slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Villingstad før 1801: Under utvikling.

Eiere:

1. 1528, "Tiodolff j Vellingstad" betaler gjengjerden (skatt) av Villingstad i 1528.

2.
1616 - 1617, Kong. Maytz. råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

3. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Kong. Maytz. 2 pd. salt med bøxell.

Kjente brukere:

1.
1528, "Tiodolff j Vellingstad" betaler gjengjerden (skatt) av Villingstad i 1528.


2.
Amund var oppsitter ved ved lensregnskapene 1557/1558, 1557/1558, 1560/1561 og 1560/1561.


3.
1591 - 1628, Peder Gullichsen Villingstad d. ca. 1628.

Peder var meget trolig sønn eller svigersønn av Bothilde Sigurdsdatter Åros ettersom han eide gods i Ski og Hotvedt som Bothilde eide i 1560. DN, datert 8 juni 1560. Se nedenfor. Videre er saken fra Oslo lagting nedenfor ytterligere et indisium på dette.

Han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Peder nevnes med patronym i en sak mellom ham og Peder Åros. Datert Østre Åros den 14 Sep. 1601. (NRA, diplomsamlingen Orig. på perg.).

Peder er lensmann da han er med og underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610:

"Wii Effterschrefuene... Laugrettis Mennd udj Røgen Prestegieldt paa Worris och mienige Bønnders wegne her sammesteds, kiendes och giør Vitterligt...Daa haffuer wii forneffnte fuldmøndig och Megtig giort och nu Wdj thette wordt Obne breff fuldmøndig och Megtig giørre Peder Villingstadt (Per Villingstad) Lenntzmand udj forneffnte Prestgieldt Saa och Lauritz Suendtzen (Lars Sveinsson), Guldbranndt Aschestadt (Gudbrand Askestad) Laugrettis mendt der sammesteds, paa woris egne och Minnige Almues Vegne udj forneffnte Prestegield boendis...Disß till vinndis bijrdt haffuer wi forneffnte paa worris eigne och Mieniige Almuis Wegne udj forneffnte Prestegieldt, Thrøgt woris Signetter her nedenn forre Actum Hasßebij Allmindelige Vobentinng Denn 2 Junij Anno j6j0."(fra boken Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610).

Peder nevnes i en sak på Oslo Rådstue i 1609:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 148-149. (Protokoll III, 1609).

Anden søgne effter Winternatten Paa Osslo Raadstuffue Offuerwerendis Erlig och Velbyrdige mand Enneuold Kruße thill Hiermedtzløffgardt Norgis Rigis Stadtholder och høffuidtzmand Paa Aggerßhuus.

Laugrettismendtt Bertill Hellisßønn, Raßmus Hansßønn, Hans Stampe, Falckor Johanßønn, Henrich Thier, Søffren Nielsønn.

Peder AarAß och Peder Villingstadt Vdj Røgensogen, hans sønn Paa hans vegne, Hans Aaraß fuldmectig, haffde wdj Rette Ladet steffne erlig och Velbyrdig Hertuig Huidfeldt till Skelbrett och hannom tilltalledt for Thranderud Paa Hudrum huilckedt dj mene Att hand følger, Och bruger der Vdj domkircken och deßligeste haffde hannom och till Ath talle forr Søndre Settere paa forne Hudrum, som hand følger som forne Velbyrdige Anders Huidtfeldt bleff Aff 12 Laugrettismendt tillsagt Att schulle følge, Jndtill saa Lenge Peder AarAß Kund ydermere Beuisße seg Syndre Settere till end da for dennom bleff vdj Rette førtt, Sammeledis fordj orsager schyldt Peder Aaraß haffde icke alle sine Jordebreffue med sig Paa samme tidt, Ath den 12 mendtz Sigellsße bleff Affsagdt Emellum Anders Huidtfeldt och Peder Aaraß och ey Var helder Peder Aarasis Arffuinge medt hannom till samme maall, Saa och for hand bruger Vdj forne Settre ællff "thou Sauger" dend ehne nedre widt Siøen Och den Anden op widt wandett, dett dj menner dierris rette odell Werre effter deris gammell breffuis Lydelse.

