slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle Barnebarnet Maria
Til Grafisk Anetavle Barnebarnet Bernt

Adam Berent von Anklam (von Amchlam) (ca. 1620 - ca. 1694)

Løytnant Adam Berent ble født ca. 1620, trolig i Anklam, Pommeren. Han døde ca. 1694 på gården Villingstad, Røyken, Buskerud. Adam giftet seg ca. 1650 med Catrine Anne Villingstad. De hadde barna:

1. Petter Adamsen, f. ca. 1650.
2. Gabriel Adamsen, f. ca. 1652, gravl. 11 Juni 1724, g.m.1. enken Anne Hansdatter Villingstad, g.m.2. Anne Augustinusdatter Syltingli.
3. Thomas Adamsen, f. ca. 1654, gravl. 6 Jan. 1726, g.m. Karen Larsdatter Bråset.
4. Cathrine Adamsdatter, f. ca. 1657, gravl. 13 Okt. 1730.
5. Birgitte Adamsdatter, f. ca. 1659, g.m. Lars Pedersen Grav/Åsgård.
6. Michel Adamsen, f. ca. 1662, gravl. 13 Jan. 1732, g.m.1. Marthe Auke, g.m.2. 11 Aug. 1725, Inger Christensdatter.

Adam Berent var Korporal ved Bahuske regiment den 3 juli 1644. Han var Sergeant ved samme regiment den 24 juli 1657. Han ble fenrik samme år den 26 oktober. Senere var han Løytnant ved Akershus nasjonale infanteriregiment den 25 august 1658.

Adam var oppsitter på Slemmestad
ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 9 kyr, 5 ungfe og 8 sauer. Han har skog til små last gårdens nytte.

Løytnant Adam Slemmestad nevnes på tinget i Røyken den 8 Des. 1662 da han var skyldig for tømmer.

Under Gyldenløvefeiden hadde han intendantstilling ved Coucherons regiment fra 1676, han stod der den 1 juni, men fra 17 Mai 1679 var han igjen plassert ved Akershus regiment, hvor han sees lønnet til Gyldenløvefeidens slutt den 30 september 1679. Han var også med ved Marstrands erobring i juli 1677.

NB! Under utgiftsvedlegg ved Fogderegnskapet 1683 finnes et dokument der Adam sier at han har blitt fradreven sin gård (Slemmestad) som han hadde hatt som frigård og ber nå om få gården Villingstad der han nå oppholder seg som sin frigård på sin livstid. Datert Christiania 26 Aug. 1683. Han underskriver som Adam Berent von Amchlam. (Jeg har ikke funnet noen von Amchlam, men det kan kanskje være Anklam).

Adam nevnes også flere ganger i tingbøkene:

Monseigneur løytnant Adam Berent og hans kone Catrine Anne Villingstad ble innstevnet som vitner i en sak der Lars Jonsen Vear og Hans Ammerud hadde sloss i et selskap hos Adam. Lars Vear ble stevnet for å ha røsket skjegget av Hans Ammerud. Ved tingmøte på Røyken den 30 mars 1683 (Sak nr. 17 i tingboka Lier Røyken Hurum 1683) og ved tingmøte på Røyken den 13 juni 1683 (Sak nr. 31 i tingboka Lier Røyken Hurum 1683).

I en sak om skatterestanse ved tingmøte på Røyken den 1 Okt. 1684 (Sak. nr 43, 1684) nevnes Adam: "leutenant Adamb Berendt for Slemestad for anno 1680. prinsindens styr - 3 dr: 15 s:" "leuetenant Adamb Berendt sagde er hand prinsinde?? styr schyldig vil hand vnder dagnist betalle,"

Ved tingmøte på Røyken den 4 nov. 1684: "Effter opsettelsse fra nest affvigte 1 Octobris til j dag møtte udj rette erlig och velforstandige mand Erland Mogensen Aaraas och jndgaff paa Monseigneur Jens Olssens vegne som paa Agersshuus schall verre arresterit hans schrifftlige fuldmagt domb offuer de schyldige paa hans vegne udj hans forfald at esche, udj huilchen fuldmacht hand forregiffuer foruden det tilforn er jndgiffuit at resterre hoss leutenant Adamb Berrent paa Villingstad - 3 dr: 15 s: (Sak nr. 56, 1684, Tingbokprosjektet).

Adam nevnes i tre saker vedrørende landskyld til gården Slemmestad. Ved tingmøte på Røyken den 19 Okt. 1683 (Sak nr. 49 i tingboka Lier Røyken Hurum 1683) og ved tingmøte på Røyken den 18 Des. 1686 (Sak nr. 74 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686), her nevnes han som far til Gabriel Adamsen Villingstad, samt ved tingmøte på Røyken den 26 Sep. 1887 (Sak nr. 46 i tingboka Lier Røyken Hurum 1687).

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1694 nevnes Adam i forbindelse med at han tidligere hadde utstedt en bygselseddel på gården Gunderud.

1) Kirkebøker Røyken.
Ovenstad.
Tingbokprosjektet: Tingbøker Lier Røyken Hurum 1680 - 1687.
RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R29/L1692: Fogderegnskap Hurum og Røyken, 1682-1687, s. 347.