaard" og har oppsitteren Siffuer 55 år. Han har sønnen Joen 23 år. Husmennene Hans skredder 32 år, Peer Jonsen (Jensen?) 34 år, Anders skomaker 37 år og Ole Nilsen 21 år bor også på gården.

Sivert var lagrettemann 1664 - 1674.

Sivert var oppsitter ved Tiendemanntallet
1678 - 1682.


6.
1684 - 1737, Hans Sivertsen, f. ca. 1658, gravl. 20 Nov. 1737, g.m.1. Anne Torkildsdatter Nes i Asker, g.m.2. 19 Sep. 1706, Anne Olsdatter Børsand i Hurum, g.m.3. 26 Feb. 1708, Mari Glørsdatter.

På tinget i Røyken den 1 Sep. 1684 ber Hans almuen bevitne at hans fader er gammel og har vært syk i 7 år. Derfor har Hans overtatt gården som ligger under Christiania Hospital.

På tinget i Røyken den 29 Juni 1691 tinglyser Hans sin bygselseddel på 18 lispund blandings mel i Heggum samt en bråte på gården som tilhører Oslo Hospital. Datert Oslo Hospital 2 Juni 1691.

Hans
er oppsitter ved skattemanntallet 1696

Hans Sivertsen brukte hele Søndre Heggum, men i 1694 ble Søndre Heggum delt i 2 like parter kalt Bruk 1 og Bruk 2.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 er "Hans Heggem" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har HSS i seglet sitt.
(RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).Som nevnt under eier nr. 6 så kjøpte Hans 5 lispund salt i Søndre Heggum fra Bent Bentsen Inglingstad i 1707.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på gården Søndre Heggum sammen med sin kone og 2 sønner. De har en tjenestepike.

Hans er oppsitter
ved matrikkelen 1723.


7.
1737 - 1756, Sivert Hansen, f. ca. 1689, gravl. 2 Okt. 1768, g.m. 7 Juli 1720, Ingeborg Knudsdatter Nedre Nes i Strømm, Vestfold.

Ole Olsens enke Aase Evensdatter på bruk 2, arvet Oles eiende part på 5 lispund salt som Ole kjøpte i 1707 og etter hennes død arvet Aases andre ektemann Hans Pettersen Hyggen denne part. Hans Pettersen solgte så disse 5 lispund salt i Søndre Heggum til Sivert. Datert Nedre Nes i Stømm den
20 Feb. 1730. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 35b).

Sivert arvet også de 5 lispund salt som faren hadde kjøpt i 1707.

Sivert Hansen Heggum kjøpte så parten på 18 lispund tunge som Hospitalet i Oslo eide på auksjon i Christiania den 28 Mai 1736 for 350 Rdl. Sivert Hansen eide nå 18 lispund tunge og 10 lispund salt i Søndre Heggum som var hele Søndre Heggum foruten kirkeparten. Datert Christiania 3 Jan. 1737. Tinglyst på Grini tingstue den
5 Mars 1737. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 220).

Han solgte halve Søndre Heggum til Jens Rasmussen Søndergaard. Se under bruker nr. 4 på bruk 2.

Han og Jens utstedte en leiekontrakt på plassen Schraben til Peder Engebretsen Blæstad. Se bruker nr. 1 under plassen Skrapen.

Sivert solgte så 1/4 av gården Søndre Heggum til Dragon Peder Paulsen. Se bruker nr. 4 under plassen Engeland.

Han eide nå kun 1/4 av gården og denne solgte han til Even Amundsen Rud og opprettet samtidig en levebrødskontrakt. Kontrakten ble dog senere oppløst og Sivert fikk utbetalt 40 rdl. for dette. Se neste bruker.

Sivert flyttet til Hyggenstranden der kontraktsoppløsningen ble undertegnet samt der hans hustru døde i 1763.

8. 1756 - 1765, Even Amundsen, dpt. 6 Nov. 1732, gravl. 6 Juni 1773, g.m. 5 Des. 1756, Anna Halstensdatter Grini.