Effterdj Ath her befindes Athschellige dommer Och en forligelsße om dend sag Søndre Settre, som her Nu paa steffnis, Er der forre saa der om Affsagdt och Effterdj samme domme och forligelse endnu staar widt sin fuldemagtt Vsteffndt, Bøer Hertuig Huidtfeldt der forr samme Settre Att følge och Nuide, Emeden och All dend stundt dj dome och forligellser Staar Vidt Sinn fuldemagtt Men der som Capiteledt haffuer mere Borttschiffte end som dennom er giffuedt, da forne Hans Aaraß Och Peder Villingstadt att tilltalle Osßlo Capittels herrer der om, och siden Ath gaa der om huis loug och Rett ehre.

Peder nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1631 stort etterslep, og ved Landskatten 1612 - 1628.

Peder var oppsitter ved Jordeboka 1615 og 1616/1617. Peder er da lensmann.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Peder 8 kyr/kviger og 6 får.

I Landskatten 1612 eier Peder i følgende gårder: Ski, Hotvedt, Grødstad, Hønnetorp, Veberg, Trøgstad, Rødby Nordre, Rødby Søndre, Vear og Ølstad.
I Landskatten 1613 eier Peder i følgende gårder: Ski, Hotvedt, Grødstad, Hønnetorp, Veberg, Trondstad, Rødby Nordre, Rødby Søndre, Vear og Ølstad.
I Landskatten 1614 eier Peder i følgende gårder: Ski, Hotvedt, Grødstad, Hønnetorp, Veberg, Trondstad, Rødby Nordre, Rødby Søndre, Vear og Ølstad.
I Landskatten 1618 - 1622 eier Peder i følgende gårder: Hotvedt, Ski, Hajum, Ølstad, Grødstad, Hønnetorp, Rødby Nordre, Rødby Søndre, Veberg og Trøgstad.
I Landskatten 1623 eier Peder i følgende gårder: Hotvedt, Ski, Hajum, Ølstad, Hønnetorp, Rødby Søndre, Veberg og Trøgstad.
I Landskatten 1624 - 1626 eier Peder i følgende gårder: Hotvedt, Ski, Hajum, Hønnetorp, Rødby Søndre, Veberg og Trøgstad.
I Landskatten 1628 eier Peder i følgende gårder: Hotvedt, Hajum, Hønnetorp, Rødby Søndre, Veberg og Trøgstad.

Barn (trolig):

1. Guldbrand [Pedersen ?] Hotvedt, var trolig sønn av Peder Villingstad. Han overtok iallefall gårdene Hotvedt, Ski og Høntorp "Hønnetorp" etter Peder.


4. 1628 - 1655, Oluf Christensen Villingstad,

I Fogderegnskapet 1627/1628 betalte Oluf Christensen bygsel på 2 skippund salt i Villingstad som avdøde Peder Villingstad tidligere bodde på.

I Koppskatten 1645 nevnes Ollef Vilingstad, hans kvinne og en pige.

Barn (trolig):

1. Laurits Olsen, neste bruker.


5. 1654 - 1656, Laurits Olsen, f. ca 1638, d. ca. 1685, g.m. Maren Lauritsdatter, d. 1699.

På tinget i Røyken den 19 Jan. 1658 er Laurits Grimsrud skyldig skatt for Villingstad for årene 1654 - 1656.

Lauris flyttet til Grimsrud ca. 1657.


6.
1657 - 1671, Kapellan Her. Cort Jensen Nannestad, f. ca. 1626, d. ca. 1671, g.m. Anne Hansdatter. Hun g.m.2. bruker nr. 7.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Villingstad 3 hester, 6 kyr, 1 kvige, 1 stut, 3 sauer og 2 svin.

Hr. Coerdt Willingstad var oppsitter på Villingstad ved Jordeboka 1661. Han føder 3 hester, 7 kyr, 2 ungfe og 6 sauer. Han har skog til bjelker m.m.

I Manntallet 1664 nevnes Villingstad som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Her Cort 38 år. Han har tjenestedrengen Anders Jensen (Soldat) 20 år.

I Manntallet 1666 nevnes Villingstad som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Capellanen.

Barn:

1. Jens Cortsen,
2. Anders Cortsen,
3. Christian Cortsen,
4. Anne Cortsdatter,
5. Lisbet Cortsdatter,

På tinget i Røyken den 22 Mai 1673 i en tyverisak der to personer hadde gjort innbrudd hos gammelpresten Her Hans Olsen og hos Anne salige her Cortis på Villingstad, hadde Anders og Hans Hekleberg, Christopher Aasagger og Cornelius Muserud fått betalt for å holde vakt over fangene, De klarte dog å rømme og fogden mente at disse fire vaktene burde settes i arresten.