Sivert Hansen Heggum solgte den resterende fjerdedelen han nå eide i Søndre Heggum, 4 1/2 lispund tunge og 2 1/2 lispund salt med bygsel til Even Amundsen Rud for 350 Rdl. Even fikk også bruksrettigheten til 1 1/4 lispund av Røyken prestebols eiende part på 5 lispund salt uten bygsel og 1 skilling til Røyken kirke og i kjøpet inngikk 1/4 av husmannsplassen Schraben samt bruk, beboelse og rådighet over alle husbygninger på gården. Datert Søndre Heggum 29 Okt. 1756. (Pantebok III, Lier, Røyken og Hurum, folie 47b). Sivert opprettet samtidig en levebrødskontrakt. Datert Søndre Heggum den 11 Okt. 1756. (Pantebok III, Lier, Røyken og Hurum, folie 47). Kontrakten ble dog oppløst og Sivert fikk utbetalt 40 rdl. for dette. Datert Hyggenstranden den 28 Mai 1758. (Pantebok III, Lier, Røyken og Hurum, folie 131).

Even selger sin 1/4 av gården som beskrevet ovenfor til Ole Andersen Kjekstad for 600 Rdl. Datert Søndre Heggum
23 Mars 1765. (Pantebok III, Lier, Røyken og Hurum, folie 398).

Ved hovedmanntallet 1765 er Even Amundsen og hans hustru Anne Anstensdatter oppsittere på gården Søndre Heggum. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården Søndre Heggum.

Etter en langvarig prosess fikk Even til slutt etter en høyesterettsdom datert 27 Nov. 1764, dom på at han som odelsmann kunne innløse 1/2 gården Bjørnstad og han flyttet dit med familien.


9.
1765 - , ??


Bruk 2:


1. 1694 - 1709, Ole Olsen, f. ca. 1662, gravl. 21 Apr. 1709, g.m.
Aase Evensdatter Eriksrud, f. ca. 1650, gravl. 16 Apr. 1719.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1694 tinglyser Ole Olsen sin bygselseddel fra Christiania Hospitals forstander på halvparten av den gård som Hans Sivertsen påbor og som skylder totalt 1/2 skippund tunge og 1 1/2 fjerding salt. Ole har betalt 9 riksdaler i bygselpenger. Datert Oslo Hospital den 19 Mars 1694.

Ole
er oppsitter ved skattemanntallet 1696.

Skifte etter Ole ble holdt den 4 Mai 1709 på gården Søndre Heggum. Hans arvinger var kona Aase samt hans søsken Ellef Olsen
Store Reistad og hans avdøde bror Peder Olsen Vestre Merens barn.

Som nevnt under eier nr. 6 så kjøpte Ole 5 lispund salt i Søndre Heggum fra Bent Bentsen Inglingstad. Datert Inglingstad i Hurum 3 Jan. 1707.

Skifte etter Ole ble holdt den 4 Mai 1709 på gården Søndre Heggum.

2. 1711 - 1728,
Hans Pettersen, f. ca. 1681, gravl. 20 Juli 1766, g.m. 4 Jan. 1711, enken Aase Evensdatter Heggum.

Ole Olsens enke Aase Evensdatter Eriksrud/Heggum arvet Oles eiende part på 5 lispund salt og etter hennes død arvet Aases andre ektemann Hans Pettersen Hyggen denne part. Hans Pettersen solgte så disse 5 lispund salt i Søndre Heggum til Sivert Hansen Heggum. Datert Nedre Nes i Stømm den
20 Feb. 1730. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 35b).

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på gården Søndre Heggum sammen med sin kone. De har en liten dreng og en tjenestepike som nå kviterer og går til Bjønstad.

Hans
er oppsitter ved matrikkelen 1723.

Hans kjøpte gården Nedre Nes i Strømm av Sivert Hansen Heggum i 1728 og flyttet dit. Han flyttet tilbake til gården Vestre Hyggen i Røyken i 1733.

3. 1728 - 1739, Sivert Hansen Heggum, Se under bruker nr. 7 på bruk 1.

4.
1739 - 1754,
Jens Rasmussen Søndergaard, f. ca. 1704, gravl. 3 Okt. 1754, g.m. 1 Nov. 1738, Marichen Eriksdatter.

Jens bodde tidligere på gåden Villingstad. Han nevnes fortsatt på Villingstad i 1739 i kildene.

Den 27 Feb. 1737 solgte Sivert Hansen Heggum halvparten av det han eide 9 lispund tunge og 5 lisppund salt samt bruk og besittelseretten til 2 1/2 lispund salt av Røykens prestebols part på 5 lispund salt uten bygsel og 1 skilling til Røyken kirke, til korporal Jens Rasmussen Søndergaard for 400 Rdl. Dette var halve Søndre Heggum landskyld foruten kirkeparten på 5 lispund salt. Kjøpet inneholdt bl. a. halvparten av plassen Schraben. D
atert Søndre Heggum 27 Feb. 1737. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 220b).

Jens bodde tidligere på gården Villingstad.

5. 1754 - 1756,
Marichen Eriksdatter, f. ca. 1702, gravl. 13 Feb. 1763, g.m. 1 Nov. 1738, Kvartermester Jens Rasmussen Søndergaard.

Se også neste bruker samt under plassen Løkken nedenfor.

6. 1756 - 1773,
Christopher Sørensen, dpt. 7 Apr. 1726, gravl. 2 Feb. 1773, g.m. 30 Jan. 1757, Dorthe Ingebretsdatter Flater.

Christopher Sørensen Syltingli kjøpte 7 7/8 lispund tunge og 4 3/8 lispund salt med bygsel av forrige bruker, enken Marichen Erichsdatter. Datert Søndre Heggum
20 Nov. 1756. (Pantebok III, Lier, Røyken og Hurum, folie 37).

Ved hovedmanntallet 1765 er Christopher Sørensen og hans hustru Dorthe Ingebretsdatter oppsittere på gården Søndre Heggum. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården Søndre Heggum.


7. 1774 - , Augustinus Christophersen, dpt. 15 Mai 1746, d. 2 Jan. 1824, g.m. 8 Des. 1774, enken Dorthe Ingebretsdatter Flater/Heggum.

Sognepresten Christian Holst solgte sin eiende halve del av ødegården Engeland 2 1/2 lispund tunge 1 1/4 lispund salt med bygsel og 10 skålpund salt uten bygsel til Røyken prestebol til Augustinus Christophersen Heggum for 280 rd. Datert Røyken Prestegård den
3 Mars 1779. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 366). Se bruker nr. 7 på bruk nr. 2.

Augustinus solgte så sin halve del av ødegården Engeland (se ovenfor) som var 1/8 av gården Søndre Heggum til Jon Ingebretsen Haug for 198 rd. Augustinus hadde dog forbeholdt seg bruk og eiendomsretten til et jordstykke kalt Hasleengen. Datert Heggum den
3 Mars 1780. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 386). Se bruker nr. 6 under plassen Engeland nedenfor.


Augustinus var oppsitter i
1801.


Husmannsplasser:


Engeland:

Eiere:

1. - 1736, Oslo Hospital, eier 4 1/2 lispund tunge.
2. 1736 - 1749, Sivert Hansen Heggum eier 4 1/2 lispund tunge.
3. 1749 - 1776, Peder Paulsen Engeland, eier først hele gården 4 1/2 lispund tunge i 1749 - 1775, halve gården 1775 - 1776.
4. 1776 - 1779, sogneprest Christian Holst eier halve gården.
5. 1779 - 1780, Augustinus Christophersen Heggum, eier 1/2 Engeland.
6. 1780 - 1780, Jon Ingebretsen Flater/Haug, eier 1/2 Engeland.
7. 1775 - 1799, Hans Pedersen eier 1/2 Engeland 1775 - 1780 og senere hele gården.

Se under brukerne.

Brukere:

1. ca. 1729 - 1733, Gunder Jensen, f. ca. 1703, gravl. 27 Des. 1733, g.m. 30 Jan. 1729, Kirsti Knudsdatter.

2.
1734 - 1736, Ole Jonsen, g.m. 1 Aug. 1734, enken Kirsti Knudsdatter. F.o.m. 1737 bodde de på plassen Heggumbråten under
Nordre Heggum.

3.
1737 - 1749, Sivert Hansen Heggum, se bruker nr. 5 på bruk 1. Sønnen Torchild bodde på Engeland iallefall 1744 - 1748.

4.
1749 - 1776, Peder Paulsen, f. ca. 1727, gravl. 21 Des. 1777, g.m.1. 26 Okt. 1749, Anna Nilsdatter Ølstad, g.m.2. Anna Andersdatter, g.m.3. 23 Juni 1766, Guri Olsdatter Rud på Nesodden, Akershus.