7.
1673 - 1693, Gabriel Adamsen, f. ca. 1652, d. 1724, g.m.1. ca. 1673, enken Anne Hansdatter Villingstad, g.m.2. Anne Augustinusdatter Syltingli.

Gabriel var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1682.

Gabriel flyttet til Høvik 1696.


8.
1680 - 1693, Adam Berent von Amchlam, g.m. ca. 1650, Catrine Anne Villingstad.

Adam bodde tidligere på Store Slemmestad.


9.
1693 - , Kaptein løytnant Stochmann tinglyste sin bygselseddel på Villingstad på tinget i Røyken den 2 Des. 1693.


10.
1702 - 1725, Ole Nilsen Villingstad, f. ca. 1666, gravl. 11 Nov. 1725, g.m.1. Ingeborg Pedersdatter, g.m.2. 24 Jan. 1712, Cathrine Mickelsdatter Auke.

Ole bodde iallefall på Villingstad f.o.m. 1702 da hans hustru Ingeborg ble introdusert.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1708 tinglyste Ole Villingstad sitt bygselbrev på gården Villingstad, datert den 22 Mars 1706.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ole som enkemann på Villingstad. Han har en liten dreng og en tjenestepike.

Ole Nilsen var oppsitter ved matrikkelen 1723.


11.
1725 - 1727, enken Cathrine Michelsdatter, f. ca. 1684, g.m.1. 24 Jan. 1712, enkemann Ole Nilsen Villingstad, g.m.2. 18 Sep. 1727, Jon Olsen Bjørnstad.


12. 1731 - 1739,
Jens Rasmussen Søndergaard, f. ca. 1704, gravl. 3 Okt. 1754, g.m. 1 Nov. 1738, Marichen Eriksdatter.

Jens kjøpte en part av gården Søndre Heggum og flyttet dit.13. 1749 - 1802, Christopher Eriksen
, f. ca. 1718, gravl. 15 Aug. 1802, g.m.1. 6 Juni 1750, Guro Pedersdatter, g.m.2. 21 Sep. 1760, Malene/Magdalene Knudsdatter.

Christopher bygsler gården Villingstad som skylder 2 skippund salt på sin livstid. Datert Christiania den 15 Sep. 1749.

På vårtinget i Røyken den 25 Feb. 1756 tinglyser Christopher sin bygselseddel på den vestre parten av dragonkvarteret Villingstad. Datert 19 Des. 1755. (Broren Peder tinglyser sin bygselseddel på den østre og søndre parten, se nedenfor).

Ved folketellingen
1801 bor Christopher på Villingstad sammen med sin kone. Sønnen Erik og hans familie bor også på gården.

14. 1802 - 1813, Malene/Magdalene Knudsdatter,

15. 1813 - , Kaptein von Schetelig,


Bruk 2:
Østre og Søndre parten.

1. 1755 - 1798, Peder Eriksen, f. ca. 1720, gravl. 5 Juli 1798, g.m. 29 Sep. 1759, Christiana Henrica Knudsdatter.

På vårtinget i Røyken den 25 Feb. 1756 tinglyser Peder sin bygselseddel på den østre og søndre parten av dragonkvarteret Villingstad som skylder 1 skippund salt. Datert 19 Des. 1755. (Broren Christopher tinglyser sin bygselseddel på den vestre parten, se ovenfor).


2. 1798 - , Christiana Henrica Knutsdatter
, dpt. 2 Mars 1735, gravl. 10 Mai 1805, g.m. 29 Sep. 1759, Peder Eriksen Villingstad.

Ved folketellingen 1801 bor Christiana på Villingstad sammen med sine barn. Hun er da enke.Husmannsplasser:


Villingstadbråten:

Eiere:

1.


Brukere:

1. - 1733, Bent Eriksen, f. ca. 1661, gravl. 22 Mars 1733, g.m. 12 Des. 1706, Ingeborg Larsdatter.

Bent bodde tidligere på Sundbyeie og Gulle under Vear.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Asbjørn nevnes under Husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1620.
2.
Niels Michelsen Villingstadbraaten, tjener
3. Anne Villingstad, pige
4. Birgitte Villingstadbraaten,
5. Ingeborg Alfsdatter,
6. Marte Narvesdatter,
7. Marte Larsdatter Villingstad,

Gå til Gårder i Røyken før 1700 (1801).


Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 586 - 587.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236 og 425.