Sivert Hansen Heggum på bruk nr. 1, solgte halvparten av det han nå eide i Søndre Heggum, 4 1/2 lispund tunge og 2 1/2 lispund salt med bygsel til dragon Peder Paulsen for 270 Rdl. Dette godset tilsvarte 1/4 av hele Søndre Heggums landskyld. Peder fikk også bruksrettigheten til 1 1/4 lispund av Røyken prestebols eiende part på 5 lispund salt uten bygsel og 1 skilling til Røyken kirke. Han fikk også bruk, beboelse og rådighet over alle husbygninger på plassen Engeland, men ikke til husene på selve gården. Disse skulle Sivert fortsatt ha rådighet over. Skog og mark skulle dog deles i to like parter. Videre inngikk i kjøpet 1/4 av husmannsplassen Schraben og i avtalen var også at om Sivert eller hans arvinger i framtiden ville selge deres nå eiende 1/4 av gården Søndre Heggum skulle de først tilby Peder Paulsen eller hans arvinger å kjøpe denne parten. Datert Heggum
24 Apr. 1749. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 521b).

Ved hovedmanntallet 1765 er Peder Paulsen og hans hustru Anne Andersdatter oppsittere på gården Søndre Heggum. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården Søndre Heggum.

Peder solgte en del av sin eiende part i Engeland for 250 Rdl. til sønnen Hans Pedersen slik at Hans med sin arvepart etter moren og kjøpeparten av sin far nå eide halve ødegården Engeland med tilhørende husbygninger. Datert Engeland 6 Apr. 1775. (Pantebok IVa, Lier, Røyken og Hurum, folie 212b).

Den resterende halve gården Engeland solgte Peder for 280 Rdl. til sognepresten Christian Holst. Datert Røyken Prestegård 31 Mars 1776.
(Pantebok IVa, Lier, Røyken og Hurum, folie 244).

Sognepresten Christian Holst solgte sin eiende halve del av ødegården Engeland 2 1/2 lispund tunge 1 1/4 lispund salt med bygsel og 10 skålpund salt ril Røyken prestebol til Augustinus Christophersen Heggum for 280 rd. Datert Røyken Prestegård den 3 Mars 1779. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 366). Se bruker nr. 7 på bruk nr. 2.

5. 1775 - 1799, Hans Pedersen, dpt. 9 Aug. 1750, gravl. 14 Feb. 1799, g.m. 15 Mars 1774, Mari Helmerichsdatter Myre.

Som nevnt ovenfor så solgte Peder Paulsen en del av sin eiende part i Engeland for 250 Rdl. til sønnen Hans Pedersen slik at Hans med sin arvepart etter moren og kjøpeparten av sin far nå eide halve ødegården Engeland med tilhørende husbygninger. Datert Engeland den 6 Apr. 1775.
(Pantebok IVa, Lier, Røyken og Hurum, folie 212b). Se også neste bruker.

6. 1780 - 1780,
Jon Ingebretsen, dpt. 25 Juli 1728, gravl. 2 Juni 1791, g.m.1. Berthe Poulsdatter, g.m.2. 3 Mars 1775, enken Gjertrud Iversdatter Haug.

Augustinus Christophersen Heggum solgte sin halve del av ødegården Engeland som var 1/8 av gården Søndre Heggum til Jon Ingebretsen Haug for 198 rd. Augustinus hadde dog forbeholdt seg bruk og eiendomsretten til et jordstykke kalt Hasleengen. Datert Heggum den
3 Mars 1780. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 386). Se bruker nr. 7 på bruk nr. 2 ovenfor.

Jon måtte dog selge igjen da Hans Pedersen Engeland bruker nr. 5 tok parten tilbake på odel. Datert Heggum 15 Des. 1780, tinglyst 29 Feb. 1781. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 412).

7. 1799 - 1826, Mari Helmerichsdatter, dpt. 9 Des. 1753, d. 16 Juli 1826, g.m. 15 Mars 1774, Hans Pedersen Engeland.

Mari Helmerichsdatter var oppsitter i
1801.

Mari og hennes barn arvet hele Engeland etter Hans Pedersen Engeland (bruker nr. 5). Mari eide halve Engeland når hun døde.


Skrapen (Schraben):


Eiere:

1. - 1736, Oslo Hospital,
2. 1737 - 1756, Sivert Hansen Heggum eide først hele Skrapen. Senere solgte han dette godset.
3. 1737 - , Jens Rasmussen Søndergaard, eier 1/2 plassen Schraben.
4. 1749 - , Peder Paulsen Engeland, eier 1/4 av plassen Schraben.
5. 1756 - 1765, Even Amundsen Rud/Heggum, eier 1/4 av plassen Schraben.
6. 1765 - , Ole Amundsen Kjekstad eier 1/4 etter eier nr. 5.

Brukere:


1. 1737 - 1755,
Peder Engebretsen Blæstad, f. ca. 1682, gravl. 12 Jan. 1755, g.m. Kari Pedersdatter Sålerud.

Sivert Hansen Heggum og korporal Jens Rasmussen Søndergaard utstedte en leiekontrakt til Peder Engebretsen Blæstad på et engestykke kalt Schraben under Søndre Heggum. Peder som var snekker fikk rett til å
bruke, bygge hus og bebo plassen. Han skulle betale 5 riksdaler de første tre årene og senere 7 riksdaler. Datert Søndre Heggum 6 Apr. 1737. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 226b).

Peder bodde tidligere på husmannsplassene Gulle og Torkildsplassen under gården Vear.


2.
- 1776,
Peder Pedersen Blæstad,


3.
- , Anders Pedersen, f. ca.1752, d. 27 Nov. 1817.

Anders Pedersen Schraben var fadder f.o.m. 1773.

Anders Schraben og hans søster Ingeborg var vitner i en sak på tinget i 1792.

Ved folketellingen 1801 er Anders husmann med jord på gården Søndre Heggum. Han bor sammen med sin søster og hennes barn.


Bruk 2: (Trolig)


1. 1769 - 1808, Jacob Pedersen, dpt. 29 Sep. 1748, gravl. 6 Nov. 1808, g.m.1. 7 Mai 1768, Birthe Pedersdatter, g.m.2. 2 Nov. 1775, Live Olsdatter Hotvedt.

Ved folketellingen 1801 er Jacob husmann med jord på gården Søndre Heggum. Han bor sammen med sin kone og barn.

Løkken:

Eiere:

1. 1756 - 1763, Marichen Eriksdatter, se bruker nr. 1.

2. 1763 - 1775, Rasmus Jensen og søsken, se bruker nr. 2.

3. 1776, Ole Andersen Kjekstad. Se bruker nr. 3.

4. 1776 - , Augustinus Christophersen Heggum. Se bruker nr. 3.

Brukere:

1. 1756 - 1763,
Marichen Eriksdatter, f. ca. 1702, gravl. 13 Feb. 1763, g.m. 1 Nov. 1738, Kvartermester Jens Rasmussen Søndergaard.

Se også bruker nr. 4 - 6 på bruk 2 ovenfor.

2. 1763 - 1776, Rasmus Jensen Søndergaard, dpt. 4 Apr. 1741, g.m. 3 Apr. 1766, Anne Christine Bentsdatter. (se folie 527, 529, 93,
)

Peder Nielsen i ekteskap med salige Jens Rasmussen Søndergaards eldste datter Maren Margrethe Jensdatter og Rasmus Olsen gift med den yngste datteren Anne Jensdatter selger sine hustruers arveparter i plassen Løkken til deres broder Rasmus Jensen som Rasmus nå bor på. Datert Bragernes den 15 Feb. 1776. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 229).

Rasmus flyttet til Bragernes i 1776.

3. 1776 - , Augustinus Christophersen, dpt. 15 Mai 1746, d. 2 Jan. 1824, g.m. 8 Des. 1774, enken Dorthe Ingebretsdatter Heggum.

Ole Andersen Kjekstad selger plassen Løkken med påstående hus til Augustinus Christophersen Heggum for 198 riksdaler. Datert Kjekstad den 8 Juli 1776. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 269).

Se også bruker nr. 7 på bruk nr. 2 ovenfor.


Foreløpig vanskelig å plassere:

1. Søren Eriksen var husmann på Søndre Heggum ved Jordeboka 1661.
2.
Torger var husmann ved Tiendemanntallet 1676 og ved Leilendingskatten 1680 - 1681.
3.
Halvor Madsen nevnes som skomaker på Søndre Heggum den 26 Nov. 1680. Han var bror av Ingebret Madsen Grimsrud.
Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 540 - 541.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 153 og 236.